Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 582

Rīgā 2018. gada 11. septembrī (prot. Nr. 42 34. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 10. oktobra noteikumos Nr. 621 "Noteikumi par augļu un dārzeņu ražotāju organizācijām"

Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma
5. panta ceturto un septīto daļu un 9. panta trešo daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2017. gada 10. oktobra noteikumos Nr. 621 "Noteikumi par augļu un dārzeņu ražotāju organizācijām" (Latvijas Vēstnesis, 2017, 207. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt noteikumus ar 1.5. un 1.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.5. Komisijas 2018. gada 7. jūnija Deleģētajai regulai (ES) 2018/1145, ar ko groza Deleģēto regulu (ES) 2017/891 attiecībā uz ražotāju organizācijām augļu un dārzeņu nozarē (turpmāk - regula Nr. 2018/1145);

1.6. Komisijas 2018. gada 7. jūnija Īstenošanas regulai (ES) 2018/1146, ar kuru groza Īstenošanas regulu (ES) 2017/892, ar ko nosaka noteikumus par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1308/2013 piemērošanu attiecībā uz augļu un dārzeņu un pārstrādātu augļu un dārzeņu nozari, un Regulu (EK) Nr. 606/2009, ar ko nosaka konkrētus sīki izstrādātus Padomes regulas (EK) Nr. 479/2008 īstenošanas noteikumus attiecībā uz vīnkopības produktu kategorijām, vīndarības metodēm un piemērojamiem ierobežojumiem (turpmāk - regula Nr. 2018/1146)."

2. Izteikt 3.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.1. pilda regulas Nr. 1308/2013 33. panta 2. punkta otrajā daļā un 5. punktā, 154. panta 4. punkta "a", "b" un "c" apakšpunktā un regulas Nr. 2017/892 8. pantā, 18. panta 1. punkta pirmajā daļā, 20. panta 1. punkta pirmajā daļā, 21. panta 1. punktā un 4. punkta otrajā daļā, 25. panta 1. punktā, 26. panta 2. un 4. punktā, 27. panta 1. un 3. punktā, 6. punkta otrajā daļā, 7. punkta otrajā daļā un 9. punkta otrajā daļā, 30. panta 1. un 6. punktā, 31., 32., 33. un 34. pantā, kā arī regulas Nr. 2017/891 4., 7., 14. pantā, 15. panta 1. punkta pirmajā daļā, 21. pantā, 22. panta 8. punkta "b" apakšpunktā, 23. panta 1. punktā, 24. pantā, 30. panta 1. un 6. punktā, 31. panta 7. punkta otrajā daļā, 33. panta 1. punktā, 46. panta 2. punkta piektajā daļā, 49. panta otrajā daļā, 58. panta 1. punktā, 59., 60. pantā, 61. panta 2. punktā, 80. panta 3. punktā, III pielikuma 2. punkta "b" apakšpunkta pirmajā daļā, kā arī 8. un 10. punktā, regulas Nr. 2018/1145 1. panta 4. punktā un regulas Nr. 2018/1146 1. panta 1., 3. un 7. punktā noteiktās dalībvalsts funkcijas;".

3. Papildināt I nodaļu ar 4.1 punktu šādā redakcijā:

"4.1 Dienests un atbalsta pretendents apstrādā personas datus (personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, tālruņa numuru un e-pasta adresi), lai, piešķirot Eiropas Savienības atbalstu augļu un dārzeņu ražotāju organizācijām, varētu identificēt personu. Fiziskās personas datus uzglabā līdz 2028. gada 31. decembrim un pēc tam iznīcina saskaņā ar Arhīva likumā noteiktajām prasībām."

4. Svītrot 5.4. apakšpunktā vārdus "un kurai ir piešķirta atzīšana (turpmāk - atzītā produkcija)".

5. Izteikt 5.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.5. šo noteikumu 5.4. apakšpunktā minētajā minimālajā vērtībā iekļauj tās produkcijas vērtību, par kuru ražotāju organizācijai ir piešķirta atzīšana (turpmāk - atzītie produkti), kā arī regulas Nr. 2017/891 22. panta 2. punkta otrajā daļā noteikto pārstrādes produktu vērtību (turpmāk visi kopā - attiecināmie produkti). Attiecināmo produktu vērtība pārsniedz pārējo pretendenta realizēto lauksaimniecības (augkopības) produktu kopējo vērtību."

6. Aizstāt 6. punktā vārdu "atzīto" ar vārdu "attiecināmo".

7. Izteikt 14. punktu šādā redakcijā:

"14. Ražotāju organizācijas biedri pašu saražotos attiecināmos produktus ar ražotāju organizācijas atļauju ir tiesīgi realizēt atbilstoši regulas Nr. 2018/1145 1. panta 2. punktam, nepārsniedzot 25 procentus no attiecināmo produktu vērtības. Patērētājs atbilst Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 1. panta 3. punktā noteiktajai patērētāja definīcijai."

8. Papildināt noteikumus ar 14.1 un 14.2 punktu šādā redakcijā:

"14.1 Saskaņā ar regulas Nr. 2017/891 16. panta 1. punktu par ražotāju organizācijas biedru var kļūt arī persona, kas nav augļu un dārzeņu ražotājs.

14.2 Ražotāju organizācijas biedram, kas nav augļu un dārzeņu ražotājs, saskaņā ar regulas Nr. 2017/891 16. panta 3. punkta otro daļu nav tiesību balsot par lēmumiem, kas attiecas uz darbības fondu."

9. Izteikt 19. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"19. Ražotāju organizācija atbilstoši regulas Nr. 2017/892 4. pantam un regulas Nr. 2017/891 30. panta 3. punktam un 31. pantam, regulas Nr. 2018/1145 1. panta 4. punktam un regulas Nr. 2018/1146 1. panta 2. punktam, kā arī regulas Nr. 1308/2013 33. pantam izstrādā darbības programmu (2. pielikums), nosaka darbības programmas mērķus un nodrošina, ka:".

10. Izteikt 24. punktu šādā redakcijā:

"24. Lai sasniegtu darbības programmas mērķus, ražotāju organizācija atbilstoši regulas Nr. 2017/891 27. panta 5. punktam paredz šādu ikgadējā darbības fonda maksimālo attiecināmo izmaksu apmēru:

24.1. līdz 70 procentiem - ražošanas plānošanai;

24.2. līdz 70 procentiem - attiecināmo produktu kvalitātes uzlabošanai;

24.3. līdz 70 procentiem - attiecināmo produktu tirdzniecības uzlabošanai, komercvērtības paaugstināšanai un noieta veicināšanai;

24.4. līdz 30 procentiem - pētniecībai un eksperimentālai ražošanai;

24.5. līdz 30 procentiem - apmācībai un paraugprakses apmaiņas darbībai saskaņā ar regulas Nr. 2017/891 2. panta "f" un "v" apakšpunkta nosacījumiem;

24.6. līdz 30 procentiem - krīžu novēršanai un pārvarēšanai, tostarp konsultāciju sniegšanai citām ražotāju organizācijām, ražotāju organizāciju apvienībām vai atsevišķiem ražotājiem;

24.7. līdz 30 procentiem - darbībām vides jomā, ievērojot regulas Nr. 1308/2013 33. panta 5. punktā minētās prasības;

24.8. līdz diviem procentiem - regulas Nr. 2017/891 III pielikuma 2. punkta "a" apakšpunktā minētajām izmaksām."

11. Izteikt 35.1.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"35.1.3. zemo un augsto plēves tuneļveida, vasaras un apsildāmo siltumnīcu jaunbūvei, pārbūvei, atjaunošanai vai novietošanai;".

12. Aizstāt 35.1.6. apakšpunktā vārdu "atzīto" ar vārdu "attiecināmo".

13. Izteikt 35.2., 35.3., 35.4., 35.5. un 35.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"35.2. attiecināmo produktu kvalitātes uzlabošanai:

35.2.1. atzīto produktu šķirošanas, fasēšanas (arī uz lauka) un kraušanas iekārtu un aprīkojuma, kā arī sagatavošanas iekārtu iegādei regulas Nr. 2017/891 2. panta "j" apakšpunkta izpratnē;

35.2.2. atzīto produktu pirmapstrādei, pārstrādei un uzglabāšanai paredzēto ēku jaunbūvei, pārbūvei vai atjaunošanai;

35.2.3. iekārtu un aprīkojuma iegādei higiēnas prasību nodrošināšanai ēkās, kurās notiek attiecināmo produktu ražošana (pirmapstrāde, šķirošana, uzglabāšana, pārstrāde) un fasēšana;

35.2.4. tādu iekārtu iegādei, kas paredzētas atzīto produktu atdzesēšanai uz lauka un temperatūras režīma nodrošināšanai attiecināmo produktu transportēšanas automašīnās;

35.2.5. attiecināmo produktu uzglabāšanas un transportēšanas konteineru iegādei, kā arī kontrolētas atmosfēras konteineru un uzglabāšanas telpu aukstuma iekārtu iegādei;

35.2.6. kultūraugu pretsalnu un pretkrusas pārklāju un tiem paredzētā uzklāšanas un novākšanas aprīkojuma iegādei;

35.2.7. laboratorijas ēku jaunbūvei, pārbūvei vai atjaunošanai un to aprīkojuma iegādei;

35.2.8. ražotāju organizācijas iekšējās attiecināmo produktu kvalitātes sistēmas izveidei un atzīto produktu sertificēšanai;

35.2.9. no glabātavas izņemto attiecināmo produktu un tāda ūdens analīzēm, kuru izmanto attiecināmo produktu ražošanai un mazgāšanai, tostarp attiecināmo paraugu ņemšanai;

35.2.10. jaunu bioloģisko attiecināmo produktu līniju izveidei;

35.2.11. personāla un tādu konsultantu tiešajām izmaksām, kuri uzrauga kultūraugu audzēšanu un attiecināmo produktu kvalitāti, arī pārbaudi, novākšanu un uzglabāšanu, un sniedz attiecīgas konsultācijas;

35.2.12. tādu jaunu iekārtu, tehnikas, aprīkojuma iegādei un uzstādīšanai, kas paredzēts atzīto produktu pārstrādei saskaņā ar regulas Nr. 2017/891 22. panta 2. punkta otro daļu;

35.3. attiecināmo produktu tirdzniecības uzlabošanai, komerciālās vērtības paaugstināšanai un noieta veicināšanai:

35.3.1. attiecināmo produktu komerciālās vērtības paaugstināšanai paredzēto specializēto svēršanas iekārtu un svēršanas aprīkojuma iegādei;

35.3.2. attiecināmo produktu iesaiņojuma un iepakojuma izstrādei;

35.3.3. jaunu ilggadīgo augļkopības kultūru šķirņu stādu iegādei (izņemot zemeņu stādus), stādījumu balstu sistēmu un stādījumu ierīkošanai, lai paplašinātu esošo atzīto produktu sortimentu;

35.3.4. attiecināmo produktu noieta veicināšanai un saziņai - informācijas izvietošanai elektroniskajos sakaru līdzekļos, sabiedriskajām attiecībām un sadarbībai ar plašsaziņas līdzekļiem, reklāmai, izglītojošiem pasākumiem, tostarp prezentācijām vai degustācijām tirdzniecības vietās, mārketinga konsultantu pakalpojumiem, tirdzniecības stendu iegādei;

35.3.5. ražotāju organizācijas tirdzniecības zīmju izstrādei un reģistrēšanai;

35.3.6. dalības maksai gadatirgos un izstādēs, kā arī stendu īrei un informatīvo materiālu un brošūru izgatavošanai;

35.3.7. jaunu attiecināmo produktu izstrādei;

35.3.8. datubāzu sistēmu izstrādei, lai koordinētu piedāvājumu un attiecināmo produktu realizāciju;

35.3.9. informācijas iegūšanai par tirgus situāciju un patērētāju iepirkšanās paradumiem;

35.3.10. tirgus sortimenta, tirgus dinamikas un patēriņa tendenču izpētei;

35.3.11. ražotāju organizācijas tīmekļvietnes izstrādei;

35.3.12. personāla izmaksām, kas saistītas ar attiecināmo produktu tirdzniecības uzlabošanu un komercvērtības paaugstināšanu un tirgus pieprasījuma izpēti;

35.3.13. administratīvo ēku jaunbūvei, pārbūvei vai atjaunošanai;

35.4. pētniecībai un eksperimentālai ražošanai:

35.4.1. kultūraugu audzēšanas un ražas rādītāju uzskaites aprīkojuma iegādei lauka izmēģinājumu nodrošināšanai, izņemot kultūraugu audzēšanas vispārējās izmaksas;

35.4.2. pētniecības izmēģinājumiem;

35.4.3. inovatīvu atzīto produktu izstrādes pamatojumam tirgus pētījumos, tostarp degustācijai un pircēju attieksmes analīzei pret jauno attiecināmo produktu;

35.4.4. informācijas iegūšanai par tirgus situāciju un patērētāju iepirkšanās paradumiem, lai atrastu tirgus nišu jaunam attiecināmajam produktam;

35.4.5. personāla un tādu konsultantu specifiskajām izmaksām, kuri uzrauga jaunu kultūru izstrādi, audzēšanu un kvalitāti un sniedz konsultācijas par to, kā nodrošināt augstu produktu kvalitāti vai palielināt tirdzniecības apjomu;

35.5. apmācībai un paraugprakses apmaiņas darbībai:

35.5.1. ražotāju organizācijas biedru un ražošanas personāla apmācībai attiecināmo produktu kvalitātes nodrošināšanas, augu aizsardzības līdzekļu lietošanas, ražas novākšanas metožu, ražas plānošanas, riska menedžmenta un datorprasmju jomā;

35.5.2. trešo personu sniegtajām konsultācijām ražotāju organizācijas biedriem un to darbiniekiem par ieguldījumu optimizēšanu, augu aizsardzību, pārtikas drošību un higiēnu, attiecināmo produktu kvalitātes shēmu sertifikāta iegūšanu, ražas novākšanu, vides aizsardzību, atzīto produktu ražošanas procesa organizēšanu, loģistiku, efektīvu enerģijas izmantošanu un personāla vadību, integrētajām un bioloģiskajām lauksaimniecības metodēm un jautājumiem, kas saistīti ar ražotāju organizācijas grāmatvedību un mārketingu;

35.6. krīžu novēršanai un pārvarēšanai atbilstoši regulas Nr. 1308/2013 33. panta 3. punkta pirmās daļas "b", "c", "f", "g", "h" un "i" apakšpunktam, regulas Nr. 2017/891 III nodaļas 5., 6. un 7. iedaļai un regulas Nr. 2018/1145 1. panta 7. punktam:

35.6.1. atzīto produktu izņemšanai no tirgus saskaņā ar šo noteikumu V nodaļu;

35.6.2. priekšlaicīgai ražas novākšanai vai ražas nenovākšanai saskaņā ar šo noteikumu V nodaļu;

35.6.3. tirgus traucējumu gadījumā atzīto produktu noieta veicināšanai un saziņai - informācijas izvietošanai elektroniskajos sakaru līdzekļos, sabiedriskajām attiecībām ar plašsaziņas līdzekļiem, reklāmai, izglītojošiem pasākumiem, tostarp prezentācijām vai degustācijām tirdzniecības vietās, ievērojot regulas Nr. 2018/1145 pielikuma 2. punkta 3. punktu un regulas Nr. 2018/1146 1. panta 4. punktu;

35.6.4. apmācībai, paraugprakses apmaiņas un konsultāciju pasākumiem par krīžu novēršanas un pārvarēšanas darbībām - produktu kvalitātes shēmu sertifikāta iegūšanai, atzīto produktu ražošanas procesa organizēšanai, loģistikai, mārketinga pasākumiem, kā arī realizācijas tirgu un to prasību izpētei, ievērojot regulas Nr. 2018/1145 pielikuma 2. punkta 1. punktu;

35.6.5. ražotāju organizācijas sējumu vai stādījumu ražas apdrošināšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā administrē un uzrauga lauksaimniecības risku fondu, nosaka iemaksu veikšanu fondā un kompensāciju izmaksu no tā;".

14. Aizstāt 36. punktā vārdu "atzītā" ar vārdu "attiecināmā".

15. Papildināt noteikumus ar 36.1 punktu šādā redakcijā:

"36.1 Šo noteikumu 35.2.2., 35.2.7. un 35.3.13. apakšpunktā minētā būvniecība, nepārsniedzot šo noteikumu 5. pielikumā minētās izmaksas, tiek īstenota, pamatojoties uz līgumiem ar trešajām personām, kas atbildīgas par darbu veikšanu, atbilstoši regulas Nr. 2017/891 31. panta 2. punkta otrajai un trešajai daļai un šādiem nosacījumiem:

36.1 1. jaunu būvju būvniecībai, esošo būvju pārbūvei un atjaunošanai, ja būves tiek tehniski vai funkcionāli uzlabotas (piemēram, ēkas energoefektivitātes uzlabošana, telpu pārveidošana un pielāgošana ražošanas vajadzībām, nemainot būves apjomu vai nesošo elementu nestspēju). Pēc projekta īstenošanas būves atjaunošanas izmaksas iekļauj pamatlīdzekļa vērtībā (kapitalizē);

36.1 2. būvju ierīkošanai (būvdarbi inženierbūves montāžai, ieguldīšanai vai novietošanai pamatnē vai būvē);

36.1 3. būvju novietošanai - būvdarbiem iepriekš izgatavotas būves salikšanai no gataviem elementiem paredzētajā novietnē, neizbūvējot pamatus vai pamatni dziļāk par 30 centimetriem."

16. Izteikt 37. punktu šādā redakcijā:

"37. Šo noteikumu 35.2.10., 35.3.7. un 35.4.5. apakšpunktā minēto pasākumu izmaksās iekļaujamas tikai tās izmaksas, kas ir saistītas ar jaunu attiecināmo produktu ieviešanu."

17. Papildināt noteikumus ar 37.1 punktu šādā redakcijā:

"37.1 Pamatojoties uz regulas Nr. 2017/891 III pielikuma 3. punktu, ar šo noteikumu 35.2.11., 35.3.12., 35.4.5., 35.5. un 35.6.4. apakšpunktā minēto pasākumu saistīto dienas naudu, transporta un uzturēšanās izmaksas sedz saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi."

18. Izteikt 38. punktu šādā redakcijā:

"38. Šo noteikumu 35.3.4. un 35.6.3. apakšpunktā minēto pasākumu izmaksas ir attiecināmas, ja attiecināmā produkta noieta veicināšana un ar to saistītās darbības saziņas jomā ir pamatotas ar attiecīgā attiecināmā produkta būtiskajām vai raksturīgajām īpašībām. Jebkura norāde uz attiecināmo produktu izcelsmi un ražotāju ir otršķirīga salīdzinājumā ar šā produkta noieta veicināšanas un saziņas pasākuma galveno mērķi."

19. Izteikt 52. punktu šādā redakcijā:

"52. Ja uzraudzības periodā ražotāju organizācijas biedrs, kura saimniecībā vai telpās izdarīti ieguldījumi saskaņā ar apstiprināto darbības programmu, izstājas no ražotāju organizācijas vai kļūst par ražotāju organizācijas biedru, kas nenodarbojas ar atzīto produktu ražošanu un atbilst šo noteikumu 14.1 punktā minētajam nosacījumam, tas šos ieguldījumus atbilstoši regulas Nr. 2017/891 31. panta 7. punkta otrajai daļai nodod ražotāju organizācijai vai kompensē atlikušo ieguldījumu vērtību, to ieskaitot darbības fondā. Ražotāju organizācija attiecīgo ieguldījumu var nodot biedra īpašumā, ja tā dienestam atmaksā atbalsta daļu, ko aprēķina proporcionāli atlikušajam uzraudzības periodam."

20. Aizstāt 55.2. apakšpunktā vārdu "darbdienām" ar vārdu "dienām".

21. Papildināt 58. punkta ievaddaļu aiz vārda "nomas" ar vārdiem "vai apbūves tiesību".

22. Izteikt 59. punktu šādā redakcijā:

"59. Šo noteikumu 58. punktā minētā nomas līguma termiņš nav īsāks par septiņiem gadiem vai apbūves tiesību termiņš nav īsāks par 10 gadiem. Ražotāju organizācija ilgtermiņa nomas līgumu vai apbūves tiesības reģistrē zemesgrāmatā līdz šo noteikumu 62. punktā minētā atbalsta iesnieguma iesniegšanai."

23. Izteikt 62.11. apakšpunktu šādā redakcijā:

"62.11. ražotāja vai tā pilnvarota pārstāvja izsniegtas atbilstības deklarācijas kopiju - par tehniku, iekārtu, inventāru vai aprīkojumu, kas nav marķēts ar Eiropas atbilstības marķējumu CE;".

24. Aizstāt 62.13. apakšpunktā vārdus "pārdošanas veicināšanas un komunikācijas" ar vārdiem "noieta veicināšanas un saziņas".

25. Izteikt 65. punktu šādā redakcijā:

"65. Lai ražotāju organizācija saņemtu šo noteikumu 54.2. apakšpunktā minēto maksājumu, tā dienestā iesniedz avansa maksājuma iesniegumu (9. pielikums) par attiecīgajā darbības programmas periodā prognozētajiem izdevumiem:

65.1. no 1. janvāra līdz 31. janvārim - par darbības programmas īstenošanu no 1. janvāra līdz 31. martam;

65.2. no 1. aprīļa līdz 30. aprīlim - par darbības programmas īstenošanu no 1. aprīļa līdz 30. jūnijam;

65.3. no 1. jūlija līdz 31. jūlijam - par darbības programmas īstenošanu no 1. jūlija līdz 30. septembrim;

65.4. no 1. oktobra līdz 31. oktobrim - par darbības programmas īstenošanu no 1. oktobra līdz 31. decembrim."

26. Aizstāt 1. pielikuma B.5 daļas tekstā vārdu "atzītie" ar vārdu "attiecināmie".

27. Papildināt 1. pielikuma 2. piezīmi ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Produkta vērtību nosaka atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 10. oktobra noteikumu Nr. 621 "Noteikumi par augļu un dārzeņu ražotāju organizācijām" 5.5. apakšpunktam."

28. Papildināt 1. pielikuma 4. piezīmi ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Produkta vērtību nosaka atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 10. oktobra noteikumu Nr. 621 "Noteikumi par augļu un dārzeņu ražotāju organizācijām" 5.5. apakšpunktam."

29. Papildināt 1. pielikumu aiz sadaļas "Piezīmes" ar tekstu šādā redakcijā:

"Personas datu apstrāde notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 10. oktobra noteikumu Nr. 621 "Noteikumi par augļu un dārzeņu organizācijām" 4.1 punktu."

30. Aizstāt 2. pielikuma B.4 daļā vārdu "atzītajiem" ar vārdu "attiecināmajiem".

31. Izteikt 2. pielikuma C.3 daļu šādā redakcijā:

"C.3. Darbības programmas pasākumi, lai sasniegtu regulas Nr. 1308/2013 33. panta 1. punktā minētos mērķus (izvēlēto mērķi atzīmē ar "x")
  1. Ražošanas plānošana      
  2. Attiecināmo produktu kvalitātes uzlabošana      
  3. Attiecināmo produktu tirdzniecības uzlabošana, komercvērtības paaugstināšana un noieta veicināšana      
  4. Pētniecība un eksperimentālā ražošana      
  5. Apmācība un paraugprakses apmaiņas darbības      
  6. Krīžu novēršana un pārvarēšana      
  7. Vides aizsardzības pasākumi      
  8. Administrēšanas izmaksas     "

32. Papildināt 2. pielikumu aiz D daļas sadaļas "Piezīme" ar tekstu šādā redakcijā:

"Personas datu apstrāde notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 10. oktobra noteikumu Nr. 621 "Noteikumi par augļu un dārzeņu organizācijām" 4.1 punktu."

33. Izteikt 3. pielikuma B.5 daļu šādā redakcijā:

"B.5. Attiecīgā gada darbības fonda procentuālais izlietojums pasākumiem, lai sasniegtu regulas Nr. 1308/2013 33. panta 1. punktā minētos mērķus
  1. Ražošanas plānošanai     %
  2. Attiecināmo produktu kvalitātes uzlabošanai     %
  3. Attiecināmo produktu tirdzniecības uzlabošanai, komercvērtības paaugstināšanai un noieta veicināšanai     %
  4. Pētniecībai un eksperimentālajai ražošanai     %
  5. Apmācībai un paraugprakses apmaiņas darbībām     %
  6. Krīžu novēršanai un pārvarēšanai     %
  7. Vides aizsardzības pasākumiem     %
  8. Administrēšanas izmaksām7     %"

34. Izteikt 5. pielikumu šādā redakcijā:

"5. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 10. oktobra
noteikumiem Nr. 621

Maksimālās attiecināmās izmaksas ražotāju organizāciju finansējuma aprēķināšanai jaunas būvniecības, pārbūves un atjaunošanas projektiem galvenajiem būvju tipiem

Nr.
p. k.
Būvju tipi Mērvienība Jaunbūvei un pārbūvei par kopējo būves platību, bez PVN Būves atjaunošanai
1. Administratīvās ēkas euro/m2 403,00 260,00
2. Inženierkomunikāciju būves ražošanas vajadzībām (piemēram, katlumāja, sūkņu stacija) (attiecas uz atsevišķi izvietotām būvēm) euro/m2 388,00 251,00
3. Laboratorijas telpu vai telpu grupu ierīkošana euro/m2 127,50 82,00
4. Lauksaimniecības nojumes (bez sienu apšuvuma, vārtiem un logiem) euro/m2 189,00 122,00
5. Lauksaimniecības nojumes ar triju sienu apšuvumu bez vārtiem un logiem euro/m2 245,50 159,00
6. Augļu un dārzeņu pirmapstrādes vai pārstrādes būves euro/m2 595,00 384,00
7. Augļu un dārzeņu, to pirmapstrādes vai to pārstrādes produktu noliktavas un glabātavas euro/m3 186,00 120,00
8. Augļu, dārzeņu un to pārstrādes produktu noliktavas ar regulējamām temperatūras vai mākslīgā klimata iekārtām euro/m3 236,00 152,00
9. Augļu, dārzeņu un to pārstrādes produktu saldētavas (no 0 līdz -8 °C) euro/m3 241,00 156,00
10. Augļu, dārzeņu un to pārstrādes produktu saldētavas (no -8 līdz -38 °C) euro/m3 249,00 161,00
11. Siltumnīcas:
11.1. vasaras un tuneļveida euro/m2 58,00 37,00
11.2. apsildāmās euro/m2 331,00 214,00
12. Labiekārtošanas izmaksas:
12.1. betonēti laukumi euro/m2 32,00 21,00
12.2. asfaltēti, bruģēti laukumi bez komunikācijām euro/m2 43,00 28,00
12.3. grants seguma laukumi euro/m2 17,00 11,00
12.4. dolomīta šķembu laukumi euro/m2 20,00 13,00
12.5. zāliena ierīkošana euro/m2 2,00 -"

35. Izteikt 6. pielikuma B.4 daļu šādā redakcijā:

"B.4. Iemaksas darbības fondā (ar PVN)
Kopējais iemaksu apmērs darbības fondā   euro 100 %
Ražotāju organizācijas iemaksas   euro   %
Ražotāju organizācijas biedru iemaksas   euro   %
Saņemtais Eiropas Savienības līdzfinansējums (ja bija pieprasīts avanss)   euro   %"

36. Izteikt 6. pielikuma B.8 daļu šādā redakcijā:

"B.8. Darbības programmas attaisnotie izdevumi
  Nr.
p.k.
Izmaksu pozīcijas saskaņā ar apstiprināto darbības programmas izmaksu tāmi Darījumus un maksājumus apliecinošo dokumentu raksturojums Summa darbības programmas izmaksu tāmē bez PVN, euro Faktiskā summa bez PVN, euro Attiecināmās izmaksas, euro  
  I. Ražošanas plānošanas izmaksas  
  1.            
  2.            
  ...            
  Kopā (I sadaļa)        
  II. Attiecināmo produktu kvalitātes uzlabošanas izmaksas  
  1.            
  2.            
  ...            
  Kopā (II sadaļa)        
  III. Attiecināmo produktu tirdzniecības uzlabošanas, komercvērtības paaugstināšanas un noieta veicināšanas izmaksas  
  1.            
  2.            
  ...            
  Kopā (III sadaļa)        
  IV. Pētniecības un eksperimentālās ražošanas izmaksas  
  1.            
  2.            
  ...            
  Kopā (IV sadaļa)        
  V. Apmācības un paraugprakses apmaiņas darbības izmaksas  
  1.            
  2.            
  ...            
  Kopā (V sadaļa)        
  VI. Krīžu novēršanas un pārvarēšanas pasākumu izmaksas  
  1.            
  2.            
  ...            
  Kopā (VI sadaļa)        
  VII. Vides aizsardzības pasākumu izmaksas  
  1.            
  2.            
  ...            
  Kopā (VII sadaļa)        
  VIII. Administrēšanas izmaksas  
  1.            
  2.            
  ...            
  Kopā (VIII sadaļa)     "  

37. Papildināt 6. pielikumu aiz B.8 daļas sadaļas "Piezīme" ar tekstu šādā redakcijā:

"Personas datu apstrāde notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 10. oktobra noteikumu Nr. 621 "Noteikumi par augļu un dārzeņu organizācijām" 4.1 punktu."

38. Izteikt 8. pielikumu šādā redakcijā:

"8. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 10. oktobra
noteikumiem Nr. 621

Ražotāju organizācijas (RO) biedru saražotā un realizētā produkcija sadalījumā pa atzītajiem produktiem

Nr.
p.k.
RO biedrs Kultūra Platība (ha) raža (tonnas) vidējā raža (tonnas/ha) Realizācija
apsētā/ apstādītā platība (ha) novāktā platība (ha) realizēts nepārstrādātā veidā realizēts pārstrādātā veidā
ar RO starpniecību ārpus RO ar RO starpniecību ārpus RO
tonnas euro tonnas euro tonnas euro tonnas euro
1.                            
2.                            
                           

Piezīme. Personas datu apstrāde notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 10. oktobra noteikumu Nr. 621 "Noteikumi par augļu un dārzeņu organizācijām" 4.1 punktu."

39. Izteikt 9. pielikuma B.3 daļu šādā redakcijā:

"B.3. Darbības programmas attaisnotie izdevumi
  Nr.
p.k.
Izmaksu pozīcijas saskaņā ar apstiprināto darbības programmas izmaksu tāmi Darījumus un maksājumus apliecinošo dokumentu raksturojums Summa darbības programmas izmaksu tāmē bez PVN, euro Faktiskā summa bez PVN, euro Attiecināmās izmaksas, euro  
  I. Ražošanas plānošanas izmaksas  
  1.            
  2.            
  ...            
  Kopā (I sadaļa)        
  II. Attiecināmo produktu kvalitātes uzlabošanas izmaksas  
  1.            
  2.            
  ...            
  Kopā (II sadaļa)        
  III. Attiecināmo produktu tirdzniecības uzlabošanas, komercvērtības paaugstināšanas un noieta veicināšanas izmaksas  
  1.            
  2.            
  ...            
  Kopā (III sadaļa)        
  IV. Pētniecības un eksperimentālās ražošanas izmaksas  
  1.            
  2.            
  ...            
  Kopā (IV sadaļa)        
  V. Apmācības un paraugprakses apmaiņas darbības izmaksas  
  1.            
  2.            
  ...            
  Kopā (V sadaļa)        
  VI. Krīžu novēršanas un pārvarēšanas pasākumu izmaksas  
  1.            
  2.            
  ...            
  Kopā (VI sadaļa)        
  VII. Vides aizsardzības pasākumu izmaksas  
  1.            
  2.            
  ...            
  Kopā (VII sadaļa)        
  VIII. Administrēšanas izmaksas  
  1.            
  2.            
  ...            
  Kopā (VIII sadaļa)     "  

40. Papildināt 10. pielikumu ar 13. punktu šādā redakcijā:

"13. Nav ievēroti noteikumu 14. punkta nosacījumi Ražotāju organizācijas biedri pašu saražotos attiecināmos produktus realizē, neievērojot regulas Nr. 2017/891 12. panta nosacījumus un pārsniedzot 25 % no attiecināmo produktu vērtības 5 % no attiecināmajām izmaksām, ja konstatētais pārsniegums veido ne vairāk kā 5 % novirzi;

10 % no attiecināmajām izmaksām, ja konstatētais pārsniegums veido 6-10 % novirzi;

25 % no attiecināmajām izmaksām, ja konstatētais pārsniegums veido 11 % novirzi un vairāk".

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs

19.09.2018