Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Kredītiestāžu likumā

Izdarīt Kredītiestāžu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 23. nr.; 1996, 9., 14., 23. nr.; 1997, 23. nr.; 1998, 13. nr.; 2000, 13. nr.; 2002, 10., 23. nr.; 2003, 14. nr.; 2004, 2., 12., 23. nr.; 2005, 13., 14. nr.; 2006, 15. nr.; 2007, 7., 12. nr.; 2008, 14., 23. nr.; 2009, 6., 7., 17., 22. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 23., 51./52., 160. nr.; 2011, 4. nr.; 2012, 50., 56., 92. nr.; 2013, 61., 106., 193. nr.; 2014, 92. nr.; 2015, 29., 97., 124., 140., 248., 251. nr.; 2016, 117., 241. nr.; 2017, 152., 222. nr.; 2018, 45. nr.) šādus grozījumus:

1. 1. panta pirmajā daļā:

aizstāt 22. punktā vārdus "vai bankrota" ar vārdiem "tai skaitā maksātnespējas, gadījumā";

aizstāt 25. punktā vārdu "bankrota" ar vārdu "maksātnespējas";

izslēgt 29., 30. un 31. punktu;

izslēgt 51. punktā vārdus "maksātnespējas process, tai skaitā sanācija, kā arī citas".

2. Izslēgt 6. panta pirmajā daļā skaitļus un vārdu "176., 177., 184., 185., 188., 189. un 190.".

3. Aizstāt 16. panta ceturtajā daļā vārdus "savas nolaidības dēļ vai tīši novedušas šo komercsabiedrību līdz kriminālsodāmai maksātnespējai vai bankrotam" ar vārdiem "novedušas šo komercsabiedrību līdz maksātnespējai, par ko ir paredzēta kriminālatbildība".

4. Papildināt 24. pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

"(21) Nevienu no šā panta pirmajā daļā minētajiem amatiem nedrīkst ieņemt persona, kuras tieša vai netieša līdzdalība ir 10 vai vairāk procentu no kredītiestādes balsstiesīgo akciju skaita."

5. Aizstāt 25. panta pirmās daļas 1. punktā vārdus "ļaunprātīgu bankrotu" ar vārdiem "novešanu līdz maksātnespējai".

6. Aizstāt 27. panta pirmās daļas 6. punktā vārdus "bankrota procedūras" ar vārdiem "likvidācijas vai maksātnespējas".

7. Papildināt likumu ar 34.5 pantu šādā redakcijā:

"34.5 pants. (1) Lai nodrošinātu kredītiestādes reputāciju, novērstu kredītiestādes iesaistīšanu nelikumīgās darbībās, identificētu un novērstu citus kredītiestādei būtiskus riskus, kā arī sargātu klienta personas, kontu, noguldījumu un darījumu noslēpumu, kredītiestāde nosaka papildu prasības pretendentiem uz darbu kredītiestādē un darbiniekiem, kuri ir tieši iesaistīti finanšu pakalpojumu sniegšanā vai kredītriska pārvaldībā vai ietekmē kredītiestādes riska profilu un nav minēti šā likuma 24. panta pirmajā daļā.

(2) Lai noskaidrotu pretendenta piemērotību (atbilstību) darbam kredītiestādē vai kredītiestādes darbinieka piemērotību (atbilstību) veicamajiem darba pienākumiem vai amatam, kredītiestādē īpaši tam pilnvarota persona veic pārbaudi, apstrādājot pretendenta vai darbinieka sniegto informāciju un saskaņā ar šo likumu vai citiem normatīvajiem aktiem kredītiestādes iegūto informāciju par pretendentu vai darbinieku nolūkā sasniegt šā panta pirmajā daļā minētos mērķus.

(3) Ja darba pienākumi kredītiestādē ir tieši saistīti ar finanšu pakalpojumu sniegšanu vai kredītriska pārvaldību vai ietekmē kredītiestādes riska profilu, kredītiestāde nedrīkst nodarbināt šādu pienākumu veikšanai personu, kura atbilst vismaz vienam no šādiem nosacījumiem:

1) persona ir sodīta par tīša nozieguma izdarīšanu pret valsti, īpašumu vai pārvaldības kārtību vai par tīša nozieguma izdarīšanu tautsaimniecībā vai valsts institūciju dienestā, vai par tāda nozieguma izdarīšanu, kas saistīts ar terorismu, un sodāmība par to nav noņemta vai dzēsta;

2) Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā paredzētā uzraudzības un kontroles institūcija vai Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā paredzētā kompetentā institūcija personai piemērojusi sankciju un savā mājaslapā internetā publiskojusi informāciju par sankciju (izņemot brīdinājumu) par starptautisko vai nacionālo sankciju vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanas novēršanu reglamentējošu normatīvo aktu pārkāpšanu un no sankcijas piemērošanas dienas nav pagājis vismaz viens gads;

3) personai pasludināts fiziskās personas maksātnespējas process un no tā izbeigšanas dienas nav pagājis vismaz viens gads.

(4) Kredītiestāde nosaka darba pienākumus vai amatus, attiecībā uz kuriem piemērojama šā panta pirmā un trešā daļa.

(5) Šā panta trešās daļas 1. punkta nosacījuma ievērošanai kredītiestāde saņem un apstrādā personas datus no Sodu reģistra."

8. 63. pantā:

papildināt pirmo daļu ar 2.1 un 2.2 punktu šādā redakcijā:

"21) Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta sadarbības koordinācijas grupai - saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumu;

22) Valsts ieņēmumu dienestam - Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma subjekta, ko uzrauga un kontrolē Valsts ieņēmumu dienests, vai viņa klienta bankas konta izraksts par konkrētu periodu, pamatojoties uz pieprasījumu, ko akceptējis Valsts ieņēmumu dienesta par Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma subjektu uzraudzību un kontroli atbildīgās struktūrvienības vadītājs vai viņa vietnieks, ja tas nepieciešams Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā noteikto uzraudzības funkciju īstenošanai.";

izteikt pirmās daļas 4. punktu šādā redakcijā:

"4) procesa virzītājam - atbilstoši Kriminālprocesa likumā noteiktajam;";

izslēgt pirmās daļas 5. punktu;

papildināt pirmo daļu ar 10.1 punktu šādā redakcijā:

"101) Datu valsts inspekcijai - normatīvajos aktos noteikto uzdevumu veikšanai, pamatojoties uz pieprasījumu, ko akceptējis Datu valsts inspekcijas direktors vai viņa vietnieks;";

papildināt otro daļu pēc skaitļa "1." ar skaitli "2.1";

papildināt pantu ar devīto daļu šādā redakcijā:

"(9) Kredītiestāde ir tiesīga sniegt Valsts ieņēmumu dienestam neizpaužamas ziņas, lai skaidrotu savu ziņojumu, kas Valsts ieņēmumu dienestam sniegts par aizdomīgu darījumu nodokļu jomā saskaņā ar likumu "Par nodokļiem un nodevām". Kredītiestāde ir tiesīga sniegt Valsts ieņēmumu dienestam arī tādu informāciju, kas satur neizpaužamas ziņas, lai sadarbībā ar Valsts ieņēmumu dienestu identificētu darījumus, kuri atbilst likumā "Par nodokļiem un nodevām" noteiktajām darījuma aizdomīguma pazīmēm. Šajā daļā paredzētā informācija tiek sniegta tādā apjomā, kāds informācijas sniegšanai par aizdomīgiem darījumiem noteikts likumā "Par nodokļiem un nodevām". Attiecībā uz šajā daļā minētās informācijas sniegšanu ir piemērojami likumā "Par nodokļiem un nodevām" un Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā likuma subjektiem noteiktie tiesiskās aizsardzības mehānismi saistībā ar ziņošanu par aizdomīgiem darījumiem nodokļu jomā."

9. Papildināt likumu ar 63.3 pantu šādā redakcijā:

"63.3 pants. Kredītiestādei papildus šā likuma 63. panta pirmajā daļā un 63.2 pantā noteiktajam ir pienākums sniegt Valsts ieņēmumu dienestam informāciju par klientiem - fiziskajām personām, kas ir Latvijas Republikas rezidenti -, kuru pieprasījuma noguldījuma kontu un maksājumu kontu (tai skaitā slēgto pieprasījuma noguldījuma kontu un maksājumu kontu) iepriekšējā gada kopējā debeta vai kredīta apgrozījuma summa šīs kredītiestādes ietvaros sasniedz vai pārsniedz likumā "Par nodokļiem un nodevām" noteikto apmēru. Minētā informācija sniedzama likumā "Par nodokļiem un nodevām" noteiktajā apjomā un termiņā un uz likuma "Par nodokļiem un nodevām" pamata izdotos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā."

10. Izslēgt 116. panta trešās daļas 8. punktu.

11. Izteikt 126. panta pirmās daļas 3. punktu šādā redakcijā:

"3) maksātnespējas gadījumā."

12. Izslēgt 127. pantā vārdus "vai bankrota procedūras uzsākšanu".

13. Aizstāt 129. panta pirmajā daļā skaitļus un vārdu "4. vai 8." ar skaitļiem un vārdu "4., 8. vai 9."

14. Izslēgt 130. pantu.

15. 131.1 pantā:

papildināt pantu ar otro un trešo daļu šādā redakcijā:

"(2) Administratora amata kandidātu konkrētam kredītiestādes maksātnespējas procesam izvēlas no Maksātnespējas kontroles dienesta Elektroniskajā maksātnespējas uzskaites sistēmā uzturētā administratoru amata pretendentu saraksta, izmantojot Tiesu informatīvās sistēmas nodrošinātu automatizētu atlasi.

(3) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā Elektroniskajā maksātnespējas uzskaites sistēmā kārto administratoru amata pretendentu sarakstu, pazīmes, pēc kādām administratoru iekļauj administratoru amata pretendentu sarakstā, un kārtību, kādā, izmantojot Tiesu informatīvās sistēmas nodrošinātu automatizētu atlasi, izvēlas administratora amata kandidātu kredītiestādes maksātnespējas procesā.";

uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par pirmo daļu.

16. Izslēgt 133. panta ceturtajā un piektajā daļā skaitli un vārdus "161. panta trešo daļu".

17. 135. pantā:

izslēgt piekto daļu;

izteikt septīto daļu šādā redakcijā:

"(7) Likvidācijas procesā, kurš uzsākts ar tiesas nolēmumu vai maksātnespējas procesa ietvaros, kreditoru sapulces sasaukšanu un lēmumu pieņemšanu likvidators un administrators nodrošina saskaņā ar šā likuma 135.1, 135.2, 135.3, 135.4, 135.5, 135.6 un 135.7 pantu.";

papildināt pantu ar astoto daļu šādā redakcijā:

"(8) Administratoram vai likvidatoram ir tiesības sasaukt kreditoru sapulci:

1) pēc savas iniciatīvas;

2) ja to pieprasa kreditori."

18. Papildināt likumu ar 135.1, 135.2, 135.3, 135.4, 135.5, 135.6 un 135.7 pantu šādā redakcijā:

"135.1 pants. (1) Administrators vai likvidators kreditoru sapulces laiku, vietu un darba kārtību paziņo kreditoriem ne vēlāk kā divas nedēļas pirms noteiktā sapulces datuma. Paziņojums par kreditoru sapulci publicējams oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un divos citos laikrakstos.

(2) Ja kreditoru ir vairāk nekā trīs simti, administrators vai likvidators, paziņojot par kreditoru sapulci, uzaicina kreditorus, kuru prasījumi nepārsniedz vienu procentu no visu prasījumu summas, pilnvarot kopīgu pārstāvi.

135.2 pants. (1) Tiesības būt pārstāvētiem kreditoru sapulcē ir visiem kreditoriem neatkarīgi no prasījuma apmēra. Kreditori sapulcē piedalās personiski vai ar likumisko vai līgumisko pārstāvju starpniecību.

(2) Ja kreditoru skaits ir lielāks par trim simtiem, kreditoru sapulcē personiski piedalīties ir tiesīgi tikai tie kreditori, kuri pārstāv ne mazāk kā vienu procentu no visu prasījumu summas. Šajā gadījumā viena persona pārstāv vairākus kreditorus.

(3) Balsstiesības kreditoru sapulcē, kurā notiek balsojums par likvidācijas vai maksātnespējas procesa plānu, ir arī nodrošinātajiem kreditoriem pilnā prasījumu apmērā.

(4) Nodrošinātajiem kreditoriem kreditoru sapulcē ir balsstiesības parāda nenodrošinātās daļas apmērā. Nodrošinātie kreditori var atteikties no nodrošinājuma vai tā daļas un pieteikt prasījumu, attiecīgi iegūstot balsstiesības visa parāda vai tā nenodrošinātās daļas apmērā.

(5) Uz kreditoru sapulcēm tiek uzaicinātas personas, kuru piedalīšanās maksātnespējas procesā ir obligāta.

135.3 pants. (1) Kreditoru sapulce:

1) ievēlē kreditoru komiteju;

2) vienojas ar administratoru vai likvidatoru par administratora vai likvidatora kopējās proporcionālās atlīdzības un citu ar maksātnespējas vai likvidācijas procesu saistītu izdevumu apmēra noteikšanu;

3) izskata citus ar maksātnespējas vai likvidācijas procesu saistītus jautājumus, kurus izskatīšanai izvirza administrators vai likvidators.

(2) Kreditoru sapulci vada administrators vai likvidators.

(3) Kreditoru sapulce ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no tajā pārstāvēto parādu apmēra, ja par sapulces sasaukšanu šajā likumā paredzētajā termiņā ir paziņots visiem zināmajiem kreditoriem un ja uz to ir uzaicinātas personas, kuru piedalīšanās maksātnespējas vai likvidācijas procesā ir obligāta.

(4) To personu neierašanās uz kreditoru sapulci, kuru piedalīšanās maksātnespējas vai likvidācijas procesā ir obligāta, nav šķērslis tās norisei, ja kreditoru sapulce sasaukta šajā likumā noteiktajā kārtībā.

(5) Kreditoru sapulce pieņem lēmumus ar klātesošo balsstiesīgo kreditoru balsu vienkāršu vairākumu pēc prasījumu summas. Katra kreditora balsu skaits tiek noteikts proporcionāli viņa pieteikto, kā arī parādnieka - kredītiestādes - dokumentos (grāmatvedības uzskaites reģistros) atspoguļoto parādu summai, ja kreditora prasījums nav pieteikts.

(6) Balsu skaitu kreditoru sapulcē nosaka, piešķirot vienu balsi par mazāko zināmo kreditora prasījumu (prasījumu summu); pārējo kreditoru balsu skaits tiek noteikts, dalot katra kreditora prasījumu (prasījumu summu) ar mazāko zināmo prasījumu (prasījumu summu). Katra kreditora balsu skaitu nosaka pirms katras kreditoru sapulces, ņemot vērā nenodrošināto kreditoru sastāva un prasījumu summu izmaiņas.

(7) Kreditoru sapulces gaita tiek protokolēta. Protokolēšanu nodrošina kreditoru sapulces vadītājs.

(8) Kreditoru sapulci ar tās motivētu lēmumu var pārtraukt uz laiku līdz vienam mēnesim, ja par to nobalso vairāk nekā puse klātesošo kreditoru pēc prasījumu summas, norādot sapulces atsākšanas laiku, vietu un darba kārtību.

135.4 pants. (1) Kreditoru sapulce ievēlē kreditoru komiteju, ja savus prasījumus maksātnespējas vai likvidācijas procesā pieteikuši vairāk nekā piecdesmit kreditori.

(2) Kreditoru komiteju ievēlē no kreditoru sapulces balsstiesīgo dalībnieku vidus ne mazāk kā piecu un ne vairāk kā deviņu locekļu sastāvā uz visu maksātnespējas vai likvidācijas procesa laiku. Kreditoru komitejā ir pārstāvētas visas attiecīgajā maksātnespējas vai likvidācijas procesā iesaistītās kreditoru kārtas atbilstoši šā likuma 139.2 un 139.3 pantā noteiktajam.

135.5 pants. (1) Kreditoru sapulcei ir tiesības atcelt kreditoru komiteju.

(2) Kreditoru komitejas loceklis var atteikties no pienākumu pildīšanas, par to rakstveidā brīdinot administratoru vai likvidatoru mēnesi iepriekš. Ja kreditoru komitejas locekļu skaits kļūst mazāks par pieciem, administrators vai likvidators sasauc kreditoru sapulci, kas ievēlē jaunus kreditoru komitejas locekļus.

135.6 pants. (1) Kreditoru komitejas darbības forma ir sēdes.

(2) Kreditoru komitejas sēdes sasauc un vada kreditoru komitejas priekšsēdētājs. Administrators vai likvidators var pieprasīt, lai kreditoru komitejas priekšsēdētājs sasauc kreditoru komitejas sēdi nedēļas laikā no pieprasījuma iesniegšanas dienas.

(3) Kreditoru komiteja ir tiesīga pieņemt lēmumus, ja sēdē piedalās vairāk nekā puse no kreditoru komitejā ievēlētajiem locekļiem. Lēmumus kreditoru komiteja pieņem ar klātesošo komitejas locekļu vienkāršu balsu vairākumu. Ja balsis sadalās līdzīgi, izšķirošā ir kreditoru komitejas priekšsēdētāja balss.

135.7 pants. (1) Kreditors sevis pārstāvēšanai kreditoru sapulcē var pilnvarot ne vairāk kā vienu personu. Pilnvarotā persona pārstāv kreditoru pilnā kreditora prasījuma apmērā.

(2) Kreditoru kārta sevis pārstāvēšanai kreditoru sapulcē var pilnvarot ne vairāk kā vienu personu. Pilnvarotā persona pārstāv kreditoru kārtu visas kreditoru kārtas dalībnieku prasījumu summas apmērā."

19. 138. pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "bankrota procedūras" ar vārdiem "maksātnespējas procesa";

izslēgt otro daļu.

20. Aizstāt 139. pantā skaitļus "191.-195." ar skaitļiem un vārdu "139.1, 139.2, 139.3, 139.4, 139.5, 139.6 un 139.7".

21. Papildināt likumu ar 139.1, 139.2, 139.3, 139.4, 139.5, 139.6 un 139.7 pantu šādā redakcijā:

"139.1 pants. (1) Kredītiestādes naudas līdzekļi, kuri iegūti no tām hipotēkām un aizstājējseguma, kas atbilstoši Hipotekāro ķīlu zīmju likumam iekļauts ķīlu zīmju seguma reģistrā, izlietojami ķīlu zīmju emisijas radīto saistību izpildei. Tikai tad, kad minētās saistības ir izpildītas, atlikušie līdzekļi izlietojami pārējo izmaksu un parādu segšanai. Pārējo izmaksu un parādu segšanas kārtību saskaņā ar šā likuma 139.2, 139.3, 139.4 un 139.5 panta noteikumiem nosaka likvidators.

(2) No kredītiestādes naudas līdzekļiem, kas nav iekļauti ķīlu zīmju seguma reģistrā, vispirms pilnībā tiek segtas maksātnespējas procesa vai likvidācijas izmaksas.

139.2 pants. Pēc maksātnespējas procesa vai likvidācijas izdevumu segšanas atlikušie naudas līdzekļi tiek sadalīti kreditoru prasījumu pamatsummu (bez procentiem) apmierināšanai šādās kārtās:

1) izmaksas noguldītājiem, kuriem saskaņā ar likumu pienākas garantētā atlīdzība segtā noguldījuma apmērā. Izmaksas nosaka segtā noguldījuma apmērā saskaņā ar Noguldījumu garantiju likumu. Ja noguldītājam kredītiestādē ir atvērti vairāki konti, tiek uzskatīts, ka noguldītājam ir viens noguldījums visu noguldījumu summas apmērā. Ja noguldītājs ir saņēmis garantēto atlīdzību segtā noguldījuma apmērā, viņš zaudē prasījuma tiesības attiecībā uz saņemto summu un noguldījumu garantiju fonda prasījumi pret kredītiestādi tiek pielīdzināti šīs kārtas prasījumiem;

2) izmaksas noguldītājiem, kuri ir fiziskās personas, mikrouzņēmumi, mazie un vidējie uzņēmumi (Kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanas un noregulējuma likuma izpratnē), noguldījuma daļas apmērā, kas pārsniedz segto noguldījumu;

3) darbinieku prasījumi attiecībā uz darba samaksu par pēdējiem trim darba tiesisko attiecību mēnešiem 12 mēnešu periodā pirms tiesas sprieduma par parādnieka maksātnespēju pasludināšanas; attiecībā uz atlīdzību par ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu, uz kuru tiesības iegūtas 12 mēnešu periodā pirms tiesas sprieduma par parādnieka maksātnespēju pasludināšanas; attiecībā uz atlīdzību par cita veida apmaksātu prombūtni pēdējos trijos darba tiesisko attiecību mēnešos 12 mēnešu periodā pirms tiesas sprieduma par parādnieka maksātnespēju pasludināšanas; attiecībā uz atlaišanas pabalstu likumā noteiktajā minimālajā apmērā; attiecībā uz kaitējuma atlīdzību sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību - par visu nesamaksāto laikposmu un šīs atlīdzības summu par trim gadiem uz priekšu, ja nelaimes gadījums darbā noticis vai arodslimība iegūta līdz 1997. gada 1. janvārim, kā arī tad, ja bijušajam darbiniekam, kurš nav uzskatāms par apdrošināto personu saskaņā ar likumu "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām", arodslimība, kuras cēlonis ir šā darbinieka veiktais darbs kaitīgos darba apstākļos līdz 1997. gada 1. janvārim, konstatēta pēc 1997. gada 1. janvāra; valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumi, kas saistīti ar šajā punktā minētajām izmaksām, vai Maksātnespējas kontroles dienesta prasījumi, ja tas ir apmierinājis iepriekšminētos prasījumus no darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļiem saskaņā ar likumu "Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā";

4) nodokļi un citi maksājumi (parādi) valsts budžetā un pašvaldību budžetos, kā arī tie tranzītkredīti un procentu maksājumi par šo kredītu izmantošanu, kuri līdz maksātnespējas pasludināšanas dienai vai dienai, kad tiesa pieņem nolēmumu par kredītiestādes likvidāciju, ir atmaksāti kredītiestādei;

5) tie parādi kreditoriem, kuri izveidojušies, kredītiestādei pieņemot izpildei, bet neizpildot klienta maksājuma uzdevumus par naudas pārskaitīšanu valsts vai pašvaldības budžeta kontos;

6) valsts prasījumi par valsts garantēto kredītu atmaksāšanu.

139.3 pants. Pēc šā likuma 139.2 pantā paredzēto kreditoru prasījumu pilnīgas apmierināšanas atlikušie naudas līdzekļi tiek sadalīti kreditoru prasījumu apmierināšanai šādās kārtās:

1) pārējie likumīgie kreditoru prasījumi (pamatsummas bez procentiem), arī to kreditoru prasījumi, kuri kreditora statusu ieguvuši pēc maksātnespējas lietas ierosināšanas vai tiesas nolēmuma par likvidāciju pieņemšanas, ja tie saskaņā ar šo likumu nav pielīdzināmi šā likuma 139.2 pantā paredzētajiem kreditoru prasījumiem. Atliktie nodokļu maksājumi pēc maksājumu veikšanas šā likuma 139.2 pantā paredzētajiem kreditoru prasījumiem, atlikušie fizisko personu noguldījumi un darba algu parādi, kā arī citi no darba tiesiskajām attiecībām izrietoši maksājumi tiek pielīdzināti šīs kārtas prasījumiem. Ja kreditora noguldījums ir bijis apdrošināts un kreditors ir saņēmis apdrošināšanas atlīdzību, attiecīgās apdrošināšanas sabiedrības (fonda) prasījumi pret kredītiestādi tiek pielīdzināti šīs kārtas prasījumiem;

2) prasījumi par procentu maksājumiem kreditoriem;

3) kreditoru prasījumi, kuri pieteikti pēc noteiktā termiņa, kā arī par nodokļu uzskaiti un kontroli atbildīgo valsts un pašvaldību institūciju prasījumi;

4) prasījumi par līdzekļiem, kurus kreditori aizdevuši kredītiestādei uz noteiktu laiku ar nosacījumu, ka pirms termiņa tos var pieprasīt vienīgi kredītiestādes likvidācijas gadījumā.

139.4 pants. Katras nākamās kreditoru kārtas prasījumi tiek apmierināti tikai pēc iepriekšējās kreditoru kārtas prasījumu pilnīgas apmierināšanas. Ja kredītiestādes naudas līdzekļu nepietiek, lai pilnīgi apmierinātu visus vienas kārtas kreditoru prasījumus, šie prasījumi apmierināmi proporcionāli summai, kas pienākas katram kreditoram šīs kārtas ietvaros.

139.5 pants. Naudas līdzekļi, kas paliek pāri pēc šā likuma 139.2 un 139.3 pantā minēto prasījumu apmierināšanas, tiek sadalīti kredītiestādes akcionāriem proporcionāli katra ieguldījuma apmēram.

139.6 pants. Ja kredītiestādes likvidācijas procesā kreditori ir iesnieguši savus kreditoru prasījumus, pēc kredītiestādes maksātnespējas procesa pasludināšanas tie atkārtoti kreditoru prasījumus kredītiestādes likvidācijas procesā pieteiktajā apmērā neiesniedz.

139.7 pants. Ja tiesa kredītiestādes likvidācijas procesā pasludina kredītiestādi par maksātnespējīgu, administrators turpina apmierināt attiecīgās kārtas kreditoru prasījumus līdz likvidatora noteiktajam kreditoru prasījumu procentuālajam apmēram. Sasniedzot šā panta pirmajā teikumā noteikto prasījumu apmēru, administrators apmierina attiecīgo kārtu kreditoru prasījumus atbilstoši šajā likumā noteiktajai kārtībai."

22. 150. pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Pieteikumu par maksātnespējas procesa pabeigšanu tiesā iesniedz administrators. Nolēmumu par maksātnespējas procesa pabeigšanu pieņem tiesa.";

izslēgt otro daļu.

23. Izslēgt 151. pantu.

24. Aizstāt 152. panta otrajā daļā vārdus "Kriminālsodāma bankrota gadījumā" ar vārdiem "Maksātnespējas gadījumā, kad tiek veikts kriminālprocess par novešanu līdz maksātnespējai".

25. Izslēgt 153. panta 2. punktu.

26. Izteikt 159. panta piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Ja maksātnespējas process tiek pabeigts, administrators nosūta Uzņēmumu reģistram tiesas nolēmumu par maksātnespējas procesa pabeigšanu kredītiestādes izslēgšanai no Komercreģistra."

27. 161. pantā:

izslēgt otrās daļas 4., 8. un 15. punktu;

aizstāt otrās daļas 16. punktā vārdus "Maksātnespējas administrācija" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Maksātnespējas kontroles dienests" (attiecīgā locījumā);

izslēgt trešo daļu;

papildināt ceturtās daļas 20. punktu pēc vārda "noteikšanu" ar vārdiem "kā arī citus ar maksātnespējas procesu saistītus jautājumus, kurus izskatīšanai izvirza administrators".

28. 166. pantā:

izslēgt piektās daļas 2., 3. un 4. punktu;

aizstāt astotajā daļā skaitļus un vārdus "179.2 panta otro un trešo daļu, 179.3 pantu, 179.4 panta pirmās daļas 1. un 5. punktu un otro daļu, 179.5 pantu, 179.6 pantu, 179.7 pantu, 179.8 pantu un 179.9 pantu" ar skaitļiem un vārdiem "135.1, 135.2, 135.3, 135.4, 135.5, 135.6 un 135.7 pantu".

29. 167. pantā:

izslēgt trešo daļu;

izslēgt ceturtajā daļā vārdus "un administratora apliecības un zīmoga pasludināšanu par nederīgu tiesa".

30. Izslēgt 168. panta pirmajā daļā vārdus "iesakot jaunu administratora kandidatūru".

31. Papildināt 169. panta pirmo daļu pēc vārdiem "Finanšu un kapitāla tirgus komisiju un" ar vārdiem "Maksātnespējas kontroles dienestu un".

32. 172.1 pantā:

aizstāt otrajā daļā vārdus un skaitli "likuma 185. panta otrajā" ar vārdu un skaitli "panta 2.1";

papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

"(21) Kredītiestādes aktīvu, tai skaitā mantas, pārdošana notiek publiskajās izsolēs, ja kreditoru sapulce nav lēmusi citādi un ja attiecībā uz konkrēto mantu likums nenosaka citu atsavināšanas kārtību. Izsoles organizē un izsoļu noteikumus izstrādā administrators."

33. Izslēgt XIII nodaļu "Kredītiestādes sanācija".

34. Izslēgt XIV nodaļu "Kredītiestādes bankrota procedūra".

35. Izteikt 202. pantu šādā redakcijā:

"202. pants. Personas, kas novedušas kredītiestādi līdz maksātnespējai, ir saucamas pie atbildības Krimināllikumā paredzētajos gadījumos."

36. Papildināt pārejas noteikumus ar 76., 77., 78. un 79. punktu šādā redakcijā:

"76. Šā likuma 24. panta 2.1 daļa neattiecas uz šā likuma 24. panta pirmajā daļā minētajām personām, kuras ieceltas amatā līdz dienai, kad stājas spēkā 24. panta 2.1 daļa.

77. Šā likuma 34.5 pants stājas spēkā 2019. gada 1. februārī. Šā likuma 34.5 panta trešā daļa neattiecas uz personām, kuras šīs daļas spēkā stāšanās dienā ir darba tiesiskajās attiecībās ar kredītiestādi un atbilst vienai vai vairākām šā likuma 34.5 panta trešajā daļā noteiktajām pazīmēm sakarā ar to, ka persona kļuvusi maksātnespējīga vai izdarījusi kādu no minētajiem likumpārkāpumiem pirms attiecīgās daļas spēkā stāšanās dienas.

78. Grozījumi attiecībā uz šā likuma XIII nodaļas "Kredītiestādes sanācija" un XIV nodaļas "Kredītiestādes bankrota procedūra" izslēgšanu nav piemērojami kredītiestādes maksātnespējas un likvidācijas procesam, kas uzsākts pirms attiecīgo grozījumu spēkā stāšanās. Šādam maksātnespējas un likvidācijas procesam piemēro tiesību normas, kuras bija spēkā līdz šā punkta pirmajā teikumā minēto grozījumu spēkā stāšanās dienai.

79. Šā likuma 131.1 panta otrā daļa, grozījumi 168. panta pirmajā daļā un 169. panta pirmajā daļā stājas spēkā vienlaikus ar attiecīgo grozījumu Civilprocesa likumā (attiecībā uz kredītiestāžu maksātnespējas lietām) spēkā stāšanās dienu. Ministru kabinets līdz 2019. gada 1. maijam iesniedz Saeimai attiecīgos grozījumus Civilprocesa likumā. Šā likuma 131.1 panta trešajā daļā paredzēto administratora izvēli un kārtību kredītiestādes administratoru amata pretendentu saraksta kārtošanai piemēro, sākot ar attiecīgo grozījumu Civilprocesa likumā (attiecībā uz kredītiestāžu maksātnespējas lietām) spēkā stāšanās dienu."

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Likums Saeimā pieņemts 2018. gada 1. novembrī.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2018. gada 14. novembrī

15.11.2018