Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 320

Rīgā 2018. gada 5. jūnijā (prot. Nr. 27 23. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 13. oktobra noteikumos Nr. 590 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju""

Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un
lauku attīstības likuma 5. panta ceturto daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2015. gada 13. oktobra noteikumos Nr. 590 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju"" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 213. nr.; 2016, 155. nr.; 2017, 199. nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 6.9. apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.9. mazvērtīgais inventārs ir inventārs, kura kalpošanas laiks ir mazāks par pieciem gadiem;";

1.2. izteikt 13.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"13.5. projektā paredzēta tikai dalība mācībās darbinieku produktivitātes kāpināšanai vai tikai ar sabiedriskām attiecībām saistītas darbības, interneta veikala izveide vai šo noteikumu 37.11. apakšpunktā minētās mobilās tehnikas vai piekabes iegāde, ja atbalsta pretendenta juridiskā adrese vai struktūrvienības darbības vieta vai deklarētā dzīvesvieta (fiziskai personai, kas veic vai plāno uzsākt saimniecisku darbību kā pašnodarbināta persona) atrodas vietējās rīcības grupas darbības teritorijā;";

1.3. papildināt 14.1. apakšpunktu aiz vārdiem "pazīmes ir novērstas" ar teikumu šādā redakcijā:

"Šajā apakšpunktā minētā prasība attiecas arī uz atbalsta pretendentu, kas projektā īsteno šo noteikumu 5.1 punktā minēto darbību;";

1.4. aizstāt 19. punktā vārdu un skaitli "un 14.5." ar skaitļiem un vārdu "14.5. un 14.7.";

1.5. izteikt 23. punktu šādā redakcijā:

"23. Vietējā rīcības grupa vietējās attīstības stratēģijā var samazināt gan atbalsta apmēru, kas aktivitātē "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas" nav mazāks par 20 000 euro, ja vien konkrētai rīcības plānā iekļautai rīcībai publiskā finansējuma atlikums nav mazāks, gan atbalsta intensitāti.";

1.6. papildināt noteikumus ar 36.1 punktu šādā redakcijā:

"36.1 Ja projektā ir paredzēts finansējums tikai būvniecības izmaksām, tostarp teritorijas labiekārtošanai, bet nav paredzēts ēku un telpu aprīkošanas, iekārtu un aprīkojuma iegādes un uzstādīšanas izmaksām, atbalsta saņēmējs pēdējo maksājuma pieprasījumu Lauku atbalsta dienestā iesniedz pēc ēku un telpu aprīkošanas, iekārtu un aprīkojuma iegādes un uzstādīšanas, kad ir iespējama funkcionāla telpu un teritorijas izmantošana un ražošana vai pakalpojuma sniegšana.";

1.7. papildināt 37.10. apakšpunktu aiz skaitļa "28.6." ar skaitli "31.5.";

1.8. svītrot 40.4. apakšpunktā vārdus "un iesniegt projektu iesniegumus papīra dokumenta formā";

1.9. izteikt 41. punktu šādā redakcijā:

"41. Vietējā rīcības grupa pēc saskaņošanas ar Lauku atbalsta dienestu laikrakstā, kas pieejams vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas teritorijā, un savā tīmekļvietnē ievieto informāciju par projektu iesniegumu pieņemšanu atbilstoši vietējās attīstības stratēģijai, norādot attiecīgajai kārtai, vietējās attīstības stratēģijas mērķim un rīcības plānā iekļautajai rīcībai piešķirto atbalsta apmēru un šo noteikumu 40.1. un 40.4. apakšpunktā minēto informāciju, kā arī atsauci uz Lauku atbalsta dienesta tīmekļvietni un norādi uz Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmu.";

1.10. aizstāt 43. punkta ievaddaļā vārdus "iesniedz vietējā rīcības grupā vai Lauku atbalsta dienestā šādus dokumentus" ar vārdiem un skaitli "Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā iesniedz projekta iesniegumu (1. pielikums) un tam pievieno šādus dokumentus";

1.11. svītrot 43.1. apakšpunktu;

1.12. izteikt 43.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"43.2. atbalsta pretendenta deklarāciju saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020. gada plānošanas periodā. Ja īsteno kopprojektu, atbalsta pretendenta deklarācijas aizpilda visi kopprojekta dalībnieki;";

1.13. aizstāt 44. punkta ievaddaļā vārdus "iesniedz vietējā rīcības grupā vai Lauku atbalsta dienestā šādus dokumentus" ar vārdiem un skaitli "Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā iesniedz projekta iesniegumu (2. pielikums) un tam pievieno šādus dokumentus";

1.14. svītrot 44.1. apakšpunktu;

1.15. izteikt 50. punktu šādā redakcijā:

"50. Vietējā rīcības grupa mēneša laikā pēc projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām vai, ja attiecīgā kārta ilgst vairāk par 30 kalendāra dienām, mēneša laikā pēc katra attiecīgās kārtas mēneša beigām izvērtē projekta atbilstību vietējās attīstības stratēģijas rīcības plānā iekļautajai rīcībai šādā kārtībā:

50.1. projektu, kas neatbilst vietējās attīstības stratēģijas rīcības plānā noteiktajai rīcībai, tālāk nevērtē, un vietējā rīcības grupa pieņem lēmumu par projekta noraidīšanu un paziņo to atbalsta pretendentam;

50.2. projektam, kas atbilst vietējās attīstības stratēģijas rīcības plānā noteiktajai rīcībai, piešķir punktus atbilstoši vietējās attīstības stratēģijā noteiktajiem projektu vērtēšanas kritērijiem;

50.3. katrai vietējās attīstības stratēģijas rīcības plānā noteiktajai rīcībai atsevišķi izveido projektu sarakstu, sarindojot projektus pēc iegūto punktu skaita. Projektu sarakstā norāda katrai rīcībai izsludināto publisko finansējumu euro un no citām rīcībām pārcelto publisko finansējumu euro (ja attiecināms), atbalsta pretendentu, projekta nosaukumu, projekta īstenošanas vietu (mazāko teritoriālo vienību), projekta iesnieguma publisko finansējumu, projekta iesniegumam piešķirto punktu skaitu un attiecīgo pozitīvo vai negatīvo lēmumu. Ja vairāki projekti ir ieguvuši vienādu punktu skaitu, priekšroka ir projektam, kas saņēmis vairāk punktu par vietējās attīstības stratēģijā noteiktajiem īpašajiem kritērijiem;

50.4. pieņem lēmumu par projekta atbilstību vietējās attīstības stratēģijai, ja tas saņēmis vismaz minimālo punktu skaitu un tā īstenošanai attiecīgajā kārtā ir pietiekams publiskais finansējums, un paziņo to atbalsta pretendentam. Minimālo punktu skaitu nosaka samērīgu salīdzinājumā ar maksimālo punktu skaitu, ko projekts var iegūt atbilstoši vērtēšanas kritērijiem. Vietējā rīcības grupa lēmumu par projekta noraidīšanu, kas neiegūst minimālo punktu skaitu atbilstoši vērtēšanas kritērijiem un kam piešķirtais punktu skaits publiskā finansējuma iegūšanai attiecīgajā kārtā nav pietiekams, pieņem divu mēnešu laikā pēc projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām vai, ja attiecīgā kārta ilgst vairāk par 30 kalendāra dienām, pēc katra attiecīgās kārtas mēneša beigām un paziņo to atbalsta pretendentam.";

1.16. papildināt noteikumus ar 50.1 punktu šādā redakcijā:

"50.1 Vietējā rīcības grupa 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 50. punktā minētā vērtēšanas termiņa beigām Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā iesniedz šādus dokumentus:

50.1 1. šo noteikumu 50.3. apakšpunktā minēto projektu sarakstu;

50.1 2. lēmumus par projekta atbilstību vietējās attīstības stratēģijai;

50.1 3. lēmējinstitūcijas sēdes protokolus. Lēmējinstitūcijas sēdes protokolā norāda projekta iesniegumā paredzēto darbību, par kuru ir iegūti projektu vērtēšanas kritēriju punkti, bet kuru veiks projekta īstenošanas laikā vai pēc tam, personas, kas piedalījušās lēmuma pieņemšanā, to pārstāvēto iestādi, informāciju par balsu sadalījumu starp publiskā un privātā sektora pārstāvjiem, kā arī personas, kas nav piedalījušās lēmumu pieņemšanā par tādiem projektu iesniegumiem, kuri rada interešu konfliktu;

50.1 4. projektu vērtētāju individuālo vērtējumu par katru projektu un projektu vērtētāju interešu deklarācijas;

50.1 5. šo noteikumu 41. punktā minētās publikācijas atvasinājumus. Lauku atbalsta dienests informāciju par vietējās rīcības grupas vērtēšanas rezultātiem ievieto savā tīmekļvietnē.";

1.17. izteikt 51. punkta otro teikumu šādā redakcijā:

"Lauku atbalsta dienests nevērtē arī projektu iesniegumus, kurus vietējā rīcības grupa ir noraidījusi publiskā finansējuma nepietiekamības dēļ, ja vien Lauku atbalsta dienests nav pieņēmis lēmumu par kāda projekta iesnieguma noraidīšanu un, ievērojot atbrīvoto publisko finansējumu, vietējā rīcības grupa nav atcēlusi lēmumu par projekta noraidīšanu citam projekta iesniegumam, kas konkrētajā rīcībā ieguvis lielāko punktu skaitu.";

1.18. izteikt 52. punktu šādā redakcijā:

"52. Ja projekta iesniegumā norādītā informācija nav pietiekama, lai vietējā rīcības grupa varētu izvērtēt projekta atbilstību šo noteikumu 50. punkta prasībām, tā rakstiski pieprasa atbalsta pretendentam papildu informāciju. Pieprasīto informāciju atbalsta pretendents iesniedz piecu darbdienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas. Ja pieprasītā informācija noteiktajā termiņā netiek iesniegta, vietējā rīcības grupa projekta iesniegumu vērtē atbilstoši šo noteikumu 50. punkta prasībām, pamatojoties uz projekta iesniegumā norādīto informāciju, un piešķir zemāko vērtējumu atbilstoši attiecīgajam vērtēšanas kritērijam. Vietējā rīcības grupa saraksti ar atbalsta pretendentu pievieno projekta iesniegumam un iesniedz Lauku atbalsta dienestā šo noteikumu 50.1 punktā noteiktajā kārtībā un termiņā.";

1.19. papildināt noteikumus ar 52.1 punktu šādā redakcijā:

"52.1 Vietējā rīcības grupa piecu darbdienu laikā Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā iesniedz informāciju par vietējās rīcības grupas pārstāvjiem, kas iegūst valsts amatpersonas statusu vai beidz pildīt valsts amatpersonas pienākumus, vai valsts amatpersonas pienākumus pilda uz laiku (aizvieto). Lauku atbalsta dienests iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā vietējās rīcības grupas valsts amatpersonu sarakstu vai tā grozījumus.";

1.20. izteikt 59. punktu šādā redakcijā:

"59. Atbalsta saņēmējs, izņemot publisku personu vai tās iestādi, kuras projektā paredzētas tikai šo noteikumu 28.1. vai 31.1. apakšpunktā minētās attiecināmās izmaksas, projektu sāk īstenot sešu mēnešu laikā pēc dienas, kad stājies spēkā lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu.";

1.21. izteikt 60.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"60.1. atbalsta saņēmējs Lauku atbalsta dienestā atbilstoši plānotajai būvniecības iecerei un būvju grupai ir iesniedzis šo noteikumu 43.5.1., 43.5.2., 43.5.5., 44.5.1., 44.5.2. vai 44.5.5. apakšpunktā minētos dokumentus;";

1.22. papildināt 1. pielikumu ar A.1.1 punktu šādā redakcijā:

"A.1.1 Atbalsta pretendenta saimnieciskās darbības veids (izvēlas atbilstošo)

Turpina uzsākto saimniecisko darbību
Uzsāk saimniecisko darbību "

1.23. papildināt 1. pielikumu ar B.6.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"B.6.4. Projekta īstenošanas darbības virziens
Projekts tiks īstenots šādā nozarē (izņemot NACE 2. red. L sadaļas 68.20 klasi)
NACE 2. red. klasifikācijas 4 zīmju ciparu kods  
NACE 2. red. klasifikācijas nosaukums (atbilstoši norādītajam kodam)"  

1.24. papildināt 2. pielikumu ar B.6.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"B.6.4. Projekta īstenošanas joma (izvēlas vienu atbilstošāko)
Sports
Kultūra
Sociālā aprūpe
Interešu un apmācības klubi
Vides aizsardzība
Teritorijas labiekārtošana
Reliģija, baznīcas
Mācības
Cita (norāda, kāda) "

1.25. izteikt 3. pielikuma 1. punktu šādā redakcijā:

"1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

Projekta numurs, nosaukums  
Atbalsta saņēmējs - vārds, uzvārds/nosaukums  
LAD klienta numurs  
Pārskata iesniegšanas gads  
Projekts tiek īstenots šādā nozarē  
NACE 2. red. klasifikācijas 4 zīmju ciparu kods  
NACE 2. red. klasifikācijas nosaukums (atbilstoši norādītajam kodam)"  

2. Šo noteikumu 1.15., 1.16., 1.17., 1.18. un 1.19. apakšpunkts stājas spēkā 2018. gada 1. augustā.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Zemkopības ministra vietā -
finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola

08.06.2018