Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.14

Daugavpilī 2018.gada 21.aprīlī (prot. Nr.8, 2.§)

Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošajos noteikumos Nr.5 "Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu

Izdarīt Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošajos noteikumos Nr.5 "Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums" šādus grozījumus:

1. Svītrot 86.punktā otro teikumu.

2. Svītrot 86.1 punktā trešo un ceturto teikumu.

3. Izteikt 86.2 punktu šādā redakcijā:

"86.2 Jautājumu uzdošanu un atbilžu sniegšanu vada sēdes vadītājs. Ja nepieciešams nodrošināt kārtību domes sēdē, pašvaldības nolikuma ievērošanu un operatīvo rīcību jautājuma izskatīšanā, jautājumu uzdošana var tikt pārtraukta, ja pēc sēdes vadītāja ierosinājuma par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošo deputātu skaita."

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs R.Eigims

 

Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 21.aprīļa saistošo noteikumu Nr.14 "Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošajos noteikumos Nr.5 "Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Ievērojot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 12.04.2018. vēstuli Nr.1-13/3344 "Par grozījumu veikšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikumā", nepieciešams izdarīt grozījumus Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikumā.
2. Īss projekta satura izklāsts Tiek precizēts pašvaldības nolikuma 86., 86.1, 86.2 punkts attiecībā uz deputātu jautājumu uzdošanas kārtību.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav attiecināms.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Nav attiecināms.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav attiecināms.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs R.Eigims

24.04.2018