Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Augstskolu likumā

Izdarīt Augstskolu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 1. nr.; 1997, 3. nr.; 2001, 1. nr.; 2003, 12. nr.; 2004, 13. nr.; 2006, 8. nr.; 2007, 6., 11. nr.; 2008, 15. nr.; 2009, 2., 14. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 194. nr.; 2010, 38., 206. nr.; 2011, 117., 202. nr.; 2012, 190. nr.; 2013, 40., 92., 188. nr.; 2014, 214., 257. nr.; 2016, 108., 125., 241. nr.; 2017, 90., 236. nr.; 2018, 36., 132. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 3. panta septīto daļu šādā redakcijā:

"(7) Augstskolā vismaz pieci procenti, rēķinot no akadēmiskā personāla skaita, ir viesprofesori, asociētie viesprofesori, viesdocenti, vieslektori, profesori, asociētie profesori, docenti un lektori, kas iepriekšējo piecu gadu laikā vismaz vienu gadu nepārtraukti bijuši nodarbināti akadēmiskā amatā kādā no akreditētām Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas vai Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas valstu, izņemot Latviju, augstskolām."

2. Aizstāt 6. panta otrās daļas 1. punktā vārdus "fakultāti (nodaļu)" ar vārdiem "studiju programmu".

3. Papildināt 8.6 panta pirmo daļu ar 7. punktu šādā redakcijā:

"7) ja ārkārtas akreditācijas rezultātā pieņemts lēmums atteikt akreditēt augstskolu."

4. Izslēgt 9. panta trešajā daļā vārdus "izglītības un zinātnes ministra parakstītu".

5. Aizstāt 10. panta otrās daļas 6. punktā vārdus "kārtību reglamentējošo dokumentu pieņemšanas kārtība" ar vārdiem "normatīvo aktu izdošanas kārtība".

6. Aizstāt 10.1 panta pirmās daļas 8. punktā vārdus "kārtību reglamentējošo dokumentu pieņemšanas kārtība" ar vārdiem "normatīvo aktu izdošanas kārtība".

7. 16. pantā:

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Padomnieku konvents no sava vidus ievēlē priekšsēdētāju un viņa vietnieku.";

papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Padomnieku konventa lēmumiem un atzinumiem ir ieteikuma raksturs. Padomnieku konventa loceklis nav valsts amatpersona."

8. Izteikt 20. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Augstskolas struktūru nosaka saskaņā ar augstskolas satversmi."

9. Izteikt 28. panta pirmās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

"Profesora amatā var ievēlēt personu, kurai ir doktora grāds un ne mazāk kā triju gadu darba pieredze asociētā profesora vai profesora amatā augstākās izglītības institūcijā."

10. Aizstāt 38. panta otrajā daļā vārdus "un viespētniekus" ar vārdiem "viespētniekus un viesasistentus".

11. Izteikt 40. panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Viesprofesoriem, asociētajiem viesprofesoriem, viesdocentiem, vieslektoriem un viesasistentiem ir tādas pašas tiesības un pienākumi kā profesoriem, asociētajiem profesoriem, docentiem, lektoriem un asistentiem, bet viņi nav tiesīgi kandidēt uz satversmes sapulces, senāta un akadēmiskās šķīrējtiesas locekļu amatu un viņus nevar ievēlēt par minēto institūciju locekļiem."

12. Papildināt 43. panta otro daļu ar tekstu šādā redakcijā:

"Ar prorektoriem un rektora biroja vadītāju darba līgumu slēdz rektors ne ilgāk kā uz savu pilnvaru laiku. Ja rektoru atceļ no amata vai viņš ir miris, šie darba līgumi ir spēkā līdz jauna rektora apstiprināšanai Ministru kabinetā."

13. Izteikt 46.1 panta trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Studējošo un absolventu reģistrā iekļaujamos nepersonificētus datus sagatavo un iesniedz Centrālā statistikas pārvalde, apstrādājusi personificētus datus par absolventiem no studējošo un absolventu reģistra, personificētus datus no Valsts ieņēmumu dienesta par absolventu ienākumiem un nodarbinātību un personificētus datus no Nodarbinātības valsts aģentūras par absolventiem, kuriem piešķirts bezdarbnieka vai darba meklētāja statuss."

14. Izteikt 49. panta pirmās daļas 4. punktu šādā redakcijā:

"4) tā ir pārkāpusi augstskolas iekšējos normatīvos aktus."

15. 52. pantā:

izslēgt 1.1 daļu;

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Augstskolas senāts vai koledžas padome nosaka no valsts budžeta līdzekļiem finansēto studiju vietu sadalījuma kārtību augstskolas vai koledžas studiju programmās studējošajiem."

16. 58. pantā:

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Ministru kabinets var noteikt, ka valsts pārbaudījuma sastāvdaļa atsevišķās otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmās ir valsts eksāmens. Valsts eksāmena satura pamatvirzienus, kas izriet no profesijas standarta, valsts eksāmena organizēšanas, norises, finansēšanas, vērtēšanas, komisijas izveidošanas un tās darbības kārtību, kā arī par valsts eksāmenu atbildīgo institūciju nosaka Ministru kabinets.";

papildināt pantu ar septīto un astoto daļu šādā redakcijā:

"(7) Par valsts eksāmenu atbildīgajai institūcijai ir tiesības uzdevumus, kas saistīti ar valsts eksāmena norises tehnisko (materiāltehnisko) nodrošinājumu, deleģēt privātpersonai vai publiskai personai.

(8) Studiju programmās, kurās paredzēts valsts vienotais jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmens, kvalifikācijas eksāmens kārtojams valsts valodā."

17. Izteikt 67. panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Augstākās izglītības padomes locekļi ir valsts amatpersonas."

18. Izslēgt 74. panta pirmās daļas pirmo teikumu.

19. Papildināt 77. panta pirmo daļu ar vārdiem "un publicē to augstskolas tīmekļvietnē".

20. Aizstāt 86. panta ceturtajā daļā vārdus "jāsaņem atļauja no Izglītības un zinātnes ministrijas" ar vārdiem "jāiegūst Ministru kabineta piekrišana".

Likums Saeimā pieņemts 2018. gada 18. oktobrī.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2018. gada 1. novembrī

15.11.2018