Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Zemesgrāmatu likumā

Izdarīt Zemesgrāmatu likumā (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 14./15. nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 5. nr.; 1998, 23. nr.; 1999, 23. nr.; 2003, 9. nr.; 2004, 10. nr.; 2006, 6., 14. nr.; 2009, 10. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 206. nr.; 2011, 93. nr.; 2013, 188. nr.; 2014, 216., 228. nr.; 2016, 31., 230. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 17. panta 1. punkta "b" apakšpunktu ar vārdiem "kā arī atzīmes par nekustamā īpašuma apgrūtinājumiem - ēku, ūdens lietošanas un ceļa servitūtu;".

2.  41. panta otrajā daļā:

izslēgt 2. punktā vārdus "un nekustamā īpašuma apgrūtinājumus atbilstoši Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmā reģistrējamām apgrūtinātām teritorijām";

aizstāt 4. punktā vārdus "pašvaldības privatizācijas komisijas vai akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra"" ar vārdiem "privatizāciju veicošās institūcijas";

papildināt daļu ar 7. un 8. punktu šādā redakcijā:

"7) aktualizē pārrēķinātās dzīvokļa īpašuma sastāvā esošās kopīpašuma domājamās daļas atbilstoši Dzīvokļa īpašuma likumam, ja dzīvojamās mājas privatizācijas procesā kopīpašuma domājamās daļas aprēķinātas neatbilstoši;

8) nemainot zemes gabala robežas, precizē normatīvajos aktos par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās noteiktajos gadījumos zemesgrāmatā ierakstīta kadastrāli neuzmērīta zemes gabala platību saskaņā ar informāciju par zemes gabala platību un izvietojumu apvidū."

3. Papildināt 56. pantu ar ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

"Nostiprinājuma lūgums vienlaikus ir iesniegums attiecīgo datu reģistrācijai vai aktualizācijai Kadastra informācijas sistēmā, ja ar to lūgts:

1) ierakstīt ēku (būvi) kā patstāvīgu būvju īpašumu;

2) nostiprināt vai grozīt ēku, ūdens lietošanas vai ceļa servitūtu vai šīs tiesības nodrošinājumu, ja ir pievienots servitūta teritorijas grafiskais attēlojums;

3) sadalīt nekustamo īpašumu vairākos patstāvīgos nekustamos īpašumos;

4) izveidot jaunu nekustamo īpašumu no vairāku nekustamo īpašumu sastāvā esošiem nekustamā īpašuma objektiem.

Šā panta ceturtajā daļā minētajam nostiprinājuma lūgumam pievienojamo dokumentu, tai skaitā informācijas par Valsts zemes dienesta maksas pakalpojuma samaksu, aprites kārtību nosaka tieslietu ministrs."

4. Izteikt 56.4 panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"Valsts zemes dienests attiecīgajai zemesgrāmatu nodaļai elektroniski nosūta īpašnieka iesniegumu par īpašniekam:

1) piederoša viena nekustamā īpašuma sastāvā esoša zemes gabala sadalīšanu vairākos zemes gabalos;

2) piederoša viena nekustamā īpašuma sastāvā esošu vairāku zemes gabalu apvienošanu vienā zemes gabalā;

3) piederošas ēkas (būves) dzēšanu, pamatojoties uz dokumentu, kas apliecina ēkas (būves) neesību, ja ēka (būve) nav vienīgais nekustamā īpašuma objekts;

4) piederošas ekspluatācijā nodotas inženierbūves ierakstīšanu, pamatojoties uz izpildmērījumu;

5) atbilstoši būvniecības jomu regulējošos normatīvajos aktos noteiktajam iedalījumam piederošas pirmās grupas ēkas ierakstīšanu, pamatojoties uz ēkas datu deklarāciju."

5.  62. pantā:

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"Apgrūtinot ar lietu tiesību ēkas (būves) neatdalītu reālu daļu, nostiprinājuma lūgumam pievieno:

1) ēkas (būves) kadastrālās uzmērīšanas dokumentu kopijas vai izrakstus no tiem, ja ēka (būve) kadastra darbību reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos ir kadastrāli uzmērāma;

2) inženierbūves izpildmērījuma plāna kopijas vai izrakstu no tā, ja kadastra darbību reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos inženierbūve nav kadastrāli uzmērāma;

3) izpildmērījuma plāna kopiju par ēkas novietni, ja būvniecības jomu reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos ēka nav kadastrāli uzmērāma.";

aizstāt ceturtajā daļā vārdus "Ierakstot zemesgrāmatā apbūves tiesību uz" ar vārdiem "Apgrūtinot ar lietu tiesību".

6. Papildināt 72. panta otro daļu ar tekstu šādā redakcijā:

"Nostiprinājuma lūgumi, kā arī iesniegumi, kuru izskatīšana ir saistīta ar datu reģistrāciju vai aktualizāciju Kadastra informācijas sistēmā, izskatāmi 10 dienu laikā. Šajā termiņā neieskaita laiku, kāds nepieciešams attiecīgu datu reģistrācijai vai aktualizācijai Kadastra informācijas sistēmā."

7. Papildināt likumu ar 76.1 pantu šādā redakcijā:

"76.1 Zemesgrāmatu nodaļas tiesnesis piecu dienu laikā izvērtē šā likuma 56. panta ceturtajā daļā minētā nostiprinājuma pieļaujamību un, ja tas ir pieļaujams, nosūta Valsts zemes dienestam nostiprinājuma lūgumu un tam pievienotos dokumentus pakalpojumu izpildei un datu reģistrācijai vai aktualizācijai Kadastra informācijas sistēmā. Zemesgrāmatu nodaļas tiesnesis nostiprinājuma lūgumu izskata pēc Valsts zemes dienesta paziņojuma par attiecīgo datu reģistrāciju vai aktualizāciju Kadastra informācijas sistēmā vai pēc lēmuma saņemšanas par atteikumu veikt datu reģistrāciju vai aktualizāciju. Valsts zemes dienesta paziņojums par atteikumu veikt datu reģistrāciju vai aktualizāciju ir pamats lēmuma pieņemšanai par nostiprinājuma lūguma atstāšanu bez izskatīšanas."

8. Papildināt 135. pantu ar 5. punktu šādā redakcijā:

"5) Valsts zemes dienestam - par katru ēku, ūdens lietošanas vai ceļa servitūta tiesības vai šādas tiesības nodrošinājuma dzēšanas gadījumu."

9. Papildināt pārejas noteikumus ar 19. punktu šādā redakcijā:

"19. Izskatot nostiprinājuma lūgumu, kas saņemts pēc tam, kad stājušies spēkā grozījumi šā likuma 17. panta 1. punkta "b" apakšpunktā, zemesgrāmatu nodaļa dzēš apgrūtinājumus, kuri neatbilst šā likuma 17. panta 1. punkta prasībām, tai skaitā tos dzīvokļa īpašuma nodalījumā ierakstītos lietošanas aprobežojumus, kuri ierakstīti saskaņā ar pirkuma līgumiem, kas noslēgti atbilstoši likumam "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" un ir saistīti ar kopīpašumā esošās daļas lietošanu. Zemesgrāmatu nodaļa atzīmi par tiesību aprobežojumu, kas saistīts ar nekustamā īpašuma atzīšanu par kultūras pieminekli, dzēš pēc tam, kad ir izstrādāta programmatūra, kura nodrošina šā apgrūtinājuma reģistrāciju Kadastra informācijas sistēmā."

Likums stājas spēkā 2019. gada 1. decembrī.

Likums Saeimā pieņemts 2018. gada 11. oktobrī.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2018. gada 24. oktobrī

01.12.2019