Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Zinātniskās darbības likumā

Izdarīt Zinātniskās darbības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2005, 10. nr.; 2007, 15. nr.; 2009, 2., 14. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 47., 68., 74., 205. nr.; 2013, 61. nr.; 2016, 249. nr.; 2017, 203. nr.) šādus grozījumus:

1. Izslēgt 13. panta otrās daļas 3. punktā vārdus "kā arī nosaka to īstenošanai piešķirto finanšu līdzekļu izlietojuma kontroles kārtību".

2. 28. pantā:

izslēgt pirmās daļas 7. punktu;

papildināt trešās daļas 1. punktu ar vārdiem un skaitli "izņemot Latvijas Mākslas akadēmiju, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju un Latvijas Kultūras akadēmiju, kurās vismaz 20  procentiem no vēlētā akadēmiskā personāla ir doktora zinātniskais grāds".

3.  35. pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Valsts pētījumu programmu mērķus un uzdevumus nosaka attiecīgās nozaru ministrijas, konsultējoties ar Latvijas Zinātņu akadēmiju un Latvijas Zinātnes padomi. Izglītības un zinātnes ministrija vai citas nozaru ministrijas valsts pētījumu programmu projektu konkursa kārtībā var piešķirt valsts pētījumu programmu projektiem finansējumu no zinātnes finansēšanai piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem. Valsts pētījumu programmu projektu konkursu organizē un īsteno Latvijas Zinātnes padome.";

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Valsts pētījumu programmu projektu pieteikšanas, ekspertīzes, īstenošanas un finansēšanas kārtību, kā arī valsts pētījumu programmu projektu īstenošanai piešķirto finanšu līdzekļu izlietojuma kontroles kārtību nosaka Ministru kabinets."

4. Papildināt pārejas noteikumus ar 27., 28. un 29. punktu šādā redakcijā:

"27. Ministru kabinets līdz 2018. gada 30. jūnijam izdod šā likuma 35. panta trešajā daļā minētos noteikumus.

28. To valsts pētījumu programmu īstenošanā, kuras apstiprinātas ar Ministru kabineta 2014. gada 7. oktobra rīkojumu Nr. 558 "Par valsts pētījumu programmām" un Ministru kabineta 2014. gada 7. oktobra rīkojumu Nr. 559 "Par papildu valsts pētījumu programmām", līdz 2018. gada 31. decembrim piemēro Ministru kabineta 2006. gada 30. maija noteikumus Nr. 443 "Valsts pētījumu programmu pieteikšanas, ekspertīzes un finansēšanas kārtība" un Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumus Nr. 597 "Kārtība, kādā veic valsts pētījumu programmu īstenošanai piešķirto finanšu līdzekļu izlietojuma kontroli", ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

29. Grozījums šā likuma 28. panta trešās daļas 1. punktā par Latvijas Mākslas akadēmiju, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju un Latvijas Kultūras akadēmiju, kurās vismaz  20 procentiem no vēlētā akadēmiskā personāla ir doktora zinātniskais grāds, stājas spēkā 2023. gada 1. janvārī. Līdz 2022. gada 31. decembrim šajās augstskolās doktora zinātniskais grāds ir vismaz 10 procentiem no vēlētā akadēmiskā personāla."

5. Izteikt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvu šādā redakcijā:

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 11. maija direktīvas 2016/801 par nosacījumiem attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanu un uzturēšanos pētniecības, studiju, stažēšanās, brīvprātīga darba, skolēnu apmaiņas programmu vai izglītības projektu un viesaukles darba nolūkā."

Likums Saeimā pieņemts 2018. gada 21. jūnijā.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2018. gada 28. jūnijā

12.07.2018