Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.9

Liepājā 2018.gada 19.aprīlī (prot. Nr.6, 12.§)

Grozījumi Liepājas pilsētas domes 2010.gada 21.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 "Par Liepājas pilsētas pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem"

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma 3.panta trešo daļu

Izdarīt Liepājas pilsētas domes 2010.gada 21.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 "PAR LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS SOCIĀLAJIEM PAKALPOJUMIEM" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 39., 186. nr.; 2011, 144. nr.; 2013, 233. nr., 2015, 92. nr., 2016, 49. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 2.1.24.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.1.24. sociālās rehabilitācijas pakalpojums dzīvesvietā bērnam;".

2. Papildināt noteikumus ar 5.2.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.2.3. personai no ģimenes, kurā kopā dzīvo valsts vecuma pensijas saņemšanai nepieciešamo vecumu sasniegušas personas, kurām nav likumīgo apgādnieku vai to dzīvesvieta nav konstatējama.".

3. Papildināt 5.7.1.apakšpunktu aiz skaitļa "1." ar vārdu un skaitļiem "un 5.2.3.".

4. Svītrot 6.6., 6.8. un 6.9.punktu.

5. Aizstāt 9.3.1.apakšpunktā skaitli "340" ar skaitli "370".

6. Aizstāt 9.3.2.apakšpunktā skaitli "340" ar skaitli "370".

7. Izteikt 11.2.punktu šādā redakcijā:

"11.2. Pakalpojumu no dzimšanas līdz 8 gadu vecumam ir tiesības saņemt bērnam, kuram ir diagnosticēts dauna sindoms, autisms, bērnu cerebrālā trieka, smagas pakāpes garīgās attīstības atpalicība, vai vidēji smagas pakāpes garīgās attīstības atpalicība un izsniegts atzinums īpašas kopšanas nepieciešamībai.".

8. Aizstāt 12.1.punktā skaitli "250" ar skaitli "300".

9. Aizstāt 12.3.punktā skaitli "400" ar skaitli "500".

10. Papildināt 12.4.punktu aiz vārdiem "kuram nepieciešama kopšana" ar vārdiem "un pabalstu transporta izdevumu kompensēšanai invalīdam, kuram ir apgrūtināta pārvietošanās.".

11. Izteikt 16.2.punktu šādā redakcijā:

"16.2. Ģimenes asistenta pakalpojumu līdz 15 stundām nedēļā ir tiesības saņemt:

16.2.1. ģimenei, kurai nav pietiekamu prasmju un iemaņu bērnu audzināšanā un aprūpē;

16.2.2. ģimenei, kurā vismaz viens no vecākiem ir persona ar garīga rakstura traucējumiem, un kurai ir nepieciešams atbalsts un apmācība sociālo prasmju apgūšanā, bērnu audzināšanā un aprūpē;

16.2.3. ģimenei, kurā vecākiem ir pārtrauktas bērna aizgādības tiesības, un bāriņtiesa ir devusi atļauju bērnam uzturēties ģimenē.".

12. Papildināt 16.5.5.apakšpunktu aiz vārda "tiesības" ar vārdiem un skaitļiem "izņemot 16.2.3.apakšpunktā minētajā gadījumā.".

13. Izteikt 17.nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"17. Sociālās rehabilitācijas pakalpojums dzīvesvietā bērnam".

14. Izteikt 17.1.punktu šādā redakcijā:

"17.1. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu dzīvesvietā psihologa konsultāciju veidā par pašvaldības budžeta līdzekļiem līdz 150 euro apmērā kalendārajā gadā ir tiesības saņemt:

17.1.1. bērnam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām, un pēc valsts apmaksāta sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanas, bērnam ir nepieciešams turpināt sociālo rehabilitāciju;

17.1.2. bērnam no ģimenes, kurā pastāv riski bērna drošībai un attīstībai.".

15. Izteikt 17.2.punktu šādā redakcijā:

"17.2. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu dzīvesvietā piešķir, ja:

17.2.1. pēc valsts apmaksāta sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanas bērnam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām, ir sniegtas rekomendācijas sociālās rehabilitācijas dzīvesvietā turpināšanai noteikumu 17.1.1.apakšpunktā minētajā gadījumā;

17.2.2. Sociālā dienesta sociālais darbinieks normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā novērtējot riskus ģimenē secinājis, ka pastāv riski bērna drošībai un attīstībai, un sniedzis atzinumu par sociālās rehabilitācijas pakalpojuma dzīvesvietā nepieciešamību noteikumu 17.1.2.apakšpunktā minētajā gadījumā.".

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks

 

Saistošo noteikumu "Grozījumi Liepājas pilsētas domes 2010.gada 21.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 "Par Liepājas pilsētas pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Liepājas pilsētas domes 2010.gada 21.janvāra saistošie noteikumi Nr.2 "Par Liepājas pilsētas pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem" (turpmāk - saistošie noteikumi) nosaka Liepājas pilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu veidus, to pieprasīšanas, saņemšanas un samaksas kārtību.

Tā kā ir mainījusies sociālā situācija, ir nepieciešams pilnveidot pašreizējo regulējumu, palielinot ienākumu līmeņus sociālās rehabilitācijas pakalpojuma bērnam ar invaliditāti un aprūpes mājās pakalpojuma saņemšanai, kā arī paredzēt papildus nosacījumus, lai atvieglotu pašvadības nodrošināto sociālo pakalpojumu saņemšanu Liepājas iedzīvotājiem un paplašinātu pakalpojumu saņēmēju loku.

Ņemot vērā minēto, ir nepieciešams izdarīt grozījumus saistošajos noteikumos un ir sagatavots saistošo noteikumu grozījumu projekts.

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošo noteikumu projekts paredz:

1) noteikt, ka īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojumu ārstniecības iestādē var saņemt persona no ģimenes, kurā kopā dzīvo divi pensionāri, maksājot par pakalpojuma saņemšanu līdzdalības maksu pirmos divus mēnešus 1% dienā no iepriekšējā mēneša ienākumiem, sākot no trešā pakalpojuma saņemšanas mēneša - 2% dienā no iepriekšējā mēneša ienākumiem;

2) svītrot normas par pienākumu vecākiem, kuru bērns ir saņēmis Atbalsta grupas pakalpojumu, maksāt par šo pakalpojumu, jo Atbalsta grupas pakalpojums ir īslaicīgs sociāls pakalpojums bērniem krīzes situācijās;

3) paaugstināt ienākumu līmeni aprūpes mājās pakalpojuma saņemšanai no 340 euro uz 370 euro;

4) paplašināt portidžas mācībsistēmas pakalpojuma saņēmēju loku, nosakot, ka šo pakalpojumu var saņemt arī bērns, kuram diagnosticēta bērnu cerebrālā trieka, vai vidēji smagas pakāpes garīgās attīstības atpalicība un ir izsniegts atzinums īpašas kopšanas nepieciešamībai;

5) palielināt sociālās rehabilitācijas pakalpojumu izdevumu summu bērnam ar invaliditāti no 250 euro līdz 300 euro kalendārajā gadā. Vienlaicīgi šī pakalpojuma saņemšanai tiek palielināts ienākumu līmenis no 400 euro līdz 500 euro uz personu ģimenē, kā arī noteikts, ka par ienākumiem netiek uzskatīts pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai invalīdam, kuram ir apgrūtināta pārvietošanās;

6) paplašināt ģimenes asistenta pakalpojuma saņēmēju loku, paredzot tiesības saņemt ģimenes asistenta pakalpojumu ģimenei, kurā vecākiem ir pārtrauktas bērna aizgādības tiesības, un bāriņtiesa ir devusi atļauju bērnam uzturēties ģimenē, kā arī noteikt visiem pakalpojuma saņēmējiem vienādu pakalpojuma saņemšanas laiku - līdz 15 stundām nedēļā;

7) paplašināt sociālās rehabilitācijas pakalpojuma dzīvesvietā (psihologa konsultācijas) saņēmēju loku, nosakot, ka pakalpojumu var saņemt bērns no ģimenes, kurā pastāv riski bērna drošībai un attīstībai. Pakalpojumu varēs saņemt, ja Sociālā dienesta sociālais darbinieks, novērtējot riskus ģimenē, secinājis, ka pastāv riski bērna drošībai un attīstībai un ir sniedzis atzinumu par pakalpojuma nepieciešamību.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Papildu finansējums 2018.gada budžetā nav nepieciešams, jo Liepājas pilsētas Domes Sociālais dienests, jau sagatavojot budžeta projektu, ir plānojis vairāk līdzekļus ģimenes asistenta pakalpojumam (par 18 000 euro vairāk nekā 2017.gadā). Savukārt citiem pakalpojumiem: sociālā rehabilitācija bērniem ar invaliditāti, psihologa konsultācijas, portidžas mācībsistēmas pakalpojums, finansējums tiks nodrošināts esošā budžeta ietvaros, konstatējot, ka gada pirmajos trīs mēnešos nav izlietoti plānotie līdzekļi (budžeta izpilde uz 2018.gada 1.aprīli šajās pozīcijās sastāda vidēji 9%).     
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sociāli ekonomisko stāvokli (uzņēmējdarbības vidi) pašvaldības teritorijā

Nav būtiskas ietekmes.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Saistošie noteikumi tiks nosūtīti informācijai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, tiks publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un pašvaldības mājaslapā www.liepaja.lv.

Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Liepājas pilsētas Domes Sociālais dienests.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Sagatavojot noteikumu projektu, ņemtas vērā klientu vēlmes. Atsevišķi jautājumi saskaņoti ar Liepājas pilsētas bāriņtiesu.

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks

11.05.2018