Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 534

Rīgā 2018. gada 21. augustā (prot. Nr. 39 12. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 3. septembra noteikumos Nr. 761 "Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem"

Izdoti saskaņā ar Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likuma
3. panta sesto daļu, 7. panta trešo daļu
un 19. panta piekto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2013. gada 3. septembra noteikumos Nr. 761 "Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem" (Latvijas Vēstnesis, 2013, 181. nr.; 2016, 124. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 26. punktu aiz vārdiem "dokumentu pārbaudei" ar vārdiem un skaitli "izņemot šo noteikumu 26.1 punktā minēto gadījumu".

2. Papildināt noteikumus ar 26.1 punktu šādā redakcijā:

"26.1 Pilngadīgi Latvijas pilsoņi vai pilngadīgi Latvijas nepilsoņi iesniegumu par laulības noslēgšanu (4. pielikums) var iesniegt arī elektroniski, nosūtot to uz tās dzimtsarakstu nodaļas e-pasta adresi, kurā vēlas noslēgt laulību, ja iesniegums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un tam ir laika zīmogs (turpmāk - elektroniskais iesniegums)."

3. Papildināt noteikumus ar 29.1, 29.2, 29.3 un 29.4 punktu šādā redakcijā:

"29.1 Elektronisko iesniegumu dzimtsarakstu nodaļas atbildīgā persona pārbauda piecu darbdienu laikā pēc tā saņemšanas. Ja elektroniskajā iesniegumā norādītās ailes nav aizpildītas vai aizpildītas neprecīzi vai elektronisko iesniegumu nav parakstījušas abas personas, kuras vēlas noslēgt laulību, vai nav samaksāta valsts nodeva par laulības reģistrāciju, dzimtsarakstu nodaļas atbildīgā persona elektroniski par to paziņo personām, kuras vēlas noslēgt laulību, un nosaka piecu darbdienu termiņu konstatēto trūkumu novēršanai.

29.2 Ja noteiktajā termiņā nav novērsti šo noteikumu 29.1 punktā minētie trūkumi, elektroniskais iesniegums uzskatāms par neiesniegtu un dzimtsarakstu nodaļas atbildīgā persona elektroniski par to paziņo personām, kuras vēlas noslēgt laulību.

29.3 Ja elektroniskajā iesniegumā norādītās ailes aizpildītas, elektronisko iesniegumu parakstījušas abas personas, kuras vēlas noslēgt laulību, un ir samaksāta valsts nodeva par laulības reģistrāciju vai ja noteiktajā termiņā ir novērsti trūkumi, dzimtsarakstu nodaļas atbildīgā persona salīdzina elektroniskajā iesniegumā norādītās ziņas ar Iedzīvotāju reģistrā iekļautajām ziņām. Ja minētās ziņas atbilst, dzimtsarakstu nodaļas atbildīgā persona nosūta personām, kuras vēlas noslēgt laulību, paziņojumu par elektroniskā iesnieguma pieņemšanu.

29.4 Ja elektroniskajā iesniegumā norādītās ziņas neatbilst Iedzīvotāju reģistrā iekļautajām ziņām, dzimtsarakstu nodaļas atbildīgā persona elektroniski par to paziņo personām, kuras vēlas noslēgt laulību, un nosaka piecu darbdienu termiņu neatbilstību novēršanai. Ja noteiktajā termiņā konstatētās neatbilstības netiek novērstas, elektroniskais iesniegums uzskatāms par neiesniegtu un dzimtsarakstu nodaļas atbildīgā persona elektroniski par to paziņo personām, kuras vēlas noslēgt laulību."

4. Papildināt II nodaļu ar 48.1 punktu šādā redakcijā:

"48.1 Ja laulība noslēgta pie garīdznieka, laulības reģistra ierakstā kā laulības noslēgšanas vietu norāda baznīcas draudzi, kurā laulība reģistrēta un kurā tiek glabāts garīdznieka sastādītais laulības reģistra ieraksts."

5. Papildināt noteikumus ar 82.1 punktu šādā redakcijā:

"82.1 Lai Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likumā noteiktajos gadījumos dzimšanas reģistra ierakstu sastādītu atkārtoti, bērna vecāki dzimtsarakstu nodaļā vai pārstāvniecībā iesniedz:

82.1 1. iesniegumu ar lūgumu pārreģistrēt bērna dzimšanas faktu;

82.1 2. dzimšanas fakta reģistrāciju apliecinošu dokumentu, kas izdots valstī, kurā pirmreizēji reģistrēts bērna dzimšanas fakts;

82.1 3. dokumentu par atteikumu veikt papildinājumu bērna dzimšanas reģistra ierakstā, ko izsniegusi ārvalsts kompetentā iestāde, kurā pirmreizēji reģistrēts bērna dzimšanas fakts."

6. Izteikt 91. punktu šādā redakcijā:

"91. To ārzemnieku personu apliecinošos dokumentus, kuru miršanas fakts reģistrēts Latvijas Republikā, dzimtsarakstu nodaļa reizi mēnesī ar sarakstu nodod mirušās personas personu apliecinošā dokumenta izdevējvalsts akreditētajai diplomātiskajai un konsulārajai pārstāvniecībai Latvijā. Ja attiecīgās valsts diplomātiskā un konsulārā pārstāvniecība neatrodas Latvijā, mirušā ārzemnieka personu apliecinošos dokumentus nodod Ārlietu ministrijas Konsulārajam departamentam nosūtīšanai attiecīgās valsts ārlietu ministrijai."

7. Aizstāt 145.2. apakšpunktā vārdus "(personvārda formas variantu novēršana)" ar vārdiem "(civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošajos dokumentos un personu apliecinošajos dokumentos norādīto personvārda formas variantu novēršana)".

8. Papildināt 173. punktu aiz vārdiem "ne Tieslietu ministrijā" ar vārdiem "dzimtsarakstu nodaļa vai".

9. Papildināt 178. punktu aiz vārda "starpniecību" ar vārdiem "ja dokumentu nepieciešams legalizēt vai legalizēt ar apliecinājumu (apostille)".

10. Izteikt 4. pielikumu šādā redakcijā:

"4. pielikums
Ministru kabineta
2013. gada 3. septembra
noteikumiem Nr. 761

   
 

(iestādes nosaukums)

Iesniegums par laulības noslēgšanu

Pēc mūsu kopīgas vienošanās lūdzam noslēgt laulību.

Par sevi sniedzam šādas ziņas:

   

Līgavainis

Līgava

1.

Vārds    

2.

Uzvārds:
līdz laulības noslēgšanai
   
pēc laulības noslēgšanas    

3.

Personas kods    

4.

Dzimšanas datums (gads, diena, mēnesis)    

5.

Dzimšanas vieta    

6.

Tautība (var nenorādīt)    

7.

Ģimenes stāvoklis (norādīt):
neprecējies (-usies), atraitnis (-e), šķīries (-usies)
   

8.

Kurā laulībā (pēc skaita) stājas    

9.

Dzīvesvietas adrese    

10.

Valstiskā piederība (norāda visu valstu valstisko piederību)    

11.

Personu apliecinoša dokumenta veids, numurs, izdevējiestāde, izdošanas datums    

12.

Liecinieku vārds, uzvārds, personas kods vai dzimšanas datums    

13.

Dokuments, kas apliecina iepriekšējās laulības izbeigšanu (veids, numurs, izdevējiestāde, izdošanas datums)    

Par nepatiesu ziņu sniegšanu vainīgos var saukt pie likumā noteiktās atbildības.

Līgavaiņa paraksts*   Līgavas paraksts*  
20____. gada ____. ___________________________ 20____. gada ____. ___________________________

(Aizpilda atbildīgā amatpersona)

Laulības reģistrācija noteikta   Valsts nodevas samaksas kvīts

(datums, laiks un vieta)

 

(numurs)


20____. gada ____. ___________________________

Reģistrācijas Nr. __________________


(atbildīgās amatpersonas vārds, uzvārds, paraksts)

 

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "Līgavaiņa paraksts" un "Līgavas paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais iesniegums ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Iesnieguma 2. lappuse

IZRAKSTS NO CIVILLIKUMA

Laulības noslēgšana

41. pants. Laulību noslēdz ne agrāk kā viena mēneša un ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc iesnieguma un citu laulības noslēgšanai nepieciešamo dokumentu iesniegšanas dzimtsarakstu nodaļā, ja laulības noslēgšanai nav šā likuma 32., 35., 37. un 38. pantā norādīto šķēršļu.

45. pants. Steidzamos gadījumos dzimtsarakstu nodaļas amatpersonai ir tiesības saīsināt šā likuma 41. pantā minēto minimālo termiņu.

56. panta pirmā daļa. Laulāšana notiek personīgi klātesot līgavainim un līgavai, kā arī diviem pilngadīgiem lieciniekiem.

Šķēršļi laulības noslēgšanai

32. pants. Aizliegta laulība pirms astoņpadsmit gadu vecuma sasniegšanas, izņemot 33. pantā paredzēto gadījumu.

33. pants. Izņēmuma gadījumā ar vecāku vai aizbildņu piekrišanu var doties laulībā persona, kas sasniegusi sešpadsmit gadu vecumu, ja laulība tiek noslēgta ar pilngadīgu personu. Ja vecāki vai aizbildņi bez svarīga iemesla liedzas dot atļauju, tad atļauju var dot bāriņtiesa pēc tās vietas, kur dzīvo vecāki vai iecelti aizbildņi.

35. pants. Aizliegta laulība radiniekiem taisnā līnijā, brāļiem ar māsām un pusbrāļiem ar pusmāsām (213. p.). Aizliegta laulība starp viena dzimuma personām.

37. pants. Aizliegta laulība starp adoptētāju un adoptēto.

38. pants. Aizliegta jauna laulība personai, kas jau atrodas laulībā. Tāpat aizliegta laulība aizbildnim ar aizbilstamo, iekām nav izbeigtas aizbildnības attiecības."

11. Izteikt 11. pielikuma 10. punktu šādā redakcijā:

"10.

Valstiskā piederība (norāda visu valstu valstisko piederību)  

"

12. Izteikt 11. pielikumā daļu "Laulības noslēgšana" šādā redakcijā:

"Laulības noslēgšana

41. pants. Laulību noslēdz ne agrāk kā viena mēneša un ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc iesnieguma un citu laulības noslēgšanai nepieciešamo dokumentu iesniegšanas dzimtsarakstu nodaļā, ja laulības noslēgšanai nav šā likuma 32., 35., 37. un 38. pantā norādīto šķēršļu.

45. pants. Steidzamos gadījumos dzimtsarakstu nodaļas amatpersonai ir tiesības saīsināt šā likuma 41. pantā minēto minimālo termiņu.

56. panta pirmā daļa. Laulāšana notiek personīgi klātesot līgavainim un līgavai, kā arī diviem pilngadīgiem lieciniekiem."

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs

25.08.2018