Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 600

Rīgā 2018. gada 25. septembrī (prot. Nr. 44 6. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumos Nr. 501 "Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība"

Izdoti saskaņā ar Būvniecības likuma 5. panta pirmās daļas
2. punktu un otrās daļas 4. punktu
un Elektronisko sakaru likuma 16. panta pirmo daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumos Nr. 501 "Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 189. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt noteikumu tekstā:

1.1. vārdu "pasūtītājs" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "būvniecības ierosinātājs" (attiecīgā locījumā);

1.2. vārdu "inženierkomunikācijas" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "inženiertīkli" (attiecīgā locījumā).

2. Izteikt 6. un 7. punktu šādā redakcijā:

"6. Ierīkojot privāto elektronisko sakaru tīklu vai radioamatieru radiostaciju, šos noteikumus piemēro, ja:

6.1. ierīkošanu veic ārpus sava īpašuma robežām;

6.2. privātā tīkla vai radioamatiera radiostacijas infrastruktūra un komunikācijas atrodas citu inženiertīklu aizsargjoslā.

7. Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanu vai būvniecību var ierosināt:

7.1. elektronisko sakaru komersants - publisko elektronisko sakaru tīklu izbūvēšanai;

7.2. fiziska vai juridiska persona - privāto elektronisko sakaru tīklu un radioamatieru radiostaciju izbūvēšanai vai esošu elektronisko sakaru tīklu pārvietošanai."

3. Papildināt noteikumus ar 9.1 punktu šādā redakcijā:

"9.1 Radioamatierim ir tiesības patstāvīgi veikt radioamatieru radiostacijas projektēšanu un vadīt radioamatieru radiostacijas ierīkošanas darbus, ja tas ir saņēmis Harmonizēto radioamatieru eksaminācijas apliecību (HAREC) atbilstoši normatīvajiem aktiem elektronisko sakaru jomā."

4. Papildināt noteikumus ar 18.2.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"18.2.4. radioamatieru radiostacijas ierīkošanas projekts."

5. Aizstāt 19.4. apakšpunktā vārdu "materiālu" ar vārdu "būvizstrādājumu".

6. Papildināt noteikumus ar 20.1 punktu šādā redakcijā:

"20.1 Tehniskās apsekošanas atzinums par izmantotās būves tehnisko stāvokli nav nepieciešams, ja bāzes stacija tiek uzstādīta uz esošas ēkas, torņa, masta vai būves nesošajām konstrukcijām vai nesošajiem elementiem un elektronisko sakaru tīklu iekārtu un konstrukciju kopējā slodze uz tiem nepārsniedz 30 kg, bet vēja pretestības laukums - 0,8 m2."

7. Svītrot 27. punktā vārdu "rakstiski".

8. Svītrot 31.2. apakšpunktā vārdu "rakstisku".

9. Svītrot 33. punktā vārdu "ieceres".

10. Papildināt 38. punktu aiz vārdiem "ēkas fasādes daļā" ar vārdiem "ielas pusē".

11. Izteikt 41. un 42. punktu šādā redakcijā:

"41. Ierīkoto elektronisko sakaru tīklu pieņem ekspluatācijā saskaņā ar aktu par ierīkošanas vai pārbūves būvdarbu pieņemšanu ekspluatācijā (1. pielikums). Aktu paraksta būvniecības ierosinātājs un būvdarbu veicējs. Aktu iesniedz šo noteikumu 18. punktā minētajā atbilstošajā institūcijā, kura ir akceptējusi elektronisko sakaru tīkla ierīkošanas projektu.

42. Būvniecības ierosinātājs iesniedz būvvaldē elektronisko sakaru tīkla būvniecības iesniegumu (2. pielikums) un būvprojektu minimālā sastāvā."

12. Aizstāt 47. punkta otrajā teikumā vārdu "materiāli" ar vārdu "būvizstrādājumi".

13. Izteikt 48. punktu šādā redakcijā:

"48. Būvvalde mēneša laikā pēc elektronisko sakaru tīkla būvniecības ieceres saņemšanas izdod būvatļauju vai atsaka tās izsniegšanu. Būvatļaujā ietver būvniecības iesnieguma 1.1.1., 1.1.2., 1.2., 1.3., 1.4., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.6., 2.7.1., 2.7.2., 2.7.3., 2.7.4. apakšpunktā, 3. un 5. punktā norādīto informāciju par būvniecības ieceri, kā arī būvatļaujas nosacījumus un to izpildes termiņus."

14. Papildināt noteikumus ar 50.1 punktu šādā redakcijā:

"50.1 Būvatļaujā norāda būvdarbu uzsākšanas nosacījumus, ietverot:

50.1 1. iesniedzamo informāciju par atbildīgajiem būvspeciālistiem (vārds, uzvārds, sertifikāta numurs, būvdarbu veicēja nosaukums un būvkomersanta reģistrācijas numurs, būvdarbu līguma, būvuzraudzības un autoruzraudzības līguma datums un numurs, līguma darbības termiņš (datums no-līdz) un līguma summa (euro));

50.1 2. prasības elektronisko sakaru tīkla būvdarbu procesa fiksēšanai nepieciešamajiem dokumentiem (būvdarbu žurnāls, būvuzraudzības plāns);

50.1 3. prasību iesniegt būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas un atbildīgo būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises;

50.1 4. prasību iesniegt citus dokumentus, ja to paredz normatīvie akti."

15. Aizstāt 52.8. apakšpunktā vārdu "materiālu" ar vārdu "būvizstrādājumu".

16. Aizstāt 52.14. apakšpunktā vārdus "šķērsojošām vai blakus esošām" ar vārdiem "šķērsojošiem vai blakus esošiem".

17. Izteikt 54. punkta ievaddaļu un 54.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"54. Lai saņemtu atzīmi būvatļaujā par visu tajā ietverto projektēšanas nosacījumu izpildi, būvvaldē iesniedz:

54.1. būvprojektu, kas saskaņots atbilstoši šo noteikumu 50.1., 50.2. un 50.3. apakšpunktā minēto tehnisko noteikumu prasībām;".

18. Izteikt 63. punktu šādā redakcijā:

"63. Katrā elektronisko sakaru tīklu būvobjektā regulāri aizpilda būvdarbu žurnālu (šī prasība neattiecas uz šo noteikumu 65. punktā minētajiem darbiem)."

19. Papildināt III nodaļu ar 65.1 un 65.2 punktu šādā redakcijā:

"65.1 Segto darbu pieņemšanas aktu paraksta būvuzraugs (ja veikta būvuzraudzība), atbildīgais būvdarbu vadītājs un autoruzraugs (ja to paredz autoruzraudzības līgums).

65.2 Atbilstoši veiktajiem būvdarbiem segto darbu pieņemšanas aktam pievieno būvizstrādājumu atbilstību apliecinošu dokumentāciju, tehnisko pasi, instrukciju vai cita veida kvalitāti apliecinošus dokumentus."

20. Svītrot 67. punktā vārdu "rakstiski".

21. Izteikt 75. punkta otro teikumu šādā redakcijā:

"Elektronisko sakaru tīklu, kura būvniecībai nav nepieciešama būvatļauja, pieņem ekspluatācijā saskaņā ar aktu par ierīkošanas vai pārbūves būvdarbu pieņemšanu ekspluatācijā (1. pielikums)."

22. Aizstāt 77. punkta ievaddaļā vārdu "(oriģinālus)" ar vārdiem "izņemot gadījumu, ja attiecīgā informācija un dati pieejami būvniecības informācijas sistēmā".

23. Aizstāt 77.1. apakšpunktā vārdus "elektronisko sakaru tīkla būves gatavību ekspluatācijai" ar vārdiem "inženierbūves gatavību ekspluatācijai vai inženierbūves nojaukšanu".

24. Svītrot 77.8. apakšpunktu.

25. Papildināt noteikumus ar 77.1 punktu šādā redakcijā:

"77.1 Apliecinājumu par inženierbūves gatavību ekspluatācijai vai inženierbūves nojaukšanu paraksta būvniecības ierosinātājs, būvdarbu veicējs, atbildīgais būvdarbu vadītājs, būvuzraugs (ja veikta būvuzraudzība) un autoruzraugs (ja veikta autoruzraudzība)."

26. Izteikt 78. punktu šādā redakcijā:

"78. Šo noteikumu 77.1. apakšpunktā minēto apliecinājumu par inženierbūves gatavību ekspluatācijai vai inženierbūves nojaukšanu un šo noteikumu 77.3., 77.5. un 77.6. apakšpunktā minēto dokumentu kopijas, izņemot gadījumu, ja attiecīgā informācija un dati pieejami būvniecības informācijas sistēmā, būvniecības ierosinātājs nodod glabāšanā būvvaldes vai biroja arhīvā.";

27. Izteikt 82. un 83. punktu šādā redakcijā:

"82. Būvvalde (Būvniecības likuma 6.1 panta pirmās daļas 1. punktā minētajos gadījumos - birojs) elektronisko sakaru tīkla vai tā daļas pieņemšanai ekspluatācijā var pieaicināt būvuzraugu, ja veikta būvuzraudzība, kā arī būvprojekta izstrādātāju, ja viņš nav veicis autoruzraudzību.

83. Būvvalde (Būvniecības likuma 6.1 panta pirmās daļas 1. punktā minētajos gadījumos - birojs) izdod aktu par inženierbūves pieņemšanu ekspluatācijā (turpmāk - akts), kurā ietver apliecinājumā par inženierbūves gatavību ekspluatācijai vai inženierbūves nojaukšanu 1.1.1., 1.1.2., 1.2., 1.3. apakšpunktā, 3. un 5.punktā minēto informāciju, kā arī norāda ziņas par objektu (adrese, kadastra apzīmējums, būves grupa, lietošanas veids, būvi raksturojošie lielumi un būvizstrādājumi), būvdarbu garantijas termiņu, atlikto būvdarbu apjomus un to izpildes termiņus un pievienotos dokumentus, izņemot gadījumu, ja attiecīgā informācija un dati pieejami būvniecības informācijas sistēmā."

28. Svītrot 84. punktu.

29. Svītrot 85. punkta ievaddaļas pirmo teikumu.

30. Aizstāt 87. punktā vārdus "izsniedz pasūtītājam" ar vārdu "izdod".

31. Izteikt 90. punktu šādā redakcijā:

"90. Aktā norāda ar būvniecības ierosinātāju saskaņotu termiņu, kurā būvniecības ierosinātājs var prasīt, lai būvdarbu veicējs par saviem līdzekļiem novērš būvdarbu defektus, kas atklājušies pēc elektronisko sakaru tīkla pieņemšanas ekspluatācijā. Minimālais būvdarbu garantijas termiņš pēc akta parakstīšanas ir pieci gadi."

32. Izteikt 1. un 2. pielikumu šādā redakcijā:

"1. pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 19. augusta
noteikumiem Nr. 501

Akts par ierīkošanas vai pārbūves būvdarbu pieņemšanu ekspluatācijā

Aktā par ierīkošanas/pārbūves būvdarbu pieņemšanu ekspluatācijā norāda šādas ziņas:

1. Vispārīgās ziņas:

1.1. būvniecības ierosinātājs:

1.1.1. fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums;

1.1.2. fiziskās personas personas kods vai juridiskās personas reģistrācijas numurs;

1.1.3. fiziskās personas dzīvesvieta vai juridiskās personas juridiskā adrese;

1.1.4. kontaktinformācija - tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese;

1.2. būvniecības ieceres nosaukums.

2. Ziņas par objektu:

2.1. inženierbūves nosaukums un adrese vai, ja tādas nav, atrašanās vieta;

2.2. inženierbūves kadastra apzīmējums;

2.3. inženierbūves grupa (atbilstoši vispārīgajiem būvnoteikumiem);

2.4. inženierbūves pašreizējais lietošanas veids (atbilstoši būvju klasifikācijai);

2.5. inženierbūves paredzētais lietošanas veids (atbilstoši būvju klasifikācijai);

2.6. papildinformācija:

2.6.1. inženierbūves augstums (neattiecas uz līnijveida inženierbūvi) (m);

2.6.2. inženierbūves apbūves laukums (neattiecas uz līnijveida inženierbūvi) (m2);

2.6.3. līnijveida inženierbūves garums (m);

2.6.4. inženierbūves platums (m) (neattiecas uz līnijveida inženierbūvi).

3. Ziņas par būvniecību:

3.1. būvdarbu sākšanas un pabeigšanas datums;

3.2. būvprojekta izstrādātājs:

3.2.1. juridiskās personas nosaukums, būvkomersanta nosaukums vai būvspeciālista(-u) vārds, uzvārds;

3.2.2. juridiskās personas reģistrācijas numurs, būvkomersanta reģistrācijas numurs vai būvspeciālista(-u) sertifikāta numurs;

3.2.3. juridiskās personas, būvkomersanta juridiskā adrese un tālruņa numurs;

3.3. pieļautās izmaiņas (norādot, ir vai nav veiktas) un atkāpes no būvprojekta, kas saskaņotas noteiktā kārtībā un atzīmētas tehniskajā dokumentācijā;

3.4. būvniecības dalībnieki, kuri piedalījušies būvprojekta īstenošanā:

3.4.1. būvdarbu veicējs (būvkomersanta nosaukums, juridiskās personas reģistrācijas numurs, būvkomersanta reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, tālruņa numurs);

3.4.2. atbildīgais būvdarbu vadītājs (fiziskās personas vārds, uzvārds, sertifikāta numurs);

3.4.3. būvuzraugs (fiziskās personas vārds, uzvārds, sertifikāta numurs);

3.4.4. autoruzraugs (fiziskās personas vārds, uzvārds, sertifikāta numurs);

3.5. būvdarbu laikā radīto būvniecības atkritumu apsaimniekotāja nosaukums;

3.6. būvdarbu laikā radīto būvniecības atkritumu apjoms (tonnas).

4. Būvniecības dokumentāciju akceptējusi:

4.1. ______________ pilsētas/novada būvvalde;

4.2. valsts akciju sabiedrība "Elektroniskie sakari".

5. Būvdarbu garantijas termiņš.

Piezīmes.

1. Akts par ierīkošanas/pārbūves būvdarbu pieņemšanu ekspluatācijā ietver ziņas tādā apjomā, kāds nepieciešams atbilstoši īstenotajai būvniecības iecerei un būvniecības veidam.

2. Inženierbūves kadastra apzīmējumu norāda, ja tāds ir piešķirts.

3. Akta 3.4.3. un 3.4.4. apakšpunktā minētās ziņas norāda, ja tika veikta būvuzraudzība vai autoruzraudzība.

2. pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 19. augusta
noteikumiem Nr. 501

Būvniecības iesniegums

Būvniecības iesniegumā norāda šādas ziņas:

1. Vispārīgās ziņas:

1.1. būvniecības ierosinātājs:

1.1.1. fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums;

1.1.2. fiziskās personas personas kods vai juridiskās personas reģistrācijas numurs;

1.1.3. fiziskās personas dzīvesvieta vai juridiskās personas juridiskā adrese;

1.1.4. kontaktinformācija - tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese;

1.2. nekustamā īpašuma kadastra numurs;

1.3. būvniecības ieceres nosaukums;

1.4. zemes vienības(-u) kadastra apzīmējums;

1.5. meža kvartāla numurs, meža nogabala numurs un atmežojamā platība sadalījumā pa meža nogabaliem;

1.6. īpaši aizsargājamās dabas teritorijas nosaukums un funkcionālā zona.

2. Ziņas par objektu:

2.1. būvniecības veids (jauna būvniecība, pārbūve vai nojaukšana);

2.2. inženierbūves nosaukums un adrese vai, ja tādas nav, atrašanās vieta;

2.3. inženierbūves kadastra apzīmējums;

2.4. inženierbūves grupa (atbilstoši vispārīgajiem būvnoteikumiem);

2.5. inženierbūves pašreizējais lietošanas veids (atbilstoši būvju klasifikācijai);

2.6. inženierbūves paredzētais lietošanas veids (atbilstoši būvju klasifikācijai);

2.7. papildinformācija:

2.7.1. inženierbūves augstums (neattiecas uz līnijveida inženierbūvi) (m);

2.7.2. inženierbūves apbūves laukums (neattiecas uz līnijveida inženierbūvi) (m2);

2.7.3. līnijveida inženierbūves garums (m);

2.7.4. inženierbūves platums (m) (neattiecas uz līnijveida inženierbūvi);

2.7.5. inženierbūves būvizstrādājumi;

2.7.6. inženierbūves nojaukšanas metode;

2.7.7. būvdarbu laikā radīto būvniecības atkritumu apsaimniekošana;

2.7.8. būvdarbu laikā radīto būvniecības atkritumu apjoms;

2.7.9. būvdarbu laikā radīto būvniecības atkritumu pārstrādes vai apglabāšanas vieta;

2.7.10. teritorijas sakārtošanas veids.

3. Būvniecības finansējuma avots.

4. Pilnvarotā persona:

4.1. fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums;

4.2. fiziskās personas personas kods vai juridiskās personas reģistrācijas numurs;

4.3. fiziskās personas dzīvesvieta vai juridiskās personas juridiskā adrese;

4.4. kontaktinformācija - tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese;

4.5. juridiskās personas norādītās kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese.

5. Būvprojekta izstrādātājs:

5.1. juridiskās personas nosaukums, būvkomersanta nosaukums vai būvspeciālista(-u) vārds, uzvārds;

5.2. juridiskās personas reģistrācijas numurs, būvkomersanta reģistrācijas numurs vai būvspeciālista(-u) sertifikāta numurs;

5.3. juridiskās personas, būvkomersanta juridiskā adrese un tālruņa numurs.

6. Būvprojekta izstrādātāja sniegtās ziņas par plānoto būvprojekta sastāvu, to nepieciešamo daļu un sadaļu izstrādi.

7. Ziņas par konkrētas Eiropas Savienības dalībvalsts normatīvā regulējuma piemērošanu, ja paredzēta būvprojekta izstrāde, piemērojot Eiropas Savienības dalībvalstu nacionālo standartu un būvnormatīvu tehniskās prasības.

8. Pievienojamie dokumenti, ja tādi ir nepieciešami:

8.1. dokumenta veids;

8.2. dokumenta nosaukums.

Piezīmes.

1. Būvniecības iesniegumā ietver ziņas tādā apjomā, kāds nepieciešams atbilstoši plānotajai būvniecības iecerei un būvniecības veidam.

2. Būvniecības iesnieguma 1.5. apakšpunktā minētās ziņas norāda, ja inženierbūves būvniecība paredzēta meža zemē, kura par tādu norādīta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā.

3. Būvniecības iesnieguma 1.6. apakšpunktā minētās ziņas norāda, ja būvniecība paredzēta īpaši aizsargājamā dabas teritorijā.

4. Būvniecības iesnieguma 2.3. apakšpunktā minēto inženierbūves kadastra apzīmējumu norāda esošai inženierbūvei, izņemot gadījumu, ja tāds nav piešķirts vai objekts neatbilst būvju klasifikācijai.

5. Būvniecības iesnieguma 2.7.7., 2.7.8. un 2.7.9. apakšpunktā minētās ziņas nenorāda, ja būvdarbu laikā netiks radīti būvniecības atkritumi.

6. Būvniecības iesnieguma 3. punktā norāda, vai būvniecības iecere tiks realizēta par privātiem līdzekļiem, publisko tiesību juridiskās personas līdzekļiem, Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzekļiem vai citiem ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem.

7. Ja vienlaikus ar inženierbūves būvniecību vai nojaukšanu īsteno citas būves būvniecību vai nojaukšanu, būvniecības iesniegumu papildina ar informāciju par attiecīgo citu būvējamo vai nojaucamo būvi un dokumentiem atbilstoši citiem speciālajiem būvnoteikumiem."

33. Svītrot 3. un 4. pielikumu.

34. Izteikt 5., 6. un 7. pielikumu šādā redakcijā:

"5. pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 19. augusta
noteikumiem Nr. 501

Segto darbu pieņemšanas akts (elektronisko sakaru tīkla kabeļi)

Segto darbu pieņemšanas aktā norāda šādas ziņas:

1. Objekta nosaukums un adrese.

2. Būvniecības ierosinātājs:

2.1. fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums;

2.2. fiziskās personas personas kods vai juridiskās personas reģistrācijas numurs;

2.3. kontaktinformācija - tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese.

3. Pieņemšanai uzrādīto darbu uzskaitījums un īss raksturojums.

4. Būvniecības ieceres dokumentācija, uz kuras pamata veikti segtie darbi (piemēram, rasējuma numurs).

5. Segtajos darbos lietotās konstrukcijas un būvizstrādājumi (sertifikāti vai citi kvalitāti apliecinoši dokumenti).

6. Ziņas par darba gaitā pieļautajām atkāpēm no būvniecības ieceres dokumentācijas:

6.1. institūcija vai persona, kas saskaņojusi atkāpes;

6.2. rasējuma numurs;

6.3. saskaņošanas datums.

7. Segto darbu pieņēmēju rekvizīti (vārds, uzvārds, amats un sertifikāta numurs).

6. pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 19. augusta
noteikumiem Nr. 501

Segto darbu pieņemšanas akts (elektronisko sakaru tīkla kabeļu kanalizācija)

Segto darbu pieņemšanas aktā norāda šādas ziņas:

1. Objekta nosaukums un adrese.

2. Būvdarbu veicējs:

2.1. fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums;

2.2. fiziskās personas personas kods vai juridiskās personas reģistrācijas numurs;

2.3. kontaktinformācija - tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese.

3. Pieņemšanai uzrādītie elektronisko sakaru tīkla kabeļu kanalizācijas būvniecības (papildināšanas) darbi:

3.1. darba rasējumu numurs un ielu nosaukumi;

3.2. darbi starp kabeļu kanalizācijas akām;

3.3. kanālu skaits;

3.4. garums (m);

3.5. iekšējais diametrs;

3.6. cauruļu garums (m);

3.7. cauruļu tips;

3.8. cauruļu ieguldīšanas dziļums (mērīts no caurules augšējās virsmas);

3.9. sadales skapji ar ieraktu pamatu;

3.10. darbu veikšanas laiks (datums no-līdz).

4. Neaizbērto elektronisko sakaru tīkla kabeļu kanalizācijas bloka pamatnes dziļums (m).

5. Būvniecības ieceres dokumentācija, uz kuras pamata veikti segtie darbi (piemēram, rasējuma numurs).

6. Ziņas par darba gaitā pieļautajām atkāpēm no būvniecības ieceres dokumentācijas:

6.1. institūcija vai persona, kas saskaņojusi atkāpes;

6.2. rasējuma numurs;

6.3. saskaņošanas datums.

7. Segto darbu pieņēmēju rekvizīti (vārds, uzvārds, amats un sertifikāta numurs).

7. pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 19. augusta
noteikumiem Nr. 501

Apliecinājums par inženierbūves gatavību ekspluatācijai vai inženierbūves nojaukšanu

Apliecinājumā norāda šādas ziņas:

1. Vispārīgās ziņas:

1.1. būvniecības ierosinātājs:

1.1.1. fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums;

1.1.2. fiziskās personas personas kods vai juridiskās personas reģistrācijas numurs;

1.1.3. fiziskās personas dzīvesvieta vai juridiskās personas juridiskā adrese;

1.1.4. kontaktinformācija - tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese;

1.2. būvniecības lietas numurs;

1.3. būvniecības ieceres nosaukums.

2. Ziņas par objektu:

2.1. inženierbūves nosaukums un adrese vai, ja tādas nav, atrašanās vieta;

2.2. inženierbūves kadastra apzīmējums;

2.3. inženierbūves grupa (atbilstoši vispārīgajiem būvnoteikumiem);

2.4. inženierbūves pašreizējais lietošanas veids (atbilstoši būvju klasifikācijai);

2.5. inženierbūves paredzētais lietošanas veids (atbilstoši būvju klasifikācijai);

2.6. papildinformācija:

2.6.1. inženierbūves apbūves laukums (neattiecas uz līnijveida inženierbūvi) (m2);

2.6.2. inženierbūves augstums (neattiecas uz līnijveida inženierbūvi) (m);

2.6.3. līnijveida inženierbūves garums (m);

2.6.4. līnijveida inženierbūves platums (m) (neattiecas uz ārējiem inženiertīkliem);

2.6.5. inženierbūves būvizstrādājumi.

3. Ziņas par būvniecību:

3.1. būvdarbu sākšanas un pabeigšanas datums;

3.2. būvprojekta izstrādātājs:

3.2.1. juridiskās personas nosaukums, būvkomersanta nosaukums vai būvspeciālista(-u) vārds, uzvārds;

3.2.2. juridiskās personas reģistrācijas numurs, būvkomersanta reģistrācijas numurs vai būvspeciālista(-u) sertifikāta numurs;

3.2.3. juridiskās personas, būvkomersanta juridiskā adrese un tālruņa numurs;

3.3. pieļautās izmaiņas (norādot, ir vai nav veiktas) un atkāpes no būvprojekta, kas saskaņotas noteiktā kārtībā un atzīmētas tehniskajā dokumentācijā;

3.4. būvniecības dalībnieki, kuri piedalījušies būvprojekta īstenošanā:

3.4.1. būvdarbu veicējs (būvkomersanta nosaukums, juridiskās personas reģistrācijas numurs, būvkomersanta reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, tālruņa numurs);

3.4.2. atbildīgais būvdarbu vadītājs (fiziskās personas vārds, uzvārds, sertifikāta numurs);

3.4.3. būvuzraugs (fiziskās personas vārds, uzvārds, sertifikāta numurs);

3.4.4. autoruzraugs (fiziskās personas vārds, uzvārds, sertifikāta numurs);

3.5. būvdarbu laikā radīto būvniecības atkritumu apsaimniekotāja nosaukums;

3.6. būvdarbu laikā radīto būvniecības atkritumu apjoms (tonnas).

4. Būvdarbu garantijas termiņš.

5. Būvniecības kopējās izmaksas (euro), tai skaitā publisko tiesību juridiskās personas, Eiropas Savienības politiku instrumentu vai citas ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļi.

6. Ziņas par atliktajiem būvdarbiem:

6.1. darba nosaukums;

6.2. mērvienība un daudzums;

6.3. pabeigšanas termiņš.

Piezīmes.

1. Apliecinājumā par inženierbūves gatavību ekspluatācijai vai inženierbūves nojaukšanu ietver ziņas tādā apjomā, kāds nepieciešams atbilstoši īstenotajai būvniecības iecerei un būvniecības veidam.

2. Ja ekspluatācijā paredzēts nodot vienlaikus vairākas inženierbūves, apliecinājuma 2. punktā minētās ziņas par objektu norāda katrai inženierbūvei atsevišķi.

3. Apliecinājuma 2.2. apakšpunktā minēto inženierbūves kadastra apzīmējumu nenorāda, ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem kadastra apzīmējums nav piešķirts vai objekts neatbilst būvju klasifikācijai.

4. Apliecinājuma 3.4.3. un 3.4.4. apakšpunktā minētās ziņas norāda, ja tika veikta būvuzraudzība vai autoruzraudzība.

5. Ja vienlaikus ar inženierbūves būvniecību īstenota arī citas būves būvniecība, apliecinājumā ietver ziņas par attiecīgo būvi atbilstoši speciālos būvnoteikumos noteiktajai kārtībai."

35. Svītrot 8. pielikumu.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Ministru prezidenta biedrs,
ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens

28.09.2018