Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.117

Rīgā 2018.gada 11.oktobrī (prot. Nr.43, 2.p.)

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Kandavas komunālie pakalpojumi" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk - Regulators) 2018.gada 19.jūnijā saņēma sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Kandavas komunālie pakalpojumi", vienotais reģistrācijas numurs: 41203006844, juridiskā adrese: "Robežkalni", Kandavas pagasts, Kandavas novads, LV-3120 (turpmāk - SIA "Kandavas komunālie pakalpojumi"), iesniegumu (2018.gada 18.jūnijs Nr.4-10/115) ar tam pievienoto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu un 2018.gada 22.augustā, 13.septembrī, 20.septembrī un 1.oktobrī - papildu informāciju un izmaksas pamatojošus dokumentus (2018.gada 20.augusts Nr.4-10/196, 2018.gada 11.septembris Nr.4-10/218, 2018.gada 18.septembris Nr.4-10/224, 2018.gada 1.oktobris Nr.4-10/241) (turpmāk - tarifu projekts).

Regulators konstatē un secina

1. SIA "Kandavas komunālie pakalpojumi" 2018.gada 19.jūnijā iesniedza ūdensapgādes pakalpojumu tarifa projektu 1,56 EUR/m³ (bez pievienotās vērtības nodokļa) un kanalizācijas pakalpojumu tarifa projektu 1,24 EUR/m³ (bez pievienotās vērtības nodokļa).

2. Tarifu projekts ir aprēķināts saskaņā ar Regulatora 2016.gada 14.janvāra lēmumu Nr.1/2 "Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika" (turpmāk - Metodika) un atbilst likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 19.panta pirmajai daļai un 20.pantam.

3. SIA "Kandavas komunālie pakalpojumi" paziņojumu par tarifu projektu publicēja 2018.gada 26.jūnijā (Latvijas Vēstnesis, 2018, 126.nr.) un 2018.gada 26.jūnijā nosūtīja Kandavas novada pašvaldībai publicēšanai tīmekļvietnē. Priekšlikumi un ieteikumi par tarifu projektu Regulatorā nav saņemti.

4. Regulators 2018.gada 3.jūlijā nosūtīja Kandavas novada pašvaldībai vēstuli ar lūgumu sniegt viedokli par vienādu ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu piemērošanu visiem Kandavas novada ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājiem.

5. Regulators 2018.gada 23.jūlijā saņēma Kandavas novada pašvaldības vēstuli Nr.3-12-3/1069, kurā Kandavas novada pašvaldība informē, ka atbalsta vienādu ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu piemērošanu visiem Kandavas novada ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājiem.

6. Regulators 2018.gada 20.jūlijā Kandavas kultūras nama zālē Lielajā ielā 28, Kandavā, Kandavas novadā, rīkoja uzklausīšanas sanāksmi par SIA "Kandavas komunālie pakalpojumi" iesniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu. Uzklausīšanas sanāksmē piedalījās Kandavas novada pašvaldības pārstāvis, SIA "Kandavas komunālie pakalpojumi" pārstāvji un viens ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājs. Uzklausīšanas sanāksmes laikā priekšlikumi un ieteikumi par tarifu projektu netika izteikti.

7. Regulators lūdza SIA "Kandavas komunālie pakalpojumi" iesniegt nepieciešamo papildu informāciju un skaidrojumus par tarifu projektu, un SIA "Kandavas komunālie pakalpojumi" 2018.gada 22.augustā, 13.septembrī, 20.septembrī un 1.oktobrī iesniedza Regulatoram tarifu projektu veidojošās izmaksas pamatojošos dokumentus un tarifu projekta precizējumus, kur ūdensapgādes pakalpojumu tarifa projekts aprēķināts 1,42 EUR/m³ (bez pievienotās vērtības nodokļa) un kanalizācijas pakalpojumu tarifa projekts aprēķināts 1,25 EUR/m³ (bez pievienotās vērtības nodokļa).

8. Regulators ir izvērtējis tarifu projektu un to veidojošo izmaksu pamatojumu un secina, ka tarifu projekts ir pamatots un aprēķināts tādā apmērā, lai segtu SIA "Kandavas komunālie pakalpojumi" ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksas.

9. Regulatora padomes sēdē SIA "Kandavas komunālie pakalpojumi" pilnvarotais pārstāvis uzturēja lūgumu apstiprināt iesniegtos ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus un noteikt tarifu spēkā stāšanās datumu - 2018.gada 1.decembris.

Saskaņā ar Metodikas 5., 7., 8., 9., 21., 61. un 66.punktu, pamatojoties uz likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 5.pantu, 9.panta pirmās daļas 1. un 3.punktu un otro daļu, 19.panta pirmo, septīto un trīspadsmito daļu, 20.pantu un 21.panta piekto daļu, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu, 56.panta pirmo daļu un 63.panta pirmās daļas 1.punktu,

padome nolemj:

1. apstiprināt SIA "Kandavas komunālie pakalpojumi" šādus tarifus:

1.1. ūdensapgādes pakalpojumu tarifu 1,42 EUR/m3 (bez pievienotās vērtības nodokļa);

1.2. kanalizācijas pakalpojumu tarifu 1,25 EUR/m3 (bez pievienotās vērtības nodokļa);

2. noteikt, ka lēmuma 1.punktā apstiprinātie tarifi stājas spēkā 2018.gada 1.decembrī;

3. atcelt no 2018.gada 1.decembra Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2015.gada 19.novembra lēmumu Nr.141 "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Kandavas komunālie pakalpojumi" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 230.nr.).

Ja mainās tarifus ietekmējošie faktori, Regulators var ierosināt tarifu pārskatīšanu un atcelt šo lēmumu.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētāja p.i. padomes loceklis I.Mantiņš

11.10.2018