Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Eiropas Parlamenta vēlēšanu likumā

Izdarīt Eiropas Parlamenta vēlēšanu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2004, 5. nr.; 2006, 10. nr.; 2008, 16., 24. nr.; 2009, 11. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2012, 203. nr.; 2013, 191., 227. nr.; 2016, 52. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 14. panta trešās daļas 6. punktu pēc vārda "vadīt" ar vārdiem "un sakarā ar to viņam piemērots medicīniska rakstura piespiedu līdzeklis, kas nav atcelts".

2. Izslēgt 18. pantā vārdus "pēc Latvijas laika".

3. 28. pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Pamatojoties uz vēlētāja, viņa pilnvarotas personas vai aizgādņa rakstveida iesniegumu, vēlēšanu iecirkņa komisija, nodrošinot aizklātību, balsošanu iepriekšējās balsošanas dienās vēlētāja atrašanās vietā organizē:

1) vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar ierasties vēlēšanu telpās, un šādu vēlētāju aprūpētājiem;

2) slimojošu personu aprūpētājiem;

3) vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa dēļ atrodas stacionārā ārstniecības iestādē;

4) vēlētājiem, kuriem piemērots ar brīvības atņemšanu saistīts drošības līdzeklis vai kuri izcieš ar brīvības atņemšanu saistītu sodu;

5) vēlētājiem, kuri atrodas īslaicīgās aizturēšanas vietā.";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Vēlēšanu dienā balsošanu vēlētāja atrašanās vietā organizē:

1) šā panta pirmās daļas 1. un 2. punktā minētajiem vēlētājiem, ja viņi atrodas tā vēlēšanu iecirkņa teritorijā, kura vēlētāju sarakstā par viņiem ir iekļautas ziņas;

2) vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa dēļ ievietoti stacionārā ārstniecības iestādē pēc iepriekšējās balsošanas noslēgšanas."

4. Izteikt 30. panta pirmo un otro daļu šādā redakcijā:

"(1) Balsošanu iepriekšējās balsošanas dienās vēlētāju atrašanās vietā šā likuma 28. panta pirmajā daļā minētajiem vēlētājiem organizē, ievērojot šā likuma 31. panta pirmo daļu.

(2) Balsošanu iepriekšējās balsošanas dienās vēlētāju atrašanās vietā šā likuma 28. panta pirmās daļas 3., 4. un 5. punktā minētajiem vēlētājiem, kuriem nav iespējams nodrošināt balsošanu, ievērojot šā likuma 31. panta pirmās daļas 2. punkta nosacījumus, kā arī 28. panta trešajā daļā minētajiem vēlētājiem organizē šā panta trešajā un ceturtajā daļā noteiktajā kārtībā."

5. 31. pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Ja vēlētājs vēlēšanu dienā nevarēs nobalsot, viņš var nobalsot iepriekš - triju dienu laikā pirms vispārējās vēlēšanu dienas:

1) vēlēšanu iecirknī, kura vēlētāju sarakstā ir reģistrēts;

2) jebkurā citā vēlēšanu iecirknī, izņemot iecirkņus, kuri nevar:

a) nodrošināt Centrālās vēlēšanu komisijas noteiktajā kārtībā vēlētāju sarakstā iekļauto ziņu elektronisku apmaiņu ar vēlēšanu iecirkni, kura vēlētāju sarakstā vēlētājs ir reģistrēts,

b) saņemt no tā vēlēšanu iecirkņa komisijas, kura vēlētāju sarakstā vēlētājs ir reģistrēts, apstiprinājumu tam, ka vēlētājs nav nobalsojis,

c) iekļaut vēlētāju savā vēlētāju sarakstā, jo tā vēlēšanu iecirkņa komisija, kura vēlētāju sarakstā vēlētājs ir reģistrēts, nevar viņu no tā svītrot.";

papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Iepriekšējās balsošanas dienās iecirkņos var nobalsot: trešdien - no pulksten 17.00 līdz 20.00; ceturtdien - no pulksten 9.00 līdz 12.00; piektdien - no pulksten 10.00 līdz 16.00. Šajā laikā vēlēšanu iecirkņa komisija strādā ne mazāk kā četru cilvēku sastāvā."

6. Izteikt 32. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Vēlētāji, kas uzturas ārvalstīs, vēlēšanās var piedalīties, balsojot pa pastu vai vēlēšanu iecirknī. Balsošana ārvalstīs izveidotajos vēlēšanu iecirkņos notiek šā likuma III nodaļā noteiktajā kārtībā."

Likums Saeimā pieņemts 2018. gada 25. oktobrī.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2018. gada 14. novembrī

28.11.2018