Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Epidemioloģiskās drošības likumā

Izdarīt Epidemioloģiskās drošības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 3. nr.; 2000, 10. nr.; 2004, 5., 10. nr.; 2006, 10. nr.; 2007, 14., 21. nr.; 2008, 11. nr.; 2009, 24. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 200. nr.; 2010, 105. nr.; 2012, 166. nr.; 2014, 225. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā vārdus "profesionāli pamatotas aizdomas" ar vārdiem "pamatotas aizdomas".

2. 1. pantā:

papildināt 25. punktu pēc vārda "drošības" ar vārdiem "un ārstniecības";

izslēgt 31. punktu.

3. 3. pantā:

izteikt 3. punktu šādā redakcijā:

"3) nodrošināšanu ar imūnbioloģiskiem preparātiem un iedzīvotāju vakcināciju;";

papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Ministru kabinets nosaka epidemioloģiskās drošības pasākumus atsevišķu infekcijas slimību izplatības ierobežošanai.";

uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par pirmo daļu.

4. 7. panta pirmajā daļā:

aizstāt 5. punktā vārdus "Imunizācijas valsts programmas" ar vārdiem "imunizācijas valsts politikas";

papildināt daļu ar 10. punktu šādā redakcijā:

"10) veic nezināmas izcelsmes apdraudējuma izraisītu saslimšanas gadījumu epidemioloģisko izmeklēšanu, tajā skaitā atklāj kontaktpersonas, organizē vides objektu un kontaktpersonu laboratorisko pārbaudi, ja iespējams, organizē profilakses un slimības izplatību ierobežojošus pasākumus, ieskaitot kontaktpersonu medicīnisko novērošanu un, ja nepieciešams, izolēšanu."

5. Aizstāt 11. panta pirmajā daļā vārdus "Valsts statistikas likumu" ar vārdiem "Statistikas likumu".

6. Izteikt 13. pantu šādā redakcijā:

"13. pants. Pienākums neizpaust informāciju par infekcijas slimību gadījumiem

(1) Informācija par personām, kurām ir infekcijas slimības, un par personām, attiecībā uz kurām pastāv pamatotas aizdomas, ka tās inficējušās ar infekcijas slimībām, kā arī par mirušajiem, kuru nāvi izraisījušas infekcijas slimības, izmantojama tikai ārstniecības procesā, epidemioloģiskajā uzraudzībā, profilakses un pretepidēmijas pasākumu organizēšanā un veikšanā tādā apjomā, kāds nepieciešams, lai nepieļautu infekcijas slimību izplatīšanos.

(2) Atbilstoši šim likumam un pacientu tiesības regulējošiem normatīvajiem aktiem šā panta pirmajā daļā minēto informāciju ir tiesīgas apstrādāt:

1) ārstniecības personas un ārstniecības iestādes - infekcijas slimību ārstēšanai un pacientu medicīnisko pārbaužu organizēšanai, profilakses un pretepidēmijas pasākumu veikšanai;

2) Slimību profilakses un kontroles centra epidemiologi - infekcijas slimību reģistrēšanai, epidemioloģiskās izmeklēšanas un uzraudzības veikšanai, pretepidēmijas pasākumu organizēšanai;

3) Veselības inspekcija - pretepidēmijas pasākumu uzraudzībai un kontrolei;

4) citas par pretepidēmijas pasākumu veikšanu atbildīgās personas - Slimību profilakses un kontroles centra epidemiologu noteikto profilakses un pretepidēmijas pasākumu organizēšanai un veikšanai infekcijas slimības perēklī."

7. Aizstāt 14. pantā vārdu "infekcionists" (attiecīgā skaitlī un locījumā) ar vārdu "infektologs" (attiecīgā skaitlī un locījumā).

8. 18. pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

"18. pants. Personu tiesības un pienākumi";

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Personas pienākums ir nepakļaut citas personas inficēšanās riskam."

9. Papildināt 19. panta otro daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Bīstamas infekcijas slimības gadījumā medicīniski novērojamai kontaktpersonai ārstniecības persona piedāvā brīvprātīgu izolēšanu ārstniecības iestādē vai pašizolēšanos dzīvesvietā (mājas karantīna) infekcijas slimības inkubācijas laikā."

10. Papildināt 24. pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

"(21) Fiziskajām un juridiskajām personām ir pienākums pildīt epidemiologa un pretepidēmijas pasākumus veicošā Veselības inspekcijas inspektora norādījumus, lai novērstu inficēšanās risku citu cilvēku veselībai. Ārstnieciskas manipulācijas fiziskajai personai var veikt ar tās informēto piekrišanu."

11. Izteikt 34. pantu šādā redakcijā:

"34. pants. Prasības personām, kuras nodarbinātas ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai saistītos darbos

(1) Personas, kuras tiek nodarbinātas ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai saistītos darbos, šādos darbos (arī mācību prakses laikā) aizliegts nodarbināt, ja radušās aizdomas par personas inficēšanos ar infekcijas slimību. Ministru kabinets nosaka:

1) darbus, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai;

2) infekcijas slimības, ar kurām saslimušās vai inficējušās personas vai personas, par kurām radušās aizdomas, ka tās saslimušas vai inficējušās, aizliegts nodarbināt ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai saistītos darbos;

3) iespējamos infekcijas slimību simptomus;

4) darba devēja un darbinieka pienākumus, ja persona ir saslimusi ar infekcijas slimību vai inficējusies ar to vai ir aizdomas par personas saslimšanu vai inficēšanos ar infekcijas slimību;

5) obligāto pirmreizējo un periodisko veselības pārbaužu veikšanas kārtību, to personu loku, kuras ir pakļautas minētajām veselības pārbaudēm, kā arī veselības pārbaužu periodiskumu un apjomu.

(2) Izdevumus, kas saistīti ar personas obligāto periodisko veselības pārbaudi, sedz darba devējs. Izdevumus, kas saistīti ar obligāto pirmreizējo veselības pārbaudi pirms darba tiesisko attiecību uzsākšanas, pēc savstarpējas vienošanās sedz attiecīgā persona no saviem līdzekļiem vai darba devējs."

12. Izslēgt 35. pantu.

13. Papildināt 38.1 pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Ministru kabinets nosaka:

1) prasības paaugstināta riska subjektu nodarbināto personu kompetencei higiēnas jomā;

2) kārtību, kādā paaugstināta riska subjektu nodarbinātās personas apmācāmas higiēnas jomā;

3) prasības apmācību programmai higiēnas jomā un apliecības izsniedzējam, kā arī apliecības paraugu un tās izsniegšanas kārtību."

14. Papildināt 40. pantu pēc vārdiem "Pēc Veselības inspekcijas" ar vārdiem "vai Slimību profilakses un kontroles centra".

Likums Saeimā pieņemts 2018. gada 19. aprīlī.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2018. gada 9. maijā

23.05.2018