Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 393

Rīgā 2018. gada 3. jūlijā (prot. Nr. 31 11. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 26. jūlija noteikumos Nr. 490 "Labklājības informācijas sistēmas (LabIS) noteikumi"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par sociālo drošību" 14.1 panta ceturto daļu
un Valsts fondēto pensiju likuma 9. panta ceturto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2016. gada 26. jūlija noteikumos Nr. 490 "Labklājības informācijas sistēmas (LabIS) noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2016, 144. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt norādi, uz kāda likuma pamata noteikumi izdoti, aiz vārdiem "ceturto daļu" ar vārdiem un skaitli "un Valsts fondēto pensiju likuma 9. panta ceturto daļu".

2. Papildināt noteikumus ar 9.14. apakšpunktu šādā redakcijā:

"9.14. to apdrošināšanas sabiedrību pārziņā esošajām datubāzēm, kuras noslēgušas dzīvības apdrošināšanas (mūža pensijas) līgumus ar fondēto pensiju shēmas dalībniekiem."

3. Izteikt 12. punktu šādā redakcijā:

"12. Sistēmā LabIS iekļauj šādus sistēmā SAIS apstrādātos datus par Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras administrētajām valsts sociālās apdrošināšanas pensijām, pabalstiem, atlīdzībām, valsts izdienas pensijām un valsts sociālajiem pabalstiem, to saņēmējiem, apjomu, izlietoto finansējumu un sociāli apdrošinātām personām:

12.1. datus par Valsts sociālo pabalstu likumā noteikto valsts sociālās aizsardzības pakalpojumu (pabalsti, atlīdzības, piemaksas) saņēmējiem un piešķirtā pakalpojuma apmēru sadalījumā pa dzimumiem, vecuma grupām un administratīvajām teritorijām;

12.2. datus par likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu" noteikto valsts sociālās apdrošināšanas pabalstu saņēmējiem un piešķirtā pabalsta apmēru sadalījumā pa dzimumiem, vecuma grupām un administratīvajām teritorijām;

12.3. datus par likumā "Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam" noteikto bezdarba apdrošināšanas pakalpojumu saņēmējiem, piešķirtā pakalpojuma apmēru un pakalpojuma saņemšanas periodu sadalījumā pa dzimumiem, vecuma grupām un administratīvajām teritorijām;

12.4. datus par likumā "Par valsts pensijām" noteikto valsts sociālās apdrošināšanas pensiju saņēmējiem un pensijas apmēru sadalījumā pa dzimumiem, vecuma grupām, pēc nodarbinātības statusa un administratīvajām teritorijām;

12.5. datus par valsts izdienas pensijas saņēmējiem un pensijas apmēru sadalījumā pa dzimumiem, vecuma grupām, pēc nodarbinātības statusa un administratīvajām teritorijām;

12.6. datus par speciālās valsts pensijas saņēmējiem un pensijas apmēru sadalījumā pa dzimumiem, vecuma grupām, pēc nodarbinātības statusa un administratīvajām teritorijām;

12.7. datus par Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušo personu sociālās aizsardzības likuma III nodaļā noteikto sociālo garantiju saņēmējiem un piešķirtā pabalsta apmēru sadalījumā pa dzimumiem, vecuma grupām un administratīvajām teritorijām;

12.8. datus par pabalsta par asistenta izmantošanu personām ar I grupas redzes invaliditāti saņēmējiem un piešķirtā pabalsta apmēru sadalījumā pa dzimumiem, vecuma grupām un administratīvajām teritorijām;

12.9. datus par valsts atbalsta saņēmējiem ar celiakiju slimiem bērniem un piešķirtā pabalsta apmēru sadalījumā pa dzimumiem, vecuma grupām un administratīvajām teritorijām;

12.10. datus par personai vai tās ģimenes locekļiem piešķirtā materiālā atbalsta (pabalsts, atlīdzība) saņēmējiem sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību un piešķirtā atbalsta apmēru sadalījumā pa dzimumiem, vecuma grupām un administratīvajām teritorijām;

12.11. datus par sociāli apdrošinātām personām, to iemaksu algas apmēru sadalījumā pa dzimumiem, vecuma grupām un administratīvajām teritorijām;

12.12. datus par faktisko pensionēšanās vecumu sadalījumā pa dzimumiem un administratīvajām teritorijām;

12.13. datus par valsts sociālās apdrošināšanas budžeta finansējumu sadalījumā pa pakalpojumu veidiem un speciālā budžeta veidiem;

12.14. datus par atbalsta saņēmējiem bēgļiem vai alternatīvo statusu ieguvušajām personām un piešķirtā pabalsta apmēru sadalījumā pa dzimumiem, vecuma grupām un administratīvajām teritorijām."

4. Papildināt noteikumus ar 35.1 punktu šādā redakcijā:

"35.1 Sistēmā LabIS iekļauj šādus apdrošināšanas sabiedrību apstrādātos datus par personām, kuras noslēgušas dzīvības apdrošināšanas (mūža pensijas) līgumus:

35.1 1. datus par personām sadalījumā pa dzimumiem, vecuma grupām, valsts fondēto pensiju shēmā uzkrātā kapitāla lielumu;

35.1 2. datus par mūža pensijas apdrošināšanas līguma nosacījumiem - mūža pensijas apmēru izmaksas periodā, mūža pensijas izmaksas periodiskumu, atlikto periodu, garantēto periodu un mūža pensijas izmaksas posmiem."

5. Izteikt 50.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"50.2. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra:

50.2.1. šo noteikumu 12.1., 12.2., 12.3., 12.4., 12.5., 12.6., 12.7., 12.8., 12.9., 12.10., 12.11., 12.12. un 12.14. apakšpunktā minētos datus personas datu līmenī;

50.2.2. šo noteikumu 12.13. apakšpunktā minētos datus kā kopsavilkuma informāciju;".

6. Papildināt noteikumus ar 50.19. apakšpunktu šādā redakcijā:

"50.19. apdrošināšanas sabiedrības, kuras noslēgušas dzīvības apdrošināšanas (mūža pensijas) līgumus ar fondēto pensiju shēmas dalībniekiem, - šo noteikumu 35.1 punktā minētos datus personas datu līmenī."

7. Aizstāt 51. punkta ievaddaļā vārdus un skaitli "un 50.14. apakšpunktā" ar skaitļiem un vārdiem "50.14. un 50.19. apakšpunktā".

8. Izteikt IV nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"IV. Noslēguma jautājumi".

9. Papildināt noteikumus ar 57. punktu šādā redakcijā:

"57. Par šo noteikumu 51. punktā minēto sadarbību datu apmaiņā ar šo noteikumu 50.19. apakšpunktā minētajām institūcijām ministrija vienojas līdz 2018. gada 31. decembrim."

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Labklājības ministrs Jānis Reirs

06.07.2018