Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 386

Rīgā 2018. gada 26. jūnijā (prot. Nr. 30 33. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 1. septembra noteikumos Nr. 506 "Mēslošanas līdzekļu un substrātu identifikācijas, kvalitātes atbilstības novērtēšanas un tirdzniecības noteikumi"

Izdoti saskaņā ar
Mēslošanas līdzekļu aprites likuma
4. panta pirmās daļas 1. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2015. gada 1. septembra noteikumos Nr. 506 "Mēslošanas līdzekļu un substrātu identifikācijas, kvalitātes atbilstības novērtēšanas un tirdzniecības noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 179. nr.; 2016, 88. nr.) šādus grozījumus:

1. Svītrot noteikumu tekstā vārdus "netipisks mēslošanas līdzeklis" (attiecīgā skaitlī un locījumā).

2. Papildināt noteikumus ar 15.11. apakšpunktu šādā redakcijā:

"15.11. sertifikātu, ko izsniegusi normatīvajos aktos par bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzību un kontroli noteiktā kontroles institūcija (turpmāk - kontroles institūcija) un kas apliecina mēslošanas līdzekļa atbilstību marķēšanai vai etiķetēšanai ar norādi "Bioloģiskā lauksaimniecība", ja mēslošanas līdzekļa etiķetē, marķējumā un pavaddokumentā paredzēts lietot norādi "Bioloģiskā lauksaimniecība"."

3. Izteikt 24. punktu šādā redakcijā:

"24. Reģistrācijas apliecības īpašnieks ir atbildīgs par mēslošanas līdzekļu un substrātu atbilstību prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos par mēslošanas līdzekļu un ķīmisko vielu un maisījumu apriti, dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu apriti, kā arī Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regulā (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (turpmāk - regula Nr. 1272/2008), regulā Nr. 1069/2009 un regulā Nr. 142/2011."

4. Svītrot 31. un 32. punktu.

5. Izteikt 33. punktu šādā redakcijā:

"33. Dienests piecu darbdienu laikā pēc mēslošanas līdzekļa un substrāta reģistrācijas ievieto savā tīmekļvietnē informāciju par reģistrēto mēslošanas līdzekli vai substrātu - nosaukumu (tirdzniecības nosaukumu), pamatsastāvu (izņemot mikrobioloģisko preparātu un substrātu), izejvielas (tikai substrātam), tās personas nosaukumu vai vārdu un uzvārdu, kura reģistrē attiecīgo mēslošanas līdzekli vai substrātu, ražotāja nosaukumu un valsti, reģistrācijas apliecības numuru, mēslošanas līdzekļa vai substrāta aprites posmu un norādi "Bioloģiskā lauksaimniecība", ja ir ievērotas šo noteikumu prasības par atbilstošo norāžu lietošanu."

6. Izteikt 34.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"34.2. attiecīgās valsts kompetentās iestādes vai ražotāja apliecinājumu par konkrēta mēslošanas līdzekļa vai substrāta likumīgu tirdzniecību Eiropas Savienības dalībvalstī, Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī vai Turcijā;".

7. Svītrot 50.2. apakšpunktā vārdus "vai "Atļauts lietot bioloģiskajā lauksaimniecībā"".

8. Izteikt 51. punkta trešo teikumu šādā redakcijā:

"Ja mēslošanas līdzeklis, kuram ir norāde "Bioloģiskā lauksaimniecība", ir vairāk nekā 25 kilogramus smagā iepakojumā, informāciju norāda uz etiķetes vai marķējuma."

9. Papildināt noteikumus ar 87. punktu šādā redakcijā:

"87. Mēslošanas līdzekļa un substrāta etiķetē, marķējumā un pavaddokumentā norādi "Atļauts izmantot bioloģiskajā lauksaimniecībā" atļauts lietot līdz norādes derīguma termiņa beigām, bet ne ilgāk kā līdz 2020. gada 1. janvārim."

10. Izteikt 1. pielikuma J sadaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"J. Augu augšanas veicinātāji".

11. Svītrot 1. pielikuma J sadaļas 1. punktu.

12. Svītrot 1. pielikuma J sadaļas 1. piezīmi.

13. Aizstāt 1. pielikuma K sadaļas 5. ailes nosaukumā tekstu "% no substrāta masas" ar tekstu "% no dabīgi mitrā substrāta masas".

14. Aizstāt 2. pielikuma 13.4. apakšpunktā skaitli "0,4" ar skaitli "0,3".

15. Aizstāt 2. pielikuma 13.5. apakšpunktā skaitli "0,3" ar skaitli "0,5".

16. Izteikt 5.pielikuma 6. punkta "J" rindu šādā redakcijā:

"J Augu augšanas veicinātāji "

17. Izteikt 12., 13. un 14. pielikumu šādā redakcijā:

"12. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 1. septembra
noteikumiem Nr. 506

Mēslošanas līdzekļa etiķetes vai marķējuma un pavaddokumenta saturs

Nr. p. k. Norādāmā informācija Paskaidrojums
1. Mēslošanas līdzekļa reģistrācijas apliecības numurs vai atļaujas numurs Numuru piešķir dienests
2. Mēslošanas līdzekļa oficiālais nosaukums1 Saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 1. septembra noteikumu Nr. 506 "Mēslošanas līdzekļu un substrātu identifikācijas, kvalitātes atbilstības novērtēšanas un tirdzniecības noteikumi" (turpmāk - noteikumi) 1. pielikuma 2. aili
3. Mēslošanas līdzekļa tirdzniecības nosaukums Ja ir tirdzniecības nosaukums, tas nedrīkst būt pretrunā ar mēslošanas līdzekļa izejvielām, saturu un ražošanas metodi
4.

Pamatsastāvs2

Attiecas arī uz mēslošanas līdzekļiem ar marķējumu "EK mēslošanas līdzeklis"
5. Deklarētie rādītāji3 Saskaņā ar noteikumu 1. pielikuma A, B, C, D, E, F, G, H vai J sadaļas 5. aili
6. Izejvielas Mēslošanas līdzekļiem, kas satur dzīvnieku vai augu izcelsmes organiskos savienojumus (piemēram, noteikumu 1. pielikuma G un J sadaļas 2. aile)
7. Norādes par lietošanu Mēslošanas līdzekļiem, kas satur tikai mikroelementus, kā arī augu augšanas veicinātājiem ir norāde "Uzmanību! Lietošanas normas pārsniegšana var būt kaitīga".

Dzīvnieku izcelsmes organiskajiem un organominerālajiem mēslošanas līdzekļiem (izņemot slieku pārstrādātam mēslošanas līdzeklim) uz marķējuma ir norāde "Lauksaimniecības dzīvniekus nedrīkst ganīt vai kultūraugus izmantot par zāli barošanai vismaz 21 dienu pēc apstrādes"

8.

Norādes par uzglabāšanu

Saskaņā ar drošības datu lapu, ja tāda ir. Šķidrajiem mēslošanas līdzekļiem norāda to uzglabāšanas temperatūru un citas īpašās prasības. Mēslošanas līdzeklim norāda uzglabāšanas termiņu, ja tāds ir
9. Norādes par mēslošanas līdzekļa bīstamību Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regulu (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006
10. Garantētā neto masa vai tilpums Ja norāda bruto masu (vai tilpumu), norāda arī iepakojuma masu (vai mēslošanas līdzekļa faktisko tilpumu)
11. Norāde "Bioloģiskā lauksaimniecība" Norāda, ja mēslošanas līdzeklim ir izsniegts sertifikāts par mēslošanas līdzekļa atbilstību marķēšanai vai etiķetēšanai ar norādi "Bioloģiskā lauksaimniecība". Mēslošanas līdzekļa, marķējumā vai etiķetē norāda arī tās kontroles institūcijas kodu, kura izsniegusi sertifikātu
12. Ražotāja, ievedēja un iepakotāja nosaukums un adrese Ražotājs un ievedējs norāda mēslošanas līdzekļa nosaukumu un adresi.

Iepakotājs norāda ražotāja, ievedēja un iepakotāja nosaukumu un adresi

13. Zinātniskās institūcijas nosaukums Saskaņā ar noteikumu 21.4. apakšpunktu

Piezīmes.

1. 1 Prasības mēslošanas līdzekļa oficiālajam nosaukumam:

1.1. ja minerālmēsli satur divus vai trīs galvenos augu barības elementus (slāpekli, fosforu, kāliju), nosaukumā ir norāde "Kompleksie minerālmēsli". Augu barības elementus norāda ar vārdiem vai ķīmiskajiem simboliem. Mehānisko maisījumu nosaukumā ir norāde "Mehānisks maisījums";

1.2. ja mēslošanas līdzeklis satur:

1.2.1. galvenos augu barības elementus un vienu vai vairākus sekundāros augu barības elementus (piemēram, magniju, kalciju, nātriju, sēru), oficiālajā nosaukumā ir norāde "Satur" un sekundāro elementu nosaukumi vai ķīmiskie simboli;

1.2.2. galvenos augu barības elementus un vienu vai vairākus mikroelementus (piemēram, boru, kobaltu, varu, dzelzi, mangānu, molibdēnu, cinku), oficiālajā nosaukumā ir norāde "Ar mikroelementiem" vai vārds "Ar" un mikroelementu nosaukumi vai ķīmiskie simboli;

1.2.3. vairāku mikroelementu sāļu maisījumu, oficiālajā nosaukumā ir norāde "Mikroelementu maisījums";

1.3. ja mēslošanas līdzekļa iepakojumā ir mazāk par 1 kg (vai 1000 ml) attiecīgā mēslošanas līdzekļa, mēslošanas līdzekļa nosaukumā uz etiķetes konkrētu sekundāro augu barības elementu un mikroelementu nosaukumus un ķīmiskos simbolus var norādīt etiķetes deklarējamo rādītāju sadaļā.

2. 2 Augu barības elementu satura skaitliskās vērtības pamatsastāvā norāda fosforu (P2O5) un kāliju (K2O) - oksīdu formā, pārējos augu barības elementus - elementu formā: slāpeklis (N), kalcijs (Ca), magnijs (Mg), nātrijs (Na), sērs (S), hlors (Cl), bors (B), kobalts (Co), varš (Cu), dzelzs (Fe), mangāns (Mn), molibdēns (Mo), cinks (Zn). Kaļķošanas materiāliem pamatsastāvu izsaka kā neitralizācijas spēju - CaCO3.

3. 3 Augu barības elementus saskaņā ar noteikumu 1. pielikuma 5. aili deklarē, ja:

3.1. kalcija, magnija, nātrija un sēra saturs nav mazāks par 1,4 % - Ca, 1,2 % - Mg, 2,2 % - Na, 2,0 % - S;

3.2. viena vai vairāku mikroelementu saturu cietajos vai šķidrajos mikroelementu sāļu maisījumos, kā arī mēslošanas līdzekļos, kas paredzēti galveno vai sekundāro augu barības elementu piegādei, deklarē, ja to saturs attiecīgajā mēslošanas līdzeklī nav zemāks par noteikumu 4. pielikumā norādīto saturu;

3.3. deklarēto rādītāju sadaļā norāda mikroelementa šķīdību, tas ir, vai norādītā skaitliskā vērtība ir mikroelementa kopējais vai ūdenī šķīstošais saturs;

3.4. ja minerālmēsli satur mikroelementus organominerālu kompleksu savienojumu veidā, deklarēto rādītāju sadaļā aiz mikroelementa nosaukuma un apzīmējuma ir norāde "Helatēts ar" un helātu veidotāja apzīmējums saskaņā ar noteikumu 4. pielikuma 2. punktu.

4. Fosfora un kālija satura pārrēķināšanai no elementa uz oksīdu izmanto šādas formulas:

4.1. fosfors (P) x 2,291 = fosfora oksīds (P2O5);

4.2. kālijs (K) x 1,205 = kālija oksīds (K2O).

5. Magnija, kalcija, nātrija un sēra satura pārrēķināšanai no oksīda uz elementu izmanto šādas formulas:

5.1. (MgO) x 0,603 = magnijs (Mg);

5.2. (CaO) x 0,715 = kalcijs (Ca);

5.3. (Na2O) x 0,742 = nātrijs (Na);

5.4. (SO3) x 0,400 = sērs (S).

6. Noteikumu 1. pielikuma H sadaļā norādītajiem mēslošanas līdzekļiem deklarēto rādītāju sadaļā var norādīt tos sekundāros augu barības elementus, kuru saturs ir zemāks par šā pielikuma piezīmju 3.1. apakšpunktā norādīto saturu, un mikroelementus, kuru saturs ir zemāks par noteikumu 4. pielikumā norādīto saturu, obligāti norādot šo augu barības elementu saturu.

13. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 1. septembra
noteikumiem Nr. 506

Mikrobioloģiskā preparāta etiķetes vai marķējuma saturs

Nr. p. k. Norādāmā informācija Paskaidrojums
1. Mikrobioloģiskā preparāta reģistrācijas apliecības vai atļaujas numurs Numuru piešķir dienests
2. Mikrobioloģiskā preparāta oficiālais nosaukums Saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 1. septembra noteikumu Nr. 506 "Mēslošanas līdzekļu un substrātu identifikācijas, kvalitātes atbilstības novērtēšanas un tirdzniecības noteikumi" (turpmāk - noteikumi) 1. pielikuma I sadaļas 2. aili
3. Mikrobioloģiskā preparāta tirdzniecības nosaukums Ja ir tirdzniecības nosaukums, mikrobioloģiskā preparāta tirdzniecības nosaukums nedrīkst būt pretrunā ar tā saturu un ražošanas metodi
4. Deklarējamie rādītāji* Saskaņā ar noteikumu 1. pielikuma I sadaļas 4. aili
5. Norādes par mikrobioloģiskā preparāta lietošanu un uzglabāšanu Norādes par mikrobioloģiskā preparāta lietošanu un uzglabāšanu (uzglabāšanas temperatūra un uzglabāšanas termiņš) un citas īpašās prasības (saskaņā ar drošības datu lapu, ja tāda ir)
6. Norādes par augu sugām, ģintīm, augu grupām vai par mikrobioloģisko procesu atjaunošanu, aktivizēšanu un regulēšanu augsnē vai citā substrātā, kam mikrobioloģiskais preparāts paredzēts  
7.

Mikrobioloģiskā preparāta garantētā neto masa vai tilpums

Ja norāda bruto masu (vai tilpumu), norāda arī iepakojuma (taras) masu vai tilpumu
8. Mikrobioloģiskā preparāta ražotāja un ievedēja nosaukums un adrese  
9. Zinātniskās institūcijas nosaukums Saskaņā ar noteikumu 21.4. apakšpunktu

Piezīme. * Deklarējamie rādītāji saskaņā ar noteikumu 1. pielikuma I sadaļas "Mikrobioloģiskie preparāti" 4. aili:

a) mikrobioloģiskā preparāta mikroorganismu zinātniskais nosaukums (ģints, suga, kā arī celms, ja tāds ir identificēts);

b) dzīvotspējīgo mikroorganismu daudzums, kas ir izteikts kā KVV/g vai KVV/ml (KVV - kolonijas veidojošās vienības).

14. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 1. septembra
noteikumiem Nr. 506

Substrāta etiķetes vai marķējuma saturs

Nr. p. k. Norādāmā informācija Paskaidrojums
1. Substrāta reģistrācijas apliecības numurs vai atļaujas numurs Numuru piešķir dienests
2. Substrāta oficiālais nosaukums Saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 1. septembra noteikumu Nr. 506 "Mēslošanas līdzekļu un substrātu identifikācijas, kvalitātes atbilstības novērtēšanas un tirdzniecības noteikumi" (turpmāk - noteikumi) 1. pielikuma K sadaļas 2. aili
3. Substrāta tirdzniecības nosaukums Ja ir tirdzniecības nosaukums, substrāta tirdzniecības nosaukums nedrīkst būt pretrunā ar tā saturu un ražošanas metodi
4. Deklarējamie rādītāji Saskaņā ar noteikumu 1. pielikuma K sadaļas 5. aili*
5. Izejvielas Norāda izejvielas
6. Kūdras sadalīšanās pakāpe Kūdras substrātam - sadalīšanās pakāpe pēc fon Posta skalas
7. Norādes par substrāta lietošanu Norāda, kādiem mērķiem lieto
8. Norādes par substrāta uzglabāšanu Uzglabāšanas temperatūra un uzglabāšanas termiņš
9. Garantētā tilpummasa Kūdras substrātam, organiskam augsnes aizvietotājam un neorganiskam jonapmaiņas substrātam
10. Iepakojuma tilpums  
11. Substrāta ražotāja un ievedēja nosaukums un adrese. Iepakotājs norāda ražotāja, ievedēja un iepakotāja nosaukumu un adresi  
12. Ražošanas gads un mēnesis  

Piezīme. * Ja substrāts satur citus augu barības elementus, tos var norādīt etiķetes deklarējamo rādītāju sadaļā."

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs

13.07.2018