Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 685

Rīgā 2018. gada 13. novembrī (prot. Nr. 52 6. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumos Nr. 102 "Noteikumi par oficiālās statistikas veidlapu paraugiem iepirkumu jomā un veidlapu iesniegšanas un aizpildīšanas kārtību"

Izdoti saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 77. pantu,
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma
83. panta pirmo daļu, Publiskās un privātās partnerības likuma
121. pantu, Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu
likuma
71. pantu un Statistikas likuma 11. pantu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumos Nr. 102 "Noteikumi par oficiālās statistikas veidlapu paraugiem iepirkumu jomā un veidlapu iesniegšanas un aizpildīšanas kārtību" (Latvijas Vēstnesis, 2017, 45., 90. nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt norādi, uz kāda likuma pamata noteikumi izdoti, šādā redakcijā:

"Izdoti saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 77. pantu, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 83. panta pirmo daļu, Publiskās un privātās partnerības likuma 121. pantu, Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 71. pantu un Statistikas likuma 11. pantu";

1.2. izteikt 1. punktu šādā redakcijā:

"1. Noteikumi nosaka statistikas pārskatu saturu un oficiālās statistikas veidlapu paraugus iepirkumu jomā (turpmāk - veidlapas), ko aizpilda pasūtītāji Publisko iepirkumu likuma izpratnē un Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma izpratnē (turpmāk - pasūtītājs), sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma izpratnē (turpmāk - sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs) un publiskie partneri vai to pārstāvji Publiskās un privātās partnerības likuma izpratnē (turpmāk - publiskais partneris vai tā pārstāvis), kā arī šo veidlapu iesniegšanas un aizpildīšanas kārtību.";

1.3. aizstāt 17.3. apakšpunktā skaitli un vārdu "4. sadaļā" ar skaitli un vārdu "3. sadaļā";

1.4. svītrot 2.4. apakšnodaļu;

1.5. aizstāt 2.5. apakšnodaļas nosaukumā skaitli un vārdu "4. sadaļa" ar skaitli un vārdu "3. sadaļa";

1.6. aizstāt 28. un 29. punktā skaitli un vārdu "4. sadaļā" ar skaitli un vārdu "3. sadaļā";

1.7. aizstāt 36. punktā skaitļus un vārdus "3.2. un 3.3. sadaļā" ar skaitli un vārdu "3.2. apakšnodaļā";

1.8. svītrot 3.3. apakšnodaļu;

1.9. aizstāt 3.4. apakšnodaļas nosaukumā skaitli un vārdu "3. sadaļa" ar skaitli un vārdu "2. sadaļa";

1.10. aizstāt 52. un 53. punktā skaitli un vārdu "3. sadaļā" ar skaitli un vārdu "2. sadaļā";

1.11. svītrot 57. punkta pirmo teikumu;

1.12. svītrot 61. punktā vārdus un skaitli "atbilstoši šo noteikumu 24. punktam";

1.13. aizstāt 62. punktā vārdu "sadaļā" ar vārdu "apakšnodaļā";

1.14. svītrot 109. punktu;

1.15. izteikt 110. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"110. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs, ievērojot arī Eiropas Savienības informācijas pieprasījumu, veidlapā Nr. 4-ADJIL/SPSIL iekļauj informāciju par:";

1.16. aizstāt 115. punktā vārdu "sadaļā" ar vārdu "apakšnodaļā";

1.17. aizstāt 152. punktā vārdu "sadaļā" ar vārdu "apakšnodaļā";

1.18. izteikt 1. pielikumu jaunā redakcijā (1. pielikums);

1.19. izteikt 3. pielikumu jaunā redakcijā (2. pielikums).

2. Noteikumi stājas spēkā 2019. gada 1. janvārī.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola

 

1. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 13. novembra
noteikumiem Nr. 685

"1. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 28. februāra
noteikumiem Nr. 102

1-PIL

Publisko iepirkumu gada pārskats
par 20___. gadu

Iesniedz līdz 20___. gada 1. aprīlim

Pārskata sagatavotājs

Nosaukums  
 
Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs  
 
Adrese  
   
Tālrunis   E-pasta adrese  
     
Pārskats aizpildīts par vienu pasūtītāju   vairākiem pasūtītājiem  

Veidlapas aizpildītājs

Vārds, uzvārds  
   
Tālrunis   E-pasta adrese  

Sadaļas numurs un nosaukums

Sadaļu aizpilda, ja pārskata gadā

1. Iepirkuma procedūru piemērošanas izņēmumi noslēgti iepirkuma līgumi, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 5. pantā noteiktajiem iepirkuma procedūru piemērošanas izņēmumiem
2. Faktiski izlietotie naudas līdzekļi veikti maksājumi par iepirkumiem, sākot no 1 euro
3. Publisko iepirkumu likuma piemērošanas izņēmumi noslēgti līgumi, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 3. pantā noteiktajiem likuma piemērošanas izņēmumiem

1. Iepirkuma procedūru piemērošanas izņēmumi

Publisko iepirkumu likuma 5. pantā noteiktie iepirkuma procedūru
piemērošanas izņēmumi
Rindas kods Noslēgto iepirkuma līgumu skaits Noslēgto iepirkuma līgumu summa (euro) bez PVN
A B 1 2
Līgumi par piegādēm vai pakalpojumiem, kurus sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs sniedz, veicot Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 3., 4., 5., 6. un 7. pantā minētās darbības šajos pantos noteiktajās jomās 010    
Līgumi par iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu dokumentu iepirkumu bibliotēku krājumu papildināšanai vai izglītības un pētniecības procesa organizēšanai izglītības iestādēs un valsts vai augstskolu izveidotās zinātniskajās institūcijās 020    
Līgumi par tādu muzejisko priekšmetu iepirkumu muzeju krājumu papildināšanai, kuriem ir mākslinieciska, kultūrvēsturiska, zinātniska vai memoriāla vērtība 030    
Līgumi par iepirkumiem ārvalstīs, kurus veic ārējās ekonomiskās pārstāvniecības, Iekšlietu ministrija un tās padotībā esošās iestādes, kā arī Nacionālo bruņoto spēku vienības, kas piedalās starptautiskajās operācijās un starptautiskajās mācībās 040    
Līgumi par piegādēm un pakalpojumiem privāto tiesību juridiskās personas pilnībā finansēta pētniecības un izstrādes līguma izpildei valsts vai augstskolas izveidotā zinātniskajā institūcijā, kas reģistrēta zinātnisko institūciju reģistrā, ja par šīm piegādēm un pakalpojumiem pilnībā atlīdzina no līdzekļiem, kuri saņemti par šā pētniecības un izstrādes līguma izpildi 050    
Līgumi par materiālu, reaģentu un komponentu piegādi eksperimentu veikšanai, maketu un prototipu izstrādei valsts vai augstskolas izveidotā zinātniskajā institūcijā, kas reģistrēta zinātnisko institūciju reģistrā, ja šo materiālu, reaģentu un komponentu nepieciešamību, to parametrus vai daudzumu nosaka pētniecības vai izstrādes procesa norise 060    
Līgumi par zinātniskās publikācijas publicēšanu zinātniskajā periodikā vai citā zinātniskā izdevumā, ja par to samaksā vai par to zinātniekam atlīdzina valsts vai augstskolas izveidota zinātniskā institūcija, kas reģistrēta zinātnisko institūciju reģistrā 070    
Līgumi par piegādātāja sniegtajiem pakalpojumiem augstskolu studentu piesaistei no valstīm, kuras nav Eiropas Savienības dalībvalstis 080    
Līgumi par speciālistu un ekspertu sniegtajiem pakalpojumiem, kas nepieciešami izmeklēšanas darbību veikšanai kriminālprocesā 090    
Līgumi par piegādēm, pakalpojumiem vai būvdarbiem, kurus iepērk Latvijas Republikas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības savu funkciju nodrošināšanai, ja iepirkuma līguma izpilde ir pārstāvniecības akreditācijas valstī vai citā valstī, kurā akreditēts pārstāvniecības vadītājs, neatkarīgi no piegādātāja reģistrācijas vai pastāvīgās dzīvesvietas valsts 100    
Līgumi par piegādēm, pakalpojumiem vai būvdarbiem, kurus iepērk valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi", lai pārvaldītu savu vai pārvaldīšanā nodotu ārvalstīs esošu nekustamo īpašumu, ja iepirkuma līguma izpilde ir nekustamā īpašuma atrašanās valstī 110    
Līgumi par Eiropas Komisijas zinātnisko ekspertu datubāzē vai citā zinātnisko ekspertu datubāzē reģistrētu ekspertu tādiem pakalpojumiem pētniecības un attīstības jomā, kas saistīti ar pētniecības un attīstības projektu iesniegumu sākotnējo zinātnisko novērtējumu vai šādu projektu starpposma vai sasniegto rezultātu novērtējumu, ja minēto ekspertu piesaistīšanu nosaka Ministru kabineta tiesību akti par tādu fondu un programmu īstenošanu, ko finansē no valsts budžeta vai Eiropas Savienības budžeta, kā arī tādu shēmu un instrumentu īstenošanu, kas izveidoti kopīgi ar dalībvalstīm 120    
Līgumi par ceļojumu aģentūru pakalpojumiem, uz kuriem attiecas CPV kods 63510000-7 130    
Līgumi par būtisku pilsoniskās apziņas stiprināšanas pasākumu īstenošanu, sniedzot ieguldījumu valsts drošības interešu aizsardzībā, ko iepērk tiešās pārvaldes iestāde, ja par šā izņēmuma piemērošanu ir lēmis Ministru kabinets 140    
Līgumi par ekspertu sniegtajiem pakalpojumiem augstskolas vai koledžas, vai studiju virziena novērtēšanas komisijā vai studiju programmas licencēšanas komisijā 150    
Līgumi par autoru, komponistu, tēlnieku, izklaides mākslinieku un citu individuālo mākslinieku sniegtajiem pakalpojumiem, uz kuriem attiecas CPV kods 92312200-3, un mākslinieciskās un literārās jaunrades un interpretācijas pakalpojumiem, uz kuriem attiecas CPV kods 92310000-7 160    
Līgumi par Valsts prezidenta kancelejas, Saeimas Administrācijas un Ārlietu ministrijas organizēto ārvalstu delegāciju valsts, oficiālo vai darba vizīšu (ja delegāciju vada ārvalstu prezidenti, viceprezidenti, parlamentu vadītāji un to vietnieki, premjerministri un to vietnieki, vēstnieki, ārlietu ministri un to vietnieki, starptautisko organizāciju vadītāji vai ja minētās delegācijas Latvijā uzturas pēc Valsts prezidenta, Saeimas priekšsēdētāja, Ministru prezidenta vai ārlietu ministra oficiāla ielūguma) un valstiskas nozīmes starptautisku pasākumu nodrošināšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem, uz kuriem attiecas CPV kodi 55300000-3, 55100000-1 un 60170000-0 170    

2. Faktiski izlietotie naudas līdzekļi

Maksājumi par iepirkumiem Rindas kods Faktiski izlietotie naudas līdzekļi (euro) ar PVN
A B 1
Pārskata gadā veiktie maksājumi par iepirkumiem 180  
tajā skaitā maksājumi par iepirkumiem, kas veikti, izmantojot elektronisko iepirkumu sistēmu 190  

3. Publisko iepirkumu likuma piemērošanas izņēmumi

Nr. p. k.

Iepirkuma līguma nosaukums Publisko iepirkumu likuma 3. pantā
noteiktais pamatojums
Noslēgtā iepirkuma līguma līgumcena (euro) bez PVN

"

1 2 3 4

Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola

 

2. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 13. novembra
noteikumiem Nr. 685

"3. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 28. februāra
noteikumiem Nr. 102

2-SPSIL

Pārskats par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumiem
par 20___. gadu

Iesniedz līdz 20___. gada 1. martam

Pārskata sagatavotājs

Nosaukums  
 
Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs  
 
Adrese  
   
Tālrunis   E-pasta adrese  

Veidlapas aizpildītājs

Vārds, uzvārds  
   
Tālrunis   E-pasta adrese  

Sadaļas numurs un nosaukums

Sadaļu aizpilda, ja pārskata gadā

1. Iepirkumi, kuru līgumcena ir mazāka par Eiropas Savienības līgumcenu robežu noslēgti iepirkuma līgumi un vispārīgās vienošanās, kuru līgumcena ir mazāka par normatīvajos aktos par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu līgumcenu robežām noteiktajām līgumcenu robežvērtībām, kas atbilst Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 40. panta otrajā daļā minētajam gadījumam
2. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma piemērošanas izņēmumi noslēgti līgumi, pamatojoties uz Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma III nodaļā noteiktajiem likuma piemērošanas izņēmumiem

1. Iepirkumi, kuru līgumcena ir mazāka par Eiropas Savienības līgumcenu robežu

Iepirkumu veids Rindas kods Noslēgto iepirkuma līgumu skaits Noslēgto iepirkuma līgumu summa (euro) bez PVN
Būvdarbi 010    
Piegāde 020    
Pakalpojumi 030    
Kopā 040    

2. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma piemērošanas izņēmumi

Nr. p. k.

Iepirkuma līguma nosaukums Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma III nodaļā noteiktais pamatojums Noslēgtā iepirkuma līguma līgumcena (euro) bez PVN "
1 2 3 4
       
       

Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola

01.01.2019