Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 435

Rīgā 2018. gada 24. jūlijā (prot. Nr. 35 3. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 20. marta noteikumos Nr. 188 "Kārtība, kādā individuālie komersanti, individuālie uzņēmumi, zemnieku un zvejnieku saimniecības, citas fiziskās personas, kas veic saimniecisko darbību, kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par grāmatvedību"
9. panta otrās daļas 1. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2007. gada 20. marta noteikumos Nr. 188 "Kārtība, kādā individuālie komersanti, individuālie uzņēmumi, zemnieku un zvejnieku saimniecības, citas fiziskās personas, kas veic saimniecisko darbību, kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā" (Latvijas Vēstnesis, 2007, 50. nr.; 2010, 45. nr.; 2013, 136., 188. nr.; 2017, 138. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 16. punktā skaitļus "19., 20." ar skaitļiem "19., 19.1, 20., 20.1".

2. Papildināt 19. punktu ar trešo teikumu šādā redakcijā:

"Žurnāla ailes atļauts sadalīt sīkāk, ja tas nepieciešams detalizētai informācijas uzskaitei saistībā ar saimnieciskās darbības specifiku vai nodokļiem."

3. Papildināt 20.13. apakšpunktu ar teikumu šādā redakcijā:

"Šajā ailē norāda arī saņemto apdrošināšanas atlīdzību par bojāgājušiem dzīvniekiem, lietavās cietušiem sējumiem vai citiem apdrošināšanas gadījumiem, kas saistīti ar lauksaimniecisko ražošanu."

4. Izteikt 20.17. apakšpunktu šādā redakcijā:

"20.17. 17. ailē "Ieņēmumi, kas nav attiecināmi uz ienākuma nodokļa aprēķināšanu" norāda personas saņemto aizņēmumu summas, personai atdotās aizdevumu summas, personas saņemtās trešās personas vārdā iekasētās maksājumu summas pārskaitīšanai citai personai (starpniecības maksājumi), nekustamā īpašuma apsaimniekotāja saņemtās maksājumu summas no dzīvokļu īpašniekiem uzkrājumu fondā dzīvojamās mājas uzturēšanas vai uzlabošanas un attīstīšanas darbiem (piemēram, remontam, atjaunošanai, pārbūvei), personiskos ieguldījumus un citus ieņēmumus, kas nav attiecināmi uz iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanu. Ar pievienotās vērtības nodokli apliekamā persona šajā ailē norāda aprēķinātās, kā arī no valsts budžeta atmaksātās pievienotās vērtības nodokļa summas;".

5. Izteikt 20.19. apakšpunktu šādā redakcijā:

"20.19. 19. ailē "Izdevumi, kas saistīti ar lauksaimniecisko ražošanu, iekļaujami pilnā apmērā" norāda izdevumus, kas pilnībā attiecināmi uz lauksaimniecisko ražošanu un iekšējo ūdeņu zivsaimniecības un lauku tūrisma pakalpojumiem, arī tos izdevumus, kas attiecīgajā laikposmā radušies kaļķošanas, ganību ierīkošanas, akmeņu novākšanas, dziļaršanas, saimniecības teritorijas labiekārtošanas dēļ un kuri ar saimniecisko darbību saistītajos izdevumos ir iekļaujami pilnā apmērā, tai skaitā:

20.19.1. darba alga un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, solidaritātes nodoklis, ko saimnieciskās darbības veicējs maksā par saviem darbiniekiem;

20.19.2. valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, ko persona maksājusi par sevi kā par pašnodarbinātu personu, ja tā nodarbojas tikai ar lauksaimniecisko ražošanu (arī iekšējo ūdeņu zivsaimniecību un lauku tūrismu);

20.19.3. nekustamā īpašuma nodoklis;".

6. Papildināt noteikumus ar 20.19.1 un 20.19.2 apakšpunktu šādā redakcijā:

"20.19.1 19. ailē "Izdevumi, kas saistīti ar lauksaimniecisko ražošanu, iekļaujami pilnā apmērā" var norādīt arī pamatlīdzekļiem aprēķināto nolietojumu un, ja atsavināto pamatlīdzekļu atsavināšanas vērtība uzrādīta ieņēmumos, atsavināto pamatlīdzekļu atlikušo vērtību;

20.19.2 19.1 ailē "Izdevumi, kas saistīti ar lauksaimniecisko ražošanu, iekļaujami ierobežotā apmērā" norāda citus izdevumus, kas pilnībā attiecināmi uz lauksaimniecisko ražošanu un iekšējo ūdeņu zivsaimniecības un lauku tūrisma pakalpojumiem, arī tos izdevumus, kas attiecīgajā laikposmā radušies kaļķošanas, ganību ierīkošanas, akmeņu novākšanas, dziļaršanas, saimniecības teritorijas labiekārtošanas dēļ, bet saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" izdevumos ir iekļaujami, piemērojot ierobežojumu 80 % apmērā no kopējiem saimnieciskās darbības ieņēmumiem (šajā punktā norādīto izdevumu ierobežojuma summu aprēķina pēc taksācijas gada beigām, veicot izdevumu precizēšanu). Šajā ailē norāda arī tādus izdevumus, kas ietekmē lauksaimniecisko ražošanu (arī iekšējo ūdeņu zivsaimniecību un lauku tūrismu) vairākus gadus (piemēram, samaksāto nomas maksu par vairākiem gadiem);".

7. Izteikt 20.20. apakšpunktu šādā redakcijā:

"20.20. 20. ailē "Izdevumi, kas saistīti ar citiem saimnieciskās darbības veidiem, iekļaujami pilnā apmērā" norāda izdevumus, kas saistīti ar ieņēmumu gūšanu no citiem saimnieciskās darbības veidiem un kuri ar saimniecisko darbību saistītajos izdevumos ir iekļaujami pilnā apmērā, tai skaitā:

20.20.1. darba alga un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, solidaritātes nodoklis, ko saimnieciskās darbības veicējs maksā par saviem darbiniekiem;

20.20.2. valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, ko persona maksājusi par sevi kā par pašnodarbinātu personu, ja tās saimnieciskā darbība nav tikai lauksaimnieciskā ražošana (arī iekšējo ūdeņu zivsaimniecība un lauku tūrisms);

20.20.3. nekustamā īpašuma nodoklis;

20.20.4. kompensācijas īrniekiem par dzīvojamo telpu atbrīvošanu un īres līguma laušanu sakarā ar dzīvojamās telpas kapitālremontu vai telpu pārbūvi saimnieciskās darbības veikšanai;".

8. Papildināt noteikumus ar 20.20.1 un 20.20.2 apakšpunktu šādā redakcijā:

"20.20.1 20. ailē "Izdevumi, kas saistīti ar citiem saimnieciskās darbības veidiem, iekļaujami pilnā apmērā" var norādīt arī pamatlīdzekļiem aprēķināto nolietojumu un, ja atsavināto pamatlīdzekļu atsavināšanas vērtība uzrādīta ieņēmumos, atsavināto pamatlīdzekļu atlikušo vērtību;

20.20.2 20.1 ailē "Izdevumi, kas saistīti ar citiem saimnieciskās darbības veidiem, iekļaujami ierobežotā apmērā" norāda citus izdevumus, kas saistīti ar ieņēmumu gūšanu no citiem saimnieciskās darbības veidiem, bet saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" izdevumos ir iekļaujami, piemērojot ierobežojumu 80 % apmērā no kopējiem saimnieciskās darbības ieņēmumiem (šajā punktā norādīto izdevumu ierobežojuma summu aprēķina pēc taksācijas gada beigām, veicot izdevumu precizēšanu);".

9. Papildināt 20.21. apakšpunktu aiz vārdiem "attiecīgajiem ieņēmumiem" ar vārdiem un skaitļiem "un tos var norādīt 19., 19.1, 20. vai 20.1 ailē".

10. Izteikt 20.23. apakšpunktu šādā redakcijā:

"20.23. 23. ailē "Izdevumi, kas nav attiecināmi uz ienākuma nodokļa aprēķināšanu" norāda izdevumus, kas saistīti ar saimnieciskajā darbībā izmantoto nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu iegādi (izdevumi, kurus ietver pirkta pamatlīdzekļa vai nemateriālā ieguldījuma sākotnējā vērtībā) un saimnieciskajā darbībā izmantoto pamatlīdzekļu izveidošanu (izdevumi, kurus ietver personas pašas izveidota pamatlīdzekļa sākotnējā vērtībā), avansa maksājumus, kas neattiecas uz pārskata (taksācijas) gada ieņēmumiem, izsniegto aizdevumu summas, atdotās aizņēmumu summas, samaksātās trešās personas vārdā iekasētās summas citām personām (starpniecības maksājumi), nekustamā īpašuma apsaimniekotāja samaksātās summas no uzkrājumu fonda, kas izveidots no dzīvokļu īpašnieku maksājumiem dzīvojamās mājas uzturēšanas vai uzlabošanas un attīstīšanas darbiem, samaksātās soda naudas, līgumsodus, naudas sodus, ja to summas nav samērīgas ar darījuma vērtību, un kavējumu naudas, par saimniecisko darbību samaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli un tā avansu un citus izdevumus, kas nav attiecināmi uz iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanu. Ar pievienotās vērtības nodokli apliekamā persona šajā ailē norāda pievienotās vērtības priekšnodokļa summas un valsts budžetā samaksātās pievienotās vērtības nodokļa summas;".

11. Aizstāt 20.24. apakšpunktā skaitļus un vārdus "19. aile + 20. aile" ar skaitļiem un vārdiem "19. aile + 19.1 aile + 20. aile + 20.1 aile".

12. Izteikt 21. punktu šādā redakcijā:

"21. Saimnieciskajā darbībā izmantojamo pamatlīdzekļu (ja tādi ir) un nemateriālo ieguldījumu (ja tādi ir) uzskaitē un to nolietojuma aprēķināšanā persona ievēro šos noteikumus, likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" (11.5 pants) un Ministru kabineta 2010. gada 21. septembra noteikumus Nr. 899 "Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" normu piemērošanas kārtība" un aizpilda attiecīgās nolietojuma un vērtības norakstīšanas aprēķina veidlapas."

13. Aizstāt 22. punktā skaitli "430" ar skaitli "1000".

14. Svītrot 24.3. apakšpunktu.

15. Papildināt noteikumus ar 24.1 punktu šādā redakcijā:

"24.1 Pirkta pamatlīdzekļa vai nemateriālā ieguldījuma sākotnējā vērtībā var ietvert arī saņemto aizņēmumu procentus, kas samaksāti par laikposmu līdz objekta lietderīgās izmantošanas uzsākšanai (turpmāk - nodošana ekspluatācijā)."

16. Izteikt 26. punkta otro teikumu šādā redakcijā:

"Sākotnējā vērtībā var ietvert arī procentus, kas līdz pamatlīdzekļa nodošanai ekspluatācijā samaksāti par pamatlīdzekļa izveidošanai saņemtajiem aizņēmumiem."

17. Aizstāt 27. punktā vārdus un skaitļus "Ministru kabineta 2006. gada 26. septembra noteikumiem Nr. 793 "Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" normu piemērošanas kārtība"" ar vārdiem un skaitļiem "Ministru kabineta 2010. gada 21. septembra noteikumiem Nr. 899 "Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" normu piemērošanas kārtība"".

18. Izteikt 28. punktu šādā redakcijā:

"28. Ja persona saimnieciskajā darbībā kā pamatlīdzekli iegulda (sāk izmantot) personisko mantu, kas pirkta vai izveidota pirms saimnieciskās darbības uzsākšanas, pamatojot šīs mantas iegādes vai izveidošanas izdevumu summu ar tās iegādes vai izveidošanas laikā saņemtajiem attaisnojuma dokumentiem, par šāda pamatlīdzekļa sākotnējo vērtību uzskata minētās mantas atlikušo vērtību datumā, kad pamatlīdzekli iegulda (sāk izmantot) saimnieciskajā darbībā. Atlikušo vērtību pamatlīdzeklim, kas iegādāts pēc 2017. gada 31. decembra, aprēķina saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" (11.5 pants) un Ministru kabineta 2010. gada 21. septembra noteikumiem Nr. 899 "Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" normu piemērošanas kārtība", ņemot vērā mēnešu skaitu līdz dienai, kad pamatlīdzekli sāk izmantot saimnieciskajā darbībā."

19. Izteikt 29.1 punktu šādā redakcijā:

"29.1 Ja saimnieciskajā darbībā izmantotais pamatlīdzeklis iegūts kā dāvinājums, kuru saņemot ir samaksāts iedzīvotāju ienākuma nodoklis, šādu pamatlīdzekli uzskaita dāvinājuma līgumā norādītajā vērtībā. Pamatlīdzekļa sākotnējā vērtība ir dāvinājuma līgumā norādītā vērtība. Atlikušo vērtību pamatlīdzeklim, kas iegādāts pēc 2017. gada 31. decembra, dienā, kad to iegulda (sāk izmantot) saimnieciskajā darbībā, aprēķina saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" (11.5 pants) un Ministru kabineta 2010. gada 21. septembra noteikumiem Nr. 899 "Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" normu piemērošanas kārtība", ņemot vērā mēnešu skaitu līdz dienai, kad pamatlīdzekli sāk izmantot saimnieciskajā darbībā."

20. Izteikt 30. punktu šādā redakcijā:

"30. Ja personai radušies izdevumi, kas saistīti ar saimnieciskajā darbībā izmantotajam pamatlīdzeklim (arī ja to uzskaita tikai natūrā) veiktajiem uzlabojumiem, tā atjaunošanu vai rekonstrukciju, kas būtiski palielina šī pamatlīdzekļa ražošanas potenciālu vai pagarina ekspluatācijas laiku, šādus izdevumus uzskaita kā šī pamatlīdzekļa vērtības palielināšanos un tiem aprēķina nolietojumu tādā pašā kārtībā kā attiecīgajam pamatlīdzeklim."

21. Papildināt noteikumus ar 44., 45., 46. un 47. punktu šādā redakcijā:

"44. Persona, kas kārto iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāja saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaites žurnālu, līdz 2018. gada beigām var to turpināt kārtot līdzšinējā kārtībā, ja papildus nodrošina attiecīgo saimnieciskās darbības izdevumu uzskaiti (naudas izteiksmē euro) sadalījumā pa izdevumiem, kas saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" ir iekļaujami pilnā apmērā, un izdevumiem, kas saskaņā ar minēto likumu izdevumos iekļaujami ierobežotā apmērā.

45. Persona ir tiesīga izvēlēties šo noteikumu 28. punktā minētajam pamatlīdzeklim, kas iegādāts līdz 2017. gada 31. decembrim, atlikušo vērtību aprēķināt saskaņā ar likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" (redakcijā, kas bija spēkā līdz 2017. gada 31. decembrim) noteikto kārtību, ņemot vērā mēnešu skaitu līdz dienai, kad pamatlīdzekli sāk izmantot saimnieciskajā darbībā.

46. Persona ir tiesīga izvēlēties šo noteikumu 29.1 punktā minētajam pamatlīdzeklim, kas iegūts dāvinājumā līdz 2017. gada 31. decembrim, atlikušo vērtību aprēķināt saskaņā ar likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" (redakcijā, kas bija spēkā līdz 2017. gada 31. decembrim) noteikto kārtību, ņemot vērā mēnešu skaitu līdz dienai, kad pamatlīdzekli sāk izmantot saimnieciskajā darbībā.

47. Persona, kura maina nodokļa maksātāja statusu no uzņēmumu ienākuma nodokļa maksātāja uz iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāju, statusa maiņas brīdī par pamatlīdzekļa turpmāko iegādes vērtību nolietojuma norakstīšanai iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanas vajadzībām uzskata:

47.1. uzņēmuma ienākuma nodokļa maksātāja statusā nodokļu vajadzībām uzskaitīto pamatlīdzekļu kategorijas vai pamatlīdzekļa atlikušo vērtību par pamatlīdzekļiem, kas iegādāti līdz 2017. gada 31. decembrim;

47.2. uzņēmuma ienākuma nodokļa maksātāja statusā uzskaitīto pamatlīdzekļa atlikušo vērtību pamatlīdzeklim, kas iegādāts pēc 2017. gada 31. decembra."

22. Izteikt 1. pielikumu šādā redakcijā:

"1. pielikums
Ministru kabineta
2007. gada 20. marta
noteikumiem Nr. 188

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāja saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaites žurnāls
par 20____. gada ___________________________

  Persona    
   

(fiziskās personas vārds, uzvārds, individuālā uzņēmuma nosaukums)

 

1. lapa

Ieraksta

Dokumenta nosaukums, numurs un datums

Dokumenta autors, darījuma partneris (fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums)

Saimnieciskā darījuma apraksts

Analītiskās uzskaites reģistra numurs vai nosaukums

Kase, euro

kārtas numurs

datums

saņemts

izsniegts

1

2

3

4

5

6

7

8

Atlikums (pārnesums)

 

x

               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

Kopā apgrozījums

   

Atlikums (pārnesums)

 

x

2. lapa

Kredītiestāžu konti, euro

Citi maksāšanas līdzekļi, euro

Ieņēmumi, euro

saņemts

izsniegts

saņemts

izsniegts

ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas

ieņēmumi no citiem saimnieciskās darbības veidiem

subsīdijas

neapliekamie ienākumi

ieņēmumi, kas nav attiecināmi uz ienākuma nodokļa aprēķināšanu

kopā
(13.- 17. aile)

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 

x

 

x

           
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
 

x

 

x

           

3. lapa

Izdevumi, euro

izdevumi, kas saistīti ar lauksaimniecisko ražošanu

izdevumi, kas saistīti ar citiem saimnieciskās darbības veidiem

proporcionāli sadalāmie izdevumi

ar saimniecisko darbību nesaistītās izmaksas

izdevumi, kas nav attiecināmi uz ienākuma nodokļa aprēķināšanu

kopā
(19.- 23. aile)

iekļaujami pilnā apmērā

iekļaujami ierobežotā apmērā

iekļaujami pilnā apmērā

iekļaujami ierobežotā apmērā

19

191

20

201

21

22

23

24

               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
             

"

Ministru prezidenta vietā -
zemkopības ministrs Jānis Dūklavs

Finanšu ministra vietā -
satiksmes ministrs Uldis Augulis

27.07.2018