Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Rīgas Domes saistošie noteikumi Nr.3

Rīgā 1997.gada 1.jūlijā (prot.Nr.12, 33.¤)

Par pašvaldības nodevu par reklāmu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Rīgā, kā arī to izvietošanas kārtību

1.nodaļa

Vispārīgie jautājumi

1.1. Noteikumos lietotie termini:

Izkārtne ir juridisko vai fizisko personu izvietotā vizuālā informācija, kas informē par šo personu veikto uzņēmējdarbību, par iestādes vai uzņēmuma nosaukumu, darbības veidu, darba laiku, pārdodamās produkcijas sortimentu un citiem uzņēmējdarbības veikšanai nepieciešamiem informatīviem datiem, ja minētā informācija izvietota tieši pie attiecīgās juridiskās vai fiziskās personas uzņēmējdarbības veikšanas vietas.

Izkārtni uzkrāso vai izvieto tiešā konstruktīvā saistībā uz veikala ēkas, uzņēmuma ēkas vai cita attiecīga objekta fasādes, šķērsām tai vai arī citādi piestiprina vai izvieto tiešā saistībā ar attiecīgajai juridiskajai vai fiziskajai personai piederošo vai iznomāto teritoriju. Ja izkārtni māksliniecisku vai arhitektonisku apsvērumu dēļ nav iespējams izvietot iepriekšminētajā veidā, izkārtni var atļaut izvietot arī atrauti no objekta (piemēram, ēkai-arhitektūras piemineklim izkārtni izvieto uz konstrukcijas līdzās ēkas fasādei).

Izkārtnes izvietotājs ir fiziska vai juridiska persona, kurai pieder attiecīgā izkārtne vai kura vēlas izvietot izkārtni un ir atbildīga par konkrētās izkārtnes praktisko izvietošanu.

Publiska vieta - ceļi, ielas, gājēju zonas, tuneļi, laukumi, gājēju apakšzemes pārejas, dzelzceļa staciju, autoostu un lidostu zāles, gaiteņi, satiksmes ejas, parki un citas speciāli iekārtotas brīvdabas atpūtas vietas, kā arī neapbūvēta vai citādi neiekārtota valsts vai pašvaldības zeme.

Reklāma ir Rīgas teritorijā publiskās vietās izvietotā vizuālā informācija, kuras mērķis ir radīt patērētājos un pircējos interesi par pārdodamo produkciju, pakalpojumu veidiem, idejām, kā arī par objektiem, kuros noris tirdzniecība, pakalpojumu sniegšana vai arī par citiem pasākumiem saimnieciskās darbības uzlabošanai, ienākumu gūšanai vai popularitātes palielināšanai, ja minētā informācija ir iznesta ārpus objekta un izvietota citai juridiskajai vai fiziskajai personai piederošajā vai iznomātajā teritorijā, arī teritorijas īpašnieka vai iznomātāja izvietotā vizuālā informācija, ja tajā ir dati par objektu, kas atrodas citur, vai ar konkrēto teritoriju nesaistīta informācija. Reklāma uzskatāma par īslaicīgu, ja tās eksponēšanas laiks nav ilgāks par vienu mēnesi.

Reklāma ir izvietota publiskā vietā, ja tā eksponējot orientēta uz publisku vietu un ir redzama no tās.

Reklāmas izvietotājs ir fiziska vai juridiska persona, kurai pieder attiecīgā reklāma vai kura vēlas izvietot reklāmu vai reklāmas nesēju un ir atbildīga par konkrētās reklāmas praktisko izvietošanu.

Reklāmas nesējs objekts (turpmāk - reklāmas nesējs ) ir objekts, uz kura izvieto reklāmu vai informāciju. Ir divējādi reklāmas nesēji:

- jebkura veida speciāli šim nolūkam veidoti reklāmas nesēji - stendi, reklāmas vairogi, stabi, transparenti, brīvstāvošas vitrīnas, stiklotas konstrukcijas u.c. dizaina objekti - kā stacionāri, tā pagaidu, ar gaismas izmantošanu vai bez tās, plakaniski pie sienas vai šķērsām pret to piestiprinātas ierīces, izvietotas pie stabiem, ēkām, uz jumtiem, žogiem, ietvēm, ielām, ēku logos un vitrīnās (skatlogos), apstādījumos, dārzos, parkos, skvēros, brīvā ainavā, gar ceļiem, dzelzceļiem, pilsētas laukumos, krastmalās, uz tiltiem, estakādēm, ceļu pārvadiem, uz pagaidu būvēm u. tml.;

- jebkura veida reklāmai piemērojams reklāmas nesējs - ēku sienas un fasādes, jumti, žogi, ietves, ēku logi un vitrīnas (skatlogi), estakādes, ceļu pārvadi, stabi (apgaismes, elektrības vadu turētāji u.c.), pagaidu būves, sabiedriskā transporta līdzekļi (trolejbusi, tramvaji, autobusi - ja informācija nav saistībā ar transporta līdzekļa funkciju), Rīgas pilsētas telpā stacionāri izvietoti gaisa baloni un aerostati, kā arī citi līdzīgi objekti.

Sludinājumi un citi informatīvie materiāli ir dažāda veida īslaicīgi izvietota informācija: afišas, paziņojumi, aicinājumi, uzsaukumi, reklāmziņojumi u. tml., ko izliek tiem speciāli paredzētās, Galvenā mākslinieka daļas atļautās vietās (stendi, afišu stabi u.c.).

Skatloga vitrīna ir iekšēja telpa 100 cm attālumā (dziļumā) no loga rūts.

1.2. Šie noteikumi attiecas uz reklāmu, izkārtņu, sludinājumu, citu informatīvo materiālu izvietošanu un pašvaldības nodevu par reklāmas izvietošanu visā Rīgas teritorijā - neatkarīgi no zemes, ēkas vai objekta piederības. Šie noteikumi neattiecas uz funkcionālo informāciju: valsts un pilsētas dienestu norādēm (ceļa zīmes, transporta pieturvietu zīmes, ielu nosaukumu norādes u. tml.), kas izgatavotas pēc iepriekš apstiprināta tipveida etalona un tiek izvietotas atbilstoši attiecīgajai izvietošanas instrukcijai. Šie noteikumi ir saistoši visām fiziskajām un juridiskajām personām, t.sk. ārvalstu.

Izvietojot reklāmas, izkārtnes, sludinājumus un citus informatīvos materiālus, jāievēro šie noteikumi, Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas noteikumi par reklāmas objektu uzstādīšanu tiešā ceļu tuvumā, Rīgas apbūves noteikumi, pilsētbūvniecības pieminekļa - Vecrīgas būvnoteikumi un Latvijas Republikas likumdošanas akti.

1.3. Noteikumos paredzēto māksliniecisko prasību izpildi kontrolē Rīgas Domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras pārvaldes Galvenā mākslinieka daļa (turpmāk - Galvenā mākslinieka daļa).

Rīgas pilsētas galvenajam arhitektam un Rīgas pilsētas galvenajam māksliniekam ir tiesības dot visām fiziskajām un juridiskajām personām saistošus norādījumus - sabiedriski lietojamo telpu un teritoriju, arī veikalu skatlogu vitrīnu īpašniekiem sakārtot vai mainīt telpu un teritoriju iekārtojumu, kā arī izkārtnes un reklāmas objektus.

Jautājumus, kas saistīti ar šo noteikumu praktisku piemērošanu, izlemj galvenais mākslinieks, kura lēmumus var pārsūdzēt Rīgas Domes Pilsētas attīstības komitejā.

1.4. Tiesības izvietot reklāmu Rīgā ir fiziskajām un juridiskajām personām, kuras ir saskaņojušas reklāmas projektu un samaksājušas pašvaldības nodevu par reklāmas izvietošanu publiskās vietās Rīgā (turpmāk - pašvaldības nodeva). Minētā nodeva nav jāmaksā tām fiziskajām un juridiskajām personām, kuras šo noteikumu noteiktajā kārtībā atbrīvotas no pašvaldības nodevas. Nomas maksas jautājumus un saistības ar zemes, ēkas vai objekta, kur reklāmas izvietotājs vēlas izvietot reklāmu, īpašnieku vai lietotāju kārto pats reklāmas vai reklāmas nesēja izvietotājs.

1.5. Tiesības izvietot izkārtni ir fiziskām un juridiskām personām, kuras ir noteiktajā kārtībā saskaņojušas izkārtnes projektu un saņēmušas izkārtnes likumību apliecinošu dokumentu - izkārtnes pasi, kuru izsniedz Galvenā mākslinieka daļa, ja izkārtne ir izgatavota un izvietota atbilstoši saskaņotajam projektam un tās izvietošanai ir dota izvietošanas vietas (ēkas vai zemes) īpašnieka atļauja:

1.5.1. izkārtnes pase jāizņem 15 dienu laikā pēc izkārtnes izvietošanas un šajā laikā municipālajām iestādēm nav tiesību uzlikt sodu par izkārtnes nelikumīgu izvietošanu. Izkārtnes pases termiņš ir 10 gadi no izdošanas brīža, ja nav norādīts īsāks termiņš un izkārtne tiek uzturēta kārtībā, un ir labā tehniskā stāvoklī;

1.5.2. Galvenā mākslinieka daļas konkrēts termiņsaskaņojums uz izkārtnes fotogrāfijas ir pagaidu atļauja izkārtnes izvietošanai līdz noteiktajam termiņam, pagaidu saskaņojums nav derīgs ilgāk par 3 mēnešiem;

1.5.3. izkārtnes projekta saskaņojums Galvenā mākslinieka daļā vai izsniegtā izkārtnes pase nedod tiesības bez noteiktajā kārtībā apstiprināta būvprojekta izveidotu telpu ekspluatācijai;

1.5.4. ja (kā izkārtnes sastāvdaļa) tiek izvietota informācija par pārdodamo produkciju, pakalpojuma veidu vai vietu, tālruni un tml., šī informācija objekta kopējā noformējumā kompozicionāli jāpakārto galvenajai informācijai - par objekta nosaukumu un uzņēmējdarbības veidu.

1.6. Aizliegts īslaicīgu vizuālu informāciju izvietot šim nolūkam neatļautās vietās (uz sētām, namu fasādēm, jaunbūvēm, būvžogiem, apgaismes stabiem, transformatoru celtnēm u.c.). Dažāda veida īslaicīgu informāciju (sludinājumus, iespiestos plakātus, afišas, transparentus u.c.) Rīgā atļauts izvietot tikai Galvenā mākslinieka daļas atļautajās vietās. Īslaicīgā reklāma (izņemot reklāmas un afišas, kas izvietotas uz tradicionālajiem afišu stabiem un stendiem) tās izvietotājam jānoņem 2 dienu laikā pēc notikušā pasākuma, sakārtojot un atjaunojot vietu atbilstošā tehniskā un vizuālā stāvoklī.

1.7. Īpašos gadījumos (vēlēšanas, tautas aptaujas, referendumi, sabiedriski pasākumi, reklāmas pasākumi u. tml. pasākumi) īslaicīgu reklāmu var izvietot arī citās vietās, ja pirms tam reklāmas projekts vai pasākuma vizuālā noformējuma konceptuālais projekts ir iesniegts Galvenā mākslinieka daļā un saskaņots šo noteikumu noteiktajā kārtībā. Pirmsvēlēšanu reklāmas atļauts izvietot 3 mēnešus pirms kārtējām vēlēšanām.

1.8. Lai nomainītu reklāmas grafisko kompozīciju, ir nepieciešama ikreizēja Galvenā mākslinieka daļas atļauja.

1.9. Izvietojot informāciju, jāievēro šādas prasības:

1.9.1. reklāmām, izkārtnēm, sludinājumiem, afišām un plakātiem jābūt valsts valodā;

1.9.2. publiskā informācijā līdzās valsts valodai, kuras tekstam jābūt dominējošam, lietojamas arī citas valodas, ja šī informācija:

- nepieciešama drošības apsvērumu dēļ (brīdinājuma un aizlieguma informācija);

- attiecas uz nacionālo kultūras biedrību un reliģisko konfesiju pasākumiem;

- attiecas uz tādu organizāciju sniegto informāciju, kuras saistītas ar starptautisko tūrismu, un tās lietošanas nepieciešamība saskaņota ar Valsts valodas centru;

- attiecas uz starptautiskajiem pasākumiem (konferences, izstādes, konkursi, simpoziji u. tml.);

1.9.3. firmu, uzņēmumu nosaukumus, kā arī firmas prečuzīmē lietotos nosaukumus (logotipus, t.i., firmu simbolizējošās grafiskās zīmes, kurās izmantoti burti, vārdi un teikumi), kas ir citās valodās, atļauts iekļaut izvietojamās reklāmās vai izkārtnēs, netulkojot valsts valodā, ja šie nosaukumi (logotipi) ir reģistrēti vai pieņemti reģistrācijai Latvijas Republikas Patentu valdē. Kopējā attiecīgā objekta noformējumā jābūt informatīvam tekstam valsts valodā, kuram jābūt labi saskatāmam, izšķiramam un salasāmam. Ja minētie nosaukumi (logotipi) iesniegti reģistrēšanai Latvijas Republikas Patentu valdē, vizuālās informācijas izvietošanai tiek dota pagaidu atļauja uz laiku, kas nav ilgāks par 6 mēnešiem.

1.10. Rīgā aizliegta alkoholisko dzērienu, tabakas izstrādājumu, kā arī narkotiku, pornogrāfijas un vardarbības reklāmu izvietošana. Aizliegums neattiecas uz alus reklāmu:

1.10.1. alus reklāmu Rīgā aizliegts izvietot uz un ap (30 m rādiusā) skolām, bērnudārziem, bērnu rotaļlaukumiem, slimnīcām, kulta celtnēm un attiecīgā sarakstā iekļautiem kultūras un arhitektūras pieminekļiem, šo pieminekļu aizsardzības zonās, sporta un kultūras pasākumu vietās, ja šie pasākumi paredzēti bērniem vai jaunatnei;

1.10.2. tirdzniecības vietā izvietotajā informācijā (izkārtnē vai skatloga vitrīnā) aizliegts attēlot smēķēšanas vai alkohola lietošanas skatus.

1.11. Visa veida reklāmām un izkārtnēm jāatbilst Rīgas pilsētas apbūves, labiekārtošanas u.c. noteikumiem, funkcionāli estētiskajām prasībām; reklāmas un izkārtnes izvietojot, jānodrošina Rīgai raksturīgās arhitektūras un vides saglabāšana. Reklāmas nedrīkst aizsegt nozīmīgas un skaistas dabas ainavas parkos un apstādījumos, kā arī izjaukt ielas kopskata savdabīgumu. Reklāmas un izkārtnes nedrīkst aizsegt ēku arhitektūras raksturīgākās daļas, ainaviski vērtīgākos apbūves fragmentus vai citādi bojāt pilsētas vizuālo tēlu.

Uz brīvstāvošas konstrukcijas izvietoto informāciju (reklāma vai izkārtne) nedrīkst izlikt vietās, kur tā traucē un apgrūtina gājēju plūsmu.

1.12. Jāievēro reklāmā un izkārtnē lietoto materiālu, grafiskās kompozīcijas, reklāmas plastiskā risinājuma, kā arī kolorīta atbilstība attiecīgās pilsētas daļas arhitektūras raksturam.

1.13. Reklāmām, reklāmu nesējiem vai izkārtnēm, kas ir izvietotas, lietojot piesaisti, jābūt piestiprinātām statiski drošā veidā, par ko atbildīgs ir izkārtnes vai reklāmas izvietotājs.

1.14. Pie fasādes plakaniski piestiprinātajām reklāmām un izkārtnēm cieši jāpiegulst pie sienas, izkārtnes izmēram jābūt proporcionālam fasādei, tās nedrīkst sniegties pāri fasādes laukumam. Pie ēku izvirzītajām daļām (apaļas kolonnas, balkoni, erkeri) nedrīkst piestiprināt plakaniskas reklāmas un izkārtnes, tās jāpiemēro ēkas arhitektūrai.

1.15. Vecrīgā un Rīgas vēsturiskā centra apbūvē nav ieteicams izmantot plakanās plastikāta gaismas kastes, to lietošana pieļaujama tikai tad, ja netiek traucēts arhitektūras kopējais raksturs un ielas panorāmas koptēls.

1.16. Pie fasādes plakaniski piestiprinātas kastveida reklāmas vai izkārtnes dziļums, kas sniedzas ārpus būvlaida, Vecrīgā nedrīkst pārsniegt 15 cm.

1.17. Reklāmu vai izkārtņu, kas no sienām izvirzās šķērsām būvlaidam, apakšējā mala nedrīkst atrasties zemāk par 3 m virs ietves gājēju zonā, tuneļos - ne zemāk kā 2,2 m, reklāmas un izkārtnes Vecrīgā un Rīgas centrā nedrīkst būt izvirzītas no būvlaida vairāk par 70 cm, ja ietves platums nepārsniedz 2 metrus.

1.18. Aizliegta reklāmas un izkārtnes izvietošana uz to ēku jumtiem, kuras ir arhitektūras pieminekļi, ja šīs ēkas atrodas kultūras un arhitektūras pieminekļu aizsardzības zonās un veido aizsargājamu pilsētvides ainavu.

Uz to ēku jumtiem, kuras ir arhitektūras pieminekļi un kuras neatrodas kultūras un arhitektūras pieminekļu aizsardzības zonās un neveido aizsargājamu pilsētvides ainavu, reklāmas un izkārtnes atļauts izvietot tikai caurskatāmā veidā, raugoties, lai tās netraucē ēkas arhitektoniskajam koptēlam. Reklāmas un izkārtnes jāpieskaņo jumta formai. Nesošā konstrukcija reklāmai un izkārtnei jāveido tā, lai nebojātu ēkas izskatu, jumta konstrukciju un jumta segumu.

1.19. Uzņēmumu vai veikalu skatlogu vitrīnu iekārtojuma elementiem jābūt savstarpēji proporcionāliem un saskanīgiem izmantoto materiālu, kompozīcijas elementu, grafiskā un plastiskā risinājuma, kā arī kolorīta ziņā. Maināmas ekspozīcijas izvietojums skatloga vitrīnā nav jāsaskaņo Galvenā mākslinieka daļā, ja minētā informācija attiecas tieši uz attiecīgo objektu vai ar šo objektu saistītu uzņēmējdarbību. Stacionāras uzlīmes uz loga, gaismas kastes u. tml. ilglaicīga (ilgāk nekā 1 mēnesis) noformējuma elementi uzskatāmi par izkārtnes sastāvdaļu, ja to saturs atbilst šo noteikumu 1.1.punktā minētajam izkārtnes raksturojumam.

1.20. Reklāmu vai izkārtni drīkst izvietot tikai uz sakoptas ēkas fasādes. Reklāmas nesēja uzstādīšana un ekspluatācija atļauta tikai tad, ja ir veikti nepieciešamie labiekārtošanas darbi apkārtējā teritorijā.

Ja objektīvu iemeslu dēļ (fasādes remontam nepiemērota sezona) reklāmu vai izkārtni izvieto uz nesakārtotas fasādes, tad reklāmu vai izkārtni atļauj eksponēt tikai uz 6 mēnešiem, lai būtu laiks novērst trūkumus. Ja trūkumi šajā laikā nav novērsti, turpmāko atļauju Galvenā mākslinieka daļa var neizsniegt.

1.21. Reklāmas, reklāmu nesēji un izkārtnes to izvietotājiem jāuztur tehniskā un vizuālā kārtībā.

1.22. Reklāmai jābūt marķētai ar reklāmas izvietotāja rekvizītiem.

1.23. Reklāmu nedrīkst novietot tuvāk par 20 m pie sabiedriski nozīmīgām kultūrvēsturiskām vietām (baznīcām, pieminekļiem u.c.). Aizliegums neattiecas uz konkrētā objekta reklāmu.

1.24. Ja reklāma vai izkārtne tiek izvietota slēgtā vai īpaši norobežotā teritorijā (tirgus, stadions u. tml.), slēgtās teritorijas īpašnieks ir atbildīgs par kopējās vizuālā noformējuma koncepcijas saskaņošanu šo noteikumu noteiktajā kārtībā:

1.24.1. atsevišķas reklāmas ikreizējs saskaņojums jāveic un jāsamaksā pašvaldības nodeva, ja reklāma eksponējot orientēta uz publisku vietu un ir redzama no tās;

1.24.2. izkārtnes izvietojums un kompozīcija jāsaskaņo noteiktajā kārtībā un jāizņem izkārtnes pase, ja izkārtne eksponējot orientēta uz pilsētas telpu vai redzama no pilsētas. Ja tirdzniecības vieta veidojas no atsevišķi brīvstāvošiem kioskiem vai citām būvēm, izkārtnes izvietojums un kompozīcija jāsaskaņo noteiktajā kārtībā un jāizņem izkārtnes pase katram objektam.

1.25. Reklāmas izvietošanu uz satelītantenas reglamentē šajos noteikumos noteiktā kārtība.

1.26. Par izkārtnes un reklāmas saturu atbild izkārtnes vai reklāmas izvietotājs.

Par valstu, karogu, pilsētu nosaukumu un simbolikas, firmu, uzņēmumu nosaukumu, kā arī firmu preču zīmēs lietoto nosaukumu (logotipi, simbolizējošās grafiskās zīmes, kurās izmantoti burti, vārdi un teikumi u. tml.) iekļaušanu un izmantošanu izvietojamajās reklāmās vai izkārtnēs atbild reklāmas vai izkārtnes izvietotājs.

2.nodaļa

Reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanas kārtība

2.1. Persona, kura vēlas izvietot reklāmu, reklāmas nesēju vai izkārtni Rīgā, iesniedz Galvenā mākslinieka daļā iesniegumu ar reklāmas, reklāmas nesēja vai izkārtnes izvietošanas vietas adresi. Iesniegumam jāpievieno:

2.1.1. izvietošanas vietas situācijas fotogrāfija;

2.1.2. projekts vai projekta pieteikums - idejas skice;

2.1.3. izvietošanas vietas situācijas plāns - brīvstāvošiem objektiem.

2.2. Rīgas teritorijā, kurai izstrādāta reklāmas izvietošanas konceptuālā programma, reklāmas, reklāmas nesēja vai izkārtnes izvietošana tiek veikta tikai saskaņā ar Galvenā mākslinieka daļas projektēšanas uzdevumu. Par projektēšanas uzdevuma sagatavošanu maksā pasūtītājs saskaņā ar Rīgas pilsētas izpilddirektora 03.07.1996. apstiprināto rīkojumu Nr.186-r "Arhitektūras pārvaldē sniedzamo pakalpojumu laika normas un izcenojumi".

Projektēšanas uzdevumu var izsniegt arī citos gadījumos, ja to pieprasa pasūtītājs:

2.2.1. projektēšanas uzdevums nosaka reklāmas, reklāmas nesēja vai izkārtnes projektēšanas, izgatavošanas, izvietošanas un ekspluatācijas funkcionālos, telpiskos un mākslinieciskos principus, ņemot vērā pilsētas apbūves pašreizējo stāvokli, arhitektūras raksturu, attīstības perspektīvas, apbūves noteikumus un nepieciešamību labiekārtot apkārtējo teritoriju;

2.2.2. projektēšanas uzdevumā ietverto prasību izpilde reklāmas un reklāmas nesēja izvietotājam ir obligāta.

2.3. Projektā jāiekļauj:

2.3.1. vietas situācijas projekts: fotogrāfija vai zīmējums ar paredzētās izkārtnes vai reklāmas izvietojuma pieteikumu, zīmējums mērogā, kas nav mazāks par 1:100;

2.3.2. izstrādāta konkrētā projekta kompozīcija M 1:10 vai M 1:20. Projektam vai skicei jābūt krāsās vai arī jāuzrāda krāsu risinājums;

2.3.3. ja paredzēta apjomīga kompozīcija, jāiesniedz konstruktīvais risinājums.

2.4. Ja izkārtnes vai reklāmas izvietošana ir paredzēta uz atsevišķi izvietojama objekta, projektā jāiekļauj:

2.4.1. ja izvietojams brīvstāvošs objekts, jāiesniedz situācijas plāns ar objekta un tā apkārtējās teritorijas raksturojumu un visi pieprasītie saskaņojumi;

2.4.2. ja izvietojams reklāmas vai izkārtnes nesējs ar stacionāru piesaisti zemē, jāiesniedz piesaistes projekts uz topogrāfiskā uzmērījuma plāna un visi pieprasītie saskaņojumi.

2.5. Ja reklāmas nesējs paredzēts vairāk nekā 10 eksemplāros un Galvenā mākslinieka daļa pieprasa, papildus jāiesniedz:

2.5.1. izvietošanas vietu saraksts un shēma;

2.5.2. konstrukciju paraugs - etalons, ievērojot visas šajā nodaļā paredzētās prasības.

2.6. Uz projekta jābūt tā autora parakstam.

2.7. Pēc Galvenā mākslinieka daļas pieprasījuma reklāmas, reklāmas nesēja vai izkārtnes izvietotājam jāsaņem izvietošanas atļauja no inženierdienestiem, Ceļu satiksmes drošības departamenta, Valsts valodas centra u.c.

2.8. Reklāmas un izkārtnes (arī kombinācijā ar ieejas jumtiņiem, piebūvēm u.c.), kas tiek izvietotas pie ēkām - arhitektūras pieminekļiem vai kultūras pieminekļu aizsardzības zonās, projekta stadijā jāsaskaņo arī Rīgas Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā.

2.9. Ja vairāki vizuālās informācijas izvietotāji pretendē uz reklāmas, tās nesēja vai izkārtnes izvietošanu vienā un tajā pašā vietā, tad reklāmas izvietotāju izvēlas teritorijas īpašnieks. Galvenā mākslinieka daļa izskata tikai to projektu, kuram jau ir īpašnieka atļauja.

2.10. Iesniegumu un iesniegto projektu izskata Galvenā mākslinieka daļa un dod atbildi mēneša laikā, sagatavojot atzinumu par iespēju izvietot reklāmu vai izkārtni iecerētajā veidā.

2.11. Atļauja izvietot konkrēto reklāmu, reklāmas nesēju vai izkārtni tiek dota, ja ir ievērotas visas šajos noteikumos minētās prasības un ir saņemti zemes vai ēkas piederību apliecinoši dokumenti un zemes vai ēkas īpašnieka rakstveida piekrišana reklāmas nesēja, reklāmas vai izkārtnes izvietošanai.

Ja reklāmas, reklāmas nesēja vai izkārtnes izvietotājs nav izpildījis noteikumos paredzētās prasības, tiek sniegts motivēts atteikums.

2.12. Ja izkārtne realizēta atbilstoši saskaņotajam projektam, Galvenā mākslinieka daļa izsniedz attiecīgi noformētu, izkārtnes likumību apliecinošu dokumentu - izkārtnes pasi, kurā uzrādīti visi izkārtni veidojošie elementi.

Izkārtnes pases izgatavošanas izmaksu segšanai no pases saņēmēja tiek iekasēta maksa par pakalpojumu.

2.13. Pamatojoties uz saskaņoto reklāmas projektu, Galvenā mākslinieka daļa sagatavo un izsniedz paziņojumu par pašvaldības nodevu par reklāmu.

2.14. Tiesības eksponēt reklāmu Rīgā apliecina kvīts par pašvaldības nodevas samaksu. Gadījumos, kad reklāma šo noteikumu noteiktajā kārtībā atbrīvota no pašvaldības nodevas, tiesības eksponēt reklāmu vai reklāmas nesēju Rīgā apliecina paziņojumā par pašvaldības nodevu par reklāmu izdarītais ieraksts par atbrīvošanu no pašvaldības nodevas.

Aizliegts izvietot reklāmu pirms pašvaldības nodevas samaksāšanas vai dokumenta saņemšanas par atbrīvošanu no pašvaldības nodevas.

2.15. Ja reklāma vai reklāmas nesējs 6 mēnešu laikā nav izvietoti Galvenā mākslinieka daļas atļautajā vietā, saskaņojums jāveic atkārtoti vai arī izvietošanas atļauja tiek anulēta.

2.16. Ja beidzies ilglaicīgas reklāmas eksponēšanas termiņš, reklāmas izvietotājiem reklāma jānoņem 10 dienu laikā, kopš termiņš beidzies, sakārtojot reklāmas izvietošanas vietu.

3.nodaļa

Pašvaldības nodevas maksātāji un objekti

3.1. Pašvaldības nodevas maksātāji ir juridiskas vai fiziskas personas - reklāmas izvietotāji.

3.2. Pašvaldības nodevas objekts ir reklāmu izvietošana un eksponēšana publiskās vietās Rīgā, kas veikta saskaņā ar šiem noteikumiem.

3.3. No pašvaldības nodevas tiek atbrīvota:

3.3.1. izkārtņu (noteikumu 1.1.punkts) izvietošana un eksponēšana;

3.3.2. nekomerciāla rakstura reklāma:

- reklāma vai informācija par labdarības pasākumiem;

- Latvijas Republikā reģistrēto reliģisko konfesiju informācija un reklāma;

- kultūras un kultūrveicinošo pasākumu informācija un reklāma;

- informācija un reklāma par dabas aizsardzību;

- informācija un reklāma par veselības aizsardzības pasākumiem;

- informācija un reklāma par sporta pasākumiem;

- informācija par jaunatnes pasākumiem;

3.3.3. Rīgas Domes rīkoto pasākumu reklāma un informācija par tiem, tajā skaitā dažādu akciju un svētku noformējums;

3.3.4. informācija, kas izvietota uz jebkura veida reklāmas nesējiem un kas ir pilsētai nepieciešama, - norādes, informatīvās kartes, shēmas u.c.;

3.3.5. reklāma, kas izvietota sporta bāzes, stadiona u.c. iestādes vai uzņēmuma iekšējā teritorijā un nav orientēta uz publisku vietu (nav redzama no ielas).

3.4. Rīgas Domes Pilsētas attīstības komiteja var samazināt pašvaldības nodevu par reklāmu izvietošanu publiskās vietās Rīgā vai atbrīvot no nodevas, ja, reklāmu izvietojot, tiek nodrošināta pilsētai nepieciešamās orientējošās informācijas, mazo arhitektūras formu izgatavošana, izvietošana, apkope, uzturēšana un līdzīga rakstura darbība pilsētas infrastruktūras uzlabošanai.

4.nodaļa

Pašvaldības nodevas par reklāmu likme, aprēķināšanas kārtība un koeficienti

4.1. Rīgā pašvaldības nodevas par reklāmu likmes aprēķināšanas tarifu nosaka Rīgas Dome. Tarifs ir 1 lats par reklāmas un speciāli šim nolūkam veidota reklāmas nesēja 1 kvadrātmetru vai kubikmetru mēnesī. Ja speciāli šim nolūkam veidotā reklāmas nesēja objekta vai reklāmas virsmas izmērs ir mazāks par 1 kvadrātmetru vai kubikmetru, aprēķinos tiek lietots noteikts minimālais skaitlis 1 (viens).

Ziņas par reklāmas vai reklāmas nesēja izmēriem, kā arī par izvietojamās reklāmas eksponēšanas ilgumu, pašvaldības nodevas aprēķināšanai iesniedz reklāmas izvietotājs, kurš ir atbildīgs par sniegto ziņu pareizību.

4.2. Pašvaldības nodevu par reklāmu aprēķina pēc formulas:

(Ls 1 x RO m2 vai m3 + Ls 1 x R m2 vai m3) x Z x P x T x L x S, kur

RO - speciāli reklāmas nolūkam veidota reklāmas nesēja objekta izmērs (skatīt noteikumu 1.1.punktu), bet ja izmantots reklāmai piemērojams reklāmas nesējs, tad RO ir vienāds ar nulli;

R - izvietojamās reklāmas laukuma izmērs vai tilpums;

Z - zonas koeficients;

P - platības koeficients;

T - tematikas koeficients;

L - izvietošanas laiks mēnešos (1 diena - 1 trīsdesmitā daļa no mēneša);

S - sevišķie koeficienti (noteikumu 4.7.punkts).

4.4. Zonas koeficients:

4.4.1. Vecrīga - 4;

4.4.2. Rīgas vēsturiskais centrs - 3;

4.4.3. pie galvenajām maģistrālēm - 2;

4.4.4. mikrorajonu centros - 1,5;

4.4.5. pārējā Rīgas teritorijā - 1.

4.5. Platības koeficents:

4.5.1. līdz 3 m2 - 1;

4.5.2. virs 3 m2 līdz 20 m2 - 0,8;

4.5.3. virs 20 m2 līdz 100 m2 - 0,6;

4.5.4. virs 100 m2 līdz 200 m2 - 0,4;

4.5.5. virs 200 m2 - 0,3.

4.6. Tematikas koeficients:

4.6.1. kultūras tematika, dabas un veselības aizsardzība, sporta, jaunatnes pasākumi u. tml. (ar komerciālu raksturu) - 0,5;

4.6.2. Latvijas Republikā ražotās produkcijas reklāma un to firmu reklāma, kas šo produkciju ražo - 0,5;

4.6.3. reklāma, kura izvietota kā informatīva (standarta) norāde (piemēram, informācija izvietota pie iebrauktuves iekškvartāla teritorijā, ja no ielas attiecīgā objekta izkārtne nav redzama) - 0,6;

4.6.4. tūrismu veicinošas reklāmas - 0,8;

4.6.5. pārējās reklāmas - 1.

4.7. Sevišķie koeficienti:

4.7.1. ja reklāmu izvietojusi no Rīgas pilsētas budžeta finansēta organizācija, reklāmas nodeva tiek aprēķināta, piemērojot koeficientu 0,5;

4.7.2. ja reklāma tiek izvietota no Rīgas pilsētas budžeta finansētās organizācijas teritorijā un organizācija izlieto no reklāmas izvietošanas par zemes vai ēkas nomu ieņemtos līdzekļus ēkas vai apkārtējās teritorijas sakopšanai (arī transportlīdzekļu uzturēšanai un sakopšanai, ja reklāma izvietota uz no Rīgas pilsētas budžeta finansētās organizācijas transportlīdzekļiem), tiek piemērots koeficients 0,5;

4.7.3. importēta alus reklāmai tiek piemērots koeficients 2;

4.7.4. ja, reklāmu izvietojot, kā reklāmas nesējas tiek lietotas Ceļu satiksmes drošības departamenta ieviestās norādes dizaina formas vai Rīgas Domes ieviestās norādes dizaina formas, tiek piemērots koeficients 0,9.

5.nodaļa

Pašvaldības nodevas par reklāmu maksāšanas kārtība un kontrole

5.1. Pašvaldības nodeva (nodevas pirmais maksājums) jāsamaksā pirms reklāmas izvietošanas.

Reklāmas izvietotājs paziņojumā par pašvaldības nodevu par reklāmu minēto summu samaksā Rīgas Domes Pilsētas attīstības departamenta kasē vai arī pārskaita paziņojumā norādītajā norēķinu kontā.

5.2. Vienojoties ar reklāmas izvietotāju, Galvenā mākslinieka daļa pašvaldības nodevas maksājumus var sadalīt mēneša, ceturkšņa, pusgada vai gada maksājumos, kas norādāmi paziņojumā par pašvaldības nodevu par reklāmu.

Pašvaldības nodevas par reklāmu maksājumus kontrolē Galvenā mākslinieka daļa un Rīgas Domes Pilsētas attīstības departamenta grāmatvedība, kas raugās, lai pašvaldības nodeva tiktu samaksāta noteiktajā termiņā un pilnā apmērā.

5.4. Pārmaksātās pašvaldības nodevas par reklāmu summas, pamatojoties uz maksātāja motivētu iesniegumu, tiek atmaksātas maksātājam.

Par pārmaksātām nav uzskatāmas tās pašvaldības nodevas summas, kas aprēķinātas un iekasētas, pamatojoties uz reklāmas izvietotāja iesniegtajiem datiem, ja pēc pašvaldības nodevas samaksāšanas reklāmas izvietotājs labprātīgi samazinājis reklāmas eksponēšanas ilgumu vai reklāmas laukuma platību (apjomu).

5.5. Pašvaldības nodeva par reklāmu ieskaitāma Rīgas pilsētas budžetā - Rīgas Domes Finansu departamenta kontā 02001130201, reģ. Nr.9000006425, Latvijas Unibankas Rīdzenes nodaļā, kods 310101900, izlietošanai saskaņā ar Pašvaldības nodevas par reklāmu izlietošanas nolikumu.

6.nodaļa

Atbildība par noteikumu neievērošanu

6.1. Par šo noteikumu pārkāpšanu administratīvi atbildīgs reklāmas, reklāmas nesēja, izkārtnes, sludinājuma un citu informatīvo materiālu izvietotājs.

6.2. Par šo noteikumu 1.6.punkta neievērošanu administratīvi atbildīgas ir juridiskās vai fiziskās personas, kuru interesēs informācija izvietota.

6.3. Par šo noteikumu pārkāpšanu administratīvi atbildīgs ir zemes, ēkas vai cita objekta īpašnieks, pārvaldītājs, lietotājs vai nomnieks, ja uz viņam piederošā vai viņa pārvaldījumā esošā īpašuma izvietota Galvenās mākslinieka daļas neatļauta reklāma, reklāmas nesējs, izkārtne vai cits informatīvais materiāls.

6.4. Administratīvā atbildība no Ls 25 līdz Ls 50 apmērā paredzēta par šādu noteikumu neievērošanu:

6.4.1. par reklāmas izvietošanu bez Galvenā mākslinieka daļas atļaujas;

6.4.2. par reklāmas izvietošanu, nemaksājot pašvaldības nodevu;

6.4.3. par reklāmas vai reklāmas nesēja izvietošanu bez ēkas, zemes gabala vai cita attiecīga objekta īpašnieka, pārvaldītāja, lietotāja vai nomnieka piekrišanas;

6.4.4. par reklāmas nenovākšanu 10 dienu laikā pēc reklāmas eksponēšanas termiņa beigām un reklāmas nesēja nesakārtošanu.

6.5. Administratīvā atbildība no Ls 10 līdz Ls 30 apmērā paredzēta par šādu noteikumu neievērošanu:

6.5.1. par īslaicīgās reklāmas, sludinājumu u.c. informatīvo materiālu izvietošanu uz konstrukcijām un vietās, kur to nav atļāvusi Galvenā mākslinieka daļa;

6.5.2. par īslaicīgās reklāmas nenovākšanu divu dienu laikā pēc attiecīgā pasākuma, izņemot reklāmas un afišas, kas tiek izvietotas uz tradicionālajiem afišu stabiem un stendiem.

6.6. Administratīvā atbildība no Ls 5 līdz Ls 20 apmērā paredzēta par šādu noteikumu neievērošanu:

6.6.1. par izkārtnes pasei neatbilstošas izkārtnes izvietošanu;

6.6.2. par reklāmas vai tās nesēja izpildi dabā neatbilstoši Galvenā mākslinieka daļas apstiprinātajam projektam;

6.6.3. par reklāmas, tās nesēja vai izkārtnes neuzturēšanu atbilstošā tehniskā un vizuālā kārtībā;

6.6.4. par reklāmas vai tās nesēja izvietošanu bez izvietotāja rekvizītiem;

6.6.5. par reklāmas, tās nesēja vai izkārtnes nenostiprināšanu statiski drošā veidā.

6.7. Administratīvo pārkāpumu protokolus sastādīt un uzlikt naudas sodus ir tiesīgi:

6.7.1. līdz Ls 25 - Rīgas Domes priekšsēdētājs, Rīgas pilsētas izpilddirektors, Rīgas Domes rajonu (priekšpilsētu) valžu direktori un viņu vietnieki, Rīgas Domes deputāti;

6.7.2. līdz Ls 10:

- Arhitektūras un celtniecības kontroles inspekcijas priekšnieks un inspektori;

- Rīgas Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas priekšnieks un inspektori;

- Rīgas pašvaldības institūciju izveidoto administratīvo inspekciju inspektori;

- Rīgas pašvaldības policijas pārvaldes priekšnieks un viņa vietnieki, vecākie inspektori un inspektori;

6.7.3. administratīvo pārkāpumu lietas izskata un naudas sodu līdz Ls 50 uzliek Rīgas pašvaldības institūciju izveidotās administratīvās komisijas.

6.8. Administratīvā soda uzlikšana neatbrīvo šo noteikumu pārkāpējus no šo noteikumu pildīšanas, kā arī ar savu darbību nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem likumdošanas aktiem.

6.9. Sastādot administratīvā pārkāpuma protokolu, 6.7.punktā minētajām amatpersonām ir tiesības dot rakstveida norādījumus reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietotājiem, kā arī zemes, ēkas vai cita objekta īpašniekam, pārvaldītājam vai lietotājam par reklāmas nesēja un uz tā izvietotās informācijas tehnisko un vizuālo sakārtošanu vai demontēšanu.

6.10. Ja reklāmas, izkārtnes, sludinājuma vai cita informatīva materiāla izvietotājs ir pārkāpis noteikumos noteikto izvietošanas kārtību, Galvenā mākslinieka daļa ir tiesīga noņemt reklāmu, reklāmas nesēju, izkārtni, sludinājumu vai citu informatīvo materiālu uz izvietotāja rēķina vai arī uz zemes, ēkas vai cita objekta īpašnieka, pārvaldītāja vai lietotāja rēķina, ja uz viņam piederošā vai viņa pārvaldījumā esošā īpašuma izvietota reklāma vai cita informācija bez Galvenā mākslinieka daļas atļaujas.

Domes priekšsēdētājs A.Bērziņš

18.07.1997