Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.21

Daugavpilī 2018.gada 28.jūnijā (prot. Nr.14, 13.§)

Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2007.gada 25.oktobra saistošajos noteikumos Nr.31 "Par Daugavpils pilsētas pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"

Izdoti saskaņā ar likuma
"Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"
7.panta sesto daļu, 9.panta pirmās daļas 4.punktu,
14.panta pirmās daļas 1.punkta "c" apakšpunktu,
14.panta pirmās daļas 6.punktu,
14.panta septīto daļu, 15.pantu, 24.pantu,
likuma "Par sociālajiem dzīvokļiem
un sociālajām dzīvojamām mājām"
5.panta ceturto daļu, 10.panta otro daļu

Izdarīt Daugavpils pilsētas domes 2007.gada 25.oktobra saistošajos noteikumos Nr.31 "Par Daugavpils pilsētas pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" (turpmāk - noteikumi) (LV, 2007, Nr.189; 2008, Nr.165; 2010, Nr.28; 2013, Nr.169; 2014, Nr.254; 2015, Nr.33, Nr.229, Nr.254; 2016, Nr.107, Nr.188, Nr.215; 2017, Nr.57, Nr.105, Nr.131) šādus grozījumus:

1. Aizstāt noteikumu 6.6.2.apakšpunktā skaitli "30" ar skaitli "35".

2. Papildināt noteikumus ar 6.8.punktu šādā redakcijā:

"6.8. ģimenēm, kuru aizgādībā ir viens nepilngadīgs bērns, ja:

6.8.1. ģimenei dzīvesvieta pēdējo desmit gadu laikā nepārtraukti deklarēta Daugavpils pilsētas teritorijā, ieskaitot laika periodu, kurā personas ir paziņojušas par savu dzīvesvietu ārvalstīs Iedzīvotāju reģistra likumā noteiktajā kārtībā;

6.8.2. ģimene vismaz piecus gadus īrē pašvaldībai piederošo vai valdījumā esošo vienistabas dzīvojamo telpu ar kopējo platību līdz 26 m², kura uzturēta pienācīgā kārtībā un atbilstoši īres līgumā noteiktajam ir veikts šīs telpas kārtējais remonts;

6.8.3. ģimenei ir pastāvīgi ienākumi;

6.8.4. ģimenei nav parādu par dzīvojamās telpas īri un komunālajiem pakalpojumiem;

6.8.5. ģimenei īpašumā/valdījumā nav dzīvošanai derīga nekustamā īpašuma;

6.8.6. īrējamā dzīvojamā telpa tiks nodota pašvaldībai."

3. Papildināt noteikumus ar 7.17.punktu šādā redakcijā:

"7.17. šo noteikumu 6.6.punktā minētajām personām - uzrādot personu apliecinošo dokumentu, bērnu dzimšanas apliecību kopijas, uzrādot oriģinālu, izziņas par parādu par īres maksu un maksu par saņemtajiem pakalpojumiem neesamību, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izziņas par ģimenes ienākumiem."

4. Papildināt noteikumus ar 7.18.punktu šādā redakcijā:

"7.18. šo noteikumu 6.7.punktā minētajām personām - uzrādot personu apliecinošo dokumentu, Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieka apliecības kopija, uzrādot oriģinālu."

5. Papildināt noteikumus ar 7.19.punktu šādā redakcijā:

"7.19. šo noteikumu 6.8.punktā minētajām personām - uzrādot personu apliecinošo dokumentu, bērna dzimšanas apliecības kopija, uzrādot oriģinālu, izziņas par parādu par īres maksu un maksu par saņemtajiem pakalpojumiem neesamību, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izziņas par ģimenes ienākumiem."

6. Svītrot noteikumu 17.2punktu.

7. Aizstāt noteikumu tekstā abreviatūru "SLP" ar vārdiem "Sociālais dienests" (attiecīgā locījumā).

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs R.Eigims

 

Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 28.jūnija saistošo noteikumu Nr.21 "Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2007.gada 25.oktobra saistošajos noteikumos Nr.31 "Par Daugavpils pilsētas pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Atbilstoši likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 15.pantam pašvaldības dome savos saistošajos noteikumos var noteikt arī citas personu kategorijas, kuras nav minētas šā likuma 13. un 14.pantā un kurām sniedzama palīdzība, izīrējot dzīvojamo telpu. Atbalstot ģimenes, kuru aizgādībā ir nepilngadīgi bērni, nepieciešami grozījumi saistošos noteikumos, precizējot personu kategorijas, kuras ar dzīvojamo telpu nodrošināmas vispārējā kārtībā.
2. Īss projekta satura izklāsts Lai uzlabotu dzīves apstākļus ģimenēm ar nepilngadīgiem bērniem, ar grozījumiem tiek paplašināts personu loks, kurām pašvaldība izīrē dzīvojamo telpu vispārējā kārtībā - ģimenēm, kuru aizgādībā ir nepilngadīgi bērni, ja ģimene pēdējo piecu gadu laikā īrē pašvaldībai piederošo mazgabarīta dzīvojamo telpu, tai ir pastāvīgi ienākumi un tiek pildīti īres līguma nosacījumi.

Ar grozījumiem tiek svītrots 17.2 punkts par pašvaldības palīdzību apmaiņā pret citu pašvaldības dzīvojamo telpu, personām, kuras īrē dzīvojamo telpu pašvaldības dzīvojamajā mājā Šaurā ielā 26, Daugavpilī.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav attiecināms.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Administratīvās procedūras netiek mainītas.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Konsultācijas notikušas ar ģimenēm, kuru aizgādībā ir nepilngadīgi bērni, atbildīgajiem speciālistiem.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs R.Eigims

27.07.2018