Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Kriminālprocesa likumā

Izdarīt Kriminālprocesa likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2005, 11., 20. nr.; 2006, 4. nr.; 2007, 3., 13. nr.; 2008, 1., 15. nr.; 2009, 9., 14., 15. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 19., 178. nr.; 2011, 117. nr.; 2012, 92., 189. nr.; 2013, 6., 21., 61., 112., 183., 187., 252. nr.; 2014, 113., 214. nr.; 2015, 11., 29., 140., 235. nr.; 2016, 48., 241. nr.; 2017, 75., 132., 203. nr.) šādus grozījumus:

1.  29. panta pirmajā daļā:

izteikt 4. punktu šādā redakcijā:

"4) izvēlēties konkrētiem apstākļiem atbilstošu vienkāršāko kriminālprocesa veidu, kā arī izvēlēties un veikt tādas procesuālās darbības, lai nodrošinātu kriminālprocesa mērķa sasniegšanu pēc iespējas ātrāk un ekonomiskāk;";

papildināt daļu ar 6. punktu šādā redakcijā:

"6) likumā noteiktajos gadījumos un kārtībā apturēt vai izbeigt kriminālprocesu."

2.  31. panta trešajā daļā:

aizstāt 5. punktā vārdu "atcelt" ar vārdiem "dot norādījumus un atcelt";

papildināt daļu ar 6. punktu šādā redakcijā:

"6) pārsūdzēt prokurora lēmumu un dotos norādījumus, atdodot krimināllietu atpakaļ izmeklēšanas iestādei izmeklēšanas turpināšanai."

3.  37. panta trešajā daļā:

aizstāt 2. punktā vārdu "pieprasīt" ar vārdiem "dot norādījumus un pieprasīt";

izteikt 5. punktu šādā redakcijā:

"5) atcelt procesa virzītāja un izmeklēšanas grupas dalībnieka lēmumus, kā arī izmeklētāja tiešā priekšnieka lēmumus, kas nav saistīti ar procesam nozīmīgiem organizatoriskiem jautājumiem;".

4. Papildināt 39. panta pirmo daļu ar 1.1 punktu šādā redakcijā:

"11) izvēlēties konkrētiem apstākļiem atbilstošu vienkāršāko pirmstiesas kriminālprocesa pabeigšanas veidu, kā arī izvēlēties un veikt tādas procesuālās darbības, lai nodrošinātu kriminālprocesa mērķa sasniegšanu pēc iespējas ātrāk un ekonomiskāk;".

5. Aizstāt 50. panta pirmajā daļā vārdus "Kriminālprocesa reģistrā reģistrējamā persona" ar vārdu "Amatpersona".

6. Aizstāt 51. panta ievaddaļā vārdus "kriminālprocesa reģistrā reģistrējamā persona" ar vārdiem "amatpersona, kura veic kriminālprocesu".

7. Papildināt 60.2 panta pirmo daļu ar 10. punktu šādā redakcijā:

"10) pieprasīt informāciju par kriminālprocesa virzību, par amatpersonām, kuras veic vai ir veikušas konkrēto kriminālprocesu, par personai piemērotajiem tiesību ierobežojumiem un to termiņiem."

8. Aizstāt 61. panta ceturtajā daļā skaitļus un vārdus "66. panta pirmās daļas 2., 3., 9." ar skaitļiem un vārdiem "66. panta pirmās daļas 3., 9.".

9. Izteikt 65. pantu šādā redakcijā:

"65. pants. Aizdomās turētais

Aizdomās turētais ir persona, par kuru pierādījumu kopums procesa virzītājam dod pamatu pieņēmumam, ka izmeklējamo noziedzīgo nodarījumu, visticamāk, izdarījusi konkrētā persona. Persona aizdomās turētā statusu iegūst no brīža, kad procesa virzītājs pieņem attiecīgo lēmumu."

10. 66. pantā:

papildināt pirmās daļas 1. punktu pēc vārdiem "lēmuma kopiju, ar kuru šī persona atzīta par aizdomās turēto" ar vārdiem "vai paziņojumu par paātrinātā procesa kārtībā pieņemto lēmumu, kurā ietverts tā saturs";

izslēgt pirmās daļas 2. punktu.

11. Aizstāt 87. panta pirmās daļas 5. punktā vārdus "konkrētā kriminālprocesa reģistrā ir ierakstīta" ar vārdiem "konkrēto kriminālprocesu veic vai ir veikusi".

12. 90. panta pirmajā daļā:

papildināt 2. punktu pēc vārdiem "noteicošo lēmumu kopijas" ar vārdiem "vai paziņojumu par paātrinātā procesa kārtībā pieņemtiem lēmumiem, kurā ietverts to saturs";

izteikt 3. punktu šādā redakcijā:

"3) pieteikt noraidījumu amatpersonai, kura veic kriminālprocesu;".

13. Izteikt 92. panta pirmās daļas 2. punktu šādā redakcijā:

"2) pieteikt noraidījumu amatpersonai, kura veic kriminālprocesu;".

14.  94. panta pirmajā daļā:

izslēgt 3. punktu;

izteikt 4. punktu šādā redakcijā:

"4) pieteikt noraidījumu amatpersonai, kura veic kriminālprocesu;".

15. Papildināt 97.1 panta pirmo daļu ar 11. punktu šādā redakcijā:

"11) pieprasīt informāciju par kriminālprocesa virzību, par amatpersonām, kuras veic vai ir veikušas kriminālprocesu."

16. Izteikt 98. panta pirmās daļas 1. punktu šādā redakcijā:

"1) pieteikt noraidījumu amatpersonai, kura veic kriminālprocesu;".

17. Aizstāt 106. panta pirmajā daļā vārdus "ierakstīta kriminālprocesa reģistrā" ar vārdiem "veic vai veikusi konkrēto kriminālprocesu".

18. Papildināt 124. pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:

"(7) Lai pierādītu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, jāpierāda, ka šie līdzekļi ir noziedzīgi iegūti, bet nav nepieciešams pierādīt, konkrēti no kura noziedzīgā nodarījuma līdzekļi iegūti."

19. Aizstāt 131. panta otrajā daļā vārdus "paskaidrojums par konkrētiem faktiem vai apstākļiem" ar vārdiem "ziņojums, iesniegums vai paskaidrojums par noziedzīgu nodarījumu, konkrētiem faktiem vai apstākļiem".

20.  141. pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Izmeklēšanas darbību fiksē protokolā, skaņu vai skaņu un attēlu ierakstā.";

izslēgt otro daļu.

21.  143. pantā:

izteikt panta nosaukumu un pirmo daļu šādā redakcijā:

"143. pants. Skaņu, skaņu un attēlu ieraksta izmantošana

(1) Izmeklēšanas darbības veicējs, fiksējot izmeklēšanas darbības norisi skaņu vai skaņu un attēlu ierakstā, par to pirms izmeklēšanas darbības uzsākšanas paziņo personām, kuras piedalās izmeklēšanas darbībā.";

papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Uzsākot izmeklēšanas darbības norises skaņu vai skaņu un attēlu ierakstu, tajā fiksē:

1) veicamo izmeklēšanas darbību;

2) darbības norises vietu un datumu;

3) laiku, kad darbība sākta;

4) procesuālās darbības veicēja amatu, vārdu un uzvārdu;

5) tās personas vārdu, uzvārdu un personas kodu, kura piedalās izmeklēšanas darbībā, bet advokātam - vārdu, uzvārdu, praktizēšanas vietu un procesuālo statusu;

6) personas informēšanu par tās tiesībām un pienākumiem, likumā paredzētajos gadījumos - brīdināšanu par atbildību par pienākumu nepildīšanu.";

papildināt otrās daļas pirmo teikumu ar vārdiem "kā arī laiku, kad šī darbība pabeigta";

aizstāt trešajā daļā vārdus "Skaņu un attēlu" ar vārdiem "Skaņu vai skaņu un attēlu";

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Par skaņu vai skaņu un attēlu ierakstā fiksēto izmeklēšanas darbību sagatavo pārskatu, kurā norāda izmeklēšanas darbībā konstatētos būtiskākos faktus. Pārskats sagatavojams septiņu dienu laikā pēc izmeklēšanas darbības pabeigšanas.";

aizstāt piektajā daļā vārdus "skaņu un attēlu" ar vārdiem "skaņu vai skaņu un attēlu".

22. Izteikt 147. panta sestās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:

"(6) Pratināmā iepriekšējo liecību nolasīšana vai atskaņošana pieļaujama, ja:".

23. Izteikt 149. pantu šādā redakcijā:

"149. pants. Pratināšanas fiksēšana

(1) Pratināšanā sniegto liecību fiksē protokolā, skaņu vai skaņu un attēlu ierakstā.

(2) Ja liecību fiksē protokolā, to pieraksta pirmajā personā. Pēc pratināmās personas lūguma savu liecību protokolā tā var rakstīt pašrocīgi."

24. Izteikt 150. panta 2. punktu šādā redakcijā:

"2) izskaidro personai tās procesuālo stāvokli un izsniedz tā dokumenta (ja šāds dokuments ir paredzēts likumā) kopiju, kas šo procesuālo stāvokli nosaka, vai paziņojumu, kurā ietverts dokumenta saturs, ja konkrētajā kriminālprocesā šai personai tas jau nav bijis izsniegts;".

25.  155. pantā:

papildināt pirmo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Aptaujā var fiksēt tādu informāciju (arī precizējošu informāciju par nodarītā zaudējuma apmēru), kas neietekmē noziedzīgā nodarījuma juridisko kvalifikāciju.";

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Aptaujā izmeklēšanas darbības veicējs noskaidro aptaujājamās personas identitāti, izskaidro personas tiesības un pienākumus, noskaidro šai personai zināmo izmeklēšanai nozīmīgo informāciju vai arī šādas informācijas neesamību.";

izteikt ceturtās daļas 1. punktu šādā redakcijā:

"1) aptaujas vietu vai to, ka aptauja tiek veikta, izmantojot sakaru līdzekļus, datumu, tās uzsākšanas un pabeigšanas laiku;";

papildināt pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Ziņojumu neraksta, ja aptauja veikta, izmantojot elektronisko pastu. Lietas materiāliem pievieno saraksti ar personu."

26.  157. pantā:

izslēgt pirmajā daļā vārdus "agrāk nopratinātu";

izslēgt otro daļu.

27.  158. pantā:

izslēgt ceturtajā daļā vārdu "protokolā";

papildināt sesto daļu ar vārdiem "izņemot gadījumus, kad veikts tikai skaņu vai skaņu un attēlu ieraksts".

28. Izslēgt 173. pantā vārdu "atkārtota".

29. Aizstāt 174. panta pirmajā daļā vārdu "nopratinātas" ar vārdiem "liecību sniegušas".

30. 188. pantā:

izteikt pirmās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Uzsākot izņemšanu, izmeklēšanas darbības veicējs lēmumu uzrāda personai, pie kuras tiek izdarīta izņemšana.";

papildināt trešo daļu pēc vārda "protokola" ar vārdiem "un lēmuma".

31. Papildināt 194. pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Ekspertīzi nosaka pēc iespējas ātrāk, ja lietā izņemtās pēdas ir ātri gaistošas vai nenoturīgas vai izpētāmais objekts var iet bojā vai sabojāties.";

uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par pirmo daļu.

32. Izslēgt 195. pantu.

33. Papildināt 268. pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Ja aizturētais tiek atzīts par aizdomās turēto vai apsūdzēto, tad, lai nodrošinātu viņa nogādāšanu pie prokurora vai uz tiesu kriminālprocesa pabeigšanai, persona var atrasties īslaicīgās aizturēšanas vietā, ievērojot noteikto 48 stundu ierobežojumu no faktiskās aizturēšanas brīža."

34. Aizstāt 281. panta trešajā daļā vārdu "pagājušas" ar vārdu "pagājuši".

35. Izslēgt 320. panta astoto daļu.

36.  325. pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Pirmstiesas procesā procesuālās darbības protokolā fiksē izmeklēšanas darbības norisi un likumā noteiktajos gadījumos citas procesuālās darbības norisi. Ja vienkopus tiek veiktas vairākas procesuālās darbības, tās var fiksēt vienā procesuālās darbības protokolā.";

papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Procesuālās darbības protokolā var ietvert ar šo darbību saistītu lēmumu."

37. Aizstāt 334. panta otrajā daļā vārdus "triju darba" ar vārdu "septiņu".

38. Papildināt 335. pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Ja pieteikuma, iesnieguma vai lūguma saturs attiecībā uz jau izskatītā pieteikumā, iesniegumā vai lūgumā norādītajiem tiesiskajiem vai faktiskajiem apstākļiem pēc būtības nav mainījies, pieteikums, iesniegums vai lūgums netiek izskatīts un par to paziņo iesniedzējam."

39. Papildināt 350. panta otro daļu pēc vārdiem "tiesas nolēmuma" ar vārdiem "vai prokurora priekšraksta par sodu".

40. Izslēgt 353. panta pirmās daļas ievaddaļā vārdu "tiesa".

41. Izteikt 372. panta piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Informācija par kriminālprocesa uzsākšanu 24 stundu laikā tiek nosūtīta tai prokuratūras iestādei, kura ir atbildīga par izmeklēšanas uzraudzību. Personai, kas bija iesniegusi ziņas par noziedzīgo nodarījumu, izņemot ārstniecības personas, iestādi vai personu, kura par kriminālprocesa uzsākšanu ir informēta izmeklēšanas darbību rezultātā, informāciju par kriminālprocesa uzsākšanu nosūta triju darba dienu laikā."

42. Izslēgt 376. pantu.

43. Izslēgt 378. panta ceturtās daļas otro teikumu.

44. 385. pantā:

izteikt pirmās daļas 3. punktu šādā redakcijā:

"3) virzīt kriminālprocesu paātrinātā procesa kārtībā;";

izslēgt pirmās daļas 4. punktu;

izslēgt otro daļu.

45. Izteikt 387. panta ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Militārās policijas pilnvarotas amatpersonas izmeklē noziedzīgus nodarījumus militārajā dienestā, kā arī noziedzīgus nodarījumus, kuri izdarīti militārajās vienībās, to dislokācijas vietās vai Aizsardzības ministrijas valdījumā vai turējumā esošajos objektos, kā arī noziedzīgus nodarījumus, kurus izdarījuši karavīri, zemessargi, militārajās vienībās un Aizsardzības ministrijas valdījumā vai turējumā esošajos objektos strādājošie civilie darbinieki un ierēdņi saistībā ar savu dienesta (darba) pienākumu izpildi."

46. Izslēgt 390. panta trešajā daļā vārdus "to ierakstot apvienojamo kriminālprocesu reģistros".

47. 392.1 pantā:

papildināt pantu ar 4.2 daļu šādā redakcijā:

"(42) Ja kriminālprocesā nav izdevies noskaidrot noziedzīgu nodarījumu izdarījušo personu un ir iestājies kriminālatbildības noilgums, lēmumu par kriminālprocesa izbeigšanu var uzrakstīt rezolūcijas veidā, norādot noilguma iestāšanās pamatojumu, amatpersonu, kas pieņēma lēmumu, un lēmuma pieņemšanas datumu.";

papildināt pantu ar 5.2 daļu šādā redakcijā:

"(52) Pieņemot lēmumu par kriminālprocesa izbeigšanu rezolūcijas veidā, šā panta piektajā daļā minētajām personām nosūta paziņojumu par pieņemto lēmumu, kurā ietverts tā saturs, izskaidrojot tiesības 10 dienu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas iepazīties ar krimināllietas materiāliem."

48. Izslēgt 395. panta otro daļu.

49. Izteikt 398. panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Kad ir iegūti pietiekami pierādījumi, nodarījumu kvalificē pēc konkrēta Krimināllikuma panta un par to pieņem lēmumu rezolūcijas veidā. Lēmums nav pārsūdzams."

50. Aizstāt 398.1 panta trešajā daļā vārdus "tā kopiju izsniedz aizdomās turētajam" ar vārdiem un skaitļiem "informē par to, ievērojot šā likuma 66. panta pirmās daļas 1. punkta prasības".

51. Izteikt 400. pantu šādā redakcijā:

"400. pants. Kriminālprocesa apturēšana izmeklēšanā

(1)  Ja kriminālprocesā ir veiktas nepieciešamās kriminālprocesuālās darbības un nav izdevies noskaidrot noziedzīgu nodarījumu izdarījušo personu, izmeklētājs ar uzraugošā prokurora piekrišanu var pieņemt lēmumu rezolūcijas veidā par kriminālprocesa apturēšanu.

(2) Pēc kriminālprocesa apturēšanas izmeklēšanas darbības var veikt tikai tad, kad tas ir atjaunots. Ja ir zudis kriminālprocesa apturēšanas pamats, kriminālprocesu atjauno ar procesa virzītāja lēmumu, kuru pieņem rezolūcijas veidā. Lēmums nav pārsūdzams."

52. 401. panta otrajā daļā:

izslēgt 1. punktu;

izteikt 4. punktu šādā redakcijā:

"4) pierādījumu uzskaitījumu;".

53. Izslēgt 403. panta ceturto daļu.

54. Izteikt 405. panta pirmās daļas 1. punktu šādā redakcijā:

"1) pie kriminālatbildības saucamās personas vārdu, uzvārdu un personas kodu;".

55.  411. pantā:

aizstāt 2. punktā vārdu "neatliekamības" ar vārdu "paātrinātā procesa";

izslēgt 3. punktu.

56. Izteikt 413. panta pirmās daļas 1. punktu šādā redakcijā:

"1) ziņas par apsūdzēto personu, tās paziņoto dzīvesvietu un darbavietu;".

57. Izslēgt 415. panta trešās daļas 4. punktā vārdus "un izdara par to atzīmi kriminālprocesa reģistrā".

58. 420. pantā:

izslēgt pirmās daļas otrajā teikumā vārdus  "izdarot par to atzīmi kriminālprocesa reģistrā";

papildināt piekto daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Ja apsūdzētais nav kompensējis cietušajam radīto kaitējumu un tas nepārsniedz vienu minimālās mēnešalgas apmēru, prokurors var sastādīt priekšrakstu par sodu, ja apsūdzētais piekrīt pieteiktās kompensācijas apmēram."

59. Papildināt 421. panta pirmo daļu ar vārdiem un skaitli "lēmumu par kaitējuma kompensāciju cietušajam un tās piedziņu, nosakot termiņu labprātīgai kaitējuma kompensācijas samaksai - 30 dienas no priekšraksta par sodu spēkā stāšanās dienas".

60. Izteikt 36. nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"36. nodaļa. Pirmstiesas kriminālprocesa īpatnības paātrinātajā procesā".

61. Izteikt 424. un 425. pantu šādā redakcijā:

"424. pants. Paātrinātā procesa piemērošanas pieļaujamība

Procesa virzītājs var piemērot paātrināto procesu, ja:

1) noskaidrota persona, kas izdarījusi noziedzīgu nodarījumu;

2) persona izdarījusi kriminālpārkāpumu, mazāk smagu vai smagu noziegumu;

3) izmeklēšanu iespējams pabeigt paātrinātajam procesam paredzētajā termiņā un apjomā.

425. pants. Izmeklēšanas virzība paātrinātajā procesā

(1) Procesa virzītājs pēc izmeklēšanas uzsākšanas:

1) noskaidro izdarītā noziedzīga nodarījuma apstākļus;

2) noskaidro noziedzīgā nodarījumā cietušo personu;

3) noskaidro ar noziedzīgu nodarījumu radītā kaitējuma raksturu un apmēru;

4) atzīst personu par aizdomās turēto;

5) iegūst liecības;

6) ja nepieciešams, veic citas procesuālās darbības.

(2) Procesa virzītājs nekavējoties, bet ne vēlāk kā 10 dienu laikā vai gadījumos, kad jāveic ekspertīze, ne vēlāk kā 30 dienu laikā no kriminālprocesa uzsākšanas lietas materiālus ar pavadrakstu iesniedz prokuroram.

(3) Ja kriminālprocess netiek nodots prokuroram šajā pantā noteiktajā termiņā, izmeklēšana tiek turpināta vispārējā kārtībā."

62. Papildināt likumu ar 425.1 pantu šādā redakcijā:

"425.1 pants. Paātrinātā procesa protokols

(1) Piemērojot paātrināto procesu, procesa virzītājs veiktās procesuālās darbības un konstatētās ziņas var ietvert vienā procesuālā dokumentā - paātrinātā procesa protokolā.

(2) Protokolā norāda:

1) ziņas par procesa virzītāju vai, ja procesuālo darbību veic cita amatpersona, to norāda protokolā pie attiecīgās darbības;

2) lēmumu rezolūcijas veidā par kriminālprocesa uzsākšanu;

3) ziņas par noziedzīga nodarījuma apstākļiem, noziedzīga nodarījuma rezultātā radītā kaitējuma raksturu un apmēru un noziedzīga nodarījuma kvalifikāciju;

4) lēmumu rezolūcijas veidā par personas atzīšanu par aizdomās turēto, ietverot šā likuma 398.1 panta pirmajā daļā norādīto informāciju, ciktāl šāda informācija jau nav ietverta paātrinātā procesa protokolā, kā arī lēmumus rezolūcijas veidā, kas saistīti ar aizdomās turētās personas pārstāvību;

5) informāciju par pieņemtā lēmuma paziņošanu, rakstveida informācijas par tiesībām un pienākumiem izsniegšanu, kā arī likumā paredzētajos gadījumos tiesību izskaidrošanu aizdomās turētajai personai;

6) aizdomās turētā paziņoto sūtījumu saņemšanas pasta vai elektronisko adresi;

7) personas piekrišanu tikt atzītai par cietušo, lēmumu rezolūcijas veidā par personas atzīšanu par cietušo, lēmumus rezolūcijas veidā, kas saistīti ar cietušā pārstāvību, rakstveida informācijas par tiesībām un pienākumiem izsniegšanu, kā arī likumā paredzētajos gadījumos tiesību izskaidrošanu cietušajai personai;

8) cietušā pieteikto kaitējuma kompensācijas apmēru;

9) personu sniegtās liecības;

10) citas procesuālo darbību laikā iegūtās ziņas par faktiem, kurām ir nozīme lietas izlemšanā.

(3) Iesaistīto personu iepazīstina ar protokola sadaļu, kas attiecināma uz procesuālo darbību, kura saistīta ar šo personu, un tā paraksta attiecīgo protokola sadaļu.

(4) Procesuālo darbību fiksē atbilstoši vispārējai kārtībai, ja tās fiksēšana paātrinātā procesa protokolā nav iespējama vai ir apgrūtināta."

63. Izteikt 426. un 427. pantu šādā redakcijā:

"426. pants. Prokurora darbības, saņemot kriminālprocesu paātrinātā procesa kārtībā

(1) Prokurors, saņemot kriminālprocesu paātrinātā procesa kārtībā, izlemj par pirmstiesas kriminālprocesa pabeigšanas veidu.

(2) Turpinot kriminālprocesu paātrinātā procesa kārtībā, prokurors nekavējoties, bet ne vēlāk kā 10 dienu laikā pēc kriminālprocesa materiālu saņemšanas pieņem lēmumu par lietas nodošanu tiesai.

(3) Ja prokurors uzskata, ka izmeklēšanā nav savākti pietiekami pierādījumi, lai personu sauktu pie kriminālatbildības, viņš materiālus nosūta atpakaļ ar pavadrakstu izmeklēšanas iestādei izmeklēšanas turpināšanai, norādot uz nepieciešamību veikt konkrētas procesuālās darbības.

427. pants. Lēmums par krimināllietas nodošanu tiesai paātrinātā procesa kārtībā

(1) Lēmumā par krimināllietas nodošanu tiesai paātrinātā procesa kārtībā prokurors norāda:

1) personu, kurai ir tiesības uz aizstāvību (vārds, uzvārds, personas kods, paziņotā dzīvesvieta un darbavieta);

2) par kāda noziedzīga nodarījuma izdarīšanu persona tiek apsūdzēta un nodota tiesai;

3) noziedzīga nodarījuma kvalifikāciju;

4) tiesā izmantojamos pierādījumus;

5) atbildību pastiprinošos un mīkstinošos apstākļus;

6) piemēroto drošības līdzekli;

7) cietušo personu un kompensācijas apmēru;

8) lietas iztiesāšanas laiku un vietu.

(2) Lietas iztiesāšanas laiku prokurors nosaka, saskaņojot to ar tiesu, taču laiks līdz tiesas sēdei nedrīkst būt ilgāks par 10 dienām, skaitot no dienas, kad apsūdzētajam izsniegta lēmuma kopija.

(3) Lēmumam pievieno lietisko pierādījumu un dokumentu sarakstu un to personu sarakstu, kuras, pēc apsūdzības un aizstāvības domām, izsaucamas uz tiesas sēdi. Vienlaikus prokurors uzaicina uz tiesas sēdi izsaucamās personas.

(4) Pieņemtais lēmums par krimināllietas nodošanu tiesai vienlaikus uzskatāms arī par lēmumu par personas saukšanu pie kriminālatbildības.

(5) Lēmuma kopiju kopā ar lietas materiālu kopijām nekavējoties izsniedz apsūdzētajam vai ar prokurora piekrišanu iepazīstina viņu ar šiem materiāliem. Ja apsūdzētais neprot valodu, kurā uzrakstīts lēmums, viņam nodrošina šā lēmuma rakstveida tulkojumu saprotamā valodā. Lēmuma kopiju izsniedz arī cietušajam.

(6) Prokurors pēc lēmuma kopijas izsniegšanas apsūdzētajam rakstveidā fiksē informāciju par apsūdzētā attieksmi pret izvirzīto apsūdzību, to, vai apsūdzētais vēlas aizstāvja vai tulka piedalīšanos lietas iztiesāšanā un vai piekrīt iespējai, ka tiesa krimināllietu izskata bez pierādījumu pārbaudes.

(7) Pēc lēmuma kopijas izsniegšanas prokurors pieņemto lēmumu un krimināllietas materiālus nosūta tiesai.

(8) Lēmums par krimināllietas nodošanu tiesai paātrinātā procesa kārtībā nav pārsūdzams.

(9) Pēc lietas nosūtīšanas tiesai visi lūgumi un sūdzības sūtāmas tieši tiesai."

64. Izslēgt 37. nodaļu.

65. Izslēgt 441.1 panta pirmās daļas otrajā teikumā vārdus "izdarot par to atzīmi kriminālprocesa reģistrā".

66. Izteikt 487. panta nosaukumu un pirmo daļu šādā redakcijā:

"487. pants. Lietas sagatavošana iztiesāšanai paātrinātā procesa kārtībā

(1) Saņemot krimināllietu, kas tiesai nodota izskatīšanai paātrinātā procesa kārtībā, tiesnesis papildus šā likuma 486. pantā norādītajam pārbauda, vai prokurora lēmumā par krimināllietas nodošanu tiesai norādītais iztiesāšanas laiks un vieta ir saskaņota ar tiesu."

67. Izslēgt 488. panta sesto daļu.

68. Izteikt 523. panta 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Tiesa var rakstīt saīsinātu spriedumu. Ja krimināllieta iztiesāta bez apsūdzētā piedalīšanās, jo apsūdzētais atkārtoti bez attaisnojoša iemesla neierodas uz tiesas sēdi, vai apsūdzētā prombūtnē (in absentia), tiesa var rakstīt saīsinātu spriedumu, pilnu spriedumu sagatavojot 14 dienu laikā un paziņojot tā pieejamības datumu."

69. Papildināt 529. pantu ar 5. punktu šādā redakcijā:

"5) pilna sprieduma pieejamības dienu, ja krimināllieta iztiesāta bez apsūdzētā piedalīšanās, jo apsūdzētais atkārtoti bez attaisnojoša iemesla neierodas uz tiesas sēdi, vai apsūdzētā prombūtnē (in absentia)."

70. Papildināt 568. panta otro daļu ar vārdiem "to norādot nolēmuma rezolutīvajā daļā".

71. 627. pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

"627. pants. Procesa par noziedzīgi iegūtu mantu uzsākšanas kārtība";

papildināt pantu ar ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

"(4) Procesa par noziedzīgi iegūtu mantu lietā esošie materiāli ir izmeklēšanas noslēpums, un ar tiem drīkst iepazīties procesa virzītājs, prokurors un tiesa, kas izskata šo lietu. Šā likuma 628. pantā minētās personas ar lietā esošajiem materiāliem var iepazīties ar procesa virzītāja atļauju un viņa noteiktajā apjomā.

(5) Procesa virzītāja lēmumu par lūguma par iepazīšanos ar lietas materiāliem noraidīšanu var pārsūdzēt rajona (pilsētas) tiesā, kas izskata procesu par noziedzīgi iegūtu mantu. Tiesa pieņem lēmumu par sūdzības pilnīgu vai daļēju apmierināšanu vai noraidīšanu. Lēmums nav pārsūdzams. Lai tiesa izlemtu, vai iepazīšanās ar lietas materiāliem apdraud citu personu pamattiesības, sabiedrības intereses vai traucē kriminālprocesa mērķa sasniegšanu, tiesa var pieprasīt krimināllietas materiālus un iepazīties ar tiem."

72. Izslēgt 629. panta piekto daļu.

73. Papildināt pārejas noteikumus ar 67. punktu šādā redakcijā:

"67. Kriminālprocess, kas tiek veikts neatliekamības kārtībā vai saīsinātā procesa kārtībā, tiek pabeigts tajā kriminālprocesa izskatīšanas kārtībā, kāda bija noteikta līdz 2018. gada 31. augustam."

Likums stājas spēkā 2018. gada 1. septembrī.

Likums Saeimā pieņemts 2018. gada 20. jūnijā.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2018. gada 4. jūlijā

01.09.2018