Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Carnikavas novada domes saistošie noteikumi Nr. SN/2018/7

Carnikavā 2018. gada 25. aprīlī

Grozījumi Carnikavas novada domes 2008. gada 16. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2008/1 "Par informatīvo paziņojumu izvietošanu uz informatīvajiem stendiem Carnikavas novadā"

APSTIPRINĀTI
ar Carnikavas novada domes
2018. gada 25. aprīļa lēmumu (prot. Nr. 6, 16. §)

PRECIZĒTI
ar Carnikavas novada domes
2018. gada 25. jūlija lēmumu (prot. Nr. 12, 3. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta pirmās daļas 7. punktu

Izdarīt Carnikavas novada domes 2008. gada 16. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2008/1 "Par informatīvo paziņojumu izvietošanu uz informatīvajiem stendiem Carnikavas novadā" šādus grozījumus:

1. svītrot 1.1.2. apakšpunktu;

2. izteikt 2.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.5. Pašvaldībai piederošajos stendos netiek izvietoti priekšvēlēšanu aģitācijas materiāli, reklāma."

3. izteikt 3.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.1. Izvietošanai uz stendiem tiek pieņemti IP: sludinājumi par pirkšanu-pārdošanu, maiņu, apmācību, darba piedāvājumi, meklēšana - atrašana, pakalpojumi, pasākumu afišas."

4. svītrot 3.2. punktu un 3.2.1 punktu.

5. svītrot pielikumu.

Carnikavas novada domes priekšsēdētāja D. Jurēvica

Carnikavā 2018. gada 25. jūlijā

 

Paskaidrojuma raksts
Carnikavas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2018/7 "Grozījumi Carnikavas novada domes 2008. gada 16. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2008/1 "Par informatīvo paziņojumu izvietošanu uz informatīvajiem stendiem Carnikavas novadā""

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums 1.1. Publisko aģentūru likuma 17. panta otrā un ceturtā daļa regulē to, ka pašvaldības aģentūras sniegtos maksas pakalpojumus nosaka un to cenrādi apstiprina ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem.
1.2. Likuma "Par pašvaldībām" 43. panta pirmās daļas 7. punkts nosaka domes tiesības izdot saistošos noteikumus par reklāmas materiālu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās.
2. Īss projekta satura izklāsts 2.1. Noteikumi paredz, ka netiks sniegts pakalpojums-priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošana, jo sakarā ar ierobežotajiem stenda izmēriem nav iespējams nodrošināt vienlīdzīgu attieksmi pret visām partijām, t.i., izvietot visu partiju priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus. Izvietojot priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus, nebija vairs vietas izvietot publisku pasākumu plakātus un citu nozīmīgu informāciju iedzīvotājiem uz informatīvajiem stendiem.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu 3.1. Nav plānota saistošo noteikumu ietekme uz pašvaldības budžetu.
3.2. Saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams veidot jaunas pašvaldības institūcijas, darba vietas vai paplašināt esošo institūciju kompetenci.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sabiedrību (mērķgrupām) un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā 4.1. Sabiedrības mērķgrupa, kuras intereses ietekmē šis likumprojekts, ir partijas, vēlēšanu apvienības un vēlētāji.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām 5.1. Institūcijas, kurās privātpersona var vērsties saistošo noteikumu piemērošanā, ir:
5.1.1. aģentūra kā maksas pakalpojuma sniedzējs;
5.1.2. Carnikavas novada dome un tās pilnvarota amatpersona (pašvaldības izpilddirektors), kā aģentūras darbību pārraugošas institūcijas, kas ir tiesīgas pieprasīt un saņemt informāciju par aģentūras darbību, kā arī kontrolēt saistošo noteikumu piemērošanu.
5.2. Saistošo noteikumu projekts nemaina privātpersonām veicamās darbības līdzšinējo kārtību.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām 6.1. Saistošo noteikumu izstrādes procesā nav notikušas konsultācijas ar sabiedrības pārstāvjiem. Pēc saistošo noteikumu projekta un tam pievienotā paskaidrojuma raksta izskatīšanas domes pastāvīgās komitejas sēdē un publicēšanas pašvaldības mājaslapā internetā un saņemto sabiedrības pārstāvju izteikto priekšlikumu vai iebildumu apkopošanas, būtiskākos no tiem (izvērtējot lietderības apsvērumus) paredzēts iekļaut saistošajos noteikumos.
6.2. Plānotais sabiedrības līdzdalības veids - informācijas publicēšana pašvaldības mājaslapā internetā un iesniegto priekšlikumu izvērtēšana.

Carnikavas novada domes priekšsēdētāja D. Jurēvica

04.08.2018