Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs
Ministru kabineta noteikumi Nr. 361

Rīgā 2018. gada 26. jūnijā (prot. Nr. 30 8. §)
Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 9. maija noteikumos Nr. 253 "Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi"
Izdoti saskaņā ar Būvniecības likuma
5. panta pirmās daļas 2. punktu
un otrās daļas 5., 7. un 10. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2017. gada 9. maija noteikumos Nr. 253 "Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2017, 111. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt noteikumu tekstā vārdu "pasūtītājs" (attiecīgā locījumā) un vārdus "būvniecības ierosinātājs (pasūtītājs)" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "būvniecības ierosinātājs" (attiecīgā locījumā).

2. Aizstāt noteikumu tekstā (izņemot 5. un 179. punktu, 5. pielikuma 2. punkta 14. apakšpunktu un 12. pielikumu) vārdu "būvvalde" (attiecīgā locījumā), vārdu "birojs" (attiecīgā locījumā) un vārdus "būvvalde vai birojs" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas" (attiecīgā locījumā).

3. Izteikt 3. punktu šādā redakcijā:

"3. Šajos noteikumos noteikto inženierbūvju būvniecības (turpmāk – būvniecība) procesa kontroli un tiesiskumu nodrošina institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas:

3.1. Būvniecības likuma 6.1 panta pirmās daļas 1. un 1.1 punktā minētajos gadījumos – Būvniecības valsts kontroles birojs (turpmāk – birojs);

3.2. citos gadījumos – attiecīgās administratīvās teritorijas būvvalde."

4. Izteikt 13. punktu šādā redakcijā:

"13. Būvniecības ieceres dokumentāciju (paskaidrojuma raksts, paskaidrojuma raksts inženierbūves konservācijai, apliecinājuma karte, būvprojekts minimālā sastāvā) izstrādā trijos oriģinālos eksemplāros, bet Būvniecības likuma 6.1 panta pirmās daļas 1. punktā minētajos gadījumos – četros eksemplāros (izņemot būvprojektu minimālā sastāvā). Vienu eksemplāru glabā institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, pa vienam eksemplāram pie būvniecības ierosinātāja un būvspeciālista vai būvkomersanta, un Būvniecības likuma 6.1 panta pirmās daļas 1. punktā minētajos gadījumos – birojā. Būvniecības ieceres dokumentāciju izstrādā vienā eksemplārā, ja dokuments ir sagatavots un iesniegts elektroniski."

5. Izteikt 16. punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Ja jaunas būves būvniecībai institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, ir saskaņojusi būvniecības ieceres dokumentāciju, šīs plānotās būves papildu inženiertīkla pievada būvniecībai var iesniegt minētajā institūcijā atsevišķu būvniecības ieceres dokumentāciju."

6. Aizstāt 38. un 39. punktā skaitli un vārdus "9. panta otrajā daļā" ar skaitli un vārdu "9. pantā".

7. Izteikt 49. punktu šādā redakcijā:

"49. Institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, izvērtējot būvniecības ieceres dokumentāciju un būvniecības iesniegumā norādīto informāciju, būvatļaujas projektēšanas nosacījumos var noteikt mazāku izstrādājamo un minētajā institūcijā iesniedzamo būvprojekta daļu (sadaļu) skaitu, nekā noteikts otrās vai trešās grupas inženierbūves būvprojektam, ja plānota otrās vai trešās grupas inženierbūves atjaunošana, pārbūve vai restaurācija."

8. Aizstāt 75. punktā skaitli un vārdus "9. panta trešajā daļā" ar skaitli un vārdu "9.1 pantā".

9. Izteikt 80. punktu šādā redakcijā:

"80. Izstrādātā būvprojekta oriģinālu (ar atbildīgā būvprojekta izstrādātāja un būvniecības ierosinātāja oriģināliem parakstiem un saskaņojumiem uz būvprojekta ģenerālplāna rasējuma lapas) trijos eksemplāros (Būvniecības likuma 6.1 panta pirmās daļas 1. punktā minētajos gadījumos – četros eksemplāros), ja nepieciešams, pievienojot būvprojekta ekspertīzes atzinumu, iesniedz institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, būvatļaujas projektēšanas nosacījumu izpildes termiņa laikā. Vienu eksemplāru glabā institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, pa vienam eksemplāram pie būvniecības ierosinātāja un būvprojekta izstrādātāja vai atbildīgā būvspeciālista attiecīgajā projektēšanas jomā, un Būvniecības likuma 6.1 panta pirmās daļas 1. punktā minētajos gadījumos – birojā. Būvprojektu iesniedz vienā eksemplārā, ja dokuments ir sagatavots un iesniegts elektroniski."

10. Izteikt 84. punktu šādā redakcijā:

"84. Pēc tam kad būvniecības ierosinātājs novērsis trūkumus, kurus konstatējusi institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, būvniecības ierosinātājs atkārtoti būvatļaujas projektēšanas nosacījumu izpildes termiņa laikā iesniedz būvprojektu izvērtēšanai minētajā institūcijā."

11. Izteikt 89. un 90. punktu šādā redakcijā:

"89. Ja saskaņā ar šo noteikumu 88. punktu ir veikta atkārtota būvniecības ieceres izvērtēšana, būvatļauju (būvdarbu veikšanas ilgumu) pagarina uz laiku, ko noteikusi institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, bet ne ilgāk kā uz trijiem gadiem, ja minētajā institūcijā ir iesniegts inženierbūves izpildmērījums šo noteikumu 146. punktā minētajos gadījumos un atbilstoša attiecīgā būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polises kopija. Ja inženierbūve minētajā termiņā netiek nodota ekspluatācijā un ir mainījušies faktiskie vai tiesiskie apstākļi, uz kuru pamata tika uzsākta būvniecība, institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, var pieņem lēmumu par pašvaldības teritorijas plānojumam neatbilstošas inženierbūves nojaukšanu.

90. Ja inženierbūve, kurai nav veikts ietekmes uz vidi novērtējums atbilstoši likumam "Par ietekmes uz vidi novērtējumu", vai tās kārta (ja inženierbūvi paredzēts īstenot pa kārtām) nav nodota ekspluatācijā noteiktajā termiņā, būvatļauju (būvdarbu veikšanas ilgumu) pagarina uz laiku, ko pieprasījis būvniecības ierosinātājs, ja institūcijā, kura pilda būvvaldes funkciju, ir iesniegts inženierbūves izpildmērījums šo noteikumu 146. punktā minētajos gadījumos un atbilstoša attiecīgā būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polises kopija."

12. Izteikt 136. un 137. punktu šādā redakcijā:

"136. Ja atbilstoši kompetencei iestāde, kas nav institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, ir apturējusi būvdarbus, tā nekavējoties par to informē minēto institūciju.

137. Institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 134. un 136. punktā minētās informācijas saņemšanas apseko objektu un pieņem lēmumu par atļauju pārtraukt būvdarbus, saskaņo inženierbūves konservācijas darbu veikšanas projektu vai, ja nepieciešams, pieņem lēmumu par inženierbūves konservāciju."

13. Izteikt 138. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"138. Ja pēc objekta apsekošanas konstatēta inženierbūves konservācijas nepieciešamība un būvniecības ierosinātājs nav iesniedzis institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, inženierbūves konservācijas darbu veikšanas projektu, minētā institūcija lēmumā par inženierbūves konservāciju norāda:".

14. Izteikt 142. punktu šādā redakcijā:

"142. Būvdarbi ir uzskatāmi par pārtrauktiem ar brīdi, kad institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, ir pieņēmusi lēmumu par atļauju apturēt būvdarbus vai kad būvniecības ierosinātājs ir pabeidzis inženierbūves konservācijas darbus atbilstoši minētās institūcijas saskaņotajam inženierbūves konservācijas darbu veikšanas projektam."

15. Izteikt 144. un 145. punktu šādā redakcijā:

"144. Ja institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, pēc būvdarbu pārtraukšanas vēlākā laikposmā konstatē, ka inženierbūve var radīt bīstamību videi vai cilvēku dzīvībai un veselībai vai tai ir bīstami bojātas konstrukcijas, minētā institūcija pieņem lēmumu par inženierbūves konservāciju šajā nodaļā minētajā kārtībā.

145. Ja pēc būvdarbu apturēšanas institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, konstatē, ka nepieciešama inženierbūves konservācija, minētā institūcija pieņem lēmumu par inženierbūves konservāciju šajā nodaļā minētajā kārtībā."

16. Izteikt 163. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"163. Ierosinot inženierbūves pieņemšanu ekspluatācijā, būvniecības ierosinātājs institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, iesniedz šādus dokumentus:".

17. Izteikt 165. punktu šādā redakcijā:

"165. Inženierbūvi pieņem ekspluatācijā institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas. Birojs pieņemšanas procesā pieaicina būvvaldes amatpersonu, ja būvvalde ir izteikusi vēlmi tajā piedalīties."

18. Izteikt 167. punktu šādā redakcijā:

"167. Institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, novērtē inženierbūves gatavību ekspluatācijai, pamatojoties uz minētajā institūcijā iesniegtajiem šo noteikumu 163. punktā minētajiem dokumentiem, kā arī atbilstību normatīvajiem aktiem būvniecības jomā."

19. Izteikt 194. punktu šādā redakcijā:

"194. Šo noteikumu 193.1. apakšpunktā minētā dokumenta oriģinālu un šo noteikumu 193.2., 193.3. un 193.4. apakšpunktā minēto dokumentu kopijas būvniecības ierosinātājs nodod glabāšanā tās institūcijas arhīvā, kura pilda būvvaldes funkcijas."

20. Izteikt 198. punktu šādā redakcijā:

"198. Institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, pieņemot inženierbūves nojaukšanu, novērtē inženierbūves nojaukšanas un teritorijas sakārtošanas darbus, pamatojoties uz minētajā institūcijā iesniegtajiem šo noteikumu 193. punktā norādītajiem dokumentiem, kā arī atbilstību normatīvajiem aktiem būvniecības jomā."

21. Aizstāt 1., 2., 3. un 4. pielikumā tekstu "__________________ būvvaldei" ar tekstu

"

 ".
 

(institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas)

 

22. Aizstāt 7. pielikumā tekstu "__________________ būvvaldes" ar tekstu

"

 ".
 

(institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas)

 
Ministru prezidents Māris Kučinskis

Ministru prezidenta biedrs,
ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens
29.06.2018