Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.103

Rīgā 2018.gada 20.septembrī (prot. Nr.39, 1.p.)

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "LĪVĀNU DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk - Regulators) 2018.gada 11.maijā saņēma sabiedrības ar ierobežotu atbildību "LĪVĀNU DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA", vienotais reģistrācijas numurs: 41503010497, juridiskā adrese: Rīgas iela 2B, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316 (turpmāk - SIA "LĪVĀNU DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA"), iesniegumu (2018.gada 8.maijs Nr.1- 9.151) ar tam pievienoto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu un 2018.gada 6.augustā, 23.augustā un 30.augustā - papildu informāciju un izmaksas pamatojošus dokumentus (2018.gada 31.jūlijs Nr.1- 9.242, 2018.gada 21.augusts Nr.1- 9.274, 2018.gada 27.augusts Nr.1- 9.281) (turpmāk - tarifu projekts).

Regulators konstatē un secina

1. SIA "LĪVĀNU DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" 2018.gada 11.maijā iesniedza ūdensapgādes pakalpojumu tarifa projektu 0,69 EUR/m3 (bez pievienotās vērtības nodokļa) un kanalizācijas pakalpojumu tarifa projektu 1,22 EUR/m3 (bez pievienotās vērtības nodokļa).

2. Tarifu projekts ir aprēķināts saskaņā ar Regulatora 2016.gada 14.janvāra lēmumu Nr.1/2 "Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika" (turpmāk - Metodika) un atbilst likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 19.panta pirmajai daļai un 20.pantam.

3. SIA "LĪVĀNU DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" paziņojumu par tarifu projektu publicēja 2018.gada 21.maijā (Latvijas Vēstnesis, 2018, 98.nr.) un 2018.gada 21.maijā nosūtīja Līvānu novada pašvaldībai publicēšanai tīmekļvietnē. Priekšlikumi un ieteikumi par tarifu projektu Regulatorā nav saņemti.

4. Regulators 2018.gada 15.jūnijā Līvānu uzņēmējdarbības atbalsta centra lielajā zālē Domes ielā 3, Līvānos, Līvānu novadā, rīkoja uzklausīšanas sanāksmi par SIA "LĪVĀNU DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" iesniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu. Uz uzklausīšanas sanāksmi ieradās tikai SIA "LĪVĀNU DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" pārstāvji.

5. Regulators lūdza SIA "LĪVĀNU DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" iesniegt nepieciešamo papildu informāciju un skaidrojumus par tarifu projektu, un SIA "LĪVĀNU DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" 2018.gada 6.augustā, 23.augustā un 30.augustā iesniedza Regulatoram tarifu projekta veidojošās izmaksas pamatojošos dokumentus un tarifu projekta precizējumus, kur ūdensapgādes pakalpojumu tarifa projekts aprēķināts 0,69 EUR/m3 (bez pievienotās vērtības nodokļa) un kanalizācijas pakalpojumu tarifa projekts aprēķināts 1,21 EUR/m3 (bez pievienotās vērtības nodokļa).

6. Regulators ir izvērtējis tarifu projektu un to veidojošo izmaksu pamatojumu un secina, ka tarifu projekts ir pamatots un aprēķināts tādā apmērā, lai segtu SIA "LĪVĀNU DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksas.

7. Regulatora padomes sēdē SIA "LĪVĀNU DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" pilnvarotais pārstāvis uzturēja lūgumu apstiprināt iesniegtos ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus un noteikt tarifu spēkā stāšanās datumu - 2018.gada 1.novembris.

Saskaņā ar Metodikas 5., 7., 8., 9., 21., 61. un 66.punktu, pamatojoties uz likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 5.pantu, 9.panta pirmās daļas 1. un 3.punktu un otro daļu, 19.panta pirmo, septīto un trīspadsmito daļu, 20.pantu un 21.panta piekto daļu, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu, 56.panta pirmo daļu un 63.panta pirmās daļas 1.punktu,

padome nolemj:

1. apstiprināt SIA "LĪVĀNU DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" šādus tarifus:

1.1. ūdensapgādes pakalpojumu tarifu 0,69 EUR/m3 (bez pievienotās vērtības nodokļa);

1.2. kanalizācijas pakalpojumu tarifu 1,21 EUR/m3 (bez pievienotās vērtības nodokļa);

2. noteikt, ka lēmuma 1.punktā apstiprinātie tarifi stājas spēkā 2018.gada 1.novembrī;

3. atcelt no 2018.gada 1.novembra Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2014.gada 16.oktobra lēmumu Nr.263 "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "LĪVĀNU DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 209.nr.).

Ja mainās tarifus ietekmējošie faktori, Regulators var ierosināt tarifu pārskatīšanu un atcelt šo lēmumu.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētājs R.Irklis

20.09.2018