Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Revīzijas pakalpojumu likumā

Izdarīt Revīzijas pakalpojumu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 12. nr.; 2004, 4. nr.; 2007, 10. nr.; 2008, 14. nr.; 2009, 6. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 32., 99. nr.; 2011, 46. nr.; 2012, 56. nr.; 2013, 87., 142., 188. nr.; 2015, 227. nr.; 2016, 254. nr.) šādus grozījumus:

1.  1. panta pirmajā daļā:

izslēgt 5. punktu;

izslēgt 6. punktā vārdus "lietpratēja vai uzticības";

izslēgt 11. punktu;

izteikt 12. punktu šādā redakcijā:

"12) Latvijā atzītie starptautiskie revīzijas standarti - Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas noteiktie Starptautiskās grāmatvežu federācijas Starptautiskās revīzijas un apliecinājuma uzdevumu standartu padomes izdotie starptautiskie revīzijas standarti, starptautiskie pārbaudes uzdevumu standarti, starptautiskie kvalitātes kontroles standarti un ar tiem saistītie paziņojumi un standarti, ciktāl tie attiecas uz revīzijas pakalpojumiem;".

2. 2. pantā:

izslēgt otrajā daļā vārdus "un institūcijām";

izslēgt trešās daļas 4. punktā vārdus "un institūcijas".

3.  3. pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Revīzijas pakalpojumus ir tiesīgi sniegt tikai zvērināti revidenti un zvērinātu revidentu komercsabiedrības, kas atbilst šajā likumā noteiktajām prasībām.";

izteikt otrās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:

"(2) Zvērināts revidents var sniegt revīzijas pakalpojumus kā:".

4. Izteikt 6. panta trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija uzrauga, lai zvērinātu revidentu profesionālā darbība revīzijas pakalpojumu sniegšanas jomā atbilstu šā likuma, citu revīzijas pakalpojumu sniegšanu reglamentējošo normatīvo aktu, kā arī profesionālo standartu un ētikas normu prasībām."

5. Papildināt 7. panta pirmās daļas otro teikumu pēc vārda "asociācijas" ar vārdu "valdes".

6. Papildināt 17. panta otrās daļas 2. punktu pēc vārda "likuma" ar vārdiem "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma".

7. 18. panta otrajā daļā:

papildināt daļu ar jaunu 3. punktu šādā redakcijā:

"3) būtiski pārkāpušas Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma prasības;";

uzskatīt līdzšinējo daļas 3. punktu par 4. punktu.

8. Izteikt 23. panta otrās daļas 6. punktu šādā redakcijā:

"6) komercsabiedrība būtiski pārkāpj Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma, citu likumu vai normatīvo aktu prasības;".

9.  24. panta trešajā daļā:

izslēgt skaitli "7.";

papildināt daļu pēc pirmā teikuma ar teikumu šādā redakcijā:

"Ja mainās kāda no šā panta otrās daļas 5. punktā minētajām ziņām attiecībā uz biedru (dalībnieku) vārdu, uzvārdu un zvērināta revidenta sertifikāta numuru, kā arī 7. punktā minētajām ziņām, revidentu komercsabiedrība iesniedz attiecīgu paziņojumu Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijai šā likuma 23. panta pirmajā daļā noteiktajā termiņā."

10. Papildināt 25. panta otrās daļas 2. punktu pirms skaitļa un vārda "33. pantā" ar skaitli un vārdiem "27. panta pirmajā daļā un".

11. Papildināt 26. panta pirmo daļu pēc vārda "apdraudēta" ar vārdiem "šajā revīzijā iesaistītā".

12. Papildināt 27. panta pirmo daļu pēc vārda "likumā" ar vārdiem "kā arī likumā "Par nodokļiem un nodevām"".

13. Izteikt 29. panta otro un trešo daļu šādā redakcijā:

"(2) Zvērināts revidents un zvērinātu revidentu komercsabiedrība revīzijas pakalpojumus sniedz saskaņā ar rakstveidā noslēgtu šo pakalpojumu sniegšanas līgumu - revīzijas pakalpojumu līgumu.

(3) Klientam, komercsabiedrības biedriem vai dalībnieku (akcionāru) sapulcei ir tiesības brīvi izvēlēties zvērinātu revidentu vai zvērinātu revidentu komercsabiedrību, ar kuru slēgt revīzijas pakalpojumu līgumu, ciktāl šo izvēli neierobežo šajā likumā noteiktās zvērināta revidenta neatkarības, objektivitātes vai citas prasības, bet attiecībā uz sabiedriskas nozīmes struktūru - arī regulas Nr. 537/2014 5. panta 1., 4. un 5. punktā un 6. pantā noteiktie ierobežojumi. Zvērinātam revidentam un zvērinātu revidentu komercsabiedrībai ir tiesības brīvi izvēlēties klientu, ar kuru slēgt līgumu par revīzijas pakalpojumu sniegšanu, ciktāl šo izvēli neierobežo šajā likumā noteiktās zvērināta revidenta neatkarības, objektivitātes vai citas prasības, bet attiecībā uz sabiedriskas nozīmes struktūru - arī regulas Nr. 537/2014 5. panta 1., 4. un 5. punktā un 6. pantā noteiktie ierobežojumi. Šajā daļā minētās komercsabiedrības biedru vai dalībnieku (akcionāru) sapulces tiesības nevar ierobežot ne plānotie revīzijas pakalpojumu līguma nosacījumi, ne jebkuras iepriekšējas vienošanās, ne arī kapitālsabiedrības valdes noslēgtajā līgumā ietverts noteikums."

14.  33. pantā:

izteikt otro un trešo daļu šādā redakcijā:

"(2) Zvērināta revidenta vai zvērinātu revidentu komercsabiedrības pienākums ir nekavējoties iesniegt rakstveida ziņojumu Finanšu un kapitāla tirgus komisijai saskaņā ar regulas Nr. 537/2014 12. panta 1. punkta "a", "b" un "c" apakšpunktu par faktiem, kuri revīzijas pakalpojumu sniegšanas laikā ir atklāti sabiedriskas nozīmes struktūrā, elektroniskās naudas iestādē vai maksājumu iestādē.

(3) Zvērināta revidenta vai zvērinātu revidentu komercsabiedrības pienākums ir nekavējoties iesniegt rakstveida ziņojumu Finanšu un kapitāla tirgus komisijai par šā panta otrajā daļā minētajiem faktiem, kuri atklāti, sniedzot revīzijas pakalpojumus klientam, kuru ar sabiedriskas nozīmes struktūru, elektroniskās naudas iestādi vai maksājumu iestādi saista ciešas attiecības Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija regulas (ES) Nr. 575/2013 par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, un ar ko groza regulu (ES) Nr. 648/2012 4. panta 1. punkta 38. apakšpunkta izpratnē.";

izslēgt 3.2 daļā vārdus "un lietpratēja vai uzticības uzdevuma izpildes laikā".

15. Aizstāt 34. panta otrās daļas trešajā teikumā vārdu "pieci" ar vārdu "seši".

16.  35.1 panta sestās daļas pirmajā teikumā:

aizstāt vārdu "divu" ar vārdu "triju";

papildināt teikumu pēc vārdiem "revīzijas pakalpojumus vai" ar vārdiem un skaitļiem "atbilstoši regulas Nr. 537/2014 26. panta 5. punkta "c" apakšpunktā noteiktajam".

17. Papildināt 37. panta pirmās daļas pirmo teikumu pēc vārda "deleģētajiem" ar vārdiem "ar revīzijas pakalpojumu uzraudzību saistītajiem".

18. Aizstāt 37.6 panta pirmās daļas pirmajā teikumā vārdus "un šīs mātes sabiedrības" ar vārdiem "un šīs sabiedriskas nozīmes struktūras".

19. Aizstāt 38.1 panta ceturtajā daļā vārdus "par likumu" ar vārdiem "par šā likuma".

20.  38.2 pantā:

izslēgt ceturtās daļas 3. punktā vārdus "vai zvērinātu revidentu komercsabiedrībai";

papildināt piektās daļas 4. un 5. punktu ar vārdiem "ciktāl tos var noteikt".

Likums Saeimā pieņemts 2018. gada 19. aprīlī.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2018. gada 9. maijā

23.05.2018