Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām"

Izdarīt likumā "Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 15. nr.; 2008, 24. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 15. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 1. pantā vārdus "kādā pašvaldības sniedz sociālo palīdzību" ar vārdiem "kādā tiek sniegta sociālā palīdzība".

2. 2. pantā:

papildināt pirmo daļu pēc vārdiem "esošs dzīvoklis" ar vārdiem "vai pašvaldības nomāts dzīvoklis";

izslēgt otrajā daļā vārdus "pašvaldības īpašumā esoša";

papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

"(21) Sociālā dzīvojamā māja var būt arī biedrības vai nodibinājuma, kas dibināts ar mērķi aizstāvēt personu ar invaliditāti intereses, īpašumā esoša dzīvojamā māja, kura pielāgota personu ar invaliditāti, kuras cēlonis ir, piemēram, redzes, dzirdes, garīga rakstura vai kustību traucējumi (turpmāk - persona ar invaliditāti), vajadzībām, kurā dzīvokļus ar īres maksas atvieglojumiem izīrē personām ar invaliditāti un kurā vienlaikus šīm personām var tikt nodrošināti arī citi sociālie pakalpojumi, ja pašvaldība deleģējusi biedrībai vai nodibinājumam izveidot šādu sociālo dzīvojamo māju."

3. Izteikt 3. panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Sociālo dzīvokļu un sociālo dzīvojamo māju uzskaites kārtību nosaka pašvaldība. Sociālo dzīvokļu un sociālo dzīvojamo māju uzturēšanas, apsaimniekošanas un pārvaldīšanas kārtību nosaka pašvaldība vai attiecīgā īpašuma īpašnieks vai valdītājs."

4. 4. pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "sociāli maznodrošināto (trūcīgo) un sociāli mazaizsargāto personu (ģimeņu) pieprasījumu" ar vārdiem "maznodrošinātu personu vai trūcīgu personu (ģimeņu) pieprasījumu";

papildināt pantu ar 1.1 un 1.2 daļu šādā redakcijā:

"(11) Pašvaldība ir tiesīga tai noteikto pārvaldes uzdevumu - sociālo dzīvokļu izīrēšanu personām ar invaliditāti - normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā deleģēt biedrībai vai nodibinājumam, kas vienlaikus atbilst šādiem nosacījumiem:

1) tā darbības mērķis ir personu ar invaliditāti interešu aizsardzība;

2) tam attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā pieder dzīvojamā māja, kas pielāgota un aprīkota personu ar invaliditāti vajadzībām un tiek izīrēta šīm personām;

3) spēj nodrošināt tam piederošā dzīvojamā mājā personām ar invaliditāti nepieciešamos sociālos un rehabilitācijas pakalpojumus.

(12) Veicot šā panta 1.1 daļā deleģēto pārvaldes uzdevumu, biedrība vai nodibinājums ir attiecīgās pašvaldības funkcionālā pārraudzībā.";

papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

"(21) Sociālās dzīvojamās mājas statusu šā panta 1.1 daļā minētajā gadījumā biedrības vai nodibinājuma īpašumā esošai dzīvojamai mājai nosaka attiecīgās pašvaldības dome, ja vismaz 80 procenti no dzīvojamās mājas tiek izīrēti personām ar invaliditāti, maznodrošinātām personām, trūcīgām personām (ģimenēm), ģimenēm, kuras audzina bērnu ar invaliditāti, vai personām, kuras aprūpē personu ar invaliditāti.";

papildināt trešās daļas 1. punktu pēc vārda "esošiem" ar vārdiem "vai pašvaldības nomātiem";

aizstāt trešās daļas 2. punktā vārdus "sociāli maznodrošinātas personas (ģimenes)" ar vārdiem "maznodrošinātas personas".

5. 5. pantā:

izteikt pirmās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:

"(1) Sociālo dzīvokli ir tiesīga īrēt maznodrošināta persona vai trūcīga persona (ģimene), uz kuru ir attiecināms viens no šādiem nosacījumiem:";

izslēgt pirmās daļas 1. punktu;

papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Sociālo dzīvokli ir tiesīga īrēt persona ar invaliditāti, kā arī persona, kura aprūpē bērnu ar invaliditāti vai pilngadīgu personu ar invaliditāti.";

izteikt otro un trešo daļu šādā redakcijā:

"(2) Persona (ģimene) ir trūcīga, ja tā par tādu atzīta saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma noteikumiem.

(3) Persona ir maznodrošināta, ja tā atbilst likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" noteikumiem."

6. Aizstāt 6. pantā vārdus "sociālo dzīvokli" ar vārdiem "pašvaldības sociālo dzīvokli".

7. Papildināt likumu ar 10.1 pantu šādā redakcijā:

"10.1 pants. Dzīvokļa izīrēšana biedrības vai nodibinājuma sociālajā dzīvojamā mājā

(1) Biedrības vai nodibinājuma sociālajā dzīvojamā mājā dzīvokļus prioritāri izīrē personām ar invaliditāti, kā arī personām, kuras aprūpē bērnu ar invaliditāti vai pilngadīgu personu ar invaliditāti, un šajās mājās:

1) dzīvokļus izīrē atbilstoši biedrības vai nodibinājuma noteikumiem par personu reģistrāciju dzīvokļa saņemšanai, personu tiesībām īrēt dzīvokļus, dzīvokļu izīrēšanas kārtību un īres līgumu termiņiem, kā arī par īrnieku pienākumiem un tiesībām;

2) dzīvokļa īres maksu nosaka biedrība vai nodibinājums, ievērojot attiecīgās pašvaldības saistošos noteikumus par īres maksu sociālajos dzīvokļos un sociālajās dzīvojamās mājās;

3) dzīvokļa īrniekam nav tiesību īrēto dzīvokli nodot apakšīrē citai personai.

(2) Pārējām šajā likumā noteiktajām personu grupām biedrības vai nodibinājuma sociālajā dzīvojamā mājā dzīvokļus izīrē, ja ir apmierināts personu ar invaliditāti pamatots pieprasījums pēc sociālajiem dzīvokļiem.

(3) Biedrības vai nodibinājuma sociālās dzīvojamās mājas dzīvokļa īrniekam nav tiesību pretendēt uz pašvaldības sociālā dzīvokļa īrēšanu laikā, kad viņš īrē dzīvokli biedrības vai nodibinājuma sociālajā dzīvojamā mājā."

8. Pārejas noteikumā:

aizstāt vārdus "Pārejas noteikums" ar vārdiem "Pārejas noteikumi";

uzskatīt līdzšinējo pārejas noteikuma tekstu par pārejas noteikumu 1. punktu;

papildināt pārejas noteikumus ar 2. punktu šādā redakcijā:

"2. Nosakot sociālās dzīvojamās mājas statusu atbilstoši šā likuma 4. panta 2.1 daļas prasībām, šādā mājā esošie dzīvokļi, kurus biedrība vai nodibinājums sākotnēji izīrējis personām ar invaliditāti, bet kurus likumā "Par dzīvojamo telpu īri" noteiktajos gadījumos personu ar invaliditāti vietā turpina īrēt viņu pilngadīgie ģimenes locekļi, noslēdzot par to ar biedrību vai nodibinājumu attiecīgus dzīvojamo telpu īres līgumus, uzskatāmi par dzīvokļiem, kas izīrēti personām ar invaliditāti. Šis noteikums attiecas arī uz tiem dzīvokļiem, par kuru izīrēšanu dzīvojamo telpu īres līgumi noslēgti līdz 2018. gada 31. decembrim."

Likums stājas spēkā 2019. gada 1. janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2018. gada 11. oktobrī.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2018. gada 24. oktobrī

01.01.2019