Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.39

Rīgā 2018.gada 23.maijā (prot. Nr.28, 130.§)

Grozījumi Rīgas domes 2013.gada 5.februāra saistošajos noteikumos Nr.206 "Rīgas pilsētas pašvaldības maksas autostāvvietu apsaimniekošanas un lietošanas saistošie noteikumi"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43.panta pirmās daļas 13.punktu,
likuma "Par autoceļiem" 6.panta 4.1daļu

Izdarīt Rīgas domes 2013.gada 5.februāra saistošajos noteikumos Nr.206 "Rīgas pilsētas pašvaldības maksas autostāvvietu apsaimniekošanas un lietošanas saistošie noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2013, Nr.27, Nr.212; 2015, Nr.64; 2016, Nr.67, Nr.142) šādus grozījumus:

1. Izteikt 2.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.4. maksas autostāvvietu pilnvarotais apsaimniekotājs - Rīgas pašvaldības SIA "Rīgas satiksme", kurai Rīgas dome deleģējusi veikt maksas autostāvvietu ierīkošanu, apsaimniekošanu, pārvaldīšanu, maksas par autostāvvietu lietošanu iekasēšanu, piedziņu un riteņu bloķēšanas iekārtu pielietošanu, maksas autostāvvietu lietošanas noteikumu ievērošanas kontroli saskaņā ar šiem saistošajiem noteikumiem. Maksas autostāvvietu pilnvarotais apsaimniekotājs ir datu pārzinis datu apstrādei saistībā ar maksas autostāvvietu apsaimniekošanu, kā arī ir datu subjektu kontaktpunkts, kas nosaka datu apstrādes nolūkus, veic atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus un datu subjektu informēšanu, patstāvīgi slēdz datu apstrādes līgumus ar citiem pārziņiem un apstrādātājiem;".

2. Izteikt 2.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.5. iedzīvotāja karte - dokuments, ko maksas autostāvvietu pilnvarotais apsaimniekotājs, pamatojoties uz Rīgas domes Pašvaldības maksas autostāvvietu lietošanas atļauju izsniegšanas komisijas (turpmāk - Komisija) lēmumu, par šo saistošo noteikumu 17.punktā noteikto maksu izsniedz iedzīvotājiem, kuru deklarētā dzīvesvieta ir šo saistošo noteikumu 14.1.-14.4.apakšpunktā un 14.6.apakšpunktā norādītajā teritorijā, ar nosacījumu, ka transportlīdzeklis ir iedzīvotāja īpašumā, valdījumā vai turējumā. Iedzīvotāja karte apliecina tās īpašnieka tiesības lietot maksas autostāvvietu tajā ielas posmā, kurā ir iedzīvotāja kartē norādītā adrese;".

3. Izteikt 2.8.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.8. elektroniskā kontroles iekārta - ierīce, kas nodrošina iespēju norēķināties par maksas autostāvvietas lietošanu, izmantojot bezskaidras naudas norēķinus vai elektronisko naudu, un kas, pamatojoties uz maksas autostāvvietas lietotāja reģistrēto transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numuru un veikto samaksu, izsniedz maksājumu apliecinošu dokumentu - čeku, kurā priekšapmaksas samaksas gadījumā norādīts datums, laiks, līdz kuram samaksāts par maksas autostāvvietas lietošanu, transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numurs, kā arī maksas autostāvvietu pilnvarotā apsaimniekotāja rekvizīti un pakalpojuma nosaukums, vai pēcapmaksas apmaksas gadījumā maksas autostāvvietas lietošanas datums un pēcapmaksas paziņojuma numurs, samaksātā summa, transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numurs, tarifu zona, kā arī maksas autostāvvietu pilnvarotā apsaimniekotāja rekvizīti un pakalpojuma nosaukums;".

4. Papildināt saistošos noteikumus ar 2.13.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.13. Vienotais pakalpojumu pieteikuma portāls - maksas autostāvvietu pilnvarotā apsaimniekotāja izveidots interneta portāls, kurā fiziskā vai juridiskā persona, autentificējoties un piekrītot portāla izmantošanas noteikumiem, var reģistrēt turējumā vai īpašumā esošu transportlīdzekli un saņemt informāciju par portālā reģistrētajiem transportlīdzekļiem piemērotajiem pēcapmaksas paziņojumiem, iesniegt pretenzijas un saņemt atbildes, veikt maksājumus un izdarīt citas maksas autostāvvietu pilnvarotā apsaimniekotāja nodrošinātas darbības."

5. Papildināt 3.punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Šajos saistošajos noteikumos noteiktie maksas autostāvvietas lietotāja pienākumi un maksas autostāvvietas lietošanas samaksas noteikumi ir attiecināmi arī uz piekabes (puspiekabes) novietošanu maksas autostāvvietā neatkarīgi no tā, vai piekabe (puspiekabe) atrodas savienojumā ar mehānisko transportlīdzekli."

6. Papildināt saistošos noteikumus ar 5.1punktu šādā redakcijā:

"5.1 Ja iedzīvotāja deklarētā dzīvesvieta ir šo saistošo noteikumu 14.1., 14.2., 14.3. un 14.6.apakšpunktā norādītajā teritorijā, iedzīvotāja karte dod tiesības lietot maksas autostāvvietu tajā ielas posmā, kurā ir iedzīvotāja deklarētā dzīvesvieta. Ja šajā ielas posmā nav maksas autostāvvietu vai to noslogojuma dēļ iedzīvotājam nav iespējams novietot transportlīdzekli, saskaņā ar iedzīvotāja lūgumu iedzīvotāja karti izsniedz lietošanai tā paša vai tuvākā kvartāla ielas posmā, kur ir ierīkota maksas autostāvvieta tādas pašas vai zemākas maksas autostāvvietu zonā. Ja iedzīvotāja deklarētā dzīvesvieta ir šo saistošo noteikumu 14.4.apakšpunktā norādītajā teritorijā, tiek izsniegta tikai viena iedzīvotāja karte attiecīgajā adresē un tā dod tiesības lietot maksas autostāvvietu visā šo saistošo noteikumu 14.4.apakšpunktā norādītajā teritorijā."

7. Izteikt 18.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"18.2. elektroniskās kontroles iekārtas izsniegts čeks. Čeks ir derīgs par tā transportlīdzekļa novietošanu maksas autostāvvietā, kura valsts reģistrācijas numurs ir norādīts čekā, un tajā tarifu zonā, kurā tas ir izsniegts vai kurā maksa par maksas autostāvvietas lietošanu ir mazāka, izņemot V zonas teritoriju. Ja transportlīdzeklī novietots elektroniskās kontroles čeks, kurā norādīts cita transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numurs, šis dokuments nav derīgs un transportlīdzekļa vadītājam ir pienākums veikt pēcapmaksu par transportlīdzekļa novietošanu maksas autostāvvietā;".

8. Izteikt 20.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"20.3. izmantojot elektronisko kontroles iekārtu maksas autostāvvietas lietošanas apmaksai, maksas autostāvvietas lietotājs reģistrē transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numuru un veic priekšapmaksu par visu paredzamo maksas autostāvvietas lietošanas laiku;".

9. Aizstāt 20.4.apakšpunktā vārdus "transportlīdzekļa numuru" ar vārdiem "transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numuru".

10. Izteikt 20.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"20.5. personām, kuru tiesības lietot maksas autostāvvietu atbilstoši šiem saistošajiem noteikumiem apliecina mēneša abonements, iedzīvotāja karte, lietotāja karte vai invalīdu stāvvietu izmantošanas karte, ir pienākums novietot atbilstošo dokumentu redzamā vietā - kreisajā pusē uz transportlīdzekļa priekšējā paneļa tā, lai šo saistošo noteikumu ievērošanu kontrolējošajai personai būtu iespējams nepārprotami pārliecināties par šī dokumenta esību, dokumenta numuru un derīguma termiņu."

11. Papildināt saistošos noteikumus ar 24.1punktu šādā redakcijā:

"24.1 Maksas autostāvvietu pilnvarotā apsaimniekotāja atbildīgo darbinieku veiktā videonovērošana ar audioierakstu tiek veikta šādiem nolūkiem: personu vitāli svarīgu interešu aizsardzībai, īpašuma aizsardzībai, drošības nodrošināšanai, kārtības nodrošināšanai un korupcijas risku novēršanas nodrošināšanai. Maksas autostāvvietu pilnvarotais apsaimniekotājs ir tiesīgs noteikt arī citus videonovērošanas ar audioierakstu veikšanas nolūkus, par to izvietojot informāciju normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Norāde par videonovērošanu tiek piestiprināta maksas autostāvvietu pilnvarotā apsaimniekotāja atbildīgajam darbiniekam."

12. Izteikt 25.punktu šādā redakcijā:

"25. Maksas autostāvvietu pilnvarotā apsaimniekotāja atbildīgais darbinieks, kontrolējot, vai maksas autostāvvietas lietotājs ir veicis maksas autostāvvietas lietošanas priekšapmaksu:

25.1. pārbauda, vai uz transportlīdzekļa priekšējā paneļa ir novietota iedzīvotāja karte, mēneša abonements, lietotāja karte vai invalīdu stāvvietu izmantošanas karte, un pārliecinās par šī dokumenta atbilstību šo saistošo noteikumu prasībām;

25.2. pārbauda, vai maksas autostāvvietas lietotājs ir veicis maksas autostāvvietas lietošanas priekšapmaksu elektroniskajā kontroles iekārtā, reģistrējot transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numuru, vai uzsācis SMS apmaksas pakalpojumu;

25.3. fiksē pārbaudes laiku, veicot transportlīdzekļa fotouzņēmumu, ja nekonstatē 25.1.apakšpunktā norādīto dokumentu esību vai 25.2.apakšpunktā norādītā maksājuma veikšanu saskaņā ar šiem saistošajiem noteikumiem."

13. Papildināt saistošos noteikumus ar 25.1punktu šādā redakcijā:

"25.1 Maksas autostāvvietu pilnvarotā apsaimniekotāja atbildīgais darbinieks pēc maksas autostāvvietas lietotāja pieprasījuma sniedz informāciju par maksas autostāvvietas lietošanas noteikumiem, elektronisko kontroles iekārtu darbību un iespējamiem norēķinu veidiem."

14. Izteikt 26.punktu šādā redakcijā:

"26. Konstatējot, ka maksas autostāvvietas lietotājam ir pienākums veikt maksas autostāvvietas lietošanas pēcapmaksu, maksas autostāvvietu pilnvarotā apsaimniekotāja atbildīgais darbinieks:

26.1. uz laiku, kas nav ilgāks par 5 minūtēm, bloķē iespēju veikt priekšapmaksu par transportlīdzekļa novietošanu maksas autostāvvietā ar SMS apmaksas pakalpojumu, veic fotouzņēmumus, kuros jābūt labi saskatāmam transportlīdzekļa novietojumam, transportlīdzekļa priekšējam panelim un transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numuram;

26.2. sagatavo paziņojumu par to, ka maksas autostāvvietas lietotājam ir jāveic maksas autostāvvietas lietošanas pēcapmaksa šajos saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā un apmērā (turpmāk - paziņojums). Paziņojumu piestiprina pie transportlīdzekļa priekšējā vējstikla vadītāja pusē vai uz motocikla, tricikla vai kvadricikla degvielas tvertnes tā, lai tas nepazustu vai netiktu sabojāts meteoroloģisko apstākļu dēļ un transportlīdzekļa vadītājam būtu viegli pamanāms. Paziņojumā norāda transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numuru (ja transportlīdzeklim ir pievienota valsts reģistrācijas numura zīme), datumu, laiku, kad fiksēts fakts par maksas autostāvvietas neapmaksāšanu, un maksas autostāvvietu pilnvarotā apsaimniekotāja norēķinu kontu pēcapmaksas veikšanai, pēcapmaksas apmēru u.c. informāciju;

26.3. ja transportlīdzeklim ir piestiprināta valsts reģistrācijas numura zīme, pārbauda, cik neapmaksāti paziņojumi ir par attiecīgā transportlīdzekļa novietošanu maksas autostāvvietā, un:

26.3.1. ja nav apmaksāts viens paziņojums, pie transportlīdzekļa priekšējā vējstikla vadītāja pusē vai uz motocikla, tricikla vai kvadricikla degvielas tvertnes piestiprina informāciju, ka, sākot ar trešo piemērojamo paziņojumu, transportlīdzeklim tiks pielietota riteņu bloķēšanas iekārta. Informācija tiek norādīta arī angļu, krievu un vācu valodā;

26.3.2. ja nav apmaksāti vismaz divi pēcapmaksas paziņojumi, sākot ar trešo piemērojamo paziņojumu, transportlīdzeklim pielieto riteņu bloķēšanas iekārtu. Riteņu bloķēšanas iekārtas pielietošanas gadījumā pie transportlīdzekļa priekšējā vējstikla vadītāja pusē vai uz motocikla, tricikla vai kvadricikla degvielas tvertnes piestiprina informāciju par riteņu bloķēšanas iekārtas noņemšanas kārtību. Informācija tiek norādīta arī angļu, krievu un vācu valodā;

26.4. ja transportlīdzeklim nav piestiprināta valsts reģistrācijas numura zīme, transportlīdzeklim pielieto riteņu bloķēšanas iekārtu. Riteņu bloķēšanas iekārtas pielietošanas gadījumā pie transportlīdzekļa priekšējā vējstikla vadītāja pusē vai uz motocikla, tricikla vai kvadricikla degvielas tvertnes piestiprina informāciju par riteņu bloķēšanas iekārtas noņemšanas kārtību. Informācija tiek norādīta arī angļu, krievu un vācu valodā."

15. Papildināt saistošos noteikumus ar 26.2, 26.3, 26.4 un 26.5punktu šādā redakcijā:

"26.2 Transportlīdzekļa riteņu bloķēšanas iekārtas pielietošanas gadījumā tā tiek noņemta tikai pēc visu neapmaksāto pēcapmaksas paziņojumu apmaksas.

26.3 Apmaksas fakta apstiprināšanai maksas autostāvvietas lietotājs maksas autostāvvietu pilnvarotā apsaimniekotāja atbildīgajam darbiniekam uzrāda maksājumu apliecinošā dokumenta oriģinālu, kuru maksas autostāvvietu pilnvarotā apsaimniekotāja atbildīgajam darbiniekam ir tiesības nofotografēt, ja maksājums tiek veikts elektroniskajā kontroles iekārtā, vai veic samaksu pie maksas autostāvvietu apsaimniekotāja atbildīgā darbinieka, izmantojot bezskaidras naudas norēķinus, maksas autostāvvietu pilnvarotā apsaimniekotāja klientu apkalpošanas centros vai, izmantojot SMS apmaksas pakalpojuma mobilo lietotni.

26.4 Maksas autostāvvietu pilnvarotais apsaimniekotājs nodrošina transportlīdzekļa riteņu bloķēšanas iekārtas noņemšanu divu stundu laikā, ja par pēcapmaksas paziņojumu apmaksas faktu un nepieciešamību noņemt transportlīdzekļa riteņu bloķēšanas iekārtu maksas autostāvvietu pilnvarotais apsaimniekotājs ir informēts no plkst. 6.00 līdz plkst. 23.00, informējot atbildīgo darbinieku vai maksas autostāvvietu pilnvaroto apsaimniekotāju pa tālruni 8585.

26.5 Informāciju par paziņojumu, riteņu bloķēšanas iekārtu pielietošanu un fotogrāfijas glabā maksas autostāvvietu pilnvarotais apsaimniekotājs. Informāciju par transportlīdzeklim piemērotajiem paziņojumiem transportlīdzekļa īpašnieks vai turētājs maksas autostāvvietu pilnvarotā apsaimniekotāja noteiktajā kārtībā var papildus saņemt, reģistrējoties maksas autostāvvietu pilnvarotā apsaimniekotāja Vienotajā pakalpojumu pieteikuma portālā."

16. Papildināt 27.punkta pirmo teikumu ar vārdiem un skaitļiem ", izņemot 26.2punktā norādītajā gadījumā" un aizstāt otrajā teikumā vārdus "transportlīdzekļa reģistrācijas numuru" ar vārdiem "transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numuru".

17. Papildināt saistošos noteikumus ar 27.2, 27.3 un 27.4punktu šādā redakcijā:

"27.2 Maksas autostāvvietas lietotājam ir tiesības veikt maksas autostāvvietas lietošanas pēcapmaksu samazinātā apmērā, kas noteikts šo saistošo noteikumu 27.3punktā, ievērojot šādus nosacījumus:

27.21. maksas autostāvvietas lietotājs piekrīt paziņojumam un nesniedz pretenziju par tā atcelšanu;

27.22. transportlīdzeklim nav pielietota riteņu bloķēšanas iekārta;

27.23. maksājums tiek veikts 10 dienu laikā no paziņojuma sagatavošanas dienas;

27.24. maksājums tiek veikts elektroniskajā kontroles iekārtā, maksas autostāvvietu pilnvarotā apsaimniekotāja klientu apkalpošanas centrā, Vienotajā pakalpojumu pieteikuma portālā vai, izmantojot SMS apmaksas pakalpojuma mobilo lietotni.

27.3 Samazinātā maksas autostāvvietas lietošanas pēcapmaksa tiek noteikta šādā apmērā:

27.31. šo saistošo noteikumu 21.1.apakšpunkta piemērošanas gadījumā - 16,40 euro;

27.32. šo saistošo noteikumu 21.2.apakšpunkta piemērošanas gadījumā - 13,60 euro;

27.33. šo saistošo noteikumu 21.3.apakšpunkta piemērošanas gadījumā - 10,80 euro;

27.34. šo saistošo noteikumu 21.4.apakšpunkta piemērošanas gadījumā - 42,40 euro;

27.35. šo saistošo noteikumu 21.5.apakšpunkta piemērošanas gadījumā - 8 euro;

27.36. šo saistošo noteikumu 21.6.apakšpunkta piemērošanas gadījumā - 4,80 euro;

27.37. šo saistošo noteikumu 22.1.apakšpunkta piemērošanas gadījumā - 11,60 euro;

27.38. šo saistošo noteikumu 22.2.apakšpunkta piemērošanas gadījumā - 9,60 euro;

27.39. šo saistošo noteikumu 22.3.apakšpunkta piemērošanas gadījumā - 7,60 euro;

27.310. šo saistošo noteikumu 22.4.apakšpunkta piemērošanas gadījumā - 29,60 euro;

27.311. šo saistošo noteikumu 22.5.apakšpunkta piemērošanas gadījumā - 5,60 euro.

27.4 Maksas autostāvvietas lietošanas pēcapmaksa jāveic pilnā apmērā, ja pēc samazinātās pēcapmaksas veikšanas par paziņojumu ir iesniegta pretenzija."

18. Papildināt saistošos noteikumus ar 30.1 un 30.2punktu šādā redakcijā:

"30.1 Pretenzijas iesniegšana aptur pienākumu apmaksāt paziņojumu līdz brīdim, kamēr maksas autostāvvietas pilnvarotais apsaimniekotājs ir izskatījis pretenziju par paziņojuma piemērošanu un sniedzis atbildi, izņemot 30.2punktā norādīto gadījumu. Maksas autostāvvietu pilnvarotais apsaimniekotājs paziņojumu uzskata par neapmaksātu, ja samaksa par to nav saņemta paziņojumā norādītajā maksas autostāvvietu pilnvarotā apsaimniekotāja norēķinu kontā trīs dienu laikā no brīža, kad pretenzijas iesniedzējs šajā punktā norādītajā kārtībā iepazīstināts ar atbildi par pretenzijas izskatīšanu, pretenzijas iesniedzējam nosūtot rakstveida atbildi:

30.11. uz elektroniskā pasta adresi, ja iesniedzējs iesniedzis pretenziju ar elektroniskā pasta starpniecību vai rakstveida iesniegumā ir norādījis e-pasta adresi. Šādā gadījumā tiek uzskatīts, ka pretenzijas iesniedzējs ar atbildi ir iepazīstināts otrajā darba dienā pēc tās nosūtīšanas;

30.12. uz iesniedzēja norādīto adresi vienkāršā pasta sūtījumā. Šādā gadījumā tiek uzskatīts, ka pretenzijas iesniedzējs ar atbildi ir iepazīstināts astotajā dienā no dienas, kad atbilde uz pretenziju pie maksas autostāvvietu pilnvarotā apsaimniekotāja reģistrēta kā nosūtāmais dokuments;

30.13. atbilde tiek ievietota maksas autostāvvietu pilnvarotā apsaimniekotāja Vienotajā pakalpojumu pieteikuma portālā, ja iesniedzējs ir šī portāla lietotājs. Šādā gadījumā tiek uzskatīts, ka pretenzijas iesniedzējs ar atbildi ir iepazīstināts otrajā darba dienā pēc atbildes ievietošanas portālā.

30.2 Ja transportlīdzeklim tiek pielietota riteņu bloķēšanas ierīce, maksas autostāvvietas lietotājam ir pienākums veikt visu transportlīdzeklim piemēroto pēcapmaksas paziņojumu apmaksu neatkarīgi no tā, vai par kādu no piemērotajiem pēcapmaksas paziņojumiem ir iesniegta sūdzība. Šādā gadījumā maksas autostāvvietas lietotājs ir tiesīgs iesniegt sūdzību, un tās pamatotības gadījumā maksas autostāvvietas lietotājam tiek atmaksāta samaksātā pēcapmaksas summa, tajā skaitā gadījumā, ja tiek pierādīts, ka transportlīdzeklim ir mainītas īpašuma vai turējuma tiesības un jaunais transportlīdzekļa īpašnieks nevarēja būt maksas autostāvvietas lietotājs paziņojumu piemērošanas brīdī."

19. Papildināt saistošos noteikumus ar 33.punktu šādā redakcijā:

"33. Šo saistošo noteikumu 26.3. un 26.4.apakšpunkts, 26.2-26.4 un 30.2punkts ir piemērojami attiecībā uz paziņojumiem, kas sagatavoti, sākot no 2018.gada 1.novembra."

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs

 

Paskaidrojuma raksts
Rīgas domes 2018.gada 23.maija saistošajiem noteikumiem Nr.39 "Grozījumi Rīgas domes 2013.gada 5.februāra saistošajos noteikumos Nr.206 "Rīgas pilsētas pašvaldības maksas autostāvvietu apsaimniekošanas un lietošanas saistošie noteikumi""

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

1.1. Tiek paredzēts, ka elektroniskajā kontroles iekārtā nevarēs norēķināties ar maksas autostāvvietu pilnvarotā apsaimniekotāja noteiktā nomināla metāla monētām.

1.2. Precizēti personas datu apstrādes jautājumi: noteikts, ka maksas autostāvvietu pilnvarotais apsaimniekotājs ir datu pārzinis datu apstrādei saistībā ar maksas autostāvvietu apsaimniekošanu, kā arī ir datu subjektu kontaktpunkts, kas nosaka datu apstrādes nolūkus, veic atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus un datu subjektu informēšanu, patstāvīgi slēdz datu apstrādes līgumus ar citiem pārziņiem un apstrādātājiem. Norādīti maksas autostāvvietu pilnvarotā apsaimniekotāja darbinieku veiktās videonovērošanas nolūki.

1.3. Elektroniskajā kontroles iekārtā vajadzēs reģistrēt transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numuru, savukārt elektroniskās kontroles iekārtas izdoto čeku turpmāk nevajadzēs novietot transportlīdzeklī, jo kontrolējošā persona apmaksas faktu varēs redzēt tās viedierīcē.

1.4. Noteikumos noteikts, ka maksas autostāvvietu pilnvarotais apsaimniekotājs izveidotajā Vienotajā pakalpojumu pieteikuma portālā nodrošina, ka fiziskā vai juridiskā persona, autentificējoties un piekrītot portāla izmantošanas noteikumiem, var reģistrēt turējumā vai īpašumā esošu transportlīdzekli un saņemt informāciju par portālā reģistrētajiem transportlīdzekļiem piemērotajiem pēcapmaksas paziņojumiem, iesniegt pretenzijas un saņemt atbildes, veikt maksājumus un izdarīt citas maksas autostāvvietu pilnvarotā apsaimniekotāja nodrošinātas darbības.

1.5. Precizēts, ka arī par piekabes (puspiekabes) novietošanu maksas autostāvvietā jāveic samaksa.

1.6. Noteikts, ka, uzsākot izrakstīt pēcapmaksas paziņojumu, personai uz laiku, kas nav ilgāks par 5 minūtēm, tiek liegta iespēja veikt priekšapmaksu ar SMS pakalpojumu.

1.7. Precizēta terminoloģija par transportlīdzekļu valsts reģistrācijas numuru.

1.8. Paredzēts, ka, ja nav apmaksāti vismaz divi pēcapmaksas paziņojumi, sākot ar trešo piemērojamo paziņojumu, transportlīdzeklim pielieto riteņu bloķēšanas iekārtu.

1.9. Viena neapmaksāta pēcapmaksas paziņojuma gadījumā, piemērojot otro pēcapmaksas paziņojumu, uz transportlīdzekļa tiks novietota informācija, ka divu neapmaksātu pēcapmaksas paziņojumu gadījumā (arī tad, ja saskaņā ar saistošajiem noteikumiem pēcapmaksas paziņojuma apmaksai nav iestājies termiņš) trešā piemērotā pēcapmaksas paziņojuma piemērošanas gadījumā transportlīdzeklim pielietos riteņu bloķēšanas iekārtu. Informācija tiek norādīta arī angļu, krievu un vācu valodā.

1.10. Riteņu bloķēšanas iekārtu transportlīdzekļiem, kuriem nav transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numura zīmes, pielieto, sākot ar pirmo piemēroto pēcapmaksas paziņojumu.

1.11. Maksas autostāvvietu pilnvarotais apsaimniekotājs nodrošina riteņu bloķēšanas iekārtas noņemšanu divu stundu laikā, ja par pēcapmaksas paziņojumu apmaksas faktu un nepieciešamību noņemt transportlīdzekļa riteņu bloķēšanas iekārtu maksas autostāvvietu apsaimniekotājs tiek informēts no plkst. 6.00 līdz plkst. 23.00, informējot atbildīgo darbinieku vai maksas autostāvvietu pilnvaroto apsaimniekotāju pa tālruni 8585.

1.12. Riteņu bloķēšanas iekārta tiek noņemta tikai pēc visu piemēroto un neapmaksāto pēcapmaksas paziņojumu apmaksas. Riteņu bloķēšanas iekārtas pielietošanas gadījumā netiek piemērots noteikums par tiesībām veikt pēcapmaksas apmaksu 30 dienu laikā (vai tā pagarinājums, ja iesniegta pretenzija par pēcapmaksas paziņojuma piemērošanu). Ja riteņu bloķēšanas iekārtas pielietošanas gadījumā ir iesniegta pretenzija un tā tiek atzīta par pamatotu, samaksātā nauda tiek atmaksāta, tajā skaitā gadījumā, ja tiek pierādīts, ka transportlīdzeklim ir mainītas īpašuma vai turējuma tiesības un jaunais transportlīdzekļa īpašnieks nevarēja būt maksas autostāvvietas lietotājs paziņojumu piemērošanas brīdī.

1.13. Maksas autostāvvietas lietotājam ir tiesības veikt samaksu par pēcapmaksas paziņojumu samazinātā apmērā, kas ir 80% no pēcapmaksas, 10 dienu laikā no paziņojuma piemērošanas dienas, ievērojot šādus nosacījumus:

1.13.1. maksas autostāvvietas lietotājs piekrīt paziņojuma piemērošanai un par paziņojuma piemērošanu neiesniedz pretenziju. Paziņojums ir jāapmaksā pilnā apmērā, ja par tā piemērošanu pēc samazinātās maksas samaksāšanas tiek iesniegta pretenzija par paziņojuma piemērošanu;

1.13.2. maksājums tiek veikts elektroniskajā kontroles iekārtā, maksas autostāvvietu pilnvarotā apsaimniekotāja klientu apkalpošanas centros, Vienotajā pakalpojumu pieteikuma portālā vai, izmantojot SMS apmaksas pakalpojuma mobilo lietotni;

1.13.3. par paziņojuma piemērošanu nav pielietota riteņu bloķēšanas iekārta.

1.14. Precizēta pretenziju iesniegšanas kārtība par pēcapmaksas paziņojumu piemērošanu un atbildes sniegšanu, paredzot, ka pretenzijas iesniegšana aptur pienākumu apmaksāt paziņojumu līdz brīdim, kamēr maksas autostāvvietu pilnvarotais apsaimniekotājs ir izskatījis pretenziju par paziņojuma piemērošanu un sniedzis atbildi, izņemot riteņu bloķēšanas iekārtas pielietošanas gadījumā. Maksas autostāvvietu pilnvarotais apsaimniekotājs paziņojumu uzskata par neapmaksātu, ja samaksa par to nav saņemta paziņojumā norādītajā maksas autostāvvietu pilnvarotā apsaimniekotāja norēķinu kontā trīs dienu laikā no brīža, kad pretenzijas iesniedzējs šajā punktā norādītajā kārtībā iepazīstināts ar atbildi par pretenzijas izskatīšanu, pretenzijas iesniedzējam nosūtot rakstveida atbildi:

1.14.1. uz elektroniskā pasta adresi, ja iesniedzējs iesniedzis pretenziju ar elektroniskā pasta starpniecību vai rakstveida iesniegumā ir norādījis e-pasta adresi. Šādā gadījumā tiek uzskatīts, ka pretenzijas iesniedzējs ar atbildi ir iepazīstināts otrajā darba dienā pēc tās nosūtīšanas;

1.14.2. uz iesniedzēja norādīto adresi vienkāršā pasta sūtījumā. Šādā gadījumā tiek uzskatīts, ka pretenzijas iesniedzējs ar atbildi ir iepazīstināts astotajā dienā no dienas, kad atbilde uz pretenziju pie maksas autostāvvietu pilnvarotā apsaimniekotāja reģistrēta kā nosūtāmais dokuments;

1.14.3. atbilde tiek ievietota maksas autostāvvietu pilnvarotā apsaimniekotāja Vienotajā pakalpojumu pieteikuma portālā, ja iesniedzējs ir šī portāla lietotājs. Šādā gadījumā tiek uzskatīts, ka pretenzijas iesniedzējs ar atbildi ir iepazīstināts otrajā darba dienā pēc atbildes ievietošanas portālā.

1.15. Riteņu bloķēšanas iekārtu pielietošanas kārtība tiek piemērota par tiem pēcapmaksas paziņojumiem, kuri piemēroti, sākot no 2018.gada 1.novembra.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

2.1. Elektroniskās kontroles iekārtas tiek regulāri bojātas, no tām mēģinot izzagt monētas, tajās tiek ievietoti plastmasas maisiņi, kā arī tajās tiek ievietotas citu valstu monētas. Tā rezultātā rodas zaudējumi gan par elektronisko kontroles iekārtu remontu, gan nesaņemto ienākumu veidā, kā arī rodas domstarpības ar transportlīdzekļu lietotājiem par iespēju norēķināties par pakalpojumiem ar priekšapmaksu un attiecīgi pēcapmaksas paziņojumu piemērošanu. Tāpēc tiek paredzēts, ka turpmāk par Rīgas pilsētas pašvaldības maksas autostāvvietām varēs norēķināties tikai bezskaidras naudas veidā, ar SMS pakalpojumu, elektronisko naudu, iegādājoties mēneša abonementu, iedzīvotāja karti vai lietotāja karti.

2.2. Saistībā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) pieņemšanu precizēti datu apstrādes jautājumi, sniedzot informāciju par datu pārzini šo saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanā, nosakot veiktās videonovērošanas nolūkus.

2.3. Modernizējot maksas autostāvvietu pakalpojumu sniegšanu, tiek paredzēts, ka elektroniskajās kontroles iekārtās ir jāievada transportlīdzekļa reģistrācijas valsts numurs, kā rezultātā izsniegtais čeks vairs nebūs jānovieto transportlīdzeklī, bet norēķināšanās, izmantojot elektronisko kontroles iekārtu, par attiecīgo transportlīdzekli faktu maksas autostāvvietas kontrolieris redzēs kontroles iekārtā (kontroliera viedierīcē). Šādas izmaiņas būs labvēlīgākas maksas autostāvvietu lietotājiem, jo viņiem vairs nebūs jādodas atpakaļ uz transportlīdzekli čeka novietošanai, kā arī neradīsies domstarpības par to, vai čeks ir izdots par norēķināšanos par attiecīgā transportlīdzekļa novietošanu maksas autostāvvietā vai par čeka novietošanu (redzamību).

2.4. Lai pilnveidotu maksas autostāvvietu lietotāju iespējas iegūt informāciju par maksas autostāvvietu pakalpojumiem, uzlabotu saziņas iespējas, piemēram, iesniedzot pretenzijas, saņemot atbildes, informāciju par piemērotajiem pēcapmaksas paziņojumiem, atvieglojot norēķinu iespējas u.c., maksas autostāvvietu pilnvarotais apsaimniekotājs nodrošina izveidotā Vienotā pakalpojumu pieteikuma portāla darbību, kuram var piekļūt ar interneta starpniecību, noslēdzot līgumu ar maksas autostāvvietu pilnvaroto apsaimniekotāju (piekrītot portāla lietošanas noteikumiem).

2.5. Dažkārt maksas autostāvvietās tiek novietotas piekabes vai transportlīdzekļu sastāvi ar piekabēm, aizņemot maksas autostāvvietu. Tāpēc tiek precizēts, ka arī par piekabi ir jāveic samaksa analoģiski kā par mehāniskā transportlīdzekļa novietošanu maksas autostāvvietā.

2.6. Lai nerastos situācija, ka pēcapmaksas paziņojuma izrakstīšanas laikā maksas autostāvvietas lietotājs veic priekšapmaksu un tādējādi par maksas autostāvvietas lietošanu ir jāveic gan pēcapmaksa, gan priekšapmaksa (maksas autostāvvietas lietotājs faktiski samaksā dubultu maksu), tiek paredzēts, ka pēcapmaksas paziņojuma izrakstīšanas uzsākšanas brīdī tiek bloķēta iespēja veikt priekšapmaksas norēķinu uz laiku, kas nav ilgāks par 5 minūtēm. Ieviešot šādu normu, tiktu noregulēti gan maksas autostāvvietu pilnvarotā apsaimniekotāja, gan lietotāja tiesības un pienākumi, novērošot domstarpības, kā arī izskausta iespēja veikt SMS norēķinus, konstatējot, ka kontrolieris ir uzsācis pēcapmaksas paziņojuma izrakstīšanu.

2.7. Prakse liecina, ka ir virkne maksas autostāvvietu lietotāju, kuri neveic samaksu par pēcapmaksas paziņojumiem. Tāpēc maksas autostāvvietu pilnvarotais apsaimniekotājs ir spiests veikt parādu piedziņu, tajā skaitā, ceļot prasības tiesā. Vienlaicīgi jānorāda, ka maksas autostāvvietu pilnvarotajam apsaimniekotājam ir ierobežotas iespējas veikt saistību piedziņu no ārvalstīs reģistrēto transportlīdzekļu lietotājiem. Tāpēc, lai samazinātu izdevumus par pēcapmaksas paziņojumu apmaksas piedziņu, nodrošinātos pret ļaunprātīgiem maksas autostāvvietu pēcapmaksas paziņojumu neapmaksātājiem, it sevišķi ārvalstu transportlīdzekļiem, no kuru īpašniekiem pēcapmaksas paziņojumu apmaksas piedziņa ir ļoti sarežģīta, noteiktos gadījumos nepieciešams pielietot transportlīdzekļa riteņu bloķēšanas iekārtas. Lai brīdinātu transportlīdzekļa vadītāju par to, ka no trešā piemērotā pēcapmaksas paziņojuma divu neapmaksātu pēcapmaksas paziņojumu gadījumā (arī gadījumā, ja tiem nav iestājies samaksas termiņš) tiks pielietota riteņu bloķēšanas iekārta, piemērojot otro pēcapmaksas paziņojumu, uz transportlīdzekļa tiks novietots brīdinājums (arī angļu, krievu un vācu valodā) par riteņu bloķēšanas iekārtas pielietošanu.

2.8. Lai izvairītos no gadījumiem, kad transportlīdzeklim tiek noņemta valsts reģistrācijas numura zīme, transportlīdzekli novietojot maksas autostāvvietā, tiek paredzēts, ka šādiem transportlīdzekļiem tiks pielietota riteņu bloķēšanas iekārta.

2.9. Saistošajos noteikumos iekļauti noteikumi par riteņu bloķēšanas iekārtas noņemšanas kārtību. Lai izvairītos no gadījumiem, kad riteņu bloķēšanas iekārtas pielietošana nesasniedz mērķi, nodrošinātu efektīvu un ātru pēcapmaksas paziņojumu labprātīgu samaksu, riteņu bloķēšanas iekārta tiek noņemta tikai pēc visu piemēroto un neapmaksāto pēcapmaksas paziņojumu apmaksas.

2.10. Maksas autostāvvietas lietotājam ir tiesības veikt samaksu par pēcapmaksas paziņojumu samazinātā apmērā, kas ir 80% no pēcapmaksas, 10 dienu laikā no paziņojuma piemērošanas dienas, neiesniedzot pretenziju par pēcapmaksas paziņojuma piemērošanu. Šāda norma ieviesta, lai veicinātu ātru un efektīvu pēcapmaksas paziņojumu apmaksu. Vienlaicīgi, lai nodrošinātu samazinātās pēcapmaksas paziņojuma maksas apmaksas precīzu administrēšanu, tiek noteikti ierobežoti veidi samazinātās pēcapmaksas samaksai, paredzot, ka maksājums tiek veikts elektroniskajā kontroles iekārtā, maksas autostāvvietu pilnvarotā apsaimniekotāja klientu apkalpošanas centros, Vienotajā pakalpojumu pieteikuma portālā vai, izmantojot SMS apmaksas pakalpojuma mobilo lietotni. Nosakot maksājumu veikšanu šādā veidā, maksimāli tiks samazināta kļūdīšanās iespēja maksājuma veikšanā, novērošot iespējamās negatīvās sekas transportlīdzekļa īpašniekam, piemēram, neprecīza maksājuma gadījumā maksas autostāvvietu pilnvarotais apsaimniekotājs to nevarētu piesaistīt konkrētam pēcapmaksas paziņojumam, kā rezultātā varētu tikt uzsāktas piedziņas darbības u.c. Samazināto pēcapmaksu nevarēs veikt, ja transportlīdzeklim ir pielietota riteņu bloķēšanas iekārta.

2.11. Saistošajos noteikumos noteikta pretenziju izskatīšanas un atbilžu sniegšanas kārtība, lai precizētu iespējamos saziņas kanālus un informācijas saņemšanas termiņus un mazinātu domstarpības starp maksas autostāvvietu lietotājiem un maksas autostāvvietu pilnvaroto apsaimniekotāju šajos jautājumos.

2.12. Lai transportlīdzekļiem nepiemērotu kārtību par riteņu bloķēšanas iekārtu pielietošanu par paziņojumiem, kuri piemēroti pirms šo grozījumu stāšanās spēkā, un maksas autostāvvietu pilnvarotais apsaimniekotājs varētu veikt informācijas tehnoloģiju un grāmatvedības sistēmu sagatavošanu un nodrošināt riteņu bloķēšanas iekārtu pielietošanu, riteņu bloķēšanas iekārtu pielietošanas kārtībai nepieciešams noteikt vēlāku spēkā stāšanās termiņu - no 2018.gada 1.novembra.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Rīgas pilsētas pašvaldības maksas autostāvvietas saskaņā ar Rīgas domes 2013.gada 5.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.206 "Rīgas pilsētas pašvaldības maksas autostāvvietu apsaimniekošanas un lietošanas saistošie noteikumi" apsaimnieko Rīgas pašvaldības SIA "Rīgas satiksme", kura iegūtos līdzekļus no autostāvvietu lietošanas novirza izdevumu segšanai par maksas autostāvvietu apsaimniekošanu. Ņemot vērā norādīto, ar saistošo noteikumu grozījumiem netiek paredzēta ietekme uz pašvaldības budžetu.

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Netiek paredzēta būtiska ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Administratīvās procedūras netiek būtiski mainītas.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Konsultācijas ar privātpersonām par saistošajiem noteikumiem nav veiktas, taču, izstrādājot projektu, tas tika saskaņots ar Rīgas pilsētas pašvaldības maksas autostāvvietu apsaimniekotāju Rīgas pašvaldības SIA "Rīgas satiksme".

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs

30.06.2018