Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Notariāta likumā

Izdarīt Notariāta likumā (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 26./27. nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 15. nr.; 2002, 23. nr.; 2003, 14. nr.; 2004, 23. nr.; 2008, 3. nr.; 2009, 3. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 183. nr.; 2013, 21., 112. nr.; 2014, 98., 228. nr.; 2015, 245. nr.; 2017, 231. nr.; 2018, 57. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 6.1 pantu šādā redakcijā:

"6.1 Ministru kabinets, izvērtējis notariālo pakalpojumu pieejamību, pārmaiņas tiesu iekārtā, iedzīvotāju skaitā, attiecīgās apdzīvotās vietas saimnieciskajā dzīvē, notariālo lietu piekritībā un notāru vecuma struktūrā, kā arī ņemot vērā Latvijas Zvērinātu notāru padomes viedokli, nosaka zvērinātu notāru amata vietas, izveido jaunas vai likvidē esošās amata vietas."

2. Papildināt 65. pantu ar 5.3 punktu šādā redakcijā:

"53) veikt darbības, kas saistītas ar tiesību un tiesību nodrošinājumu nostiprināšanu zemesgrāmatā, ja nostiprinājumu pamato zvērināta notāra sastādīts notariāls akts;".

3. Izteikt 66. panta pirmās daļas 2. punktu šādā redakcijā:

"2) gādāt no valsts, pašvaldības un privātām iestādēm, kā arī no amatpersonām un privātām personām atļaujas, apliecības un citus dokumentus, kas vajadzīgi notariālo aktu noslēgšanai, kā arī tiesību un tiesību nodrošinājumu nostiprināšanai zemesgrāmatās;".

4. Papildināt 76. pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"Ja zvērināts notārs nepazīst personu, kurai jātaisa akts vai apliecinājums nekustamo īpašumu jomā un pastāv aizdomas par svešas personas identitātes izmantošanu, papildus šā panta pirmajā daļā noteiktajam viņš pārbauda akta vai apliecinājuma dalībnieka datus biometrijas datu apstrādes sistēmā, salīdzinot personas pirkstu nospiedumus ar šajā sistēmā pieejamiem datiem."

5. Aizstāt 104. panta pirmajā daļā vārdus "apgabaltiesas priekšsēdētāja" ar vārdiem "Latvijas Zvērinātu notāru padomes".

6. Papildināt likumu ar S sadaļu šādā redakcijā:

"S sadaļa
Latvijas Zvērinātu notāru padomes tīmekļvietnē iesniegta paziņojuma apliecināšana

344. Latvijas Zvērinātu notāru padomes tīmekļvietnē iesniegtā paziņojumā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, satur laika zīmogu un iesniegts, izmantojot kvalificētu paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas līdzekli, gribu var izteikt šādas personas:

1) kredītiestāde, kā arī kapitālsabiedrība, kuras darbības tiesisko pamatu nosaka Attīstības finanšu institūcijas likums, - par piekrišanu hipotēkas un ar to saistīto tiesību aprobežojumu grozīšanai vai cesijas nostiprināšanai;

2) kredītiestāde, kā arī kapitālsabiedrība, kuras darbības tiesisko pamatu nosaka Attīstības finanšu institūcijas likums, - par piekrišanu nostiprinājumam, ja šī piekrišana izriet no nostiprinātām tiesībām vai šo tiesību aprobežojumiem;

3) juridiskās personas, kā arī individuālie komersanti kā nekustamā īpašuma īpašnieki - par piekrišanu tiesību nostiprināšanai uz ieguvēju - juridiskajām personām, kā arī individuālajiem komersantiem;

4) juridiskās personas, kā arī individuālie komersanti kā tiesību ieguvējs - par piekrišanu tiesību nostiprināšanai, ja nekustamais īpašums pieder juridiskajām personām, kā arī individuālajiem komersantiem.

Šajā pantā noteiktajā kārtībā iesniegta paziņojuma apliecināšanā piemēro šā likuma D sadaļā minētās prasības, ciktāl šajā sadaļā nav noteikts citādi.

345. Šā likuma 344. panta pirmās daļas 1. un 2. punktā minēto personu iesniegts paziņojums uzskatāms par pietiekamu nostiprinājumam zemesgrāmatā.

Piekrišanu, kas ietverta paziņojumā, kuru iesniegušas šā likuma 344. panta pirmās daļas 3. un 4. punktā noteiktās personas, zvērināts notārs apliecina notariāli videokonferences režīmā atbilstoši šā likuma E1 sadaļā minētajai kārtībai vai pēc juridisko personu, kā arī individuālo komersantu izvēles arī klātienē."

7. Papildināt pārejas noteikumus ar 34., 35. un 36. punktu šādā redakcijā:

"34. Šā likuma grozījumi par 76. panta papildināšanu ar trešo daļu (par biometrijas datu apstrādes sistēmas izmantošanu) stājas spēkā 2019. gada 1. maijā.

35. Šā likuma 344. panta pirmās daļas 1. un 2. punktu un 345. panta pirmo daļu (par kredītiestādes, kā arī kapitālsabiedrības, kuras darbības tiesisko pamatu nosaka Attīstības finanšu institūcijas likums, piekrišanas izteikšanu Latvijas Zvērinātu notāru padomes tīmekļvietnē) piemēro, sākot ar 2019. gada 1. maiju.

36. Šā likuma grozījumi par 6.1 panta izteikšanu jaunā redakcijā stājas spēkā 2019. gada 1. jūlijā."

Likums stājas spēkā 2019. gada 1. janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2018. gada 1. novembrī.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2018. gada 7. novembrī

01.01.2019