Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs
Ministru kabineta noteikumi Nr. 360

Rīgā 2018. gada 26. jūnijā (prot. Nr. 30 7. §)
Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumos Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi"
Izdoti saskaņā ar Būvniecības likuma
5. panta pirmās daļas 2. punktu un
otrās daļas 1. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumos Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 194. nr.; 2016, 209. nr.; 2017, 40. nr.; 2018, 75. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt noteikumu tekstā vārdu "pasūtītājs" (attiecīgā locījumā) un vārdus "būvniecības ierosinātājs (pasūtītājs)" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "būvniecības ierosinātājs" (attiecīgā locījumā).

2. Aizstāt noteikumu tekstā (izņemot 3.1, 5., 170. un 225. punktu, 8. pielikuma 2. punkta 9. apakšpunktu un 4. punkta 12. apakšpunktu un 15. pielikumu) vārdu "būvvalde" (attiecīgā locījumā), vārdu "birojs" (attiecīgā locījumā) un vārdus "būvvalde vai birojs" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas" (attiecīgā locījumā).

3. Izteikt 3. punktu šādā redakcijā:

"3. Šajos noteikumos noteikto ēku būvniecības (turpmāk – būvniecība) procesa kontroli un tiesiskumu nodrošina institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas:

3.1. Būvniecības likuma 6.1 panta pirmās daļas 1. un 1.1 punktā minētajos gadījumos – Būvniecības valsts kontroles birojs (turpmāk – birojs);

3.2. citos gadījumos – attiecīgās administratīvās teritorijas būvvalde."

4. Izteikt 20. punktu šādā redakcijā:

"20. Būvniecības ieceres dokumentus (izņemot būvniecības iesniegumu) izstrādā trijos oriģinālos eksemplāros, bet Būvniecības likuma 6.1 panta pirmās daļas 1. punktā minētajos gadījumos – četros oriģinālos eksemplāros. Viens eksemplārs tiek glabāts institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, pa vienam eksemplāram glabā būvniecības ierosinātājs un būvprojekta izstrādātājs, būvkomersants vai būvspeciālists, kā arī Būvniecības likuma 6.1 panta pirmās daļas 1. punktā minētajos gadījumos viens eksemplārs tiek glabāts birojā. Ja būvniecības ierosinātājs pats izstrādā būvniecības ieceres dokumentus, tos sagatavo divos oriģinālos eksemplāros (pa vienam eksemplāram glabā institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, un būvniecības ierosinātājs). Būvniecības ieceres dokumentus izstrādā vienā eksemplārā, ja dokuments ir sagatavots un iesniegts elektroniski. Visus izstrādāto būvniecības ieceres dokumentu eksemplārus iesniedz institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas."

5. Aizstāt 44.  un 44.1 punktā skaitli un vārdus "9. panta otrajā daļā" ar skaitli un vārdu "9. pantā".

6. Izteikt 50. punktu šādā redakcijā:

"50. Pēc tam kad institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, izdarījusi atzīmi ēkas fasādes apliecinājuma kartē, būvniecības ierosinātājs iesniedz minētajā institūcijā būvdarbu uzsākšanai nepieciešamos dokumentus. Būvniecības īstenošanas termiņš ir pieci gadi, kas skaitāms no lēmuma pieņemšanas par būvniecības ieceres akceptu."

7. Aizstāt 52. punktā skaitli un vārdus "9. panta otrajai daļai" ar skaitli un vārdu "9. pantam".

8. Izteikt 55. punktu šādā redakcijā:

"55. Institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, izvērtējot būvniecības ieceres dokumentus un būvniecības iesniegumā norādīto informāciju, būvatļaujas projektēšanas nosacījumos var noteikt mazāku izstrādājamo un minētajā institūcijā iesniedzamo būvprojekta daļu (sadaļu) skaitu, nekā noteikts otrās grupas ēkas būvprojektam, ja tiek būvēta, atjaunota, pārbūvēta viena vai divu dzīvokļu dzīvojamā ēka un tās palīgēkas, kā arī lauku saimniecības nedzīvojamās ēkas."

9. Aizstāt 82. punktā skaitli un vārdus "9. panta trešās daļas" ar skaitli un vārdu "9.1 pantā".

10. Izteikt 91. punktu šādā redakcijā:

"91. Pēc tam kad būvniecības ierosinātājs novērsis trūkumus, ko konstatējusi institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, būvniecības ierosinātājs atkārtoti būvatļaujas projektēšanas nosacījumu izpildes termiņa laikā iesniedz būvprojektu izvērtēšanai minētajā institūcijā."

11. Izteikt 93. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"93. Ja ir izpildīti būvatļaujā iekļautie būvdarbu uzsākšanas nosacījumi un būvniecības ierosinātājs iesniedzis institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, nepieciešamos dokumentus, minētā institūcija Būvniecības likuma 12. panta piektajā daļā noteiktajā termiņā:".

12. Izteikt 134. punktu šādā redakcijā:

"134. Institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, var pieprasīt pēc pamatu izbūves iesniegt pamatu izpildmērījuma plānu, ja tai rodas pamatotas šaubas, ka plānotais objekts tiek būvēts, pārsniedzot normatīvajos aktos noteikto attālumu no kaimiņu zemes gabala robežas (ēkas) vai būvniecības ieceres dokumentācijā saskaņoto attālumu, kā arī strīda gadījumā."

13. Izteikt 147. un 148. punktu šādā redakcijā:

"147. Ja iestāde, kas nav institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, atbilstoši kompetencei ir apturējusi būvdarbus, tā nekavējoties par to informē minēto institūciju.

148. Institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 145. un 147. punktā minētās informācijas saņemšanas par būvdarbu pārtraukšanu vai apturēšanu veic objekta apsekošanu un pieņem lēmumu par atļauju pārtraukt būvdarbus, saskaņo ēkas konservācijas darbu veikšanas projektu vai, ja nepieciešams, pieņem lēmumu par ēkas konservāciju."

14. Izteikt 149. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"149. Ja pēc objekta apsekošanas konstatēts, ka nepieciešama ēkas konservācija, bet būvniecības ierosinātājs nav iesniedzis institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, ēkas konservācijas darbu veikšanas projektu, minētā institūcija lēmumā par ēkas konservāciju norāda:".

15. Izteikt 153. punktu šādā redakcijā:

"153. Būvdarbi ir uzskatāmi par pārtrauktiem ar brīdi, kad institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, ir pieņēmusi lēmumu par būvdarbu apturēšanu vai būvniecības ierosinātājs ir pabeidzis ēkas konservācijas darbus atbilstoši minētās institūcijas saskaņotajam ēkas konservācijas darbu veikšanas projektam."

16. Izteikt 155. un 156. punktu šādā redakcijā:

"155. Ja institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, pēc būvdarbu pārtraukšanas vēlākā laika periodā konstatē, ka ēka var radīt bīstamību videi vai cilvēku dzīvībai vai veselībai vai tai ir bīstami bojātas konstrukcijas, minētā institūcija pieņem lēmumu par ēkas konservāciju šajā nodaļā noteiktajā kārtībā.

156. Ja institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, pēc būvdarbu apturēšanas konstatē, ka nepieciešama ēkas konservācija, minētā institūcija pieņem lēmumu par ēkas konservāciju šajā nodaļā noteiktajā kārtībā."

17. Aizstāt 159. punkta pirmajā teikumā vārdus "pēc būvvaldes ieskatiem" ar vārdiem "pēc minētās institūcijas ieskatiem".

18. Izteikt 167. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"167. Ierosinot ēkas vai tās daļas pieņemšanu ekspluatācijā, pasūtītājs institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, iesniedz šādus dokumentus:".

19. Izteikt 171. punktu šādā redakcijā:

"171. Institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, pēc saskaņošanas ar būvniecības ierosinātāju un visu norādīto dokumentu saņemšanas nosaka ēkas vai tās daļas pieņemšanas termiņu, kas nav ilgāks par 10 darbdienām no dokumentu iesniegšanas dienas minētajā institūcijā."

20. Izteikt 173. punktu šādā redakcijā:

"173. Institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, novērtē ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijai, pamatojoties uz minētajā institūcijā iesniegtajiem šo noteikumu 167. un 168. punktā minētajiem dokumentiem, kā arī atbilstību normatīvajiem aktiem būvniecības jomā un būvprojektam."

21. Izteikt 175. punktu šādā redakcijā:

"175. Institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, sastāda aktu par ēkas vai tās daļas pieņemšanu ekspluatācijā (turpmāk – akts) (15. pielikums) trijos oriģinālos eksemplāros, bet Būvniecības likuma 6.1 panta pirmās daļas 1. punktā minētajos gadījumos – četros oriģinālos eksemplāros un to paraksta. Divus eksemplārus izsniedz būvniecības ierosinātājam, pa vienam eksemplāram glabājas tās institūcijas arhīvā, kura pilda būvvaldes funkcijas, un Būvniecības likuma 6.1 panta pirmās daļas 1. punktā minētajos gadījumos – biroja arhīvā. Aktu sastāda vienā eksemplārā, ja dokuments ir sagatavots elektroniski."

22. Aizstāt 191. punktā skaitli un vārdus "9. panta otrajā daļā" ar skaitli un vārdu "9. pantā".

23. Izteikt 208. punktu šādā redakcijā:

"208. Būvniecības ierosinātājs šo noteikumu 207.1. un 207.3. apakšpunktā minēto dokumentu nodod glabāšanā tās institūcijas arhīvā, kura pilda būvvaldes funkcijas."

24. Izteikt 211. un 212. punktu šādā redakcijā:

"211. Institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, novērtē ēkas nojaukšanas un teritorijas sakārtošanas darbus, pamatojoties uz minētajā institūcijā iesniegtajiem šo noteikumu 206. punktā minētajiem dokumentiem, kā arī atbilstību normatīvajiem aktiem būvniecības jomā un būvprojektam.

212. Institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, izziņu par ēkas neesību izsniedz trijos oriģinālos eksemplāros un paraksta to. Divus eksemplārus izsniedz būvniecības ierosinātājam, viens eksemplārs glabājas minētās institūcijas arhīvā. Noteiktais dokumentu eksemplāru skaits nav nepieciešams, ja dokuments ir sagatavots un iesniegts elektroniski."

25. Aizstāt 1., 2., 3., 4., 5., 6. un 7. pielikumā tekstu "___________________________būvvaldei" ar tekstu

" ".
 (institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas) 
26. Aizstāt 8. pielikumā tekstu " būvvalde"
 

(iestādes nosaukums, adrese un kontaktinformācija)

 
 
ar tekstu " ".
 

(institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas)

 

27. Aizstāt 10. pielikumā tekstu "__________________________________________ būvvaldes" ar tekstu

" ".
 (institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas) 
Ministru prezidents Māris Kučinskis

Ministru prezidenta biedrs,
ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens
29.06.2018