Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ventspils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 6

Ventspilī 2018. gada 31. augustā (prot. Nr.16; 13. §)

Grozījumi Ventspils pilsētas domes 2018. gada 8. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 5 "Par specializētajiem tūristu transportlīdzekļiem Ventspils pilsētā"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 44. panta 4. punktu
un Ceļu satiksmes likuma 9. panta trešo daļu
un 16. panta 6.2 daļas 1. punktu

Izdarīt Ventspils pilsētas domes 2018. gada 8. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 5 "Par specializētajiem tūristu transportlīdzekļiem Ventspils pilsētā" (Latvijas Vēstnesis, 2018, Nr. 145) šādus grozījumus:

1. Izteikt saistošo noteikumu 4.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.4. Pakalpojuma sniedzēja izvēlētā sertificētā sauszemes transportlīdzekļa tehniskā eksperta, kurš ir atbilstoši kvalificēts un ir tiesīgs veikt specializēto tūristu transportlīdzekļa tehniskā stāvokļa pārbaudes atbilstību drošai pasažieru pārvadāšanai, atzinuma apliecinātu kopiju par specializētā tūristu transportlīdzekļa tehniskā stāvokļa atbilstību drošai pasažieru pārvadāšanai, pievienojot sertificētā sauszemes transportlīdzekļa tehniskā eksperta sertifikāta apliecinātu kopiju. Minēto dokumentu pārbaudi veic Ekonomikas nodaļa.";

2. svītrot 4.5. apakšpunktu;

3. svītrot 6.2. apakšpunktu;

4. izteikt 7. punktu šādā redakcijā:

"7. Ja Pakalpojuma sniedzējs Ventspils pilsētas domē iesniedz pieteikumu ar lūgumu pagarināt izsniegtās reģistrācijas apliecības darbības termiņu un tam klāt pievieno 4.4. un 4.6. punktā minētos dokumentus, Ekonomikas nodaļa, ievērojot 6. punktā minēto, ir tiesīga pagarināt izsniegtās reģistrācijas apliecības darbības termiņu līdz divpadsmit mēnešiem.";

5. svītrot 23.1. apakšpunktu;

6. izteikt VI nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"VI. Apstiprinātā specializētā tūristu transportlīdzekļa maršruta atcelšanas un grozīšanas kārtība";

7. svītrot 24.1. apakšpunktu;

8. izteikt 24.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"24.2. Pakalpojuma sniedzējs neievēro šajos saistošajos noteikumos noteiktās prasības vai citos normatīvajos aktos noteiktās ceļu satiksmes kārtības un drošības prasības.";

9. svītrot 24.6. apakšpunktu;

10. papildināt ar jaunu punktu šādā redakcijā:

"24.1 Ja, ekspluatējot specializēto tūristu transportlīdzekli, tiek bojāta pilsētas infrastruktūra, Ekonomikas nodaļa, izvērtējot Ventspils pilsētas domes Pilsētas attīstības komisijas ieteikumu, var pieņemt lēmumu par apstiprinātā specializētā tūristu transportlīdzekļa maršruta grozīšanu.";

11. izteikt 25. punktu šādā redakcijā:

"25. Saistošo noteikumu 24.5. vai 24.7. apakšpunktā minētajos vai 24.1 punktā minētajā gadījumā lēmumu par apstiprināta specializētā tūristu transportlīdzekļa maršruta atcelšanu vai grozīšanu Ekonomikas nodaļa pieņem, izvērtējot Ventspils pilsētas domes Pilsētas attīstības komisijas ieteikumu.";

12. izteikt 26. punktu šādā redakcijā:

"26. Par šo saistošo noteikumu 2., 9., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22. punktā noteikto prasību neievērošanu var izteikt brīdinājumu vai uzlikt naudas sodu:

fiziskajām personām - līdz 200 euro, juridiskajām personām - līdz 700 euro.

Ja pārkāpums izdarīts atkārtoti gada laikā - fiziskajām personām uzliek naudas sodu līdz 350 euro, juridiskajām personām līdz 1400 euro.";

13. Izteikt saistošo noteikumu 1. pielikumu šādā redakcijā:

"1. pielikums
2018. gada 8. jūnija
Ventspils pilsētas domes
saistošajiem noteikumiem Nr. 5
(grozīts ar 31.08.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 6)

Ventspils pilsētas domei

1.

 

(fiziskai personai - vārds, uzvārds; juridiskai personai - nosaukums)

2.

 

(personas kods; reģistrācijas numurs)

3.

 

(adrese)

4.

     

(kontaktpersona, tālruņa nr.)

 

(e-pasta adrese)

       
 

PIETEIKUMS SPECIALIZĒTĀ TŪRISTU TRANSPORTLĪDZEKĻA REĢISTRĒŠANAI

     

(datums)

 
 

Lūdzu reģistrēt specializēto tūristu transportlīdzekli _________________________ (tips) Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā:

5.

Transportlīdzekļa parametri (m)

Dzinēja tips

Izgatavošanas datums

Motora jauda

Pasažieru sēdvietu skaits

Ražotāja noteiktais maksimālais ātrums

Krāsa

garums

platums

 

 

             
     

6.

Transportlīdzekļa īpašnieks:  
   

7.

Transportlīdzekļa turētājs:  
   

8.

Reģistrācijas numura plāksnītes izmēri: augstums -   mm platums -   mm
   
  Pielikumā pievienotie dokumenti:
1. dokumentu apliecinātas kopijas, kas apliecina specializētā tūristu transportlīdzekļa īpašuma vai turējuma tiesības vai transportlīdzekļa īpašnieka (turētāja) apliecinājums par īpašuma vai turējuma tiesībām;
2. transportlīdzekļa tehnisko dokumentu apliecinātas kopijas;
3. sauszemes transportlīdzekļu tehniskā eksperta atzinuma par specializētā tūristu transportlīdzekļa tehniskā stāvokļa atbilstību drošai pasažieru pārvadāšanai apliecināta kopija, pievienojot sauszemes transportlīdzekļu tehniskā eksperta sertifikāta apliecinātu kopiju;
4. specializētā tūristu transportlīdzekļa vizualizācija - fotofiksācija vai skice.
   
           
 

(amats)

 

(paraksts)

 

(vārds, uzvārds)"


Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja
1. vietnieks infrastruktūras jautājumos J. Vītoliņš

 

Paskaidrojuma raksts
Ventspils pilsētas domes 2018. gada 31. augusta saistošajiem noteikumiem "Grozījumi Ventspils pilsētas domes 2018. gada 8. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 5 "Par specializētajiem tūristu transportlīdzekļiem Ventspils pilsētā""

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Ir izstrādāti grozījumi Ventspils pilsētas domes 2018. gada 8. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 5 "Par specializētajiem tūristu transportlīdzekļiem Ventspils pilsētā" (turpmāk - Noteikumu grozījumi), precizējot tos atbilstoši Ceļu satiksmes likuma, Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbilstības obligātās apdrošināšanas likuma un Administratīvā procesa likuma normām.

2. Īss projekta satura izklāsts

Noteikumu grozījumi precizē Ventspils pilsētas domes 2018. gada 8. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 5 "Par specializētajiem tūristu transportlīdzekļiem Ventspils pilsētā" specializēto tūristu transportlīdzekļu kontroles institūcijas, to kompetenci un tehniskā stāvokļa kontroles īstenošanas kārtību, gadījumus, kad pašvaldība pieņem lēmumu par apstiprinātā specializētā tūristu transportlīdzekļa maršruta atcelšanu, kā arī tiek precizēts, kuru šo saistošo noteikumu prasību pārkāpšana ir administratīvs pārkāpums, tāpat arī saistošie noteikumi papildināti ar jaunu punktu par gadījumu, kad pašvaldība pieņem lēmumu par apstiprinātā specializētā tūristu transportlīdzekļa maršruta grozīšanu.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Noteikumu grozījumu īstenošanai netiek prognozēta ietekme uz pašvaldības budžetu.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Sekmēs uzņēmējdarbību un paplašinās tūristiem piedāvājamo pakalpojuma klāstu Ventspils pilsētā.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Noteikumu grozījumi precizē administratīvās procedūras, kas nepieciešamas lēmumu pieņemšanai par specializēto tūristu transportlīdzekļu reģistrēšanu un specializēto tūristu transportlīdzekļu maršrutu apstiprināšanu vai grozīšanu, kā arī minēto lēmumu atcelšanu.

Noteikumu izpildi nodrošinās Ventspils pilsētas domes Ekonomikas nodaļa kopā ar Ventspils pilsētas domes Tūrisma informācijas centru un pašvaldības iestādi "Komunālā pārvalde", bet izpildes kontroli - Ventspils pilsētas pašvaldības policija. Pieņemt lēmumu par administratīvā soda uzlikšanu saistībā ar šo noteikumu pārkāpumiem ir tiesīga Ventspils pilsētas domes Administratīvā komisija.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Saistošo noteikumu grozījumu projekts izskatīts 2018. gada 9. augusta Ventspils pilsētas domes Likumības komisijā, 2018. gada 22. augusta Ventspils pilsētas domes Komercdarbības licencēšanas komisijā un 2018. gada 24. augusta Ventspils pilsētas domes Finanšu komitejā.

Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja
1. vietnieks infrastruktūras jautājumos J. Vītoliņš

03.10.2018