Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr. 1/29

Rīgā 2018.gada 25.oktobrī (prot. Nr.45, 4.p.)

Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2017.gada 13.aprīļa lēmumā Nr. 1/16 "Dabasgāzes pārvades sistēmas lietošanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Enerģētikas likuma
15.panta septīto daļu un
45.2panta trešo un sesto daļu

1. Izdarīt Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2017.gada 13.aprīļa lēmumā Nr. 1/16 "Dabasgāzes pārvades sistēmas lietošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2017, 80.nr. (5907); 2017, 178.nr. (6005)) šādus grozījumus:

1.1. aizstāt 2.20.apakšpunktā vārdus "sadales sistēmā" ar vārdiem "dabasgāzes sadales sistēmā (turpmāk - sadales sistēma)";

1.2. aizstāt 10.3.apakšpunktā vārdus "sadales sistēmas operatora" ar vārdiem "dabasgāzes sadales sistēmas operatora (turpmāk - sadales sistēmas operators)";

1.3. izteikt IV. nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"IV. Pārvades sistēmas pakalpojuma līguma un balansēšanas pakalpojuma līguma noslēgšanas kārtība";

1.4. izteikt 18., 19., 20. un 21.punktu šādā redakcijā:

"18. Ja pretendents ir iesniedzis visus šo noteikumu 13. un 15.punktā minētos dokumentus un papildu informāciju, pārvades sistēmas operators piecu darba dienu laikā no dokumentu un papildu informācijas saņemšanas dienas sagatavo pārvades sistēmas pakalpojuma līgumu (2.pielikums) un balansēšanas līgumu (3.pielikums) un elektroniski nosūta to pretendentam. Pārvades sistēmas operators sistēmas lietotājam piešķir enerģijas identifikācijas kodu (EIK), ja sistēmas lietotājam tāds jau nav piešķirts.

19. Pretendents iesniedz pārvades sistēmas operatoram parakstītu pārvades sistēmas pakalpojuma līgumu un balansēšanas līgumu, katru divos eksemplāros 10 darba dienu laikā no līgumu nosūtīšanas dienas. Ja pretendents 10 darba dienu laikā no līgumu nosūtīšanas dienas nav iesniedzis pārvades sistēmas operatoram parakstītus līgumus, uzskatāms, ka pretendents ir atsaucis savu pieteikumu.

20. Pārvades sistēmas operators trīs darba dienu laikā no pretendenta parakstīto līgumu saņemšanas dienas paraksta pārvades sistēmas pakalpojuma līgumu un balansēšanas līgumu un vienu eksemplāru no katra līguma nosūta pretendentam.

21. Pārvades sistēmas operators un sistēmas lietotājs pārvades sistēmas pakalpojuma līguma un balansēšanas līguma darbības laikā var vienoties par grozījumiem noslēgtajos līgumos, ja izmaiņas nav pretrunā ar šiem noteikumiem. Pārvades sistēmas operators par to 10 dienu laikā informē regulatoru, iesniedzot attiecīgās vienošanās kopiju.";

1.5. izteikt 23.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Pārvades sistēmas operators aprēķina un publicē savā tīmekļvietnē tehnisko jaudu, pieejamo jaudu un rezervēto atslēdzamo jaudu šo noteikumu 5.1., 5.2. un 5.3.apakšpunktā minētajos ieejas punktos un 6.1., 6.2. un 6.3.apakšpunktā minētajos izejas punktos attiecīgajam laika periodam.";

1.6. izteikt 24.punktu šādā redakcijā:

"24. Šajos noteikumos noteiktā jaudas produktu rezervēšanas kārtība attiecas uz visiem ieejas punktiem un izejas punktiem, izņemot šo noteikumu 5.4., 6.4., 6.5. un 6.6.apakšpunktā noteiktos izejas punktus, kuros pārvades sistēmas operators nepiedāvā jaudas rezervēšanai.";

1.7. izteikt 27.punktu šādā redakcijā:

"27. Ja sistēmas lietotājs vēlas pārvadīt dabasgāzi uz citu pārvades sistēmu, sistēmas lietotājam ir pienākums rezervēt izejas jaudu kādā no šo noteikumu 6.1., 6.2. vai 6.3.apakšpunktā noteiktajiem izejas punktiem.";

1.8. svītrot 30.punktu;

1.9. izteikt 31.punktu šādā redakcijā:

"31. Pārvades sistēmas operators šo noteikumu 5.3.apakšpunktā noteiktajā ieejas punktā, kurā nav iespējams nodrošināt fizisku dabasgāzes plūsmu pretējā virzienā, piedāvā atslēdzamās virtuālās pretplūsmas jaudas produktus. Pārvades sistēmas operators atslēdzamās virtuālās pretplūsmas jaudas produktu piedāvājumu publicē elektroniskajā pārvades jaudu rezervēšanas vietnē.";

1.10. papildināt noteikumu V. nodaļu ar 36.1punktu šādā redakcijā:

"36. 1 Ja sistēmas lietotājs, iesniedzot pieteikumu jaudas produkta rezervēšanai saskaņā ar šo noteikumu 37.punktā, 42.1., 42.2., 42.3. un 42.4.apakšpunktā noteikto termiņu un aizpildot šo noteikumu 4.pielikumā noteikto standarta saziņas protokolu, ir kļūdaini ievadījis datus, sistēmas lietotājam ir tiesības prasīt atcelt pieteikumu jaudas produktu rezervēšanai, ievērojot šādus nosacījumus:

36.11. lietotājs pieteikumu jaudas produkta rezervēšanai ir iesniedzis vismaz vienu stundu pirms šo noteikumu 37.punktā, 42.1., 42.2., 42.3. un 42.4.apakšpunktā noteiktā jaudas produkta rezervēšanas termiņa beigām;

36.12. lietotājs ir nosūtījis uz pārvades sistēmas operatora elektroniskā pasta adresi pieteikuma vēstuli par kļūdu ne vēlāk ka 30 minūšu laikā no pieteikuma jaudas produkta rezervēšanai iesniegšanas. Vēstulē norāda rezervēšanas pieteikuma faila nosaukumu un iesniegšanas laiku.";

1.11. izteikt 42.3.apakšpunkta otro teikumu šādā redakcijā:

"Pārvades sistēmas operators savā tīmekļvietnē publicē netiešās jaudas piešķiršanas metodes izmantošanas laikā (biržas tirdzniecības sesijas sākums un beigas) rezervēšanai nodoto jaudu;";

1.12. papildināt 42.4.apakšpunktu ar teikumu šādā redakcijā:

"Pārvades sistēmas operators savā tīmekļvietnē publicē netiešās jaudas piešķiršanas metodes izmantošanas laikā (biržas tirdzniecības sesijas sākums un beigas) rezervēšanai nodoto jaudu.";

1.13. izteikt 64.punktu šādā redakcijā:

"64. Līgumpārslodzes gadījumā pārvades sistēmas operators, izvērtējot sistēmas lietotāju saskaņā ar šo noteikumu XI. nodaļā norādīto kārtību iesniegtās nominācijas konkrētai gāzes dienai D, neizmantoto gāzes dienas D konstanto jaudu gāzes dienā D-1 piedāvā primārajā jaudu tirgū kā atslēdzamo jaudu visos ieejas un izejas punktos, izņemot šo noteikumu 5.4., 6.4., 6.5. un 6.6.apakšpunktā noteiktos ieejas un izejas punktus.";

1.14. izteikt 65.punktu šādā redakcijā:

"65. Sistēmas lietotājam, kas vēlas ievadīt vai izvadīt no pārvades sistēmas noteiktu dabasgāzes daudzumu šo noteikumu 5.2. un 5.3.apakšpunktā noteiktajos ieejas punktos un 6.2. un 6.3.apakšpunktā noteiktajos izejas punktos, kuros ir rezervēti jaudas produkti, ir pienākums šo noteikumu XI. nodaļā norādītajos termiņos un atbilstoši šo noteikumu 4.pielikumā noteiktajam standarta saziņas protokolam iesniegt pārvades sistēmas operatoram nomināciju.";

1.15. papildināt noteikumus ar 66.1punktu šādā redakcijā:

"66.1 Sistēmas lietotājam, kas vēlas novietot glabāšanai krātuvē vai izņemt no krātuves noteiktu dabasgāzes daudzumu šo noteikumu 5.4.apakšpunktā noteiktajā ieejas punktā un šo noteikumu 6.4.apakšpunktā noteiktajā izejas punktā, ir pienākums šo noteikumu XI. nodaļā norādītajos termiņos un atbilstoši šo noteikumu 4.pielikumā noteiktajam standarta saziņas protokolam iesniegt pārvades sistēmas operatoram tirdzniecības paziņojumu.";

1.16. izteikt 103.punktu šādā redakcijā:

"103. Sistēmas lietotāja piešķīrums šo noteikumu 5.4.apakšpunktā noteiktajā ieejas punktā vai šo noteikumu 6.4.apakšpunktā noteiktajā izejas punktā konkrētai gāzes dienai D ir vienāds ar sistēmas lietotājam attiecīgai gāzes dienai D ieejas un izejas punktā pēdējā nominācijā vai renominācijā apstiprināto dabasgāzes daudzumu vai krātuves operatora iesniegto korekciju piešķīrumam. Krātuves operators var iesniegt korekcijas par D dienas piešķīrumiem periodam, kas nepārsniedz divus gāzes mēnešus.";

1.17. izteikt 105.punktu šādā redakcijā:

"105. Sistēmas lietotāja piešķīrumu enerģijas vienībās šo noteikumu 5.1.apakšpunktā noteiktajā ieejas punktā un šo noteikumu 6.1.apakšpunktā noteiktajā izejas punktā pārvades sistēmas operators aprēķina, izmantojot sistēmas lietotāja sniegto nomināciju un faktisko pārvadītās dabasgāzes daudzumu šo noteikumu 5.1.apakšpunktā noteiktajā ieejas punktā un šo noteikumu 6.1.apakšpunktā noteiktajā izejas punktā.";

1.18. izteikt 127. un 128.punktu šādā redakcijā:

"127. Dabasgāzes iepirkšanas cena nebalansa maksas aprēķināšanai gāzes dienai D ir augstākā no šādām dabasgāzes cenām:

127.1. dabasgāzes cenas, par kuru pārvades sistēmas operators ir nopircis dabasgāzi no Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likumā noteiktajā kārtībā izvēlētiem dabasgāzes tirgotājiem vai dabasgāzes biržā Latvijas tirdzniecības zonā, lai nodrošinātu pārvades sistēmas tehnisko balansēšanu;

127.2. dabasgāzes biržas Latvijas tirdzniecības zonas attiecīgās dienas vidējās svērtās dabasgāzes cenas, pieskaitot korekciju trīs procentu apmērā;

127.3. ja dabasgāzes biržā Latvijas tirdzniecības zonā attiecīgajā dienā nenotiek neviens darījums, tad dabasgāzes iepirkšanas cenas aprēķinā gāzes dienai D nebalansa maksas noteikšanai izmanto dabasgāzes cenu, par kuru pārvades sistēmas operators piedāvā iegādāties dabasgāzi no Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likumā noteiktajā kārtībā izvēlētiem dabasgāzes tirgotājiem.

128. Dabasgāzes pārdošanas cena nebalansa maksas aprēķināšanai gāzes dienai D ir zemākā no šādām dabasgāzes cenām:

128.1. dabasgāzes cenas, par kuru pārvades sistēmas operators ir pārdevis dabasgāzi Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likumā noteiktajā kārtībā izvēlētiem dabasgāzes tirgotājiem vai dabasgāzes biržā Latvijas tirdzniecības zonā, lai nodrošinātu pārvades sistēmas tehnisko balansēšanu;

128.2. dabasgāzes biržas Latvijas tirdzniecības zonas attiecīgās dienas vidējās svērtās dabasgāzes cenas, atņemot korekciju trīs procentu apmērā;

128.3. ja dabasgāzes biržā Latvijas tirdzniecības zonā attiecīgajā dienā nenotiek neviens darījums, tad dabasgāzes pārdošanas cenas aprēķinā gāzes dienai D nebalansa maksas noteikšanai izmanto dabasgāzes cenu, par kuru pārvades sistēmas operators piedāvā pārdot dabasgāzi Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likumā noteiktajā kārtībā izvēlētiem dabasgāzes tirgotājiem. ";

1.19. izteikt 130.punktu šādā redakcijā:

"130. Par sistēmas lietotāja nebalansa daudzumu balansēšanas periodā sistēmas lietotājam dienas nebalansa maksu aprēķina šādi:

Nm = Q x C,

kur

Nm - nebalansa maksa;

Q - dabasgāzes nebalansa daudzums (kWh);

C - dabasgāzes iepirkšanas vai pārdošanas cena (EUR/kWh).";

1.20. svītrot 131. un 131.1punktu;

1.21. izteikt 135.punktu šādā redakcijā:

"135. Pārvades sistēmas operators kopā ar rēķinu par pārvades sistēmas pakalpojumu sistēmas lietotājam izsniedz arī pārvadītās dabasgāzes daudzuma kopsavilkumu katram pārskata periodam (mēnesim), kas sagatavots, pamatojoties uz:

135.1. sadales sistēmas operatora sniegtajiem datiem attiecībā uz šo noteikumu 6.6.apakšpunktā noteikto izejas punktu;

135.2. krātuves operatora saskaņoto dabasgāzes daudzumu attiecībā uz šo noteikumu 5.4.apakšpunktā noteikto ieejas punktu un šo noteikumu 6.4.apakšpunktā noteikto izejas punktu;

135.3. blakus esošas valsts pārvades sistēmas operatora saskaņoto nodotās dabasgāzes daudzumu attiecībā uz šo noteikumu 5.1., 5.2., 5.3., 6.1., 6.2. un 6.3.apakšpunktā noteiktajiem ieejas un izejas punktiem;

135.4. uzskaites datiem attiecībā uz šo noteikumu 6.5.apakšpunktā noteikto izejas punktu.";

1.22. izteikt 153.punktu šādā redakcijā:

"153. Pārvades sistēmas operators izvērtē šo noteikumu 13.5.apakšpunktā noteikto informāciju, lai noteiktu nepieciešamību pieprasīt sistēmas lietotājam iesniegt saistību izpildes nodrošinājumu (drošības depozīts, finanšu pakalpojumu sniedzēja garantija vai saistītā komersanta, kurš atbilst šo noteikumu 156.punktā noteiktajiem kritērijiem, garantija) pirms pārvades sistēmas pakalpojuma līguma un balansēšanas līguma noslēgšanas vai to darbības laikā.";

1.23. izteikt 154.punktu šādā redakcijā:

"154. Sistēmas lietotājs pēc pirmā pilnā kalendārā gada kopš pārvades sistēmas pakalpojuma līguma noslēgšanas ne retāk kā reizi gadā iesniedz pārvades sistēmas operatoram aktualizētu informāciju par sistēmas lietotāja kredītreitingu. Sistēmas lietotājam ir pienākums nekavējoties informēt pārvades sistēmas operatoru par izmaiņām sistēmas lietotāja kredītreitingā. Pārvades sistēmas operators ir tiesīgs pieprasīt sistēmas lietotājam iesniegt aktualizētu informāciju par sistēmas lietotāja kredītreitingu.";

1.24. izteikt 155.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"155. Pārvades sistēmas operators ir tiesīgs pirms pārvades sistēmas pakalpojuma līguma un balansēšanas līguma noslēgšanas vai pārvades sistēmas pakalpojuma līguma un balansēšanas līguma darbības laikā pieprasīt sistēmas lietotājam iesniegt saistību izpildes nodrošinājumu (drošības depozīts, finanšu pakalpojumu sniedzēja garantija vai saistītā komersanta, kurš atbilst šo noteikumu 156.punktā noteiktajiem kritērijiem, garantija) no pārvades sistēmas pakalpojuma līguma un balansēšanas līguma izrietošo maksājumu prasību segšanai, ja:";

1.25. izteikt 155.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"155.4. sistēmas lietotājs vismaz divas reizes 12 mēnešu laikā ir kavējis pārvades sistēmas pakalpojuma vai balansēšanas pakalpojuma līgumā noteiktos maksājumus.";

1.26. svītrot 157.punkta otro teikumu;

1.27. izteikt 158.punktu šādā redakcijā:

"158. Sistēmas lietotājs var izvēlēties saistību izpildes nodrošinājuma veidu (drošības depozīts, finanšu pakalpojumu sniedzēja garantija vai saistītā komersanta, kura kredītreitings atbilst šo noteikumu 156.punktā noteiktajiem kritērijiem, garantija).";

1.28. izteikt 161. un 162.punktu šādā redakcijā:

"161. Saistību izpildes nodrošinājumam ir jābūt spēkā visā pārvades sistēmas pakalpojuma līguma un balansēšanas līguma darbības laikā, ja pārvades sistēmas operators ir pieprasījis sistēmas lietotājam saistību nodrošinājumu.

162. Saistību izpildes nodrošinājuma apmēru par pārvades pakalpojuma līguma un balansēšanas pakalpojuma līguma saistību izpildi pārvades sistēmas operators nosaka sistēmas lietotāja pēdējo 12 mēnešu vidējā mēneša maksājuma par jaudu divkāršā apmērā. Ja pārvades sistēmas lietošanas periods ir īsāks par 12 mēnešiem, šo periodu izmanto par pamatu saistību izpildes apmēra noteikšanai, bet saistību izpildes nodrošinājuma apmērs nav mazāks par 25 000 euro (divdesmit pieci tūkstoši euro).";

1.29. papildināt 165.punktu pēc vārda "sniedzēja" ar vārdiem un zīmi "vai saistītā komersanta, kura kredītreitings atbilst šo noteikumu 156.punktā noteiktajiem kritērijiem,";

1.30. aizstāt 1.pielikumā vārdus "drošības depozītu vai finanšu pakalpojumu sniedzēja garantiju" ar vārdiem "drošības depozītu, finanšu pakalpojumu sniedzēja garantiju vai saistītā komersanta, kura kredītreitings atbilst dabasgāzes pārvades sistēmas lietošanas noteikumu 156.punktā noteiktajiem kritērijiem, garantiju";

1.31. izteikt 2.pielikuma 4.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.1. Sistēmas lietotājs pēc Pārvades sistēmas operatora pieprasījuma saskaņā ar Pārvades sistēmas lietošanas noteikumiem iesniedz Pārvades sistēmas operatoram saistību izpildes nodrošinājumu (iemaksā drošības depozītu vai iesniedz finanšu pakalpojumu sniedzēja garantijas oriģinālu vai saistītā komersanta, kura kredītreitings atbilst Pārvades sistēmas lietošanas noteikumu 156.punktā noteiktajiem kritērijiem, garantijas oriģinālu).";

1.32. papildināt 2.pielikuma 4.2.apakšpunktu pēc vārda "sniedzēja" ar vārdiem un zīmi "vai saistītā komersanta, kura kredītreitings atbilst Pārvades sistēmas lietošanas noteikumu 156.punktā noteiktajiem kritērijiem,";

1.33. aizstāt 2.pielikuma 5.3.apakšpunktā skaitli "10" ar skaitli "15";

1.34. aizstāt 2.pielikuma 5.5.apakšpunktā skaitli "15" ar skaitli "20";

1.35. papildināt 3.pielikuma 4.1.apakšpunktu pēc vārda "sniedzēja" ar vārdiem un zīmi "vai saistītā komersanta, kura kredītreitings atbilst Pārvades sistēmas lietošanas noteikumu 156.punktā noteiktajiem kritērijiem,";

1.36. papildināt 3.pielikuma 4.2.apakšpunktu pēc vārda "sniedzēja" ar vārdiem un zīmi "vai saistītā komersanta, kura kredītreitings atbilst Pārvades sistēmas lietošanas noteikumu 156.punktā noteiktajiem kritērijiem,";

1.37. aizstāt 3.pielikuma 7.1. un 7.2.apakšpunktā skaitli "10" ar skaitli "15";

1.38. aizstāt 3.pielikuma 7.3.apakšpunktā skaitli "15" ar skaitli "20";

1.39. aizstāt visā noteikumu tekstā vārdus "tīmekļa vietne" attiecīgā locījumā ar vārdu "tīmekļvietne" attiecīgā locījumā.

2. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētājs R.Irklis

30.10.2018