Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 599

Rīgā 2018. gada 25. septembrī (prot. Nr. 44 5. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumos Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi"

Izdoti saskaņā ar Būvniecības likuma
5. panta pirmās daļas 2. punktu un otrās daļas 1. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumos Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 194. nr.; 2016, 209. nr.; 2017, 40. nr.; 2018, 75., 128. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt noteikumu tekstā vārdus "Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde" (attiecīgā locījumā).

2. Svītrot 4. punktu.

3. Izteikt 6. punktu šādā redakcijā:

"6. Atkarībā no plānotās būvniecības ieceres, vispārīgajos būvnoteikumos noteiktās ēku grupas un būvniecības veida ir šādi būvniecības ieceres iesnieguma veidi:

6.1. paskaidrojuma raksts (1. pielikums), kuru aizpilda šo noteikumu 22., 23., 24., 27., 29.1, 32., 34. punktā, 35.2. un 36.2. apakšpunktā un 44. punktā minētajos gadījumos;

6.2. būvniecības iesniegums (4. pielikums), kuru aizpilda šo noteikumu 25., 26., 28., 29., 30., 31. un 33. punktā minētajos gadījumos;

6.3. apliecinājuma karte (5. pielikums), kuru aizpilda šo noteikumu 35.1. un 36.1. apakšpunktā, 37. un 38. punktā minētajos gadījumos."

4. Papildināt 8.1. apakšpunktu aiz vārda "dokumentus" ar vārdiem "ja attiecīgā informācija nav pieejama valsts publiskajos reģistros".

5. Svītrot 12. punktā vārdu un skaitli "un 6.2.".

6. Izteikt 20. punktu šādā redakcijā:

"20. Būvniecības ieceres dokumentāciju izstrādā elektroniski vienā eksemplārā. Ja būvniecības ieceres dokumentāciju izstrādā papīra dokumenta formā, tad būvniecības ieceres dokumentāciju (izņemot būvniecības iesniegumu) izstrādā trijos eksemplāros, bet Būvniecības likuma 6.1 panta pirmās daļas 1. punktā minētajos gadījumos - četros eksemplāros. Vienu eksemplāru glabā institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, pa vienam eksemplāram glabā būvniecības ierosinātājs un būvniecības ieceres izstrādātājs, bet Būvniecības likuma 6.1 panta pirmās daļas 1. punktā minētajos gadījumos vienu eksemplāru glabā birojā. Ja būvniecības ierosinātājs pats izstrādā būvniecības ieceres dokumentāciju papīra formā, to sagatavo divos eksemplāros (pa vienam eksemplāram glabā institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, un būvniecības ierosinātājs)."

7. Svītrot 27.1. un 32.1. apakšpunktā vārdus "ēkas nojaukšanai".

8. Izteikt 34.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"34.1. aizpildītu paskaidrojuma raksta I daļu;".

9. Svītrot 36.1. apakšpunktā vārdus "ēkas fasādes".

10. Aizstāt 39., 40., 41. un 42. punktā vārdus "ēkas fasādes apliecinājuma karte" ar vārdiem "apliecinājuma karte".

11. Aizstāt 43. punktā vārdus "paraksta paskaidrojuma rakstu vai apliecinājuma karti" ar vārdiem "paraksta vai apstiprina būvniecības informācijas sistēmā izstrādāto būvniecības ieceres dokumentāciju".

12. Izteikt 44.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"44.1. aizpildītu paskaidrojuma raksta I daļu;".

13. Svītrot 45. punktā vārdus "ēkas konservācijai".

14. Izteikt 47. un 48. punktu šādā redakcijā:

"47. Institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, pieņemot lēmumu par būvniecības ieceres akceptu saskaņā ar Būvniecības likuma 14. panta trešās daļas 1. punktu, izdod būvatļauju, kurā ietver būvniecības iesnieguma 1.1.1., 1.1.2., 1.2., 1.3., 1.4., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.7., 2.8.1., 2.8.2., 2.8.3., 2.8.4., 2.8.5., 2.8.6. apakšpunktā, 3. un 5. punktā norādīto informāciju par būvniecības ieceri, kā arī būvatļaujas nosacījumus un to izpildes termiņus.

48. Institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, pieņemot lēmumu par būvniecības ieceres akceptu saskaņā ar Būvniecības likuma 14. panta trešās daļas 2. un 3. punktu, par to veic atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē."

15. Izteikt 49. un 50. punktu šādā redakcijā:

"49. Pēc tam kad institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, izdarījusi atzīmi paskaidrojuma rakstā (izņemot ēkas vai telpu grupas lietošanas veida maiņu bez pārbūves) vai apliecinājuma kartē (izņemot vienkāršotu fasādes atjaunošanu), būvniecības ierosinātājs iesniedz minētajā institūcijā informāciju par būvdarbu veicēju. Ja paredzēts publisko tiesību juridiskās personas vai Eiropas Savienības politikas instrumentu finansējums, papildus iesniedz informāciju par atbildīgajiem būvspeciālistiem (vārds, uzvārds, sertifikāta numurs, būvdarbu veicēja nosaukums un būvkomersanta reģistrācijas numurs, būvdarbu līguma un būvuzraudzības līguma datums un numurs, līguma darbības termiņš (datums no-līdz) un līguma summa (euro)). Informāciju par būvdarbu veicēju var sniegt vienlaikus ar būvniecības ieceres iesniegšanu institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas. Būvniecības ieceres realizācijas termiņš ir divi gadi, ko skaita no dienas, kad pieņemts lēmums par būvniecības ieceres akceptu. Ja paredzēta ēkas konservācija, paskaidrojuma rakstā realizācijas termiņu nosaka, ņemot vērā attiecīgās pašvaldības lēmumu par ēkas konservāciju, ja tāds pieņemts.

50. Pēc tam kad institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, izdarījusi atzīmi apliecinājuma kartē ēkas vienkāršotas fasādes atjaunošanas būvdarbiem, būvniecības ierosinātājs iesniedz minētajā institūcijā būvdarbu uzsākšanai nepieciešamos dokumentus. Būvniecības realizācijas termiņš ir pieci gadi, ko skaita no dienas, kad pieņemts lēmums par būvniecības ieceres akceptu."

16. Svītrot 51. punktu.

17. Izteikt 54.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"54.2. būvdarbu uzsākšanas nosacījumus, ietverot:

54.2.1. iesniedzamo informāciju par atbildīgajiem būvspeciālistiem (vārds, uzvārds, sertifikāta numurs, būvdarbu veicēja nosaukums un būvkomersanta reģistrācijas numurs, būvdarbu līguma, būvuzraudzības un autoruzraudzības līguma datums un numurs, līguma darbības termiņš (datums no-līdz) un līguma summa (euro));

54.2.2. prasības būvdarbu procesa fiksēšanai nepieciešamajiem dokumentiem (būvdarbu žurnāls, būvuzraudzības plāns, ja tiek veikta būvuzraudzība);

54.2.3. prasību iesniegt būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas un atbildīgo būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises;

54.2.4. prasību saņemt Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes atļauju, ja būvdarbi paredzēti valsts aizsargājamā kultūras piemineklī vai tā aizsardzības zonā un ja to paredz normatīvie akti;

54.2.5. prasību iesniegt citus dokumentus, ja to paredz normatīvie akti;".

18. Svītrot 57. punktā vārdus "paskaidrojuma rakstā ēkas nojaukšanai, paskaidrojuma rakstā ēkas konservācijai".

19. Izteikt 58. punktu šādā redakcijā:

"58. Apliecinājuma kartē ēkas vienkāršotas fasādes atjaunošanas būvdarbiem iekļauj būvdarbu uzsākšanas nosacījumus, ietverot:

58.1. iesniedzamo informāciju par atbildīgajiem būvspeciālistiem (vārds, uzvārds, sertifikāta numurs, būvdarbu veicēja nosaukums un būvkomersanta reģistrācijas numurs, būvdarbu līguma un būvuzraudzības līguma datums un numurs, līguma darbības termiņš (datums no-līdz) un līguma summa (euro));

58.2. prasības būvdarbu procesa fiksēšanai nepieciešamajiem dokumentiem (būvdarbu žurnāls, būvuzraudzības plāns, ja tiek veikta būvuzraudzība);

58.3. prasību iesniegt būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas un atbildīgo būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises;

58.4. prasību iesniegt citus dokumentus, ja to paredz normatīvie akti."

20. Svītrot 67., 69. un 70. punktu.

21. Izteikt 87. punktu šādā redakcijā:

"87. Būvprojektu izstrādā elektroniski vienā eksemplārā. Ja būvprojektu izstrādā papīra dokumenta formā, tad būvprojektu izstrādā trijos eksemplāros (ar atbildīgā būvprojekta izstrādātāja un būvniecības ierosinātāja parakstiem un saskaņojumiem uz būvprojekta ģenerālplāna), bet Būvniecības likuma 6.1 panta pirmās daļas 1. punktā minētajos gadījumos - četros eksemplāros. Ja nepieciešams, būvprojekta ekspertīzes atzinumu iesniedz institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, būvatļaujas projektēšanas nosacījumu izpildes termiņa laikā."

22. Izteikt 89. punkta otro teikumu šādā redakcijā:

"Pēc atzīmes izdarīšanas būvatļaujā būvprojekta vienu eksemplāru glabā institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, izņemot gadījumu, ja attiecīgā informācija un dati pieejami būvniecības informācijas sistēmā."

23. Izteikt 90. punkta otro teikumu šādā redakcijā:

"Izskatītā būvprojekta vienu eksemplāru glabā institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, izņemot gadījumu, ja attiecīgā informācija un dati pieejami būvniecības informācijas sistēmā."

24. Svītrot 93.2. apakšpunktu.

25. Svītrot 93.4. apakšpunktā skaitli un vārdu "10. pielikums".

26. Papildināt 94. punktu aiz vārda "pagarināt" ar vārdu "maksimālo".

27. Izteikt 99. punktu šādā redakcijā:

"99. Būvdarbu laikā var mainīt būvdarbu veicēju un pieaicināto būvspeciālistu, ja par to informē institūciju, kura pilda būvvaldes funkcijas, un iesniedz informāciju par jaunā būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu (apdrošināšanas polises izdevējs, datums, numurs un darbības termiņš) vai informāciju par jauno būvspeciālistu (vārds, uzvārds, sertifikāta numurs, būvdarbu veicēja nosaukums un būvkomersanta reģistrācijas numurs, būvdarbu līguma un būvuzraudzības līguma datums un numurs, līguma darbības termiņš (datums no-līdz) un līguma summa (euro)) un viņa profesionālo civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu (apdrošināšanas polises izdevējs, datums, numurs un darbības termiņš). Jaunais būvdarbu veicējs vai pieaicinātais būvspeciālists ir tiesīgs uzsākt pienākumu izpildi būvlaukumā pēc jauna būvatļaujas pielikuma izsniegšanas."

28. Papildināt noteikumus ar 99.1 punktu šādā redakcijā:

"99.1 Ja būvdarbu laikā būvdarbu veicējam mainās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises termiņš, būvniecības ierosinātājs institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, iesniedz informāciju, norādot jaunās polises izdevēju, datumu, numuru un polises darbības termiņu."

29. Aizstāt 100. punktā vārdus "ēkas fasādes" ar vārdiem "paskaidrojuma rakstā un".

30. Izteikt 103. punktu šādā redakcijā:

"103. Būvniecības ierosinātājs pirms būvdarbu uzsākšanas izsniedz būvdarbu veicējam akceptētu paskaidrojuma rakstu, apliecinājuma karti vai būvatļauju ar atzīmi par būvdarbu uzsākšanai izvirzīto nosacījumu izpildi un nepieciešamo būvniecības ieceres dokumentāciju, izņemot gadījumu, ja attiecīgā informācija un dati pieejami būvniecības informācijas sistēmā."

31. Izteikt 105. punktu šādā redakcijā:

"105. Ja būvdarbu veicējs noslēdzis būvdarbu līgumus ar atsevišķu būvdarbu veicējiem, viņš izsniedz katram atsevišķu būvdarbu veicējam akceptētu paskaidrojuma rakstu, apliecinājuma karti vai būvatļauju ar atzīmi par būvdarbu uzsākšanai izvirzīto nosacījumu izpildi un tam nepieciešamo būvniecības ieceres dokumentāciju, izņemot gadījumu, ja attiecīgā informācija un dati pieejami būvniecības informācijas sistēmā."

32. Aizstāt 107. punkta ievaddaļā vārdu "pastāvīgas" ar vārdu "patstāvīgas".

33. Aizstāt 110. punktā vārdu "būvprojektu" ar vārdiem "būvniecības ieceres dokumentāciju".

34. Papildināt 113. punktu aiz vārda "ar" ar vārdiem "būvniecības ieceres dokumentāciju, tai skaitā".

35. Papildināt noteikumus ar 127.1 un 127.2 punktu šādā redakcijā:

"127.1 Nozīmīgo konstrukciju, segto darbu un ugunsdrošībai nozīmīgas inženiertehniskās sistēmas pieņemšanas aktu paraksta būvniecības ierosinātājs vai būvuzraugs (ja veikta būvuzraudzība), atbildīgais būvdarbu vadītājs un autoruzraugs (ja to paredz autoruzraudzības līgums).

127.2 Atbilstoši veiktajiem būvdarbiem nozīmīgo konstrukciju, segto darbu un ugunsdrošībai nozīmīgas inženiertehniskās sistēmas pieņemšanas aktam pievieno šādus dokumentus:

127.2 1. segto darbu un nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas aktam -būvizstrādājumu atbilstību apliecinošu dokumentāciju, tehnisko pasi, instrukciju vai cita veida kvalitāti apliecinošus dokumentus;

127.2 2. ugunsdrošībai nozīmīgas inženiertehniskās sistēmas pieņemšanas aktam - sistēmas iekārtu, ierīču tehniskās pases vai būvizstrādājumu atbilstību apliecinošu dokumentāciju, sistēmas ekspluatācijas dokumentāciju (instrukciju) vai citu tehnisko dokumentāciju, kas raksturo sistēmu un tās darbības parametrus."

36. Izteikt 128. punktu šādā redakcijā:

"128. Nav pieļaujama būvdarbu turpināšana, ja būvniecības ierosinātājs vai būvuzraugs (ja būvniecībai tiek veikta būvuzraudzība) un būvdarbu veicēja pārstāvji nav sastādījuši un darbu izpildes vietā parakstījuši iepriekšējo segto darbu pieņemšanas aktu. Ja būvuzraugs vai autoruzraugs konstatē veikto darbu neatbilstību būvniecības ieceres dokumentācijai vai būvdarbu tehnoloģijas prasībām, turpmākie darbi jāpārtrauc un jāveic attiecīgs ieraksts būvdarbu žurnālā, norādot izpildes termiņu. Tikai tad, kad visas šajā punktā minētās personas ir parakstījušas attiecīgo segto darbu pieņemšanas aktu, darbus var turpināt."

37. Izteikt 142. punktu šādā redakcijā:

"142. Būvdarbu procesā var mainīt dabisko reljefu un hidroģeoloģiskos apstākļus (piemēram, aizbērt gravas un karjerus, izrakt dīķus, ierīkot drenāžu), ja minētie pasākumi paredzēti būvniecības ieceres dokumentācijā vai ja to nosaka ģeotehniskā kontrole (ģeotehnisko darbu kopums, ko veic būvniecības gaitā, lai noskaidrotu būvniecības ieceres dokumentācijas atbilstību faktiskajiem ģeotehniskajiem datiem un, ja nepieciešams, to koriģētu)."

38. Aizstāt 143. punktā vārdu "būvprojektā" ar vārdiem "būvniecības ieceres dokumentācijā".

39. Izteikt 167. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"167. Ierosinot ēkas vai tās daļas pieņemšanu ekspluatācijā, būvniecības ierosinātājs institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, iesniedz šādus dokumentus, izņemot gadījumu, ja attiecīgā informācija un dati pieejami būvniecības informācijas sistēmā:".

40. Papildināt 167.1. apakšpunktu aiz vārda "ekspluatācijai" ar vārdiem "vai ēkas nojaukšanu".

41. Svītrot 167.10. un 167.11. apakšpunktu.

42. Papildināt noteikumus ar 167.1 punktu šādā redakcijā:

"167.1 Apliecinājumu par ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijai vai ēkas nojaukšanu paraksta būvniecības ierosinātājs, būvdarbu veicējs (izņemot šo noteikumu 107. punktā noteiktajā gadījumā), atbildīgais būvdarbu vadītājs, būvuzraugs (ja veikta būvuzraudzība) un autoruzraugs (ja veikta autoruzraudzība)."

43. Izteikt 168.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"168.2. apkures ierīces, iekārtas, dūmvadu un dabīgās ventilācijas kanālu tehniskā stāvokļa pārbaudes aktu."

44. Izteikt 169. punktu šādā redakcijā:

"169. Šo noteikumu 167.1. apakšpunktā minēto dokumentu un šo noteikumu 167.2., 167.3., 167.4., 167.5., 167.8., 168.1. un 168.2. apakšpunktā minēto dokumentu kopijas, izņemot gadījumu, ja attiecīgā informācija un dati pieejami būvniecības informācijas sistēmā, būvniecības ierosinātājs nodod glabāšanā tās institūcijas arhīvā, kura pilda būvvaldes funkcijas."

45. Svītrot 170. punkta pēdējo teikumu.

46. Izteikt 174. un 175. punktu šādā redakcijā:

"174. Ja ēkai vai tās daļai veikta būvuzraudzība, ēkas vai tās daļas pieņemšanā piedalās būvuzraugs. Institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, var pieaicināt piedalīties pieņemšanā būvprojekta izstrādātāju, ja viņš nav veicis autoruzraudzību. Būvuzrauga vai būvprojekta izstrādātāja atteikšanās piedalīties ēkas pieņemšanā nav pamats institūcijai, kura pilda būvvaldes funkcijas, nepieņemt ēku ekspluatācijā.

175. Institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, izdod aktu par ēkas vai tās daļas pieņemšanu ekspluatācijā (turpmāk - akts). Aktā ietver apliecinājumā par ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijai vai ēkas nojaukšanu 1.1.1., 1.1.2., 1.2., 1.3. apakšpunktā, 3. un 5. punktā minēto informāciju, kā arī norāda ziņas par objektu (adrese, kadastra apzīmējums, būves grupa, lietošanas veids, būvi raksturojošie lielumi un būvizstrādājumi), būvdarbu garantijas termiņu, atlikto būvdarbu apjomus un to izpildes termiņus un pievienotos dokumentus, izņemot gadījumu, ja attiecīgā informācija un dati pieejami būvniecības informācijas sistēmā."

47. Aizstāt 176. punktā vārdu "parakstīšanas" ar vārdu "izdošanas".

48. Aizstāt 177. punktā vārdus un skaitli "akta 6. punktu "Ēkas tehniski ekonomiskie rādītāji" aizpilda katrai ēkai atsevišķi" ar vārdiem "ēkas tehniski ekonomiskos rādītājus norāda par katru ēku".

49. Aizstāt 181. punktā vārdu "parakstīšanas" ar vārdu "izdošanas".

50. Svītrot 182. punkta pirmo teikumu.

51. Aizstāt 185. punktā vārdu "saņemts" ar vārdu "izdots".

52. Papildināt 196. punkta ievaddaļu aiz vārda "iesniedz" ar vārdiem "(izņemot gadījumu, ja attiecīgā informācija un dati pieejami būvniecības informācijas sistēmā)".

53. Svītrot 196.2.1. apakšpunktā vārdus "ēkas fasādes".

54. Svītrot 197. punktā vārdus "ēkas fasādes".

55. Aizstāt 201. punktā vārdus "paskaidrojuma raksta ēkas nojaukšanai" ar vārdiem "paskaidrojuma raksta".

56. Izteikt 202. punktu šādā redakcijā:

"202. Institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 201. punktā minēto dokumentu saņemšanas veic objekta apsekošanu un pārliecinās, vai būvdarbi veikti atbilstoši akceptētajai būvniecības iecerei un būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem un vai ir sakārtota teritorija, un izdod izziņu par ēkas neesību, kurā ietver būvniecības ierosinātāja norādīto informāciju, kā arī atlikto būvdarbu apjomus un to izpildes termiņus."

57. Izteikt 207. punkta ievaddaļu un 207.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"207. Ierosinot ēkas nojaukšanas darbu pieņemšanu, būvniecības ierosinātājs institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, iesniedz šādus dokumentus, izņemot gadījumu, ja tie pieejami būvniecības informācijas sistēmā:

207.1. apliecinājumu par ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijai vai ēkas nojaukšanu (14. pielikums);".

58. Papildināt 208. punktu aiz vārda "dokumentu" ar vārdiem "izņemot gadījumu, ja attiecīgā informācija un dati pieejami būvniecības informācijas sistēmā".

59. Izteikt 212. punktu šādā redakcijā:

"212. Institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, izdod izziņu par ēkas neesību, kurā ietver apliecinājumā par ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijai vai ēkas nojaukšanu 1.1.1., 1.1.2., 1.2., 1.3. apakšpunktā norādīto informāciju, kā arī norāda ziņas par nojaukto objektu, atlikto būvdarbu apjomus un to izpildes termiņus."

60. Aizstāt 216. punktā vārdu "izsniedz" ar vārdu "izdod".

61. Svītrot 217., 218. un 220. punktā vārdus "ēkas konservācijai".

62. Izteikt 1. pielikumu šādā redakcijā:

"1. pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 2. septembra
noteikumiem Nr.529

Paskaidrojuma raksts

I. Ziņas par būvniecības ieceri

1. Vispārīgās ziņas:

1.1. būvniecības ierosinātājs:

1.1.1. fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums;

1.1.2. fiziskās personas personas kods vai juridiskās personas reģistrācijas numurs;

1.1.3. fiziskās personas dzīvesvieta vai juridiskās personas juridiskā adrese;

1.1.4. kontaktinformācija - tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese;

1.2. nekustamā īpašuma kadastra numurs;

1.3. būvniecības ieceres nosaukums;

1.4. zemes vienības kadastra apzīmējums;

1.5. meža kvartāla numurs, meža nogabala numurs un atmežojamā platība sadalījumā pa meža nogabaliem;

1.6. īpaši aizsargājamās dabas teritorijas nosaukums un funkcionālā zona;

1.7. lēmums par ēkas konservāciju (izdevējs, datums, numurs).

2. Ziņas par objektu (ēka vai telpu grupa):

2.1. būvniecības veids (jauna būvniecība, novietošana, pārbūve, atjaunošana, restaurācija, vienkāršota fasādes atjaunošana, vienkāršota atjaunošana, lietošanas veida maiņa bez pārbūves, nojaukšana vai konservācija);

2.2. objekta nosaukums un adrese vai, ja tādas nav, atrašanās vieta;

2.3. objekta kadastra apzīmējums;

2.4. ēkas grupa (atbilstoši vispārīgajiem būvnoteikumiem);

2.5. ēkas iedalījums (dzīvojama vai nedzīvojama ēka);

2.6. objekta pašreizējais galvenais lietošanas veids (atbilstoši būvju klasifikācijai);

2.7. objekta paredzētais galvenais lietošanas veids (atbilstoši būvju klasifikācijai);

2.8. papildinformācija:

2.8.1. ēkas virszemes stāvu skaits;

2.8.2. ēkas pazemes stāvu skaits;

2.8.3. ēkas apbūves laukums (m2);

2.8.4. objekta kopējā platība (m2);

2.8.5. ēkas nesošās konstrukcijas, būvizstrādājumi un apdare:

2.8.5.1. pamati;

2.8.5.2. vertikālā konstrukcija;

2.8.5.3. starpstāvu pārsegumi;

2.8.5.4. jumta konstrukcija;

2.8.5.5. jumta segums;

2.8.5.6. fasādes apdare;

2.8.6. ēkas ugunsnoturības pakāpe;

2.8.7. ēkai nepieciešamo inženiertīklu ierīkošana vai nojaukšana;

2.8.8. ēkas nojaukšanas metode;

2.8.9. būvdarbu laikā radīto būvniecības atkritumu apsaimniekošana;

2.8.10. būvdarbu laikā radīto būvniecības atkritumu apjoms;

2.8.11. būvdarbu laikā radīto atkritumu pārstrādes vai apglabāšanas vieta;

2.8.12. teritorijas sakārtošanas veids;

2.9. sezonas ēka un plānotais ekspluatācijas laiks;

2.10. īslaicīgas lietošanas ēka un plānotais ekspluatācijas laiks.

3. Būvniecības finansējuma avots.

4. Pilnvarotā persona:

4.1. fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums;

4.2. fiziskās personas personas kods vai juridiskās personas reģistrācijas numurs;

4.3. fiziskās personas dzīvesvieta vai juridiskās personas juridiskā adrese;

4.4. kontaktinformācija - tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese;

4.5. juridiskās personas norādītās kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese.

5. Būvniecības ieceres izstrādātājs:

5.1. juridiskās personas nosaukums, būvkomersanta nosaukums vai būvspeciālista(-u) vārds, uzvārds;

5.2. juridiskās personas reģistrācijas numurs, būvkomersanta reģistrācijas numurs vai būvspeciālista(-u) sertifikāta numurs;

5.3. juridiskās personas, būvkomersanta juridiskā adrese un tālruņa numurs.

6. Papildus piesaistītā(-o) būvspeciālista(-u) vārds, uzvārds, sertifikāta numurs.

7. Pievienojamie dokumenti, ja tādi ir nepieciešami:

7.1. dokumenta veids;

7.2. dokumenta nosaukums.

II. Ziņas par būvdarbu pabeigšanu

1. Vispārīgās ziņas:

1.1. būvniecības ierosinātājs:

1.1.1. fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums;

1.1.2. fiziskās personas personas kods vai juridiskās personas reģistrācijas numurs;

1.1.3. fiziskās personas dzīvesvieta vai juridiskās personas juridiskā adrese;

1.1.4. kontaktinformācija - tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese;

1.2. būvniecības lietas numurs.

2. Atkritumu apsaimniekotāja nosaukums.

3. Būvdarbu garantijas termiņš.

4. Pievienojamie dokumenti, ja tādi ir nepieciešami:

4.1. dokumenta veids;

4.2. dokumenta nosaukums.

Piezīmes.
1. Paskaidrojuma rakstā ietver ziņas tādā apjomā, kāds nepieciešams atbilstoši plānotajai būvniecības iecerei un būvniecības veidam.
2. Katru paskaidrojuma raksta daļu aizpilda atsevišķi - izstrādājot būvniecības ieceres dokumentāciju un pabeidzot būvdarbus.
3. Paskaidrojuma raksta I daļas 1.5. apakšpunktā minētās ziņas norāda, ja ēkas būvniecība paredzēta meža zemē, kura par tādu norādīta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā.
4. Paskaidrojuma raksta I daļas 1.6. apakšpunktā minētās ziņas norāda, ja būvniecība paredzēta īpaši aizsargājamā dabas teritorijā.
5. Paskaidrojuma raksta I daļas 1.7. apakšpunktā minētās ziņas norāda ēkas konservācijas gadījumā.
6. Paskaidrojuma raksta I daļas 2.3. apakšpunktā minēto kadastra apzīmējumu norāda esošai ēkai vai telpu grupai, izņemot gadījumu, ja tāds nav piešķirts vai objekts neatbilst būvju klasifikācijai.
7. Ja paredzēta telpu grupas atjaunošana, pārbūve, restaurācija, vienkāršota atjaunošana vai lietošanas veida maiņa bez pārbūves, ziņas par ēku paskaidrojuma raksta I daļas 2.5. un 2.8.1., 2.8.2., 2.8.3., 2.8.6. un 2.8.7. apakšpunktā nenorāda, ja būvniecības ierosinātājam šāda informācija nav zināma.
8. Ja ēka ir nojaukta, paskaidrojuma raksta I daļas 2.7., 2.8.1., 2.8.2., 2.8.3., 2.8.4., 2.8.6. un 2.8.7. apakšpunktā minētās ziņas par ēku nenorāda.
9. Paskaidrojuma raksta I daļas 2.8.5. apakšpunktā minētās ziņas par ēku norāda tikai tad, ja paredzēta jaunas ēkas būvniecība.
10. Paskaidrojuma raksta I daļas 2.7. un 2.8. apakšpunktā minētās ziņas par objektu nenorāda, ja paredzēta ēkas konservācija.
11. Paskaidrojuma raksta I daļas 2.8.9., 2.8.10. un 2.8.11. apakšpunktā minētās ziņas nenorāda, ja būvdarbu laikā netiks radīti būvniecības atkritumi.
12. Paskaidrojuma raksta I daļas 2.9. un 2.10. apakšpunktā minētās ziņas par ēku norāda, ja ēkai ir terminēts ekspluatācijas laiks.
13. Paskaidrojuma raksta I daļas 3. punktā norāda, vai būvniecības iecere tiks realizēta par privātiem līdzekļiem, publisko tiesību juridiskās personas līdzekļiem, Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzekļiem vai citiem ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem.
14. Paskaidrojuma raksta I daļas 5. un 6. punktā minētās ziņas nenorāda, ja būvniecības ierosinātājs pats izstrādā būvniecības ieceres dokumentāciju.
15. Ja vienlaikus ar ēkas būvniecību vai nojaukšanu īsteno citas pirmās grupas būves būvniecību vai nojaukšanu, paskaidrojuma rakstu papildina ar informāciju par attiecīgo citu būvējamo vai nojaucamo būvi un dokumentiem atbilstoši citiem speciālajiem būvnoteikumiem."

63. Svītrot 2. un 3. pielikumu.

64. Izteikt 4. un 5. pielikumu šādā redakcijā:

"4. pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 2. septembra
noteikumiem Nr. 529

Būvniecības iesniegums

Būvniecības iesniegumā norāda šādas ziņas:

1. Vispārīgās ziņas:

1.1. būvniecības ierosinātājs:

1.1.1. fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums;

1.1.2. fiziskās personas personas kods vai juridiskās personas reģistrācijas numurs;

1.1.3. fiziskās personas dzīvesvieta vai juridiskās personas juridiskā adrese;

1.1.4. kontaktinformācija - tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese;

1.2. nekustamā īpašuma kadastra numurs;

1.3. būvniecības ieceres nosaukums;

1.4. zemes vienības kadastra apzīmējums;

1.5. meža kvartāla numurs, meža nogabala numurs un atmežojamā platība sadalījumā pa meža nogabaliem;

1.6. īpaši aizsargājamās dabas teritorijas nosaukums un funkcionālā zona.

2. Ziņas par objektu (ēka vai telpu grupa):

2.1. būvniecības veids (jauna būvniecība, novietošana, pārbūve, atjaunošana, restaurācija vai nojaukšana);

2.2. objekta nosaukums un adrese vai, ja tādas nav, atrašanās vieta;

2.3. objekta kadastra apzīmējums;

2.4. ēkas grupa (atbilstoši vispārīgajiem būvnoteikumiem);

2.5. ēkas iedalījums (dzīvojama vai nedzīvojama ēka);

2.6. objekta pašreizējais galvenais lietošanas veids (atbilstoši būvju klasifikācijai);

2.7. objekta paredzētais galvenais lietošanas veids (atbilstoši būvju klasifikācijai);

2.8. papildinformācija:

2.8.1. ēkas augstums (m);

2.8.2. ēkas virszemes stāvu skaits;

2.8.3. ēkas pazemes stāvu skaits;

2.8.4. ēkas apbūves laukums (m2);

2.8.5. objekta kopējā platība (m2);

2.8.6. ēkai nepieciešamo inženiertīklu ierīkošana vai nojaukšana;

2.8.7. ēkas nojaukšanas metode;

2.8.8. būvdarbu laikā radīto būvniecības atkritumu apsaimniekošana;

2.8.9. būvdarbu laikā radīto būvniecības atkritumu apjoms;

2.8.10. būvdarbu laikā radīto būvniecības atkritumu pārstrādes vai apglabāšanas vieta;

2.8.11. teritorijas sakārtošanas veids;

2.9. īslaicīgas lietošanas ēka un plānotais ekspluatācijas laiks.

3. Būvniecības finansējuma avots.

4. Pilnvarotā persona:

4.1. fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums;

4.2. fiziskās personas personas kods vai juridiskās personas reģistrācijas numurs;

4.3. fiziskās personas dzīvesvieta vai juridiskās personas juridiskā adrese;

4.4. kontaktinformācija - tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese;

4.5. juridiskās personas norādītās kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese.

5. Būvprojekta izstrādātājs:

5.1. juridiskās personas nosaukums, būvkomersanta nosaukums vai būvspeciālista(-u) vārds, uzvārds;

5.2. juridiskās personas reģistrācijas numurs, būvkomersanta reģistrācijas numurs vai būvspeciālista(-u) sertifikāta numurs;

5.3. juridiskās personas, būvkomersanta juridiskā adrese un tālruņa numurs.

6. Būvprojekta izstrādātāja sniegtās ziņas par plānoto būvprojekta sastāvu, to nepieciešamo daļu, sadaļu izstrādi.

7. Ziņas par konkrētas Eiropas Savienības dalībvalsts normatīvā regulējuma piemērošanu, ja paredzēta būvprojekta izstrāde, piemērojot Eiropas Savienības dalībvalstu nacionālo standartu un būvnormatīvu tehniskās prasības.

8. Pievienojamie dokumenti, ja tādi ir nepieciešami:

8.1. dokumenta veids;

8.2. dokumenta nosaukums.

Piezīmes.
1. Būvniecības iesniegumā ietver ziņas tādā apjomā, kāds nepieciešams atbilstoši plānotajai būvniecības iecerei un būvniecības veidam.
2. Būvniecības iesnieguma 1.5. apakšpunktā minētās ziņas norāda, ja būvniecība paredzēta meža zemē, kura par tādu norādīta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā.
3. Būvniecības iesnieguma 1.6. apakšpunktā minētās ziņas norāda, ja būvniecība paredzēta īpaši aizsargājamā dabas teritorijā.
4. Būvniecības iesnieguma 2.3. apakšpunktā minēto kadastra apzīmējumu norāda esošai ēkai vai telpu grupai, izņemot gadījumu, ja tāds nav piešķirts vai objekts neatbilst būvju klasifikācijai.
5. Ja paredzēta telpu grupas atjaunošana, pārbūve vai restaurācija, ziņas par ēku būvniecības iesnieguma 2.5. un 2.8. apakšpunktā (izņemot 2.8.5. apakšpunktu) nenorāda, ja būvniecības ierosinātājam šāda informācija nav zināma.
6. Ja ēka ir nojaukta, būvniecības iesnieguma 2.7., 2.8.1., 2.8.2., 2.8.3., 2.8.4., 2.8.5. un 2.8.6. apakšpunktā minētās ziņas par objektu nenorāda.
7. Būvniecības iesnieguma 2.8.8., 2.8.9. un 2.8.10. apakšpunktā minētās ziņas nenorāda, ja būvdarbu laikā netiks radīti būvniecības atkritumi.
8. Būvniecības iesnieguma 2.9. apakšpunktā minētās ziņas par objektu norāda, ja ēkai ir terminēts ekspluatācijas laiks.
9. Būvniecības iesnieguma 3. punktā norāda, vai būvniecības iecere tiks realizēta par privātiem līdzekļiem, publisko tiesību juridiskās personas līdzekļiem, Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzekļiem vai citiem ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem.
10. Ja uz apbūves tiesības pamata paredzēta jaunbūvējamās vai uzbūvētās ēkas vai tās telpu grupas būvniecība, pārbūve, atjaunošana, restaurācija vai nojaukšana, būvniecības iesniegumā kā telpu grupas norāda vienīgi nedzīvojamās telpas.

5. pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 2. septembra
noteikumiem Nr. 529

Apliecinājuma karte

I. Ziņas par būvniecības ieceri

1. Vispārīgās ziņas:

1.1. būvniecības ierosinātājs:

1.1.1. fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums;

1.1.2. fiziskās personas personas kods vai juridiskās personas reģistrācijas numurs;

1.1.3. fiziskās personas dzīvesvieta vai juridiskās personas juridiskā adrese;

1.1.4. kontaktinformācija - tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese;

1.2. nekustamā īpašuma kadastra numurs;

1.3. būvniecības ieceres nosaukums;

1.4. zemes vienības kadastra apzīmējums.

2. Ziņas par objektu (ēka vai telpu grupa):

2.1. būvniecības veids (vienkāršota atjaunošana ar vai bez lietošanas veida maiņas vai vienkāršota fasādes atjaunošana (siltināšana, apdares atjaunošana, jumta seguma maiņa vai siltināšana, pagraba siltināšana, logu nomaiņa vai lodžiju aizstiklošana);

2.2. objekta nosaukums un adrese vai, ja tādas nav, atrašanās vieta;

2.3. objekta kadastra apzīmējums;

2.4. ēkas grupa (atbilstoši vispārīgajiem būvnoteikumiem);

2.5. ēkas iedalījums (dzīvojama vai nedzīvojama ēka);

2.6. objekta pašreizējais galvenais lietošanas veids (atbilstoši būvju klasifikācijai);

2.7. objekta paredzētais galvenais lietošanas veids (atbilstoši būvju klasifikācijai).

3. Būvniecības finansējuma avots.

4. Pilnvarotā persona:

4.1. fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums;

4.2. fiziskās personas personas kods vai juridiskās personas reģistrācijas numurs;

4.3. fiziskās personas dzīvesvieta vai juridiskās personas juridiskā adrese;

4.4. kontaktinformācija - tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese;

4.5. juridiskās personas norādītās kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese.

5. Būvniecības ieceres izstrādātājs:

5.1. juridiskās personas nosaukums, būvkomersanta nosaukums vai būvspeciālista(-u) vārds, uzvārds;

5.2. juridiskās personas reģistrācijas numurs, būvkomersanta reģistrācijas numurs vai būvspeciālista(-u) sertifikāta numurs;

5.3. juridiskās personas, būvkomersanta juridiskā adrese un tālruņa numurs.

6. Papildus piesaistītā(-o) būvspeciālista(-u) vārds, uzvārds, sertifikāta numurs.

7. Pievienojamie dokumenti, ja tādi ir nepieciešami:

7.1. dokumenta veids;

7.2. dokumenta nosaukums.

II. Ziņas par būvdarbu pabeigšanu

1. Vispārīgās ziņas:

1.1. būvniecības ierosinātājs:

1.1.1. fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums;

1.1.2. fiziskās personas personas kods vai juridiskās personas reģistrācijas numurs;

1.1.3. fiziskās personas dzīvesvieta vai juridiskās personas juridiskā adrese;

1.1.4. kontaktinformācija - tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese;

1.2. būvniecības lietas numurs.

2. Būvdarbu garantijas termiņš.

3. Pievienojamie dokumenti, ja tādi ir nepieciešami:

3.1. dokumenta veids;

3.2. dokumenta nosaukums.

Piezīmes.
1. Apliecinājuma kartē ietver ziņas tādā apjomā, kāds nepieciešams atbilstoši plānotajai būvniecības iecerei un būvniecības veidam.
2. Katru apliecinājuma kartes daļu aizpilda atsevišķi - izstrādājot būvniecības ieceres dokumentāciju un pabeidzot būvdarbus.
3. Ja paredzēta objekta vienkāršota atjaunošana, apliecinājuma kartes I daļas 1.3. apakšpunktā minētās ziņas nenorāda.
4. Apliecinājuma kartes I daļas 2.3. apakšpunktā minēto kadastra apzīmējumu norāda esošai ēkai vai telpu grupai, izņemot gadījumu, ja tāds nav piešķirts vai objekts neatbilst būvju klasifikācijai.
5. Ja paredzēta telpu grupas vienkāršota atjaunošana, ziņas par ēku apliecinājuma kartes I daļas 2.5. apakšpunktā nenorāda, ja būvniecības ierosinātājam šāda informācija nav zināma.
6. Ja paredzēta ēkas vienkāršota fasādes atjaunošana, apliecinājuma kartes I daļas 3. punktā norāda, vai būvniecības iecere tiks realizēta par privātiem līdzekļiem, publisko tiesību juridiskās personas līdzekļiem, Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzekļiem vai citiem ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem.
7. Ja vienlaikus ar ēkas vai telpu grupas vienkāršotu atjaunošanu ar vai bez lietošanas veida maiņas vai ar ēkas vienkāršotu fasādes atjaunošanu īsteno inženiertīkla pievada vai iekšējā inženiertīkla būvniecību, apliecinājuma karti papildina ar informāciju par būvējamo inženiertīklu un dokumentiem atbilstoši citiem speciālajiem būvnoteikumiem."

65. Svītrot 6., 7., 8., 9. un 10. pielikumu.

66. Izteikt 11., 12., 13. un 14. pielikumu šādā redakcijā:

"11. pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 2. septembra
noteikumiem Nr. 529

Nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas akts

Nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas aktā norāda šādas ziņas:

1. Objekta nosaukums un adrese.

2. Konstrukcijas nosaukums.

3. Būvniecības ierosinātājs:

3.1. fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums;

3.2. fiziskās personas personas kods vai juridiskās personas reģistrācijas numurs;

3.3. fiziskās personas dzīvesvieta vai juridiskās personas juridiskā adrese;

3.4. kontaktinformācija - tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese.

4. Pieņemšanai uzrādīto nozīmīgo konstrukciju uzskaitījums un īss raksturojums.

5. Būvniecības ieceres dokumentācija, uz kuras pamata veikti nozīmīgo konstrukciju darbi (piemēram, rasējuma numurs).

6. Lietotās konstrukcijas un būvizstrādājumi (sertifikāti vai citi kvalitāti apliecinoši dokumenti).

7. Ziņas par darba gaitā pieļautajām atkāpēm no būvniecības ieceres dokumentācijas:

7.1. institūcija vai persona, kas saskaņojusi atkāpes;

7.2. rasējuma numurs;

7.3. saskaņošanas datums.

8. Nozīmīgo konstrukciju pieņēmēju rekvizīti (vārds, uzvārds, amats un sertifikāta numurs).

12. pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 2. septembra
noteikumiem Nr. 529

Segto darbu pieņemšanas akts

Segto darbu pieņemšanas aktā norāda šādas ziņas:

1. Objekta nosaukums un adrese.

2. Darba nosaukums.

3. Būvniecības ierosinātājs:

3.1. fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums;

3.2. fiziskās personas personas kods vai juridiskās personas reģistrācijas numurs;

3.3. fiziskās personas dzīvesvieta vai juridiskās personas juridiskā adrese;

3.4. kontaktinformācija - tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese.

4. Pieņemšanai uzrādīto darbu uzskaitījums un īss raksturojums.

5. Būvniecības ieceres dokumentācija, uz kuras pamata veikti segtie darbi (piemēram, rasējuma numurs).

6. Segtajos darbos lietotās konstrukcijas un būvizstrādājumi (sertifikāti vai citi kvalitāti apliecinoši dokumenti).

7. Ziņas par darba gaitā pieļautajām atkāpēm no būvniecības ieceres dokumentācijas:

7.1. institūcija vai persona, kas saskaņojusi atkāpes;

7.2. rasējuma numurs;

7.3. saskaņošanas datums.

8. Segto darbu pieņēmēju rekvizīti (vārds, uzvārds, amats un sertifikāta numurs).

13. pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 2. septembra
noteikumiem Nr. 529

Ugunsdrošībai nozīmīgas inženiertehniskās sistēmas pieņemšanas akts

Ugunsdrošībai nozīmīgas inženiertehniskās sistēmas pieņemšanas aktā norāda šādas ziņas:

1. Objekta nosaukums un adrese.

2. Inženiertehniskās sistēmas nosaukums.

3. Būvniecības ierosinātājs:

3.1. fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums;

3.2. fiziskās personas personas kods vai juridiskās personas reģistrācijas numurs;

3.3. fiziskās personas dzīvesvieta vai juridiskās personas juridiskā adrese;

3.4. kontaktinformācija - tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese.

4. Institūcija vai persona, kas ierīkojusi ugunsdrošībai nozīmīgu inženiertehnisko sistēmu, kurai veic darbu kvalitātes un darbspējas pārbaudi:

4.1. fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums;

4.2. fiziskās personas sertifikāta numurs vai juridiskās personas reģistrācijas numurs;

4.3. fiziskās personas dzīvesvieta vai juridiskās personas juridiskā adrese.

5. Pieņemšanai uzrādītā ugunsdrošībai nozīmīga inženiertehniskā sistēma (kopumā vai sistēmas montāžas kārta).

6. Būvniecības ieceres dokumentācija, saskaņā ar kuru ierīkota ugunsdrošībai nozīmīga inženiertehniskā sistēma (attiecīgās sadaļas izstrādāšanas datums, nosaukums, numurs, rasējuma numurs).

7. Ugunsdrošībai nozīmīgas inženiertehniskās sistēmas ierīkošanai izmantotās pamata iekārtas, ierīces un būvizstrādājumi:

7.1. nosaukums;

7.2. tips/marka;

7.3. mērvienība;

7.4. skaits;

7.5. piezīmes.

8. Ziņas par darba gaitā pieļautajām atkāpēm no būvniecības ieceres dokumentācijas:

8.1. institūcija vai persona, kas saskaņojusi atkāpes;

8.2. rasējuma numurs;

8.3. saskaņošanas datums;

8.4. veiktie kompensējošie pasākumi.

9. Pievienojamie dokumenti, ja tādi ir nepieciešami:

9.1. dokumenta veids;

9.2. dokumenta nosaukums.

10. Ugunsdrošībai nozīmīgas inženiertehniskās sistēmas pieņēmēju rekvizīti (vārds, uzvārds, amats un sertifikāta numurs).

14. pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 2. septembra
noteikumiem Nr. 529

Apliecinājums par ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijai vai ēkas nojaukšanu

Apliecinājumā norāda šādas ziņas:

1. Vispārīgās ziņas:

1.1. būvniecības ierosinātājs:

1.1.1. fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums;

1.1.2. fiziskās personas personas kods vai juridiskās personas reģistrācijas numurs;

1.1.3. fiziskās personas dzīvesvieta vai juridiskās personas juridiskā adrese;

1.1.4. kontaktinformācija - tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese;

1.2. būvniecības lietas numurs;

1.3. būvniecības ieceres nosaukums.

2. Ziņas par objektu (ēka vai telpu grupa):

2.1. ēkas iedalījums (dzīvojama vai nedzīvojama ēka);

2.2. objekta nosaukums un adrese vai, ja tādas nav, atrašanās vieta;

2.3. objekta kadastra apzīmējums;

2.4. ēkas grupa (atbilstoši vispārīgajiem būvnoteikumiem);

2.5. objekta pašreizējais galvenais lietošanas veids (atbilstoši būvju klasifikācijai);

2.6. objekta paredzētais galvenais lietošanas veids (atbilstoši būvju klasifikācijai);

2.7. papildinformācija:

2.7.1. ēkas augstums (m);

2.7.2. ēkas virszemes stāvu skaits;

2.7.3. ēkas pazemes stāvu skaits;

2.7.4. ēkas apbūves laukums (m2);

2.7.5. objekta kopējā platība (m2);

2.7.6. ēkas būvtilpums (m3);

2.7.7. ēkas nesošās konstrukcijas, būvizstrādājumi un apdare:

2.7.7.1. pamati;

2.7.7.2. vertikālā konstrukcija;

2.7.7.3. starpstāvu pārsegumi;

2.7.7.4. jumta konstrukcija;

2.7.7.5. jumta segums;

2.7.7.6. fasādes apdare;

2.7.8. ēkas ugunsnoturības pakāpe;

2.7.9. ēkas energoefektivitātes klase;

2.7.10. ēkas piederumi;

2.8. īslaicīgas lietošanas ēka un plānotais ekspluatācijas laiks.

3. Ziņas par būvniecību:

3.1. būvdarbu sākšanas un pabeigšanas datums;

3.2. būvprojekta izstrādātājs:

3.2.1. juridiskās personas nosaukums, būvkomersanta nosaukums vai būvspeciālista(-u) vārds, uzvārds;

3.2.2. juridiskās personas reģistrācijas numurs, būvkomersanta reģistrācijas numurs vai būvspeciālista(-u) sertifikāta numurs;

3.2.3. juridiskās personas, būvkomersanta juridiskā adrese un tālruņa numurs;

3.3. pieļautās izmaiņas (norādot, ir vai nav veiktas) un atkāpes no būvprojekta, kas saskaņotas noteiktā kārtībā un atzīmētas tehniskajā dokumentācijā;

3.4. būvniecības dalībnieki, kuri piedalījušies būvprojekta īstenošanā:

3.4.1. būvdarbu veicējs (būvkomersanta nosaukums, juridiskās personas reģistrācijas numurs, būvkomersanta reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, tālruņa numurs);

3.4.2. atbildīgais būvdarbu vadītājs (fiziskās personas vārds, uzvārds, sertifikāta numurs);

3.4.3. būvuzraugs (fiziskās personas vārds, uzvārds, sertifikāta numurs);

3.4.4. autoruzraugs (fiziskās personas vārds, uzvārds, sertifikāta numurs);

3.5. būvdarbu laikā radīto būvniecības atkritumu apsaimniekotāja nosaukums;

3.6. būvdarbu laikā radīto būvniecības atkritumu apjoms (tonnas).

4. Būvdarbu garantijas termiņš.

5. Būvniecības kopējās izmaksas (euro), tai skaitā publisko tiesību juridiskās personas, Eiropas Savienības politiku instrumentu vai citas ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļi.

6. Ziņas par atliktajiem būvdarbiem:

6.1. darba nosaukums;

6.2. mērvienība un daudzums;

6.3. pabeigšanas termiņš.

Piezīmes.
1. Apliecinājumā par ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijai vai ēkas nojaukšanu ietver ziņas tādā apjomā, kāds nepieciešams atbilstoši īstenotajai būvniecības iecerei un būvniecības veidam.
2. Ja ekspluatācijā paredzēts nodot vienlaikus vairākas ēkas, apliecinājuma 2. punktā minētās ziņas par objektu norāda katrai ēkai atsevišķi.
3. Ja vienlaikus ar ēkas būvniecību īstenota arī inženierbūvju būvniecība, apliecinājumā ietver ziņas par attiecīgo inženierbūvi atbilstoši speciālajos būvnoteikumos noteiktajai kārtībai.
4. Ja paredzēta telpu grupas būvniecība, ziņas par ēku apliecinājuma 2.1. un 2.7. apakšpunktā (izņemot 2.7.5. apakšpunktu) nenorāda, ja būvniecības ierosinātājam šāda informācija nav zināma.
5. Ja ēka ir nojaukta, apliecinājuma 2.6. un 2.7. apakšpunktā minētās ziņas nenorāda.
6. Apliecinājuma 2.7.10. apakšpunktā atbilstoši veiktajiem būvdarbiem norāda ziņas par ēkas iekšējiem inženiertīkliem, inženiertehnisko aprīkojumu un citiem piederumiem.
7. Apliecinājuma 2.8. apakšpunktā minētās ziņas par ēku norāda, ja ēkai ir terminēts ekspluatācijas laiks.
8. Apliecinājuma 3.4.3. un 3.4.4. apakšpunktā minētās ziņas norāda, ja tika veikta būvuzraudzība vai autoruzraudzība."

67. Svītrot 15., 16. un 17. pielikumu.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Ministru prezidenta biedrs,
ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens

28.09.2018