Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 359

Rīgā 2018. gada 26. jūnijā (prot. Nr. 30 6. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 16. septembra noteikumos Nr. 550 "Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi"

Izdoti saskaņā ar Būvniecības likuma
5. panta pirmās daļas 2. punktu un otrās daļas 6. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2014. gada 16. septembra noteikumos Nr. 550 "Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 193. nr.; 2015, 197. nr.; 2017, 103. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt noteikumu tekstā vārdu "pasūtītājs" (attiecīgā locījumā) un vārdus "būvniecības ierosinātājs (pasūtītājs)" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "būvniecības ierosinātājs" (attiecīgā locījumā).

2. Aizstāt noteikumu tekstā (izņemot 6. un 158. punktu un 12. pielikumu) vārdu "būvvalde" (attiecīgā locījumā), vārdu "birojs" (attiecīgā locījumā) un vārdus "būvvalde vai birojs" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas" (attiecīgā locījumā).

3. Izteikt 4. punktu šādā redakcijā:

"4. Šajos noteikumos noteikto inženierbūvju būvniecības (turpmāk - būvniecība) procesa kontroli un tiesiskumu nodrošina institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas:

4.1. Būvniecības likuma 6.1 panta pirmās daļas 1. un 1.1 punktā minētajos gadījumos - Būvniecības valsts kontroles birojs (turpmāk - birojs);

4.2. citos gadījumos - attiecīgās administratīvās teritorijas būvvalde."

4. Izteikt 14. punktu šādā redakcijā:

"14. Būvniecības ieceres dokumentāciju izstrādā trijos eksemplāros, bet Būvniecības likuma 6.1 panta pirmās daļas 1. punktā minētajos gadījumos - četros oriģinālos eksemplāros. Vienu eksemplāru glabā institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, pa vienam eksemplāram - būvniecības ierosinātājs un būvprojekta izstrādātājs un Būvniecības likuma 6.1 panta pirmās daļas 1. punktā minētajos gadījumos vienu eksemplāru glabā birojā. Būvniecības ieceri izstrādā vienā eksemplārā, ja dokuments ir sagatavots un iesniegts atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

5. Aizstāt 53. punktā skaitli un vārdus "9. panta trešās daļas" ar skaitli un vārdu "9.1 pantā".

6. Izteikt 58.punktu šādā redakcijā:

"58. Izstrādātā būvprojekta oriģinālu trijos eksemplāros (ar atbildīgā būvprojekta izstrādātāja un pasūtītāja oriģināliem parakstiem un saskaņojumiem uz būvobjekta ģenerālplāna rasējuma lapas), bet Būvniecības likuma 6.1 panta pirmās daļas 1. punktā minētajos gadījumos - četros eksemplāros un, ja nepieciešams, pievienojot būvprojekta ekspertīzes atzinumu, iesniedz institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, būvatļaujas projektēšanas nosacījumu izpildes termiņa laikā. Vienu eksemplāru glabā institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, pa vienam eksemplāram - būvniecības ierosinātājs un būvprojekta izstrādātājs vai atbildīgais būvspeciālists attiecīgajā projektēšanas jomā un Būvniecības likuma 6.1 panta pirmās daļas 1. punktā minētajos gadījumos vienu eksemplāru glabā birojā. Būvprojektu izstrādā vienā eksemplārā, ja dokuments ir sagatavots un iesniegts atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

7. Izteikt 62. punktu šādā redakcijā:

"62. Pēc tam kad būvniecības ierosinātājs novērsis trūkumus, ko konstatējusi institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, būvniecības ierosinātājs atkārtoti būvatļaujas projektēšanas nosacījumu izpildes termiņa laikā iesniedz būvprojektu izvērtēšanai minētajā institūcijā."

8. Izteikt 68. punktu šādā redakcijā:

"68. Ja saskaņā ar šo noteikumu 67. punktu ir veikta atkārtota būvniecības ieceres izvērtēšana, būvatļauju (būvdarbu veikšanu) pagarina uz laiku, ko noteikusi institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, bet ne ilgāk kā uz trijiem gadiem, ja minētajā institūcijā iesniegts izpildmērījuma plāns par būves novietnes pārbaudi un atbilstoša attiecīgā būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polises kopija. Ja būve minētajā termiņā netiek nodota ekspluatācijā un ir mainījušies faktiskie vai tiesiskie apstākļi, uz kuru pamata tika uzsākta būvniecība, institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, var pieņemt lēmumu par neatbilstošas būves nojaukšanu."

9. Izteikt 111. un 112. punktu šādā redakcijā:

"111. Ja iestāde, kas nav institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, atbilstoši kompetencei ir apturējusi būvdarbus, tā nekavējoties par to paziņo minētajai institūcijai.

112. Institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, 14 dienu laikā pēc šo noteikumu 109. un 111. punktā minētās informācijas saņemšanas veic objekta apsekošanu, izņemot gadījumu, ja būvdarbus apturējis birojs, un pieņem lēmumu par atļauju pārtraukt būvdarbus, saskaņo būves konservācijas darbu veikšanas projektu vai, ja nepieciešams, pieņem lēmumu par būves konservāciju."

10. Izteikt 113. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"113. Ja pēc objekta apsekošanas konstatē, ka nepieciešama būves konservācija, bet būvniecības ierosinātājs nav iesniedzis institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, būves konservācijas darbu veikšanas projektu, minētā institūcija lēmumā par būves konservāciju norāda:".

11. Izteikt 117. punktu šādā redakcijā:

117. Būvdarbi ir uzskatāmi par pārtrauktiem ar brīdi, kad institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, ir pieņēmusi lēmumu par atļauju apturēt būvdarbus vai būvniecības ierosinātājs ir pabeidzis būves konservācijas darbus atbilstoši minētās institūcijas saskaņotajam būves konservācijas darbu veikšanas projektam."

12. Izteikt 119. un 120. punktu šādā redakcijā:

"119. Ja institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, pēc būvdarbu pārtraukšanas vēlākā laika periodā konstatē, ka būve var radīt bīstamību videi vai cilvēku dzīvībai, vai veselībai vai tai ir bīstami bojātas konstrukcijas, tā pieņem lēmumu par būves konservāciju šajā nodaļā noteiktajā kārtībā.

120. Ja institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, pēc būvdarbu apturēšanas konstatē, ka nepieciešama būves konservācija, tā pieņem lēmumu par būves konservāciju šajā nodaļā noteiktajā kārtībā."

13. Izteikt 131. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"131. Ierosinot būves pieņemšanu ekspluatācijā vai nojaukšanas darbu pieņemšanu, būvniecības ierosinātājs institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, iesniedz šādus dokumentus:".

14. Izteikt 134. punktu šādā redakcijā:

"134. Būvdarbus pieņem institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas. Birojs pieaicina piedalīties pieņemšanā būvvaldes amatpersonu, ja būvvalde ir izteikusi šādu vēlmi."

15. Izteikt 136. punktu šādā redakcijā:

"136. Institūcijas, kura pilda būvvaldes funkcijas, novērtē būves gatavību ekspluatācijai vai būves nojaukšanas un teritorijas sakārtošanas darbus, pamatojoties uz attiecīgajā institūcijā iesniegtajiem šo noteikumu 131. punktā minētajiem dokumentiem, kā arī atbilstību normatīvajiem aktiem būvniecības jomā un būvprojektam."

16. Izteikt 145. punktu šādā redakcijā:

"145. Aktu sastāda četros eksemplāros vai Būvniecības likuma 6.1 panta pirmās daļas 1. punktā minētajos gadījumos - piecos eksemplāros. Divus eksemplārus izsniedz būvniecības ierosinātājam, vienu eksemplāru glabā tās institūcijas arhīvā, kura pilda būvvaldes funkcijas, un Būvniecības likuma 6.1 panta pirmās daļas 1. punktā minētajos gadījumos vienu eksemplāru glabā birojā. Vienu eksemplāru institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, 30 dienu laikā iesniedz valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" reģionālajā meliorācijas nodaļā. Aktu sastāda vienā eksemplārā, ja dokuments ir sagatavots elektroniski."

17. Aizstāt 1., 2., 4. un 5. pielikumā tekstu "__________________ būvvaldei" ar tekstu

"

  ".
 

(institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas)

 

18. Aizstāt 7. pielikumā tekstu "__________________ būvvaldes" ar tekstu

"

  ".
 

(institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas)

 

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Ministru prezidenta biedrs,
ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens

29.06.2018