Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Jūrmalas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.15

Jūrmalā 2018.gada 26.aprīlī (prot. Nr.6, 5.p.)

Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2016.gada 21.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.10 "Kārtība, kādā Jūrmalas pilsētas pašvaldība sedz privātajai izglītības iestādei, kas īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu, izmaksas par programmas īstenošanu"

Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma
17.panta pirmo un 2.4daļu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2016.gada 21.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.10 "Kārtība, kādā Jūrmalas pilsētas pašvaldība sedz privātajai izglītības iestādei, kas īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu, izmaksas par programmas īstenošanu" (Latvijas Vēstnesis, 2016, Nr.95 (5667); Latvijas Vēstnesis, 2017, Nr.52 (5879)) šādus grozījumus:

1. Izteikt 2.pielikumu šādā redakcijā:

2.pielikums
Jūrmalas pilsētas domes
2016.gada 21.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.10
(prot. Nr.5, 19.p.)

Pirmsskolas izglītības iestādes izglītojamā vidējo izmaksu aprēķins, atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.709 "Noteikumu par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldības atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei"

Nr.

Nosaukums

EKK

Izmaksas vienam audzēknim mēnesī 2017.gadā

1.

Atalgojums

1100

149.18

2.

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

1200

48.49

3.

Komandējumi un dienesta braucieni

2100

0.09

4.

Pakalpojumi

2200

19.56

4.1.

Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi

2210

0.42

4.2.

Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem

2220

15.45

4.3.

Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi

2230

0.51

4.4.

Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu kapitālo remontu)

2240

2.64

4.5.

Informācijas tehnoloģijas pakalpojumi

2250

0.09

4.6.

Īres un nomas maksa

2260

0.45

5.

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs

2300

5.28

5.1.

Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai

2310

1.74

5.2.

Kurināmais un enerģētiskie materiāli

2320

0.87

5.3.

Zāles, ķimikālijas, laboratorijas

2340

0.06

5.4.

Kārtējā remonta un iestādes uzturēšanas materiāli

2350

1.64

5.5.

Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšanas izdevumi (izņemot ēdināšanas izdevumus) (EKK2363))

2360

0.34

5.6.

Mācību līdzekļi un materiāli (izņemot valsts budžeta dotācijas mācību līdzekļu iegādei)

2370

0.63

6.

Izdevumi periodikas iegādei

2400

0

7.

Kopā pašvaldības līdzekļi  

222.60

8.

Pamatlīdzekļu nolietojums  

15.18

9.

Kopējie izdevumi  

237.78

10.

Valsts mērķdotācija  

20.95

11.

Izglītojamo skaits kopā  

1462

11.1.

Izglītojamo skaits no pusotra līdz četru gadu vecumam 1.septembrī  

971

11.2.

Izglītojamo skaits obligātās sagatavošanas vecumā 1.septembrī  

491

13.

Izmaksas vienam izglītojamam no pusotra līdz četru gadu vecumam  

258.73

14.

Izmaksas vienam izglītojamam obligātās sagatavošanas vecumā  

196.34

2. Izteikt 3.pielikuma 2.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.2. Dome veic Atbalsta aprēķinu un samaksu Iestādei no Izglītības pārvaldes vadītāja lēmuma par pašvaldības atbalsta piešķiršanu spēkā stāšanās brīža atbilstoši Iestādes iesniegtajai atskaitei par bērna apmeklējumu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Iestādes rēķina saņemšanas, kam pievienota atskaite par Bērna apmeklējumu Iestādē iepriekšējā mēnesī."

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs G.Truksnis

 

Paskaidrojuma raksts
Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2018.gada 26.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.15 "Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2016.gada 21.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.10 "Kārtība, kādā Jūrmalas pilsētas pašvaldība sedz privātajai izglītības iestādei, kas īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu, izmaksas par programmas īstenošanu""

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Īss projekta satura izklāsts Jūrmalas pilsētas dome ir veikusi pirmsskolas izglītības iestādes izglītojamā vidējo izmaksu aprēķinu atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumiem Nr.709 "Noteikumu par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldības atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei".

Grozījumi līgumā precizē, no kura brīža tiek aprēķināts pašvaldības atbalsta apmērs.

2. Projekta nepieciešamības pamatojums 1) saistošie noteikumi precizēti atbilstoši Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2018.gada 9.marta vēstulē Nr.1-18/2208 "Par saistošajiem noteikumiem Nr.4" izteiktajiem iebildumiem;

2) saskaņā ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2016.gada 21.aprīļa saistošo noteikumu Nr.10 "Kārtība, kādā Jūrmalas pilsētas pašvaldība sedz privātajai izglītības iestādei, kas īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu, izmaksas par programmas īstenošanu" 4.punktu Jūrmalas pilsētas domes Budžeta nodaļa kārtējam saimnieciskajam gadam aprēķina atbalsta apmēru vienam bērnam mēnesī;

3) līguma 2.2.apakšpunkts precizē, ka atbalsts tiek aprēķināts no Jūrmalas pilsētas domes Izglītības pārvaldes lēmuma par pašvaldības atbalsta piešķiršanu spēkā stāšanās brīža.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu 2018.gadā Jūrmalas pilsētas pašvaldības atbalsta apmērs mēnesī par vienu izglītojamo no pusotra gada līdz četru gadu vecumam palielinās par 22.89 euro mēnesī, par obligātā izglītības vecuma bērnu palielinās par 19.75 euro.

Līdz ar to šobrīd noslēgto 44 līgumu izpildei līdz 2018.gada beigām nepieciešams par 12797.04 euro finanšu līdzekļu vairāk, kā plānots.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Saistošie noteikumi labvēlīgi ietekmēs uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā, jo pašvaldības atbalsts 2018.gadā par vienu izglītojamo būs lielāks.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Jūrmalas pilsētas domes Izglītības pārvalde, Budžeta nodaļa un Centralizētā grāmatvedība.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav nepieciešamas, jo saistošie noteikumi ir labvēlīgi privātpersonām.

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs G.Truksnis

18.05.2018