Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Zemesgrāmatu likumā

Izdarīt Zemesgrāmatu likumā (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 14./15. nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 5. nr.; 1998, 23. nr.; 1999, 23. nr.; 2003, 9. nr.; 2004, 10. nr.; 2006, 6., 14. nr.; 2009, 10. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 206. nr.; 2011, 93. nr.; 2013, 188. nr.; 2014, 216., 228. nr.; 2016, 31., 230. nr.; 2018, 210. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā, izņemot pārejas noteikumos, vārdus "rajona (pilsētas) tiesas zemesgrāmatu nodaļa" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "rajona (pilsētas) tiesa" (attiecīgā locījumā), vārdus "zemesgrāmatu nodaļa" (attiecīgā locījumā) - ar vārdiem "rajona (pilsētas) tiesa" (attiecīgā locījumā), vārdus "zemesgrāmatu nodaļas tiesnesis" (attiecīgā locījumā) - ar vārdu "tiesnesis" (attiecīgā locījumā) un vārdus "zemesgrāmatu nodaļas priekšnieks" (attiecīgā locījumā) - ar vārdiem "rajona (pilsētas) tiesas priekšsēdētājs" (attiecīgā locījumā).

2. Izteikt 2. un 3. pantu šādā redakcijā:

"2. Zemesgrāmatu lietu izskatīšana piekrīt rajona (pilsētas) tiesām.

3. Katrs nekustams īpašums ierakstāms zemesgrāmatā tajā rajona (pilsētas) tiesā, kuras darbības teritorijā tas atrodas.

Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā esošs nekustams īpašums ierakstāms Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatā."

3. Izteikt 6. pantu šādā redakcijā:

"6. Nostiprināšana piekrīt tai rajona (pilsētas) tiesai, kuras zemesgrāmatās ierakstīts nekustams īpašums, uz ko attiecas nostiprinājums."

4. Izteikt 9. panta ievaddaļu šādā redakcijā:

"Rajona (pilsētas) tiesas darbībai zemesgrāmatu lietu izskatīšanā ir nepieciešamas:".

5. Papildināt 41. panta otro daļu ar 9. punktu šādā redakcijā:

"9) veic izmaiņas juridiskās personas nosaukumā atbilstoši izmaiņām, kuras reģistrētas Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros."

6. Izteikt 42. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"Ja nekustamam īpašumam, kuram zemesgrāmatā atklāts nodalījums, nav iespējams noteikt atrašanās vietu dabā, rajona (pilsētas) tiesa ar sludinājumu tīmekļvietnē www.vestnesis.lv uzaicina zemesgrāmatā ierakstīto īpašnieku un personas, kurām uz nekustamu īpašumu nostiprinātas kādas tiesības, vai to tiesību pēcniekus iesniegt divu mēnešu laikā pierādījumus par to, ka nekustams īpašums patiešām pastāv dabā. Ja minētajā termiņā šādus pierādījumus neiesniedz, tiesnesis ar sevišķu lēmumu slēdz nodalījumu."

7. Aizstāt 53. pantā vārdus "zemesgrāmatu nodaļas grāmatā" ar vārdiem "rajona (pilsētas) tiesas zemesgrāmatā".

8. Izteikt 61. panta pirmās daļas 4. punktu šādā redakcijā:

"4) informācija par nodevu samaksu, ja nostiprinājuma lūgumā nav informācijas par veikto maksājumu un maksājuma mērķī nav norādīts nostiprinājuma lūdzēja personas kods vai reģistrācijas numurs un nekustama īpašuma kadastra numurs vai zemesgrāmatas nodalījuma numurs."

9. Papildināt 61.1 pantu ar teikumu šādā redakcijā:

"Nostiprinājuma lūgumam nepievieno dokumentu, kas apliecina saistību, ja ķīlas līgums, kas pamato hipotēkas nostiprināšanu, satur būtiskus noteikumus par saistību, ko nodrošina hipotēka, un tās spēkā esību."

10. Izteikt 62. panta otro daļu šādā redakcijā:

"Šā panta pirmās daļas noteikumi par zemes robežu plānu pievienošanu piemērojami attiecībā uz tiem zemes gabaliem, kuru robežas ir izmainītas:

1) sadalot nekustamu īpašumu, kuram atklāts atsevišķs nodalījums, vairākos patstāvīgos nodalījumos (36. p.);

2) atdalot no nekustama īpašuma daļu, lai pievienotu to citam nekustamam īpašumam (36. p.);

3) savienojot vairākus vienam īpašniekam piederošus nekustamus īpašumus (37. p.);

4) citos likumos paredzētajos gadījumos."

11. Aizstāt 63. panta 1. punktā vārdus "kuras zemesgrāmatu nodaļas, kurai zemesgrāmatai un kurai nekustamā īpašuma lietai" ar vārdiem "tās rajona (pilsētas) tiesas zemesgrāmatas nekustama īpašuma lietu, kurai".

12. Izslēgt 74. pantā vārdu "nodaļā".

Likums stājas spēkā 2019. gada 1. jūnijā.

Likums Saeimā pieņemts 2018. gada 1. novembrī.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2018. gada 7. novembrī

01.06.2019