Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām"

Izdarīt likumā "Par nodokļiem un nodevām" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 7. nr.; 1996, 15. nr.; 1997, 24. nr.; 1998, 2., 18., 22., 24. nr.; 1999, 24. nr.; 2000, 11. nr.; 2001, 3., 8., 12. nr.; 2002, 2., 22. nr.; 2003, 2., 6., 8., 15., 22. nr.; 2004, 9. nr.; 2005, 2., 11. nr.; 2006, 1., 9., 13., 20., 24. nr.; 2007, 3., 7., 12. nr.; 2008, 1., 6., 13. nr.; 2009, 2., 11., 13., 15. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 200., 205. nr.; 2010, 91., 101., 131., 151., 157., 178., 183., 206. nr.; 2011, 68., 80., 85., 169. nr.; 2012, 24., 50., 56., 109., 157., 186., 199., 203. nr.; 2013, 61., 92., 187., 194., 232. nr.; 2014, 6., 51., 119., 189., 204., 214., 220., 257. nr.; 2015, 29., 68., 118., 190., 208., 230., 245., 248., 251. nr.; 2016, 2., 91., 241., 254. nr.; 2017, 5., 75., 124., 128., 156., 236., 242. nr.; 2018, 36., 197. nr.) šādus grozījumus:

1.  1. pantā:

papildināt 18. punkta ievaddaļu pēc vārdiem "juridiskās personas" ar vārdiem "(izņemot kapitālsabiedrības, kuru saistību veido valstij vai pašvaldībai tieši piederošas kapitāla daļas vai akcijas)";

izteikt 18. punkta "b" apakšpunktu šādā redakcijā:

"b) vienas komercsabiedrības vai kooperatīvās sabiedrības līdzdalības daļa otrā sabiedrībā ir no 20 līdz 50 procentiem, turklāt šai mātes un meitas komercsabiedrībai vai kooperatīvajai sabiedrībai nav balsu vairākuma. Šis apakšpunkts neattiecas uz nosacīti sadalītās peļņas noteikšanu atbilstoši Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma 4. panta otrās daļas 2. punkta "e" apakšpunktam, izņemot gadījumu, kad darījums tiek veikts ar saistītu ārvalstu uzņēmumu,";

papildināt 18. punktu ar "h" apakšpunktu šādā redakcijā:

"h) fiziskajai personai (vai tās radiniekiem līdz trešajai pakāpei, vai laulātajam, vai ar šo fizisko personu svainībā esošajiem līdz otrajai pakāpei) tieši vai pastarpināti pieder vairāk nekā 50 procenti no komercsabiedrības pamatkapitāla vai daļu vērtības vai kooperatīvās sabiedrības paju vērtības vai fiziskajai personai (vai tās radiniekiem līdz trešajai pakāpei, vai laulātajam, vai ar šo personu svainībā esošajiem līdz otrajai pakāpei) ar līgumu vai citādi ir nodrošināta izšķiroša ietekme komercsabiedrībā vai kooperatīvajā sabiedrībā;";

papildināt 23. punktu ar vārdiem "vai ko nodokļu administrācija uzliek par transfertcenu dokumentācijas iesniegšanas vai sagatavošanas noteikumu pārkāpumu";

izteikt 29. punktu šādā redakcijā:

"29) transfertcena - preču vai pakalpojumu cena (vērtība) vai cita veida vērtība vai noteikumi, kas piemēroti kontrolētā darījumā vai pastāv komerciālās vai finanšu attiecībās starp saistītām personām, kuras atbilst šā panta 18. punktā vai 15.2 panta otrās daļas 1., 2., 3. un 4. punktā minētajām personām;";

papildināt pantu ar 29.1, 29.2 un 29.3 punktu šādā redakcijā:

"291kontrolēts darījums - darījums starp divām personām, kas ir saistītas personas viena attiecībā pret otru šā panta 18. punkta izpratnē, vai darījums, kas veikts ar šā likuma 15.2 panta otrās daļas 1., 2., 3. un 4. punktā minēto personu;

292) starptautiska uzņēmumu grupa - ar īpašumtiesībām vai kontroli tieši vai netieši atbilstoši šā panta 18. punktam saistītu uzņēmumu kopums, kas ietver divus vai vairākus uzņēmumus, kuriem ir rezidences dažādās valstīs vai teritorijās;

293saistīts ārvalstu uzņēmums - juridiskā persona vai cita veida juridisks veidojums, kas atbilst šā panta 18. punktā noteiktajam un ir komercsabiedrība (personālsabiedrība vai kapitālsabiedrība), kooperatīvā sabiedrība vai cita privāto tiesību juridiskā persona, kuras rezidences valsts nav Latvijas Republika;".

2. Aizstāt 8. panta 2. punktā vārdus ""Par uzņēmumu ienākuma nodokli"" ar vārdiem "Uzņēmumu ienākuma nodokļa likums".

3. Izteikt 15.2 pantu šādā redakcijā:

"15.2 pants. Nodokļu maksātāja pienākums sagatavot un sniegt transfertcenu dokumentāciju

(1) Transfertcenu dokumentācija ietver globālo dokumentāciju, vietējo dokumentāciju un starptautiskās uzņēmumu grupas pārskatu par katru valsti. Šā panta noteikumi neattiecas uz starptautiskās uzņēmumu grupas pārskatu par katru valsti.

(2) Šajā pantā noteiktajos gadījumos, kārtībā un apjomā Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā minētais nodokļu maksātājs - rezidents vai nerezidenta pastāvīgā pārstāvniecība - globālajā dokumentācijā un vietējā dokumentācijā vai tikai vietējā dokumentācijā pamato darījuma cenas (vērtības) atbilstību tirgus cenai (vērtībai) darījumos, ko tas veic ar:

1) saistītu personu, kas šā likuma izpratnē uzskatāma par saistītu ārvalstu uzņēmumu;

2) šā likuma 1. panta 18. punktā minētajām fiziskajām personām;

3) citām komercsabiedrībām vai personām, ja tās atrodas, ir izveidotas vai nodibinātas zemu nodokļu vai beznodokļu valstīs vai teritorijās;

4) saistītu personu - rezidentu, ja darījums, komerciālās vai finanšu attiecības pēc izpildītajām funkcijām, uzņemtajiem, kontrolētajiem vai vadītajiem riskiem vai izmantotajiem aktīviem ir ekonomiski saistītas (notiek vienas piegādes ķēdes ietvaros) ar šo personu darījumiem, komerciālajām vai finanšu attiecībām ar citu saistītu ārvalstu uzņēmumu vai šā panta otrās daļas 3. punktā noteiktajām personām.

(3) Šā panta otrajā daļā minētais nodokļu maksātājs saistībā ar kontrolētiem darījumiem, ko tas veic ar šā panta otrās daļas 1., 2. un 3. punktā minētajām personām attiecīgajā pārskata gadā, 12 mēnešu laikā pēc attiecīgā pārskata gada beigām iesniedz nodokļu administrācijai:

1) globālo dokumentāciju, ja ir vismaz viens no šādiem nosacījumiem:

a) šajā pantā minēto kontrolēto darījumu summa attiecīgajā pārskata gadā pārsniedz 15 000 000 euro,

b) šā panta otrajā daļā minētā nodokļu maksātāja neto apgrozījums attiecīgajā pārskata gadā pārsniedz 50 000 000 euro un šajā pantā minēto kontrolēto darījumu summa attiecīgajā pārskata gadā pārsniedz 5 000 000 euro;

2) vietējo dokumentāciju, ja šajā pantā minēto kontrolēto darījumu summa attiecīgajā pārskata gadā pārsniedz 5 000 000 euro.

(4) Šā panta otrajā daļā minētais nodokļu maksātājs saistībā ar kontrolētiem darījumiem, ko tas veic ar šā panta otrās daļas 1., 2. un 3. punktā minētajām personām attiecīgajā pārskata gadā, 12 mēnešu laikā pēc attiecīgā pārskata gada beigām sagatavo un, ja nodokļu administrācija pieprasa, mēneša laikā pēc pieprasījuma saņemšanas iesniedz tai:

1) globālo dokumentāciju, ja nodokļu maksātāja neto apgrozījums attiecīgajā pārskata gadā nepārsniedz 50 000 000 euro un šajā pantā minēto kontrolēto darījumu summa attiecīgajā pārskata gadā nepārsniedz 15 000 000 euro, bet pārsniedz 5 000 000 euro;

2) vietējo dokumentāciju, ja šajā pantā minēto kontrolēto darījumu summa attiecīgajā pārskata gadā pārsniedz 250 000 euro, bet nepārsniedz 5 000 000 euro.

(5) Lai nodrošinātu, ka veiktā funkcionālā un ekonomiskā analīze, kā arī piemērotā transfertcenu metodoloģija ir aktuāla, atbilstoši šā panta ceturtajai daļai sagatavoto transfertcenu dokumentāciju nodokļu maksātājs pārskata katru gadu. Ja transfertcenu metodoloģiju ietekmējošā situācija nav būtiski mainījusies, atbilstoši šā panta ceturtās daļas 2. punktam sagatavoto transfertcenu dokumentāciju, izņemot tajā iekļautos salīdzināmos finanšu datus, nodokļu maksātājs ir tiesīgs pārskatīt reizi trijos gados.

(6) Neierobežojot nodokļu administrācijas tiesības pieprasīt transfertcenu dokumentāciju atbilstoši šā panta ceturtajai daļai, gadījumos, kad nodokļu maksātājam rodas pienākums sagatavot transfertcenu dokumentāciju, nodokļu administrācija ir tiesīga to pieprasīt kopā ar jebkuru citu informāciju, kas nepieciešama darījuma tirgus cenas (vērtības) pamatošanai, arī lai pārbaudītu nodokļu maksātāja transfertcenu korekciju riskus un konsultētu nodokļu maksātāju par iespējamiem transfertcenu korekciju riskiem, piedāvātu labprātīgi labot nodokļu deklarāciju vai aicinātu nodokļu maksātāju uzsākt iepriekšējas vienošanās procedūru par darījuma cenas (vērtības) atbilstību tirgus cenai (vērtībai) saskaņā ar šā likuma 16.1 pantu. Šādā gadījumā nodokļu maksātājs iesniedz nodokļu administrācijai transfertcenu dokumentāciju un citu pieprasīto informāciju 90 dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas. Šo termiņu var pagarināt par 30 dienām, ja nodokļu maksātājs iesniedz nodokļu administrācijai motivētu lūgumu.

(7) Šā panta otrajā daļā minētais nodokļu maksātājs saistībā ar kontrolētiem darījumiem, ko tas veic ar šā panta otrās daļas 4. punktā minēto personu, sagatavo vietējo dokumentāciju, ja šajā pantā minēto kontrolēto darījumu summa attiecīgajā pārskata gadā pārsniedz 250 000 euro un vietējās dokumentācijas sagatavošanu pieprasa nodokļu administrācija. Pieprasot vietējo dokumentāciju atbilstoši šai panta daļai, nodokļu administrācija izvērtē, vai pieprasīt visas vietējās dokumentācijas vai tikai tās noteiktas daļas sagatavošanu. Šajā panta daļā noteiktajā gadījumā vietējo dokumentāciju iesniedz 90 dienu laikā pēc nodokļu administrācijas pieprasījuma saņemšanas. Šo termiņu var pagarināt par 30 dienām, ja nodokļu maksātājs iesniedz nodokļu administrācijai motivētu lūgumu.

(8) Globālā dokumentācija ir transfertcenu dokumentācija, kas satur informāciju par visu starptautisko uzņēmumu grupu kopumā un ietver vismaz šādas sastāvdaļas:

1) starptautiskās uzņēmumu grupas organizatorisko struktūru, tajā skaitā juridisko un kapitāldaļu vai akciju īpašumtiesību struktūru, un grupas vienību ģeogrāfisko izvietojumu;

2) starptautiskās uzņēmumu grupas saimnieciskās darbības aprakstu;

3) starptautiskās uzņēmumu grupas nemateriālo īpašumu;

4) iekšējo finanšu aktivitāti starptautiskajā uzņēmumu grupā;

5) starptautiskās uzņēmumu grupas finanšu pārskatus un nodokļus.

(9) Vietējā dokumentācija ir transfertcenu dokumentācija, kas satur informāciju par nodokļu maksātāja veikto kontrolēto darījumu, un ietver vismaz šādas sastāvdaļas:

1) informāciju par nodokļu maksātāju un ar to saistīto starptautisko uzņēmumu grupu;

2) informāciju par katru būtisku kontrolēto darījumu vai darījumu kategoriju, kurā iesaistīts nodokļu maksātājs;

3) finanšu informāciju.

(10) Ministru kabinets nosaka šā panta astotajā un devītajā daļā paredzētajā transfertcenu dokumentācijā ietveramās informācijas detalizētu saturu.

(11) Ja darījuma kopējā vērtība attiecīgajā pārskata gadā nepārsniedz 20 000 euro, nodokļu maksātājs, sagatavojot transfertcenu dokumentāciju, jebkurā gadījumā ir tiesīgs neuzskatīt to par būtisku darījumu šā panta astotās un devītās daļas izpratnē un neiekļaut informāciju par to transfertcenu dokumentācijā.

(12) Nodokļu maksātājam ir tiesības nesagatavot vietējo dokumentāciju par darījumiem, kuriem nodokļu normatīvajos aktos ir paredzēta vienkāršota transfertcenu noteikšanas kārtība un vienkāršota transfertcenu dokumentācija. Šādā gadījumā nodokļu maksātājs 12 mēnešu laikā pēc attiecīgā pārskata gada beigām sagatavo un, ja nodokļu administrācija pieprasa, mēneša laikā pēc pieprasījuma saņemšanas iesniedz tai vienkāršoto transfertcenu dokumentāciju. Vienkāršotajā transfertcenu dokumentācijā ietveramo informāciju nosaka Ministru kabinets.

(13) Nodokļu maksātājs nodrošina, lai transfertcenu dokumentācija atbilstu šādiem noteikumiem:

1) transfertcenu dokumentāciju sagatavo, pamatojoties uz informāciju, kāda ir saprātīgi pieejama pārskata gada ietvaros vai, ja veic uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācijas labojumus, - pamatojoties uz informāciju, kas pieejama brīdī, kad tiek veikti attiecīgie labojumi;

2) transfertcenu dokumentācija ir pieejama elektroniskā formā, kas pieļauj meklēšanas funkciju tekstā;

3) globālo dokumentāciju sagatavo latviešu vai angļu valodā. Ja globālā dokumentācija ir sagatavota angļu valodā, nodokļu administrācijai ir tiesības valsts pārvaldes funkciju un uzdevumu izpildes nodrošināšanai pieprasīt visas dokumentācijas vai tās daļas tulkojumu latviešu valodā un nodokļu maksātājam ir pienākums pieprasīto tulkojumu iesniegt mēneša laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.

(14) Nodokļu administrācijai ir tiesības piemērot nodokļu maksātājam soda naudu līdz vienam procentam no kontrolētā darījuma (par kuru ir pienākums sagatavot transfertcenu dokumentāciju) summas, kas norādāma nodokļu maksātāja pārskata gada ieņēmumos vai izdevumos attiecīgajā pārskata periodā, bet ne vairāk kā 100 000 euro, ja nodokļu maksātājs nav ievērojis šajā pantā minēto transfertcenu dokumentācijas iesniegšanas termiņu, kā arī tad, ja nodokļu maksātājs būtiski pārkāpis normatīvajos aktos paredzētās transfertcenu dokumentācijas sagatavošanas prasības - transfertcenu dokumentācijā nav iekļautas vairākas normatīvajos aktos paredzētās transfertcenu dokumentācijas sastāvdaļas (nav norādīta nepieciešamā informācija) - un tādēļ, izskatot transfertcenu dokumentāciju, nav iespējams pārliecināties, vai veiktā darījuma cena (vērtība) ir noteikta atbilstoši tirgus cenai (vērtībai)."

4. Papildināt 16. panta pirmās daļas 6. punktu pēc vārdiem "triju gadu laikā" ar vārdiem "(ja deklarācijas labojums vai precizējums izriet no transfertcenas korekcijas, - piecu gadu laikā)".

5.  16.1 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "personu, kas likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" izpratnē ir saistīts ārvalstu uzņēmums" ar vārdiem "saistītu ārvalstu uzņēmumu";

papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Nodokļu administrācija saskaņā ar šā likuma 15.2 panta sesto daļu vai pēc nodokļu maksātāja iniciatīvas par kontrolētiem darījumiem, kuru vērtība attiecīgajā pārskata gadā pārsniedz 1 430 000 euro, var ierosināt uzsākt iepriekšējas vienošanās procedūru par darījuma cenas (vērtības) atbilstību tirgus cenai (vērtībai) par iepriekšējiem pārskata gadiem, ja nav iestājies šajā likumā noteiktais transfertcenu nodokļu revīzijas (audita) veikšanas noilgums."

6. Papildināt 18. panta pirmo daļu ar 32. punktu šādā redakcijā:

"32) atbilstoši Latvijas Republikai saistošiem starptautiskajiem līgumiem veikt savstarpējās saskaņošanas procedūru, tajā skaitā lai novērstu nodokļu dubulto uzlikšanu vai tādu nodokļu uzlikšanu, kuri ir pretrunā ar attiecīgo starptautisko līgumu."

7.  23. pantā:

izslēgt 3.1 daļas ievaddaļā vārdus "vai no nodokļu maksātāja, kuram tiek veikta transfertcenu pārbaude";

izslēgt 3.1 daļas 4. punktu;

papildināt 3.1 daļu ar 5. punktu šādā redakcijā:

"5) no dienas, kurā nodokļu maksātājam ir paziņots par nodokļu revīzijas (audita) rezultātā konstatētajiem pārkāpumiem un to pamatojumu, līdz nodokļu maksātāja viedokļa saņemšanas dienai, nepārsniedzot 30 dienas.";

papildināt pantu ar 3.2 daļu šādā redakcijā:

"(32) Par nodokļu revīzijas (audita) veikšanu neuzskata darbības, ko nodokļu administrācija šā panta 3.1 daļā minētajos laikposmos veikusi informācijas iegūšanai iestādes ietvaros, no citām iestādēm, organizācijām, pašvaldībām, finanšu iestādēm un kredītiestādēm, citām fiziskajām un juridiskajām personām, tajā skaitā citu fizisko un juridisko personu nodokļu kontroles pasākumu veikšanu.";

papildināt ceturto daļu ar vārdiem "vai nodokļu revīzijā (auditā) tiek pārbaudīta transfertcena";

papildināt sesto daļu ar 13. punktu šādā redakcijā:

"13) nodokļu maksātājs noteiktajā termiņā nav iesniedzis šā likuma 15.2 pantā paredzētos dokumentus vai būtiski pārkāpis (šā likuma 15.2 panta četrpadsmitā daļa) normatīvajos aktos paredzētās transfertcenu dokumentācijas sagatavošanas prasības."

8. Papildināt pārejas noteikumus ar 214., 215. un 216. punktu šādā redakcijā:

"214. Grozījumi šā likuma 1. un 15.2 pantā, ar kuriem transfertcenu dokumentācijas prasības izsaka jaunā redakcijā, paredzot atbildību par transfertcenu dokumentācijas prasību pārkāpumu, kā arī pielāgo likumā lietotos terminus jaunām transfertcenu dokumentācijas prasībām, piemērojami attiecībā uz darījumiem, kas veikti, sākot ar pārskata periodu, kas sākas 2018. gadā. Nodokļu maksātājs ir tiesīgs minētos grozījumus piemērot arī attiecībā uz darījumiem, kas veikti agrākos pārskata periodos. Ja nodokļu maksātājs neizmanto tiesības minētos grozījumus piemērot arī attiecībā uz darījumiem, kas veikti agrākos pārskata periodos, uz šajos periodos veiktajiem darījumiem attiecas šā likuma 15.2 panta redakcija, kāda bija spēkā attiecīgo darījumu veikšanas brīdī.

215. Šā likuma 16.1 panta 1.1 daļa stājas spēkā 2019. gada 1. janvārī.

216. Ministru kabinets līdz 2018. gada 1. decembrim izdod šā likuma 15.2 panta desmitajā un divpadsmitajā daļā paredzētos noteikumus."

Likums Saeimā pieņemts 2018. gada 25. oktobrī.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2018. gada 14. novembrī

28.11.2018