Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Tiesu izpildītāju likumā

Izdarīt Tiesu izpildītāju likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 23. nr.; 2003, 23. nr.; 2004, 20. nr.; 2006, 2. nr.; 2008, 3. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2011, 26., 65. nr.; 2013, 21., 188. nr.; 2014, 228. nr.; 2015, 245. nr.; 2016, 31. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 25. panta pirmo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Uz vakanto zvērināta tiesu izpildītāja amata vietu nevar pieteikties pretendents, kurš ieguvis parādnieka statusu saskaņā ar Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumu."

2. Izteikt 32. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Ja zvērināta tiesu izpildītāja amata vieta ir vakanta, tieslietu ministrs saziņā ar Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomi ieceļ zvērinātu tiesu izpildītāju, kas veiks amata pienākumus prombūtnē esošā zvērināta tiesu izpildītāja vietā. Zvērināta tiesu izpildītāja aizstāšana viņa atvaļinājuma laikā tiek saskaņota Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes noteiktajā kārtībā."

3. Aizstāt 55. panta pirmajā daļā vārdus "par tās pašas zvērināta tiesu izpildītāja darbības atzīšanu par prettiesisku" ar vārdiem "šajā kriminālprocesā".

4. Izteikt 58. panta pirmās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Tiesa paziņo tieslietu ministram un Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomei par sūdzībām, kas iesniegtas saistībā ar zvērināta tiesu izpildītāja darbībām, elektroniski nosūtot uz Tieslietu ministrijas un Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes oficiālo elektroniskā pasta adresi šo sūdzību lietās taisīto spēkā stājušos nolēmumu norakstus."

5. Papildināt 65. pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Ja objektīvu iemeslu dēļ šā panta pirmajā daļā noteikto termiņu nav iespējams ievērot, disciplinārlietu komisija lēmuma pieņemšanas termiņu var pagarināt līdz četriem mēnešiem. Lēmums par termiņa pagarināšanu nav pārsūdzams.";

uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par pirmo daļu.

6. Aizstāt 66. panta pirmās daļas 3. punktā skaitli "1430" ar skaitli "5000".

7. Papildināt likumu ar 69.1 pantu šādā redakcijā:

"69.1 pants. (1) Disciplinārlietā pieņemto lēmumu vai tieslietu ministra lēmumu par disciplinārsoda uzlikšanu Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome triju dienu laikā pēc tam, kad saņēmusi attiecīgu informāciju no Tieslietu ministrijas, publicē Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes mājaslapā internetā, aizsedzot to informācijas daļu, kura atklāj personas datus, tai skaitā sensitīvus personas datus. Pie atbildības sauktās personas vārds un uzvārds netiek aizsegts.

(2) Ja zvērināts tiesu izpildītājs disciplinārlietu komisijas vai tieslietu ministra lēmumu par disciplinārsoda uzlikšanu ir pārsūdzējis, attiecīgo lēmumu šā panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā publicē triju dienu laikā pēc tam, kad Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome saņēmusi no Tieslietu ministrijas informāciju par to, ka stājies spēkā galīgais tiesas nolēmums, ar kuru pieteikums noraidīts.

(3) Publicēto lēmumu no mājaslapas internetā dzēš pēc viena gada no tā publicēšanas dienas triju dienu laikā."

8. Papildināt 74. pantu ar ceturto, piekto un sesto daļu šādā redakcijā:

"(4) Zvērināts tiesu izpildītājs veic tiesas un ārpustiesas dokumentu izsniegšanu Latvijā saskaņā ar Hāgas 1965. gada konvenciju par tiesas un ārpustiesas dokumentu izsniegšanu civillietās un komerclietās un Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 13. novembra regulu Nr. 1393/2007 par tiesas un ārpustiesas civillietu vai komerclietu dokumentu izsniegšanu dalībvalstīs (dokumentu izsniegšana), un ar ko atceļ Padomes regulu Nr. 1348/2000 (turpmāk - Eiropas Parlamenta un Padomes regula Nr. 1393/2007).

(5) Izdevumus, kas saistīti ar tiesas un ārpustiesas dokumentu izsniegšanu šā panta ceturtajā daļā minētajos gadījumos, veido zvērināta tiesu izpildītāja amata atlīdzība takses apmērā, zvērināta tiesu izpildītāja amata darbības veikšanai nepieciešamie izdevumi un Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes izdevumi, kas saistīti ar dokumentu saņēmējas iestādes funkcijas veikšanu un nedrīkst pārsniegt ar funkcijas veikšanu saistīto administratīvo izdevumu apmēru. Zvērināta tiesu izpildītāja amata darbības veikšanai nepieciešamo izdevumu apmēru nosaka atbilstoši normatīvajiem aktiem par izpildu darbību veikšanai nepieciešamajiem izdevumiem.

(6) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā tiek izvērtēti ārvalsts kompetentās iestādes atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes regulai Nr. 1393/2007 un Hāgas 1965. gada konvencijai par tiesas un ārpustiesas dokumentu izsniegšanu civillietās un komerclietās iesniegtie lūgumi par tiesas vai ārpustiesas dokumentu izsniegšanu, kārtību, kādā, pamatojoties uz šādu ārvalsts kompetentās iestādes lūgumu, personai, kuras deklarētā dzīvesvieta, dzīvesvieta, atrašanās vieta vai juridiskā adrese ir Latvijā un kuras adrese ir zināma, tiek izsniegti tiesas un ārpustiesas civillietu un komerclietu dokumenti, kā arī Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes izdevumu apmēru, to segšanas kārtību un ar lūguma izpildi saistīto izdevumu segšanas kārtību."

9. Papildināt 77.2 panta trešo daļu ar vārdiem "vai uz oficiālo elektronisko adresi, ja personai ir aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses konts".

10. 80. pantā:

papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Zvērinātu tiesu izpildītāju amata atlīdzības takses apmēru nosaka atbilstoši ieguldītā darba apjomam un samērīgi ar piedzenamā parāda apmēru, kā arī ņemot vērā zvērināta tiesu izpildītāja amatam normatīvajos aktos noteikto atbildību, neatkarības prasības un no amata izrietošos ierobežojumus.";

uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par pirmo daļu.

11. 87. pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "piešķir tieslietu ministrs" ar vārdiem "saskaņo Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome";

papildināt otro daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Aizvietojot zvērinātu tiesu izpildītāju viņa atvaļinājuma laikā, aizvietotājs prombūtnē esošā zvērināta tiesu izpildītāja iecirknī gādā par zvērināta tiesu izpildītāja amata un saimniecisko darbību veikšanu."

12. Aizstāt 88. panta pirmajā daļā vārdus "tieslietu ministra atļauju" ar vārdiem "Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes saskaņojumu".

13. 97. pantā:

papildināt pirmo daļu pēc vārdiem "uz zvērināta tiesu izpildītāja" ar vārdiem "kurš konkrēto personu nodarbina";

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Zvērināta tiesu izpildītāja palīga kandidāts, kurš palīga kandidāta amatā nostrādājis vismaz gadu, var kārtot zvērināta tiesu izpildītāja palīga eksāmenu. Minētajā termiņā ieskaita arī laikposmu, kurā zvērināta tiesu izpildītāja palīga amata kandidāts palīga kandidāta amatā darbojies cita zvērināta tiesu izpildītāja vadībā, ja no dienas, kad pārtrauktas darba tiesiskās attiecības ar vienu zvērinātu tiesu izpildītāju, līdz dienai, kad persona apstiprināta par zvērināta tiesu izpildītāja palīga kandidātu zvērinātam tiesu izpildītājam, pie kura tā nodarbināta zvērināta tiesu izpildītāja palīga eksāmena dienā, nav pagājis vairāk par diviem mēnešiem."

14. Papildināt X sadaļas pirmo nodaļu "Zvērināta tiesu izpildītāja palīga kandidāti" ar 97.1 pantu šādā redakcijā:

"97.1 pants. Zvērināta tiesu izpildītāja palīga kandidāta statusu persona zaudē, pārtraucot darba tiesiskās attiecības ar zvērinātu tiesu izpildītāju, pēc kura priekšlikuma tā apstiprināta zvērināta tiesu izpildītāja palīga kandidāta amatā, vai iestājoties kādam no šā likuma 13. panta 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. un 9. punktā paredzētajiem gadījumiem."

15. Papildināt 117. pantu ar vārdiem "kā arī no citiem ieņēmumiem".

16. Papildināt 127. pantu ar 13. un 14. punktu šādā redakcijā:

"13) nodrošina zvērinātu tiesu izpildītāju atvaļinājumu saskaņošanu;

14) veic dokumentu saņēmējas iestādes funkciju, organizējot dokumentu izsniegšanu Latvijā saskaņā ar Hāgas 1965. gada konvenciju par tiesas un ārpustiesas dokumentu izsniegšanu civillietās un komerclietās un Eiropas Parlamenta un Padomes regulu Nr. 1393/2007."

17. Papildināt likumu ar 127.1 pantu šādā redakcijā:

"127.1 pants. Ja, veicot šā likuma 127. panta 14. punktā noteikto funkciju, Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome konstatē, ka ārvalsts kompetentās iestādes lūgumā par tiesas vai ārpustiesas dokumentu izsniegšanu norādītā adrese, kurā veicama dokumentu izsniegšana, ir nepilnīga vai neprecīza, tai ir tiesības pārbaudīt ziņas par izsniedzamo dokumentu adresāta - fiziskās personas - deklarētās dzīvesvietas adresi Iedzīvotāju reģistrā. Ja izsniedzamo dokumentu adresāts ir juridiskā persona, Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome pārbauda konkrētās juridiskās personas aktuālo Uzņēmumu reģistra komercreģistrā ierakstīto juridisko adresi."

18. Izteikt 145. panta otrās daļas trešo teikumu šādā redakcijā:

"Ja zvērināts tiesu izpildītājs atstādināts no amata pienākumu veikšanas, ar depozīta kontā esošajām depozītu summām rīkojas tieslietu ministra rīkojumā noteiktais zvērināts tiesu izpildītājs."

19. Izteikt 146. pantu šādā redakcijā:

"146. pants. (1) Zvērināts tiesu izpildītājs katram gadam elektroniski kārto atsevišķu depozītu summu uzskaites grāmatu.

(2) Kārtējā gada ietvaros elektroniski uzkrāto informāciju par depozītu summu uzskaiti zvērināts tiesu izpildītājs līdz nākamā gada 1. februārim elektroniski parakstītu iesniedz Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomē apstiprināšanai.

(3) Depozītu summu uzskaites grāmatā naudas līdzekļu atlikumam jāsakrīt ar naudas līdzekļu atlikumu depozīta kontā. Ieraksti depozītu summu uzskaites grāmatā tiek dalīti pa mēnešiem. Informācija par katru depozīta kontā veiktu maksājumu (iemaksu un izmaksu) tiek atspoguļota atsevišķi.

(4) Depozītu summas, kas iepriekšējā gada 31. decembrī paliek atlikumā zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontā, tiek norādītas nākamā gada depozītu summu uzskaites grāmatas sākumā kā atlikums, saglabājot katras iepriekšējā gadā saņemtās depozīta summas piesaisti konkrētajai izpildu lietai, ja maksājums ir piesaistīts izpildu lietai."

20. 152. pantā:

izslēgt otro daļu;

aizstāt trešajā daļā vārdu "septiņu" ar skaitli "10".

21. Izteikt 155. panta 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Ja piedzenamā summa izpildu dokumentā norādīta ārvalstu valūtā, zvērināts tiesu izpildītājs piedzenamās summas apmēru euro aprēķina saskaņā ar grāmatvedībā izmantojamo ārvalstu valūtas kursu izpildu dokumenta reģistrācijas dienā."

22. Aizstāt 157. pantā vārdu "noraksts" ar vārdu "atvasinājums".

23. Izteikt 158. pantu šādā redakcijā:

"158. pants. (1) Visus izpildei pakļautos izpildu dokumentus reģistrē Izpildu lietu reģistrā.

(2) Pēc papīra formā saņemtā izpildu dokumenta reģistrācijas par piešķirto izpildu lietas kārtas numuru izdara atzīmi izpildu dokumentā. Papīra formā saņemto izpildu dokumentu ieskenē un dokumenta elektronisko versiju pievieno kā pielikumu saņemtā dokumenta reģistrācijas kartītei.

(3) Pēc elektroniski parakstītā izpildu dokumenta reģistrācijas to pievieno kā pielikumu saņemtā dokumenta reģistrācijas kartītei."

24. Izslēgt 159. panta 2. punktā vārdus "naudas soda piedziņu".

25. Izteikt 160. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Izpildu lietu reģistrā jābūt visai informācijai par zvērināta tiesu izpildītāja veiktajām darbībām un lietās esošajiem dokumentiem."

26. Aizstāt 161. pantā vārdu "Izpildu" ar vārdiem "Papīra formā izpildu".

27. Papildināt pārejas noteikumus ar 35., 36., 37., 38., 39., 40. un 41. punktu šādā redakcijā:

"35. Šā likuma 71. panta pirmajā daļā zvērinātam tiesu izpildītājam noteiktais ierobežojums daļā par prakses vietas uzturēšanu tās apgabaltiesas darbības teritorijā, pie kuras viņš pastāv, no dienas, kad Ogres rajona tiesas darbības teritorija ietverta Zemgales apgabaltiesas darbības teritorijā, līdz 2018. gada 31. decembrim netiek piemērots attiecībā uz zvērinātu tiesu izpildītāju, kurš līdz Ogres rajona tiesas darbības teritorijas ietveršanai Zemgales apgabaltiesas darbības teritorijā veicis amata pienākumus Rīgas apgabaltiesas iecirknī Nr. 35, Rīgas apgabaltiesas iecirknī Nr. 36 vai Rīgas apgabaltiesas iecirknī Nr. 37 un savu amata pienākumu pildīšanai pārcelts attiecīgi uz Zemgales apgabaltiesas iecirkni Nr. 35, Zemgales apgabaltiesas iecirkni Nr. 36 vai Zemgales apgabaltiesas iecirkni Nr. 37.

36. Šā likuma 71. panta pirmās daļas noteikumi par ierobežojumu zvērinātam tiesu izpildītājam veikt amata darbības tās apgabaltiesas darbības teritorijā, pie kuras viņš pastāv, neattiecas uz amata darbībām (šā likuma 73. un 74. pants), kuras:

1) saistībā ar Ogres rajona tiesas darbības teritorijas ietveršanu Zemgales apgabaltiesas darbības teritorijā savu amata pienākumu pildīšanai Zemgales apgabaltiesas iecirknī Nr. 35, Zemgales apgabaltiesas iecirknī Nr. 36 vai Zemgales apgabaltiesas iecirknī Nr. 37 pārcelts zvērināts tiesu izpildītājs veic Rīgas apgabaltiesas darbības teritorijā lietās, kas uzsāktas līdz pārcelšanas dienai;

2) Rīgas apgabaltiesas zvērinātam tiesu izpildītājam pēc Ogres rajona tiesas darbības teritorijas ietveršanas Zemgales apgabaltiesas darbības teritorijā jāveic Zemgales apgabaltiesas iecirknim Nr. 35, Zemgales apgabaltiesas iecirknim Nr. 36 vai Zemgales apgabaltiesas iecirknim Nr. 37 piekritīgā teritorijā.

37. Grozījums šā likuma 77.2 panta trešajā daļā, kas paredz paziņojumu par mantojuma apsardzības darbību veikšanas datumu un laiku nosūtīt uz personas oficiālo elektronisko adresi, ja personai ir aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses konts, stājas spēkā 2020. gada 1. janvārī.

38. Grozījumi šā likuma 32. panta pirmajā daļā, 87. pantā, 88. panta pirmajā daļā, kas paredz zvērinātu tiesu izpildītāju atvaļinājumu saskaņošanu nodot Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomei, 127. panta papildinājums ar 13. punktu un grozījumi 145. panta otrajā daļā par rīcību ar depozīta kontā esošajām depozīta summām stājas spēkā 2019. gada 1. janvārī.

39. Grozījumi šā likuma 158. pantā un 160. panta pirmajā daļā, kas paredz Izpildu lietu reģistrā reģistrēt visus izpildei pakļautos izpildu dokumentus un uzkrāt visu informāciju par zvērināta tiesu izpildītāja veiktajām darbībām un lietās esošajiem dokumentiem, stājas spēkā 2019. gada 1. janvārī.

40. Grozījumi šā likuma 74. pantā par tā papildināšanu ar ceturto, piekto un sesto daļu, grozījumi 127. pantā par tā papildināšanu ar 14. punktu un 127.1 pants par zvērināta tiesu izpildītāja pienākumu veikt tiesas un ārpustiesas dokumentu izsniegšanu Latvijā saskaņā ar Hāgas 1965. gada konvenciju par tiesas un ārpustiesas dokumentu izsniegšanu civillietās un komerclietās un Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 13. novembra regulu Nr. 1393/2007 par tiesas un ārpustiesas civillietu vai komerclietu dokumentu izsniegšanu dalībvalstīs (dokumentu izsniegšana), un ar ko atceļ Padomes regulu Nr. 1348/2000 un Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes pienākumu īstenot dokumentu saņēmējas iestādes funkciju stājas spēkā 2019. gada 1. janvārī.

41. Ministru kabinets līdz 2018. gada 1. novembrim pārskata zvērinātu tiesu izpildītāju amata atlīdzības takses apmērus, ievērojot šā likuma 80. panta otrajā daļā noteiktās prasības."

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Likums Saeimā pieņemts 2018. gada 12. aprīlī.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2018. gada 26. aprīlī

27.04.2018