Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Tiesnešu disciplinārās atbildības likumā

Izdarīt Tiesnešu disciplinārās atbildības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 23. nr.; 1997, 14. nr.; 1998, 23. nr.; 2004, 2. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 102. nr.; 2015, 201. nr.; 2017, 132. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 2. panta otrās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Tiesnešu disciplinārkolēģijas sastāvā ir viens Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta tiesnesis, viens Augstākās tiesas Civillietu departamenta tiesnesis, viens Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta tiesnesis, viens Administratīvās apgabaltiesas tiesnesis, viens apgabaltiesas civillietu kolēģijas tiesnesis, viens apgabaltiesas krimināllietu kolēģijas tiesnesis, viens Administratīvās rajona tiesas tiesnesis un divi rajona (pilsētu) tiesneši, no kuriem viens ir specializējies civillietu izskatīšanā, bet otrs - krimināllietu izskatīšanā."

2. Papildināt 7. pantu ar devīto daļu šādā redakcijā:

"(9) Vienlaikus ar šā panta otrās daļas 1. punktā, septītās daļas 2. punktā vai šā panta astotajā daļā minēto lēmumu Tiesnešu disciplinārkolēģija var noteikt tiesnesim profesionālās darbības ārpuskārtas novērtēšanu. Ja Tiesnešu disciplinārkolēģija ir pieņēmusi šā panta otrās daļas 1. punktā minēto lēmumu, lēmums par tiesneša profesionālās darbības ārpuskārtas novērtēšanas noteikšanu stājas spēkā vienlaikus ar lēmumu par disciplinārsoda uzlikšanu."

3. 8. pantā:

papildināt otro daļu pēc vārdiem "uzlikto disciplinārsodu" ar vārdiem "tiesneša profesionālās darbības ārpuskārtas novērtēšanas noteikšanu";

papildināt piekto daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmums par tiesneša profesionālās darbības ārpuskārtas novērtēšanas noteikšanu nav pārsūdzams."

4. 9. pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "amatpersonai, kas ierosinājusi disciplinārlietu" ar vārdiem "personai, kas ierosinājusi disciplinārlietu, kā arī Tiesu administrācijai vai Augstākās tiesas administrācijai pievienošanai tiesneša personas lietai";

izslēgt pirmās daļas otro teikumu.

5. Papildināt likumu ar 9.1 pantu šādā redakcijā:

"9.1 pants. Pārrakstīšanās kļūdu labošana

(1) Tiesnešu disciplinārkolēģija pēc savas iniciatīvas vai pēc personas, kas ierosinājusi disciplinārlietu, vai tiesneša, par kuru pieņemts lēmums, pieteikuma var izlabot lēmumā pārrakstīšanās kļūdas.

(2) Jautājumu par pārrakstīšanās kļūdu labošanu Tiesnešu disciplinārkolēģija izskata rakstveida procesā, par ko paziņo personai, kas ierosinājusi disciplinārlietu, un tiesnesim, par kuru pieņemts lēmums.

(3) Lēmuma par pārrakstīšanās kļūdu labošanu norakstu Tiesnešu disciplinārkolēģija piecu dienu laikā nosūta tiesnesim, par kuru tas pieņemts, tiesnešu kvalifikācijas kolēģijai un personai, kas ierosinājusi disciplinārlietu, kā arī Tiesu administrācijai vai Augstākās tiesas administrācijai pievienošanai tiesneša personas lietai.

(4) Lēmums par pārrakstīšanās kļūdu labošanu nav pārsūdzams."

6. 11.4 pantā:

papildināt astoto daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Ja Disciplinārtiesa atzīst, ka šajā sēdē nav iespējams pieņemt lēmumu un paziņot tā rezolutīvo daļu, Disciplinārtiesa nosaka datumu tuvāko 30 dienu laikā pēc sēdes, kurā tika izskatīta disciplinārlieta, kad lēmums būs sastādīts un pieejams. Šis datums uzskatāms par lēmuma paziņošanas datumu.";

aizstāt devītajā daļā vārdus "disciplinārlietas ierosinātājam, kas to nodod pievienošanai tiesneša personas lietai" ar vārdiem "personai, kas ierosinājusi disciplinārlietu, kā arī Tiesu administrācijai vai Augstākās tiesas administrācijai pievienošanai tiesneša personas lietai".

7. Papildināt pārejas noteikumus ar 4. punktu šādā redakcijā:

"4. Tiesnešu disciplinārkolēģijas sastāvs, kas ievēlēts līdz šā likuma 2. panta otrās daļas grozījuma par tiesnešu disciplinārkolēģijas sastāvu spēkā stāšanās dienai, turpina savu darbu līdz jauna Tiesnešu disciplinārkolēģijas sastāva ievēlēšanai kārtējā tiesnešu konferencē."

Likums Saeimā pieņemts 2018. gada 6. septembrī.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2018. gada 21. septembrī

05.10.2018