Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 648

Rīgā 2018. gada 23. oktobrī (prot. Nr. 49 19. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 10. maija noteikumos Nr. 320 "Noteikumi par veterinārārsta izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par reglamentētajām profesijām
un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu" 36. panta 6. punktu
un 54. panta pirmo daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2005. gada 10. maija noteikumos Nr. 320 "Noteikumi par veterinārārsta izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu" (Latvijas Vēstnesis, 2005, 76. nr.; 2007, 96. nr.; 2014, 119. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt noteikumus ar 2.30. un 2.31. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.30. Islandes Republikā - no 1994. gada 1. janvāra;

2.31. Lihtenšteinas Firstistē - no 1995. gada 1. maija."

2. Svītrot informatīvajā atsaucē uz Eiropas Savienības direktīvām 1., 2. un 3. punktu.

3. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 6. un 7. punktu šādā redakcijā:

"6) Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 7. septembra Direktīvas 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu;

7) Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 20. novembra Direktīvas 2013/55/ES, ar ko groza Direktīvu 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu un Regulu (ES) Nr. 1024/2012 par administratīvo sadarbību, izmantojot Iekšējā tirgus informācijas sistēmu (IMI regulu)."

4. Izteikt pielikumu šādā redakcijā:

"Pielikums
Ministru kabineta
2005. gada 10. maija
noteikumiem Nr. 320

Veterinārārsta kvalifikācijas dokumenti, kas to izsniedzējvalstīs apliecina tiesības veikt profesionālo darbību veterinārārsta profesijā, ir atzīti Eiropas Savienībā un atbilst Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām izglītības programmu minimālajām prasībām veterinārārsta profesionālās kvalifikācijas iegūšanai

1. Austrijas Republika

Dokumenta nosaukums

Izsniedzējiestāde

Pievienotais sertifikāts

1. Veterinārārsta diploms

Diplom - Tierarzt

2. Veterināro zinātņu maģistrs Magister medicinae veterinariae

Universitāte

Universität

-

2. Beļģijas Karaliste

Dokumenta nosaukums

Izsniedzējiestāde

Pievienotais sertifikāts

1. Veterināra diploms

Diploma van dierenarts

2. Veterinārmedicīnas doktora diploms

Diplôme de docteur en médecine vétérinaire

1. Universitātes

De universiteiten/les universities

2. Kompetenta flāmu, franču kopienas izglītības komisija/kompetenta franču kopienas izglītības komisija

De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap/le Jury compétent d'enseignement de la Communauté française

-

3. Bulgārijas Republika

Dokumenta nosaukums

Izsniedzējiestāde

Pievienotais sertifikāts

Maģistra diploms par augstākās izglītības iegūšanu veterinārmedicīnas specialitātē ar profesionālo kvalifikāciju "veterinārārsts"

Диплома за висше образование на образователно-квалификационна степен магистър по специалност Ветеринарна медицина с професионална квалификация Ветеринарен лекар

1. Sofijas Mežsaimniecības universitātes Veterinārmedicīnas fakultāte

Лесотехнически университет София - Факултет по ветеринарна медицина

2. Staraja Zagoras Trāķijas universitātes Veterinārmedicīnas fakultāte

Тракийски университет Стара Загора, Факултет по ветеринарна медицина

-

4. Čehijas Republika

Dokumenta nosaukums

Izsniedzējiestāde

Pievienotais sertifikāts

1. Diploms par studiju beigšanu veterinārmedicīnas studiju programmā (veterinārmedicīnas doktors, MVDr.)

Diplom o ukončení studia vestudijním programu veterinární lékařství (doktor veterinární medicíny, MVDr.)

2. Diploms par studiju beigšanu veterinārās higiēnas un ekoloģijas studiju programmā (veterinārās medicīnas doktors, MVDr.)

Diplom o ukončení studia ve studijním programu veterinární hygiena a ekologie (doktor veterinární medicíny, MVDr.)

Čehijas Republikas universitātes Veterinārijas fakultāte

Veterinární fakulta univerzity v České republice

-

5. Dānijas Karaliste

Dokumenta nosaukums

Izsniedzējiestāde

Pievienotais sertifikāts

Apliecība par nokārtotu kandidāta eksāmenu veterinārmedicīnā

Bevis for kandidatuddannelsen

veterinærmedicin (cand.med.vet.)

Kopenhāgenas Universitāte

Københavns Universitet

-

6. Francijas Republika

Dokumenta nosaukums

Izsniedzējiestāde

Pievienotais sertifikāts

Veterinārijas doktora valsts diploms

Diplôme d'Etat de docteur vétérinaire

1. Pārtikas, dzīvnieku veselības, lauksaimniecības un vides zinātņu augstākās izglītības un pētniecības institūts (Vet Agro Sup)

L'Institut d'enseignement supérieur et de recherche en alimentation, santé animale, sciences agronomiques et de l'environnement (Vet Agro Sup)

2. Valsts veterinārā, dzīvnieku barības un pārtikas augstskola, Nante, Atlantijas departaments/
Nantes-Atlantique (ONIRIS)

L'Ecole nationale vétérinaire, agroalimentaire et de l'alimentation, Nantes-Atlantique (ONIRIS)

3. Alforas Valsts veterinārmedicīnas augstskola

L'Ecole nationale vétérinaire d'Alfort

4. Tulūzas valsts veterinārmedicīnas augstskola

L'Ecole nationale vétérinaire de Toulouse

-

7. Grieķijas Republika

Dokumenta nosaukums

Izsniedzējiestāde

Pievienotais sertifikāts

Diploms veterinārārstniecībā

Πτυχίο Κτηνιατρικής

1. Aristoteļa Universitāte Salonikos

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

2. Tesālijas Universitāte

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

-

8. Horvātijas Republika

Dokumenta nosaukums

Izsniedzējiestāde

Pievienotais sertifikāts

Diploms "veterinārārsts/
veterinārārste"

Diploma "doktor veterinarske medicine/doktorica veterinarske medicine"

Zagrebas Universitātes Veterinārijas fakultāte Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

-

9. Igaunijas Republika

Dokumenta nosaukums

Izsniedzējiestāde

Pievienotais sertifikāts

1. Diploms par veterinārmedicīnas mācību programmas prasību izpildi

Diplom: täitnud veterinaarmeditsiini õppekava

2. Veterinārārsta karte

Loomaarstikraad

3. Veterinārmedicīnas grāds (DVM)

Degree in Veterinary Medicine (DVM)

1. Igaunijas lauksaimniecības universitāte

Eesti Põllumajandusülikool

2. Igaunijas Dzīvības zinātņu universitāte

Eesti Maaülikool

-

10. Īrijas Republika

Dokumenta nosaukums

Izsniedzējiestāde

Pievienotais sertifikāts

1. Veterinārmedicīnas bakalaura diploms (MVB)

Diploma of Bachelor in/of Veterinary Medicine (MVB)

2. Karaliskās veterinārārstu kolēģijas locekļa diploms (MRCVS)

Diploma of Membership of the Royal College of Veterinary Surgeons (MRCVS)

-

-

11. Itālijas Republika

Dokumenta nosaukums

Izsniedzējiestāde

Pievienotais sertifikāts

Diploms veterinārmedicīnā

Diploma di laurea in medicina veterinaria

Universitāte

Università

Diploms par kvalifikācijas piešķiršanu veterinārmedicīnas jomā

Diploma di abilitazione all'esercizio della medicina veterinaria

12. Kipras Republika

Dokumenta nosaukums

Izsniedzējiestāde

Pievienotais sertifikāts

Veterinārārsta reģistrācijas sertifikāts

Πιστοποιητικό Εγγραφής Kτηνιάτρου

Veterinārārstu padome

Κτηνιατρικό Συμβούλιο

-

13. Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste

Dokumenta nosaukums

Izsniedzējiestāde

Pievienotais sertifikāts

1. Veterinārzinātņu bakalaurs (BVSc)

Bachelor of Veterinary Science (BVSc)

1. Bristoles universitāte

University of Bristol

-

2. Veterinārzinātņu bakalaurs (BVSc)

Bachelor of Veterinary Science (BVSc)

2. Liverpūles universitāte

University of Liverpool

 

3. Veterinārmedicīnas bakalaurs (Vet MB)

Bachelor of Veterinary Medicine (Vet MB)

3. Kembridžas universitāte

University of Cambridge

 

4. Veterinārmedicīnas un ķirurģijas bakalaurs (BVM&S)

Bachelor of Veterinary Medicine and Surgery (BVM&S)

4. Edinburgas universitāte

University of Edinburgh

 

5. Veterinārmedicīnas un ķirurģijas bakalaurs (BVMS)

Bachelor of Veterinary Medicine and Surgery (BVMS)

5. Glāzgovas universitāte

University of Glasgow

 

6. Veterinārmedicīnas bakalaurs (BvetMed)

Bachelor of Veterinary Medicine (BvetMed)

6. Londonas universitāte

University of London

 
7. Veterinārmedicīnas bakalaurs un veterinārās ķirurģijas bakalaurs (B.V.M., B.V.S.)

Bachelor of Veterinary Medicine and Bachelor of Veterinary Surgery (B.V.M., B.V.S.)

7. Notingemas Universitāte

University of Nottingham

 

14. Lietuvas Republika

Dokumenta nosaukums

Izsniedzējiestāde

Pievienotais sertifikāts

1. Augstākās izglītības diploms (veterinārārsts - DVM)

Aukštojo mokslo diplomas (veterinarijos gydytojo (DVM)

1. Lietuvas Veterinārijas akadēmija

Lietuvos Veterinarijos Akademija

-

2. Maģistra diploms (veterinārijas medicīnas maģistra kvalifikācijas grāds un veterinārijas ārsta profesionālā kvalifikācija)

Magistro diplomas (veterinarinės medicinos magistro kvalifikacinis laipsnis ir veterinarijos gydytojo profesinė kvalifikacija)

2. Lietuvas veselības zinātņu universitāte

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

 

15. Luksemburgas Lielhercogiste

Dokumenta nosaukums

Izsniedzējiestāde

Pievienotais sertifikāts

Veterinārmedicīnas doktora valsts diploms

Diplôme d'Etat de docteur en médecine vétérinaire

Valsts eksāmenu žūrija

Jury d'examen d'Etat

-

16. Maltas Republika

Dokumenta nosaukums

Izsniedzējiestāde

Pievienotais sertifikāts

Veterinārā ķirurga licence

Licenzja ta' Kirurgu Veterinarju

Veterināro ķirurgu padome

Kunsill tal-Kirurgi Veterinarji

-

17. Nīderlandes Karaliste

Dokumenta nosaukums

Izsniedzējiestāde

Pievienotais sertifikāts

Atestāts par labi nokārtotu veterinārārsta eksāmenu

Getuigschrift van met goed gevolg afgelegd diergeneeskundig/ veeartsenijkundig examen

-

-

18. Norvēģijas Karaliste

Dokumenta nosaukums

Izsniedzējiestāde

Pievienotais sertifikāts

Apliecība par iegūtu veterinārmedicīnas kandidātes/kandidāta grādu, saīsinātā forma: cand. med. vet.

Vitnemål for fullført grad candidata/candidatus medicinae veterinariae (cand. med. vet.)

Norvēģijas veterinārijas augstskola

Norges veterinærhøgskole'

-

19. Polijas Republika

Dokumenta nosaukums

Izsniedzējiestāde

Pievienotais sertifikāts

Veterinārārsta diploms

Dyplom lekarza weterynarii

1. Varšavas Lauksaimniecības Universitāte
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

2. Vroclavas Lauksaimniecības akadēmija

(līdz 2006. gada 22. novembrim)
Akademia Rolnicza we Wrocławiu

3. Vroclavas Dabaszinātņu universitāte

(no 2006. gada 23. novembra)

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

4. Ļubļinas Lauksaimniecības akadēmija

(līdz 2008. gada 10. aprīlim)
Akademia Rolnicza w Lublinie

5. Ļubļinas Dabaszinātņu Universitāte (no 2008. gada 11. aprīļa)

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

6. Varmijas un Mazūrijas universitāte Olštinā
(Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

7. Dabaszinātņu Universitāte Poznaņā (no 2011. gada 1. oktobra)

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

8. Hugo Kollantaja vārdā nosauktā Lauksaimniecības Universitāte Krakovā un Jagellonijas Universitāte Krakovā (no 2012. gada 1. oktobra)

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie oraz Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

-

20. Portugāles Republika

Dokumenta nosaukums

Izsniedzējiestāde

Pievienotais sertifikāts

1. Veterinārmedicīnas licenciāta kursa apliecība

Carta de curso de licenciatura em medicina veterinária

2. Integrēto veterinārās medicīnas studiju maģistra apliecība

Carta de mestrado integrado em medicina veterinária

Universitāte

Universidade

-

21. Rumānijas Republika

Dokumenta nosaukums

Izsniedzējiestāde

Pievienotais sertifikāts

Veterinārārsta diploms

Diplomă de licenţă de doctor medic veterinār

1. Universitāte

Universităţi

2. Nacionālā izglītības ministrija

(no 2011. gada 10. janvāra)

Ministerul Educatiei Nationale

-

22. Slovākijas Republika

Dokumenta nosaukums

Izsniedzējiestāde

Pievienotais sertifikāts

Augstskolas diploms par akadēmiskā nosaukuma "veterinārmedicīnas doktors" (MVDr.) piešķiršanu

Vysokoškolský diplom o udelení akademického titulu "doktor veterinárskeholekarstva" (MVDr.)

Universitāte

Univerzita

-

23. Slovēnijas Republika

Dokumenta nosaukums

Izsniedzējiestāde

Pievienotais sertifikāts

Diploms, kas piešķir specializāciju "veterinārmedicīnas doktors/veterinārmedicīnas doktore"

Diploma, s katero se podeljuje strokovni naslov "doktor veterinarske medicine/doktorica veterinarske medicine"

Universitāte

Univerza

Apliecība par valsts eksāmena nokārtošanu veterinārijā Spričevalo o opravljenem državnem izpitu s področja veterinarstva

24. Somijas Republika

Dokumenta nosaukums

Izsniedzējiestāde

Pievienotais sertifikāts

Veterinārmedicīnas licenciāta eksāmens

Eläinlääketieteen lisensiaatin tutkinto/veterinärmedicine licentiatexamen

Universitāte

Yliopisto

-

25. Spānijas Karaliste

Dokumenta nosaukums

Izsniedzējiestāde

Pievienotais sertifikāts

1. Veterinārijas licenciāta tituls

Titulo de Licenciado en Veterinaria

1. Izglītības un kultūras ministrija

Ministerio de Educación y Cultura

2. Universitātes rektors

El rector de una Universidad

-

2. Veterinārijas zinātņu grāda ieguvēja nosaukums

Título de Graduado/a en Veterinaria

3. Universitātes rektors

El rector de una Universidad

 

26. Šveices Konfederācija

Dokumenta nosaukums

Izsniedzējiestāde

Pievienotais sertifikāts

Šveices Konfederācijas diplomēts veterinārārsts

Diplôme fédéral de vétérinaire;

eidgenössisches Tierarztdiplom;

diploma federale di veterinario

Federālais iekšlietu departaments

Département fédéral de l'intérieur

Eidgenössisches Departement des Innern

Dipartimento federale dell'interno

-

27. Ungārijas Republika

Dokumenta nosaukums

Izsniedzējiestāde

Pievienotais sertifikāts

Veterinārārsta doktora diploms

Okleveles állatorvos doktor oklevél - dr. vet.

Augstākās izglītības iestāde

Felsőoktatási intézmény

-

28. Vācijas Federatīvā Republika

Dokumenta nosaukums

Izsniedzējiestāde

Pievienotais sertifikāts

1. Apliecība par veterinārijas eksāmena trešā posma rezultātu un kopējo veterinārijas eksāmena rezultātu

Zeugnis über das Ergebnis des Dritten Abscnitts der Tierärztlichen Prüfung und das Gesamtergebnis der Tierärztlichen Prüfung

2. Apliecība par veterinārmedicīnas kvalifikācijas eksāmenu un kopējiem veterinārmedicīnas kvalifikācijas eksāmena rezultātiem

Zeugnis über das Ergebnis der Tierärztlichen Prüfung und das Gesamtergebnis der Tierärztlichen Prüfung

Universitātes vai augstskolas veterinārijas eksāmena eksaminācijas komisijas priekšsēdētājs

Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses für die Tierärztliche Prüfung einer Universität oder Hochschule

-

29. Zviedrijas Karaliste

Dokumenta nosaukums

Izsniedzējiestāde

Pievienotais sertifikāts

Veterināra eksāmens

Veterinärexamen

Zviedrijas lauksaimniecības universitāte

Sveriges Lantbruksuniversitet

-"

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis

26.10.2018