Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 214

Rīgā 2018. gada 10. aprīlī (prot. Nr. 19 29. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 10. marta noteikumos Nr. 221 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā"

Izdoti saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma
28. panta otro daļu un 28.1 panta otro daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2009. gada 10. marta noteikumos Nr. 221 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 42., 189., 205. nr.; 2010, 150. nr.; 2012, 142. nr.; 2013, 158., 234. nr.; 2014, 82. nr.; 2015, 250. nr.; 2016, 137. nr.; 2017, 128., 204. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 1.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.3. kārtību, kādā sedzamas izmaksas, kas saistītas ar obligāto iepirkumu un maksājumiem par uzstādīto elektrisko jaudu;". 

2. Aizstāt 2.4. apakšpunktā vārdus "pārvades sistēmas operators" ar vārdiem "publiskais tirgotājs (turpmāk - tirgotājs)".

3. Izteikt 20. punktu šādā redakcijā:

"20. Ja komersants un tā iesniegums atbilst attiecīgajām prasībām, ministrija pieņem lēmumu piešķirt komersantam tiesības pārdot elektrostacijā koģenerācijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros vai saņemt garantētu maksu par elektrostacijā uzstādīto jaudu. Ministrija minēto lēmumu sagatavo atbilstoši šo noteikumu 21. punktam un paziņo komersantam, sistēmas operatoram un tirgotājam."

4. Izteikt 26. punktu šādā redakcijā:

"26. Lai pārdotu elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros vai saņemtu maksu par koģenerācijas elektrostacijā uzstādīto jaudu, koģenerācijas elektrostaciju aprīko ar:

26.1. koģenerācijas elektrostacijā un tajā uzstādītajās koģenerācijas iekārtās saražotās, elektroenerģijas sistēmas operatora (turpmāk - sistēmas operators) tīklā nodotās un no tīkla saņemtās elektroenerģijas komercuzskaites mēraparātiem. Elektrotīklā nodotās un no tīkla saņemtās elektroenerģijas komercuzskaites mēraparātus uzstāda un noplombē sistēmas operators;

26.2. siltumenerģijas uzskaites mēraparātu vai mēraparātu sistēmu, kas atbilst normatīvajiem aktiem par metroloģiskajām prasībām mērīšanas līdzekļiem un to metroloģiskās kontroles kārtību un nodrošina koģenerācijas iekārtā saražotās siltumenerģijas, atsevišķos siltumenerģijas ražošanas katlos vai citā veidā saražotās siltumenerģijas un lietotājam pārdotās lietderīgās siltumenerģijas atsevišķu uzskaiti;

26.3. mēraparātu vai mērlīdzekļu sistēmu, kas nodrošina koģenerācijas iekārtā un citās siltumenerģijas ražošanas iekārtās katra patērētā kurināmā atsevišķu uzskaiti."

5. Papildināt noteikumus ar 26.1 punktu šādā redakcijā:

"26.1 Lai pārdotu elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros vai saņemtu maksu par koģenerācijas elektrostacijā uzstādīto jaudu, komersants nodrošina:

26.1 1. saražotās elektroenerģijas, siltumenerģijas uzskaiti ne retāk kā reizi dienā un patērētā kurināmā uzskaiti ne retāk kā reizi mēnesī. Uzskaites dati tiek uzglabāti vismaz piecus gadus pēc kārtējā kalendāra gada beigām;

26.1 2. elektroenerģijas, siltumenerģijas un kurināmā padeves pieslēguma shēmu izvietošanu koģenerācijas elektrostacijā redzamā vietā."

6. Izteikt 28. punktu šādā redakcijā:

"28. Tirgotājs no koģenerācijas elektrostacijas, kas ir saņēmusi tiesības pārdot saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, iepērk tikai koģenerācijā saražotās elektroenerģijas pārpalikumu, kas atlicis pēc elektroenerģijas izlietošanas koģenerācijas elektrostacijas darbības nodrošināšanai atbilstoši šo noteikumu 28.1 punktā minētajai koģenerācijas elektrostacijas principiālajai elektriskā pieslēguma shēmai. Atlikušo elektroenerģijas daudzumu aprēķina šo noteikumu 29. punktā minētajā kārtībā."

7. Papildināt noteikumus ar 28.1 un 28.2 punktu šādā redakcijā:

"28.1 Koģenerācijas elektrostacijas principiālajā elektriskā pieslēguma shēmā norāda koģenerācijas iekārtas, to darbības nodrošināšanai izmantotās palīgiekārtas, ražošanā izmantojamo energoresursu padeves, dūmgāzu aizvadīšanas, saražotās elektroenerģijas un siltumenerģijas nodošanas un citus infrastruktūras objektus, kā arī to pieslēguma punktus, kas nosaka koģenerācijas elektrostacijas robežas.

28.2 Komersants, kurš ieguvis tiesības pārdot koģenerācijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, iesniedz sistēmas operatoram, tirgotājam un ministrijai komersanta apliecinātu šo noteikumu 28.1 punktā minēto principiālo elektriskā pieslēguma shēmu. Tirgotājs pēc šo noteikumu 24. punktā minētā līguma stāšanās spēkā uzsāk koģenerācijas elektrostacijā koģenerācijā saražotās elektroenerģijas iepirkumu, ja komersants ir iesniedzis sistēmas operatoram, tirgotājam un ministrijai šo noteikumu 28.1 punktā minēto principiālo elektriskā pieslēguma shēmu. Ja koģenerācijas elektrostacijā veiktas izmaiņas, komersants nodrošina, ka sistēmas operatoram, tirgotājam un ministrijai tiek iesniegta komersanta apliecināta, faktiskajai situācijai atbilstoša šo noteikumu 28.1 punktā minētā principiālā elektriskā pieslēguma shēma."

8. Aizstāt 29. punkta ievaddaļā vārdu "vajadzībām" ar vārdiem un skaitli "darbības nodrošināšanai atbilstoši šo noteikumu 28.1 punktā minētajai principiālajai elektriskā pieslēguma shēmai".

9. Izteikt 29.2. un 29.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"29.2. pieņem, ka koģenerācijā saražotās elektroenerģijas daudzums, kas atlicis pēc elektroenerģijas izlietošanas koģenerācijas elektrostacijas darbības nodrošināšanai, norēķinu periodā ir vienāds ar sistēmas operatora elektrotīklā nodotās elektroenerģijas daudzumu vai aprēķināto elektroenerģijas daudzumu šo noteikumu 29.4. apakšpunktā minētajā gadījumā, ja ir ievērots viens no šādiem nosacījumiem:

29.2.1. koģenerācijas elektrostacijai, kurā izmanto šo noteikumu 4.1. vai 4.2. apakšpunktā minēto tehnoloģiju, faktiskais kopējais enerģijas ražošanas lietderības koeficients, kas aprēķināts saskaņā ar šo noteikumu 29.1. apakšpunktu, ir 80 % vai lielāks;

29.2.2. koģenerācijas elektrostacijai, kurā izmanto kādu no šo noteikumu 4.3., 4.4., 4.5., 4.6., 4.7., 4.8., 4.9., 4.10. vai 4.11. apakšpunktā minētajām tehnoloģijām, faktiskais kopējais enerģijas ražošanas lietderības koeficients, kas aprēķināts saskaņā ar šo noteikumu 29.1. apakšpunktu, ir 75 % vai lielāks;

29.3. ja saskaņā ar šo noteikumu 29.1. apakšpunktu aprēķinātais koģenerācijas elektrostacijas faktiskais kopējais lietderības koeficients ir mazāks nekā šo noteikumu 29.2.1. vai 29.2.2. apakšpunktā minētās vērtības, koģenerācijā saražotās elektroenerģijas daudzumu, kas atlicis pēc tās izlietošanas koģenerācijas elektrostacijas darbības nodrošināšanai, aprēķina, izmantojot šādu formulu:

EnpCHP = Qnp x α, kur

α - attiecība starp koģenerācijas elektrostacijā uzstādīto koģenerācijas iekārtu uzstādīto elektrisko jaudu un siltuma jaudu saskaņā ar tehniskās pases datiem. Ja šādi dati nav pieejami, minēto lielumu nosaka atkarībā no izmantotās koģenerācijas tehnoloģijas saskaņā ar šo noteikumu 4. pielikumu;".

10. Papildināt noteikumus ar 29.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"29.4. ja koģenerācijas elektrostacijai, kurā saražoto elektroenerģiju pārdod obligātā iepirkuma ietvaros, ir vairāki pieslēgumi sistēmas operatora tīklam, katrā stundā aprēķina elektroenerģijas daudzumu, ko veido starpība starp sistēmas operatora tīklā nodoto un no sistēmas operatora tīkla saņemto elektroenerģiju visu sistēmas pieslēgumu ietvaros saskaņā ar šo noteikumu 28.1 punktā minēto principiālo elektriskā pieslēguma shēmu."

11. Aizstāt 32. punktā vārdus "savām vajadzībām" ar vārdiem "tās darbības nodrošināšanai".

12. Papildināt noteikumus ar 32.1 punktu šādā redakcijā:

"32.1 Elektroenerģiju, kas nepieciešama koģenerācijas elektrostacijas darbības nodrošināšanai, komersants drīkst patērēt un pirkt, izmantojot pieslēgumu sistēmas operatora tīklam."

13. Izteikt 35.1 punktu šādā redakcijā:

"35.1 Ministrija mēneša laikā pieņem lēmumu, ar kuru tiek atceltas komersantam piešķirtās tiesības pārdot koģenerācijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros vai saņemt maksu par koģenerācijas stacijā uzstādīto elektrisko jaudu, un paziņo to komersantam, tirgotājam un sistēmas operatoram, ja komersants:

35.1 1. neizpilda šo noteikumu 35., 72. vai 73. punktā minētos pienākumus vai neuzsāk elektroenerģijas ražošanu koģenerācijā termiņā, kāds noteikts lēmumā, ar kuru tam piešķirtas tiesības pārdot saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros;

35.1 2. nesaņem sistēmas operatora atļauju pieslēgt sistēmai koģenerācijas elektrostaciju ar elektrisko jaudu, kas ir vismaz 50 % no plānotās koģenerācijas elektrostacijas elektriskās jaudas, kas norādīta komersanta iesniegumā, uz kura pamata ministrija ir pieņēmusi lēmumu piešķirt tiesības pārdot saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, termiņā, kāds noteikts lēmumā, ar kuru komersantam piešķirtas tiesības pārdot saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros;

35.1 3. nenoslēdz šo noteikumu 24. punktā minēto līgumu ar tirgotāju vai minētais līgums nestājas spēkā triju mēnešu laikā pēc dienas, kad iestājies termiņš elektroenerģijas ražošanas koģenerācijā uzsākšanai, kas noteikts šo noteikumu 72. vai 73. punktā vai lēmumā, ar kuru komersantam piešķirtas tiesības pārdot saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros."

14. Papildināt noteikumus ar 35.2 un 35.3 punktu šādā redakcijā:

"35.2 Ja komersanta koģenerācijas elektrostacijā uzstādītā elektriskā jauda, kas norādīta līgumā ar tirgotāju, iepriekšējā kalendāra gada beigās ir mazāka par plānoto koģenerācijas elektrostacijas elektrisko jaudu, kas norādīta komersanta iesniegumā, uz kura pamata ministrija ir pieņēmusi lēmumu par tiesību piešķiršanu pārdot koģenerācijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, ministrija līdz attiecīgā gada 1. aprīlim pieņem lēmumu, ar kuru groza kalendāra gadā obligātā iepirkuma ietvaros iepērkamās elektroenerģijas apjomu, un paziņo to komersantam, tirgotājam un sistēmas operatoram. Obligātā iepirkuma ietvaros iepērkamās elektroenerģijas apjomu (norāda ar precizitāti trīs zīmes aiz komata) aprēķina, izmantojot šādu formulu:

AOI = Ap × Pf, kur
Pp

AOI - kalendāra gadā obligātā iepirkuma ietvaros iepērkamās elektroenerģijas apjoms (MWh);

Ap - kalendāra gadā obligātā iepirkuma ietvaros iepērkamās elektroenerģijas apjoms (MWh), kas noteikts lēmumā, ar kuru komersantam piešķirtas tiesības pārdot saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros;

Pp - plānotā koģenerācijas elektrostacijas elektriskā jauda (MW), kas norādīta iesniegumā, uz kura pamata ministrija ir pieņēmusi lēmumu par tiesību piešķiršanu pārdot koģenerācijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros;

Pf - koģenerācijas elektrostacijā uzstādītā elektriskā jauda (MW), kas norādīta līgumā ar tirgotāju, pārskata gada beigās.

35.3 Šo noteikumu 35.2 punktā minēto lēmumu ministrija pieņem, ja saskaņā ar šo noteikumu 35.2 punktā minēto formulu aprēķinātais lielums ir mazāks par komersantam noteikto elektroenerģijas apjomu (MWh), kas kalendāra gadā iepērkams no koģenerācijas elektrostacijas obligātā iepirkuma ietvaros."

15. Aizstāt 36. punktā vārdus "pārvades sistēmas operators" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "tirgotājs" (attiecīgā locījumā).

16. Aizstāt 38. un 39. punktā vārdus "pārvades sistēmas operators" ar vārdu "tirgotājs".

17. Izteikt 40. punktu šādā redakcijā:

"40. Komersants katru gadu līdz 1. martam iesniedz ministrijā pārskatu par tā īpašumā esošās koģenerācijas elektrostacijas darbību atbilstoši šo noteikumu 5. pielikumam. Pārskatu iesniedz ministrijas elektroniskajā sistēmā, kas paredzēta elektrostaciju gada pārskatu iesniegšanai. Sistēmas operators pēc ministrijas pieprasījuma iesniedz datus par elektroenerģijas apjomu, kuru komersants nodevis tīklā un saņēmis no tīkla iepriekšējā gadā. Pārskatā sniegtos datus par saražoto elektroenerģiju un siltumenerģiju, pārdoto lietderīgo siltumenerģiju, koģenerācijas elektrostacijā patērēto elektroenerģiju, patērēto kurināmo, izmantoto koģenerācijas tehnoloģiju un kopējo uzstādīto elektrisko un siltuma jaudu apstiprina neatkarīgs akreditēts auditors, norādot, ka dati atbilst faktiskajai situācijai koģenerācijas elektrostacijā, vai norādot konkrētu datu neatbilstību. Vienlaikus minētais auditors sagatavo ziņojumu, kurā iekļauj detalizētu informāciju par koģenerācijas elektrostacijas gada pārskatā sniegtās informācijas atbilstību un pamatotību, kā arī par veiktajām darbībām un pārbaudītajiem dokumentiem, lai par to pārliecinātos, tostarp pievieno sarakstu, kurā norādīti šo noteikumu 26.1. un 26.2. apakšpunktā minēto mērierīču numuri un verifikācijas termiņi."

18. Izteikt 40.2 un 40.3 punktu šādā redakcijā:

"40.2 Ja komersants nav iesniedzis šo noteikumu 40. vai 42. punktā minētos dokumentus, ministrija līdz attiecīgā gada 1. aprīlim nosūta tam brīdinājumu.

40.3 Ja komersants mēneša laikā pēc šo noteikumu 40.2 punktā minētā brīdinājuma saņemšanas neiesniedz šo noteikumu 40. vai 42. punktā minētos dokumentus, ministrija mēneša laikā pieņem lēmumu, ar kuru tiek atceltas komersantam piešķirtās tiesības pārdot koģenerācijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros vai saņemt maksu par koģenerācijas elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu. Lēmumu paziņo komersantam, tirgotājam un sistēmas operatoram."

19. Izteikt 42. punktu šādā redakcijā:

"42. Šo noteikumu 40. punktā minētajam pārskatam pievieno šo noteikumu 40. punktā minēto neatkarīga akreditēta auditora ziņojumu, pārskata periodā spēkā esoša lietderīgās siltumenerģijas pārdošanas līguma kopiju, regulatora lēmuma kopiju par siltumenerģijas tarifu (ja siltumenerģijas tarifu apstiprinājis regulators), dokumentu kopijas, kas apliecina ikmēneša pārdotās siltumenerģijas daudzumu un cenu, aprakstu un aprēķina piemēru par izmantotā kurināmā siltumspējas noteikšanu, šo noteikumu 26.3. apakšpunktā minēto mēraparātu vai mērlīdzekļu sistēmu uzskaitījumu un darbības aprakstu un paskaidrojuma rakstu par pārskata gadā veiktajām izmaiņām koģenerācijas elektrostacijā, ja šādas izmaiņas ietekmē šo noteikumu 40. punktā minētajā pārskatā norādāmos datus, tai skaitā norādot koģenerācijas elektrostacijas elementus, kurus skar attiecīgās izmaiņas."

20. Izteikt 43., 44. un 44.1 punktu šādā redakcijā:

"43. Regulators kontrolē koģenerācijas elektrostacijas darbības atbilstību saskaņā ar normatīvajiem aktiem sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas jomā, sistēmas operators - uz elektroietaišu piederības robežas uzstādīto elektroenerģijas komercuzskaites ierīču stāvokli un sistēmā nodotās jaudas lielumu, bet siltumapgādes sistēmas operators - siltumenerģijas komercuzskaites ierīču stāvokli.

44. Ministrija triju mēnešu laikā pēc šo noteikumu 40. punktā minētā pārskata saņemšanas izvērtē koģenerācijas elektrostacijas atbilstību šo noteikumu 6. vai 10. punktā minētajiem efektivitātes kritērijiem un saražotās elektroenerģijas izlietojumu koģenerācijas elektrostacijas darbības nodrošināšanai saskaņā ar šo noteikumu prasībām. Ja koģenerācijas elektrostacijas obligātā iepirkuma ietvaros pārdotās elektroenerģijas apjoms ir vienāds ar saražotās elektroenerģijas apjomu, ministrija nosūta komersantam brīdinājumu par koģenerācijas elektrostacijas neatbilstību un iespēju zaudēt tiesības pārdot koģenerācijā ražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros.

44.1 Lai pārliecinātos par šo noteikumu 40. punktā minētajā pārskatā sniegtās informācijas atbilstību šo noteikumu prasībām, ministrija ir tiesīga pieprasīt, lai komersants iesniedz papildu informāciju un skaidrojumus. Komersantam ir pienākums 10 darbdienu laikā pēc ministrijas pieprasījuma saņemšanas iesniegt pieprasīto informāciju. Ja pārskatā sniegtā informācija neatbilst šo noteikumu prasībām, ministrija nosūta komersantam brīdinājumu par iespēju zaudēt tiesības pārdot koģenerācijā ražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros vai saņemt maksu par koģenerācijas elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu."

21. Papildināt noteikumus ar 44.2, 44.3 un 44.4 punktu šādā redakcijā:

"44.2 Ministrija reizi pusgadā pārliecinās, vai komersantam nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu un nodevu parādu. Ja ministrija konstatē, ka komersantam ir nodokļu vai nodevu parāds, kura kopsumma pārsniedz 150 euro, ministrija nosūta komersantam brīdinājumu par iespēju zaudēt tiesības pārdot koģenerācijā ražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros vai saņemt maksu par koģenerācijas elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu.

44.3 Ja saskaņā ar ministrijas rīcībā esošo informāciju komersants koģenerācijas elektrostacijas ekspluatācijā neievēro būvniecību vai būvju ekspluatāciju reglamentējošo normatīvo aktu prasības, ministrija tam nosūta brīdinājumu par iespēju zaudēt tiesības pārdot koģenerācijā ražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros vai saņemt maksu par koģenerācijas elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu.

44.4 Ja tirgotāja rīcībā ir informācija par iespējamu koģenerācijas elektrostacijas neatbilstību normatīvajiem aktiem, tas nekavējoties par to informē ministriju. Lai pārliecinātos par koģenerācijas elektrostacijas atbilstību, ministrija ir tiesīga pieprasīt, lai komersants iesniedz papildu informāciju un skaidrojumus. Komersantam ir pienākums 10 darbdienu laikā pēc ministrijas pieprasījuma saņemšanas iesniegt pieprasīto informāciju."

22. Svītrot 45. punktu. 

23. Izteikt 45.1 un 45.2 punktu šādā redakcijā:

"45.1 Ministrija izveido kontroles grupu, kas ir tiesīga pārbaudīt koģenerācijas elektrostacijas atbilstību normatīvo aktu prasībām un ministrijai iesniegtās informācijas ticamību. Komersantam ir pienākums nodrošināt kontroles grupai piekļuvi koģenerācijas elektrostacijai. Pārbaudes ietvaros kontroles grupa pieprasa komersantam pārbaudes īstenošanai nepieciešamo informāciju. Informāciju, kas kontroles grupai nepieciešama šo noteikumu 45.9 punktā minētā pārbaudes akta sagatavošanai, komersants var iesniegt ministrijā 10 darbdienu laikā pēc kontroles grupas veiktās pārbaudes vai - pēc komersanta lūguma - 20 darbdienu laikā, ja koģenerācijas elektrostacijas pārbaude veikta bez iepriekšēja brīdinājuma un komersants var pierādīt objektīvus apstākļus, kādēļ informācija nevar tikt iesniegta 10 darbdienu laikā.

45.2 Ministrija nosūta komersantam brīdinājumu par iespēju zaudēt tiesības pārdot koģenerācijā ražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros vai saņemt maksu par koģenerācijas elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu, ja ministrija konstatē, ka koģenerācijas elektrostacija neatbilst vai šo noteikumu 40. punktā minētā gada pārskata periodā nav atbildusi vienam no šādiem kritērijiem:

45.2 1. koģenerācijas elektrostacija neatbilst šo noteikumu 6. vai 10. punktā minētajiem kritērijiem vai komersanta rīcībā nav dokumentu, kas apliecina koģenerācijas elektrostacijas atbilstību minētajiem kritērijiem;

45.2 2. koģenerācijas elektrostacijā uzstādītā elektriskā jauda, kas pieslēgta sistēmas operatora tīklam, neatbilst līgumā ar tirgotāju norādītajai jaudai;

45.2 3. koģenerācijas elektrostacijā netiek nodrošināta saražotās elektroenerģijas izlietošana koģenerācijas elektrostacijas darbības nodrošināšanai saskaņā ar šiem noteikumiem;

45.2 4. koģenerācijas elektrostacijā nav uzstādītas mēraparātu vai mērlīdzekļu sistēmas vai uzstādītās mēraparātu vai mērlīdzekļu sistēmas neatbilst šo noteikumu 26. punktam;

45.2 5. koģenerācijas elektrostacija neatbilst normatīvajiem aktiem, kas nosaka prasības koģenerācijas elektrostaciju darbībai enerģētikas jomā, vai kontroles grupas veiktajās pārbaudēs konstatētās neatbilstības šo noteikumu prasībām var ietekmēt izmaksājamā atbalsta apmēru;

45.2 6. koģenerācijas elektrostacija neatbilst normatīvajiem aktiem, kas nosaka prasības koģenerācijas elektrostaciju darbībai vides un darba drošības jomā."

24. Papildināt noteikumus ar 45.3, 45.4, 45.5, 45.6, 45.7, 45.8, 45.9 un 45.10 punktu šādā redakcijā:

"45.3 Ja ministrija pēc kontroles grupas veiktās pārbaudes konstatē, ka koģenerācijas elektrostacijā izmantotās tehnoloģijas veids vai kurināmais neatbilst informācijai, kas norādīta iesniegumā, uz kura pamata ministrija ir pieņēmusi lēmumu piešķirt tiesības pārdot saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, vai koģenerācijas elektrostacijā nav paredzēta saražotās siltumenerģijas nodošana lietderīgas siltumenerģijas lietotājam, ministrija mēneša laikā pēc šo noteikumu 45.9 punktā minētā pārbaudes akta saņemšanas no komersanta pieņem lēmumu, ar kuru tiek atceltas komersantam piešķirtās tiesības pārdot koģenerācijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros vai saņemt maksu par koģenerācijas elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu. Lēmumu paziņo komersantam, tirgotājam un sistēmas operatoram.

45.4 Komersants šo noteikumu 40. punktā minētajā pārskatā norāda kontaktpersonu (arī tās elektroniskā pasta adresi un tālruņa numuru), ar kuru ministrija var sazināties saistībā ar kontroles grupas plānotajām pārbaudēm, kā arī kontaktpersonu (arī tās tālruņa numuru), kura var nodrošināt kontroles grupai piekļuvi koģenerācijas elektrostacijai. Komersants piecu darbdienu laikā informē ministriju par izmaiņām minētajā kontaktinformācijā.

45.5 Kontroles grupa ir tiesīga koģenerācijas elektrostacijā veikt plānoto un neplānoto pārbaudi.

45.6 Ministrija brīdina komersantu par plānotās pārbaudes veikšanas datumu. Informāciju par plānoto pārbaudi ministrija nosūta komersantam uz šo noteikumu 45.4 punktā minēto un šo noteikumu 5. pielikumā norādītajā veidlapā minēto elektroniskā pasta adresi vai komersanta juridisko adresi. Ministrija plānotās pārbaudes veikšanas datumu nosaka vismaz trīs darbdienas pēc komersantam nosūtītās informācijas saņemšanas dienas. Ja ministrijas noteiktajā datumā komersants nevar nodrošināt kontroles grupai iespēju veikt koģenerācijas elektrostacijas pārbaudi, ministrija atkārtoti nosaka pārbaudes veikšanas datumu, kas nav vēlāks kā 15 darbdienas pēc sākotnēji noteiktā datuma. 

45.7 Ja kontroles grupa ieradusies koģenerācijas elektrostacijā bez iepriekšēja brīdinājuma un komersants nevar nodrošināt tai iespēju veikt koģenerācijas elektrostacijas pārbaudi, kontroles grupa ne vēlāk kā 10 darbdienas pēc pirmās ierašanās koģenerācijas elektrostacijā atkārtoti ierodas koģenerācijas elektrostacijā, lai veiktu pārbaudi.

45.8 Ja komersants saskaņā ar šo noteikumu 45.6 un 45.7 punktu atkārtoti nenodrošina kontroles grupai iespēju veikt koģenerācijas elektrostacijas pārbaudi, ministrija mēneša laikā pēc atkārtoti noteiktā pārbaudes veikšanas datuma pieņem lēmumu, ar kuru tiek atceltas komersantam piešķirtās tiesības pārdot koģenerācijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros vai saņemt maksu par koģenerācijas elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu. Lēmumu paziņo komersantam, tirgotājam un sistēmas operatoram.

45.9 Ministrija pēc kontroles grupas veiktās pārbaudes sagatavo pārbaudes aktu un nosūta to komersantam. Pārbaudes aktā norāda kontroles grupas konstatējumus par koģenerācijas elektrostacijas atbilstību normatīvo aktu prasībām un komersanta sniegtos paskaidrojumus. Komersanta paraksttiesīgā persona un persona, kas bijusi klāt pārbaudes laikā, paraksta pārbaudes aktu un 10 darbdienu laikā pēc tā saņemšanas nosūta ministrijai.

45.10 Triju mēnešu laikā pēc šo noteikumu 44., 44.1 punktā vai 45.2 3. apakšpunktā minētā brīdinājuma saņemšanas komersantam, kas ieguvis tiesības pārdot koģenerācijā ražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros vai saņemt maksu par koģenerācijas elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu, jānodrošina koģenerācijas elektrostacijas atbilstība attiecīgajiem kritērijiem, par kuriem izteikts brīdinājums, un jāiesniedz ministrijā pārskats par minēto laikposmu atbilstoši šo noteikumu 5. pielikumā norādītajai veidlapai, kas apliecina koģenerācijas elektrostacijas atbilstību attiecīgajiem kritērijiem visā triju mēnešu periodā."

25. Izteikt 46., 46.1 un 46.2 punktu šādā redakcijā:

"46. Sešu mēnešu laikā pēc šo noteikumu 45.2 1. apakšpunktā minētā brīdinājuma saņemšanas komersantam, kas ieguvis tiesības pārdot koģenerācijā ražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros vai saņemt maksu par koģenerācijas elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu, jānodrošina koģenerācijas elektrostacijas atbilstība attiecīgajam šo noteikumu 6. vai 10. punktā minētajam efektivitātes kritērijam un jāiesniedz ministrijā pārskats par minēto laikposmu atbilstoši šo noteikumu 5. pielikumā norādītajai veidlapai, kas apliecina koģenerācijas elektrostacijas atbilstību attiecīgajiem kritērijiem visā sešu mēnešu periodā.

46.1 Triju mēnešu laikā pēc šo noteikumu 44.2 vai 44.3 punktā, 45.2 2., 45.2 5. vai 45.2 6. apakšpunktā minētā brīdinājuma saņemšanas komersants, kas ieguvis tiesības pārdot koģenerācijā ražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros vai saņemt maksu par koģenerācijas elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu, nodrošina koģenerācijas elektrostacijas un komersanta atbilstību attiecīgajiem kritērijiem un iesniedz ministrijā attiecīgu apliecinājumu.

46.2 Mēneša laikā pēc šo noteikumu 45.2 4. apakšpunktā minētā brīdinājuma saņemšanas komersants, kas ieguvis tiesības pārdot koģenerācijā ražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros vai saņemt maksu par koģenerācijas elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu, nodrošina koģenerācijas elektrostacijas un komersanta atbilstību attiecīgajiem kritērijiem un iesniedz ministrijā attiecīgu apliecinājumu. Ja mērierīces verifikāciju veic citas Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts akreditēta mērīšanas līdzekļu atbilstības novērtēšanas institūcija un komersants iesniedzis ministrijā attiecīgu mērīšanas līdzekļu atbilstības novērtēšanas institūcijas apliecinājumu ar termiņu, kurā tiks veikta mērierīces verifikācija, verifikācijas termiņš var tikt pagarināts līdz šim termiņam, bet ne ilgāk kā līdz trim mēnešiem no brīdinājuma saņemšanas dienas."

26. Papildināt noteikumus ar 46.3 punktu šādā redakcijā:

"46.3 Ja ministrija iepriekšējo triju gadu laikā komersantam ir nosūtījusi trīs brīdinājumus saskaņā ar šo noteikumu 44., 44.1, 44.3 punktu vai 45.2 1., 45.2 2., 45.2 3., 45.2 4. vai 45.2 5. apakšpunktu un ministrija konstatē komersanta vai tā koģenerācijas elektrostacijas neatbilstību kādam no šo noteikumu 44., 44.1, 44.3 punktā vai 45.2 1., 45.2 2., 45.2 3., 45.2 4. vai 45.2 5. apakšpunktā minētajiem kritērijiem, ministrija mēneša laikā pieņem lēmumu, ar kuru tiek atceltas komersantam piešķirtās tiesības pārdot koģenerācijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros vai saņemt maksu par koģenerācijas elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu. Lēmumu paziņo komersantam, tirgotājam un sistēmas operatoram."

27. Izteikt 47. punktu šādā redakcijā:

"47. Ja šo noteikumu 45.10 vai 46. punktā minētā pārskata dati liecina, ka koģenerācijas elektrostacija attiecīgajā pārskata periodā nav atbildusi noteiktajiem kritērijiem, vai pēc šo noteikumu 46.1 vai 46.2 punktā minētā komersanta apliecinājuma iesniegšanas tiek konstatēta neatbilstība šo noteikumu 44.2 vai 44.3 punktā, 45.2 2., 45.2 4, 45.2 5 vai 45.2 6. apakšpunktā minētajiem kritērijiem, ministrija mēneša laikā pieņem lēmumu, ar kuru tiek atceltas komersantam piešķirtās tiesības pārdot koģenerācijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros vai saņemt maksu par koģenerācijas elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu un komersantam tiek noteikts pienākums mēneša laikā atmaksāt tirgotājam visu atbalstu, kas pārsniedz tirgus cenu, par elektroenerģijas pārdošanu obligātā iepirkuma ietvaros vai maksu par uzstādīto elektrisko jaudu, ko tirgotājs izmaksājis visā periodā kopš brīdinājuma saņemšanas. Lēmumu paziņo komersantam, tirgotājam un sistēmas operatoram."

28. Papildināt noteikumus ar 47.1 punktu šādā redakcijā:

"47.1 Ja komersants šo noteikumu 45.10 vai 46. punktā minētajā periodā nevar nodrošināt noteikto kritēriju izpildi, tas piecu darbdienu laikā pēc brīdinājuma saņemšanas informē ministriju, tirgotāju un sistēmas operatoru par koģenerācijas elektrostacijas neatbilstību. Tirgotājs nākamajā darbdienā pēc komersanta paziņojuma saņemšanas aptur elektroenerģijas iepirkumu obligātā iepirkuma ietvaros vai jaudas komponentes maksāšanu koģenerācijas elektrostacijai. Pēc atbilstības nodrošināšanas šo noteikumu 45.10 vai 46. punktā minētajiem kritērijiem komersants iesniedz apliecinājumu ministrijai un tirgotājam. Tirgotājs nākamajā darbdienā pēc komersanta apliecinājuma saņemšanas atsāk elektroenerģijas iepirkumu obligātā iepirkuma ietvaros vai jaudas komponentes maksāšanu koģenerācijas elektrostacijai. Ja komersants šo noteikumu 45.10 punktā minētajā periodā pēc šo noteikumu 45.10 punktā minētā pārskata iesniegšanas vai šo noteikumu 46. punktā minētajā periodā pēc šo noteikumu 46. punktā minētā pārskata iesniegšanas (izņemot periodu, kurā tirgotājs ir apturējis elektroenerģijas iepirkumu obligātā iepirkuma ietvaros un jaudas komponentes maksāšanu koģenerācijas elektrostacijai) nav nodrošinājis koģenerācijas elektrostacijas atbilstību attiecīgajiem kritērijiem, ministrija pieņem šo noteikumu 47. punktā minēto lēmumu."

29. Izteikt 48. un 49. punktu šādā redakcijā:

"48. Pamatojoties uz šo noteikumu 35.1, 40.3, 45.3, 45.8, 46.3, 47. vai 49. punktā minēto lēmumu, tirgotājs pārtrauc šo noteikumu 24. vai 36. punktā minētā līguma darbību. Pēc līguma pārtraukšanas koģenerācijas elektrostacija drīkst turpināt darbu un pārdot saražoto elektroenerģiju jebkuram tirgus dalībniekam, savstarpēji vienojoties par pārdošanas nosacījumiem.

49. Komersants var atteikties no tiesībām pārdot koģenerācijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros vai saņemt garantētu maksu par koģenerācijas elektrostacijā uzstādīto jaudu, iesniedzot ministrijai attiecīgu iesniegumu. Ministrija mēneša laikā pieņem lēmumu, ar kuru tiek atceltas komersantam piešķirtās tiesības pārdot koģenerācijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros vai saņemt maksu par koģenerācijas elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu. Lēmumu paziņo komersantam, tirgotājam un sistēmas operatoram."

30. Papildināt noteikumus ar 49.1, 49.2 un 49.3 punktu šādā redakcijā:

"49.1 Tirgotājs, piesaistot neatkarīgus ekspertus, veic vienreizēju apsekojumu un pārbaudi (tai skaitā novērtējot atbilstību šo noteikumu prasībām un mērķim veicināt koģenerāciju, kas balstīta uz lietderīgās siltumenerģijas pieprasījumu) koģenerācijas elektrostacijās, kuras noslēgušas līgumu ar tirgotāju par elektroenerģijas iepirkumu obligātā iepirkuma ietvaros vai saņem garantēto maksu par elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu. Attiecīgajā pusgadā pārbaudāmo koģenerācijas elektrostaciju sarakstu, kas sastādīts, pamatojoties uz risku izvērtējumu, tirgotājam izsniedz ministrija. Ministrija pēc tirgotāja pieprasījuma izsniedz tās rīcībā esošos dokumentus par pārbaudāmās koģenerācijas elektrostacijas darbību. Komersantam ir pienākums nodrošināt tirgotājam piekļuvi koģenerācijas stacijai, kā arī sniegt pārbaudes īstenošanai nepieciešamos dokumentus, informāciju un rakstveida un mutiskus paskaidrojumus.

49.2 Tirgotājs katru gadu līdz 31. janvārim un 31. jūlijam iesniedz ministrijā detalizētu ziņojumu par iepriekšējā pusgadā veiktajiem šo noteikumu 49.1 punktā minētajiem apsekojumiem, veiktajām pārbaudēm, konstatētajām neatbilstībām un izdarīto novērtējumu. Pirmo ziņojumu iesniedz līdz 2018. gada 31. jūlijam.

49.3 Izmaksas, kas tirgotājam radušās, veicot šo noteikumu 49.1 un 49.2 punktā minētos pasākumus, iekļauj obligātā iepirkuma un jaudas komponenšu aprēķinā. Regulators, apstiprinot obligātā iepirkuma un jaudas komponentes, ņem vērā tirgotājam radušās izmaksas."

31. Aizstāt 51.3. apakšpunktā vārdus "pārvades sistēmas operators" ar vārdu "tirgotājs".

32. Aizstāt 53.3. apakšpunktā vārdus "ja koģenerācijas iekārtā izmanto atjaunojamo energoresursu vai kūdras un citu kurināmo maisījumu" ar vārdiem "ja koģenerācijas elektrostacijā par kurināmo izmanto atjaunojamos energoresursus un kūdras vai cita kurināmā maisījumu ar tiem".

33. Papildināt noteikumus ar 55.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"55.3. ja koģenerācijas elektrostacijā par kurināmo izmanto atjaunojamos energoresursus un kūdras vai cita kurināmā maisījumu ar tiem, garantēto maksu aprēķina kā vidējo svērto lielumu proporcionāli dažādu veidu kurināmā patēriņam. Šādā gadījumā koģenerācijas elektrostaciju aprīko ar mērierīču sistēmu, kas ļauj atsevišķi uzskaitīt katra veida kurināmā patēriņu. Ja atjaunojamie energoresursi veido vismaz 90 % no koģenerācijas iekārtas patērētā kurināmā apjoma, pieņem, ka visa koģenerācijas iekārtā saražotā elektroenerģija ir ražota no atjaunojamajiem energoresursiem."

34. Aizstāt 55.1 punktā vārdus "Pārvades sistēmas operators" ar vārdu "Tirgotājs".

35. Izteikt 56.15 punktu šādā redakcijā:

"56.15 Ja komersants mēneša laikā pēc šo noteikumu 56.14 punktā minētā brīdinājuma saņemšanas neizpilda šo noteikumu 56.9 vai 56.10 punktā minētās prasības, ministrija pieņem lēmumu, ar kuru tiek atceltas komersantam piešķirtās tiesības pārdot koģenerācijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros vai saņemt maksu par koģenerācijas elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu."

36. Papildināt noteikumus ar 90., 91., 92., 93., 94., 95., 96., 97., 98. un 99. punktu šādā redakcijā:

"90. Šo noteikumu 35.2 un 35.3 punktu piemēro ar 2019. gada 1. janvāri.

91. Šo noteikumu 28.2 punktu piemēro ar 2019. gada 1. jūniju.

92. Šo noteikumu 29.4. apakšpunktu piemēro ar 2019. gada 1. jūliju.

93. Šo noteikumu 35.1 2. apakšpunktu piemēro tām elektrostacijām, kurām termiņš elektroenerģijas ražošanas koģenerācijā uzsākšanai iestājas pēc šo noteikumu 35.1 2. apakšpunkta spēkā stāšanās dienas.

94. Ministrija pieņem lēmumu, ar kuru tiek atceltas komersantam piešķirtās tiesības pārdot koģenerācijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, ja komersantam, kuram termiņš elektroenerģijas ražošanas koģenerācijā uzsākšanai, kas noteikts šo noteikumu 72. vai 73. punktā vai lēmumā, ar kuru tam piešķirtas tiesības pārdot saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, ir iestājies pirms šo noteikumu 35.1 3. apakšpunkta spēkā stāšanās dienas un šo noteikumu 24. punktā minētais līgums ar tirgotāju nav noslēgts vai nav stājies spēkā triju mēnešu laikā pēc šo noteikumu 35.1 3. apakšpunkta spēkā stāšanās dienas.

95. Šo noteikumu 40. punktā minēto pārskatu par 2017. gadu komersants iesniedz saskaņā ar šo noteikumu redakciju, kas bija spēkā līdz 2017. gada 31. decembrim.

96. Līdz 2018. gada 1. jūnijam komersants papildus šo noteikumu 40. punktā minētajam pārskatam par 2017. gadu elektroniski iesniedz ministrijā informāciju atbilstoši šo noteikumu 5. pielikuma II nodaļai (Microsoft Office Excel vai ekvivalentā formātā).

97. Komersants par šo noteikumu 45.4 punktā minēto kontaktpersonu informē ministriju līdz 2018. gada 1. jūnijam.

98. Komersanti, kuri līdz 2019. gada 1. jūnijam ir uzsākuši koģenerācijas elektrostacijā koģenerācijā saražotās elektroenerģijas pārdošanu obligātā iepirkuma ietvaros, līdz 2019. gada 1. jūnijam iesniedz sistēmas operatoram, tirgotājam un ministrijai šo noteikumu 28.1 punktā minēto principiālo elektriskā pieslēguma shēmu.

99. Ja šo noteikumu 98. punktā minētie komersanti līdz 2019. gada 1. jūnijam nav iesnieguši sistēmas operatoram, tirgotājam un ministrijai šo noteikumu 28.1 punktā minēto principiālo elektriskā pieslēguma shēmu, tirgotājs ar 2019. gada 1. jūliju pārtrauc koģenerācijā saražotās elektroenerģijas iepirkumu obligātā iepirkuma ietvaros. Tirgotājs atsāk koģenerācijā saražotās elektroenerģijas iepirkumu obligātā iepirkuma ietvaros ar nākamā pilnā kalendāra mēneša pirmo datumu pēc šo noteikumu 28.1 punktā minētās principiālās elektriskā pieslēguma shēmas iesniegšanas sistēmas operatoram, tirgotājam un ministrijai."

37. Izteikt 5. pielikumu šādā redakcijā:

"5. pielikums
Ministru kabineta
2009. gada 10. marta
noteikumiem Nr. 221

Koģenerācijas elektrostacijas _____. gada pārskats

I. Vispārīga informācija par koģenerācijas elektrostaciju

Koģenerācijas elektrostacijas atrašanās vieta (adrese vai zemesgabala kadastra numurs)  
Koģenerācijas elektrostacijas vai koģenerācijas iekārtas ekspluatācijā nodošanas gads1  
Reģistrācijas numurs elektroenerģijas ražotāju reģistrā (ja tā nepieciešamība noteikta tiesību aktos)  
Sistēmas operators, kura elektrotīkliem elektrostacija pieslēgta  
Komersants (nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas numurs)  
Koģenerācijas elektrostacijas vai koģenerācijas iekārtas uzstādītā jauda:  
  elektriskā (MW)  
  siltuma (MW)2  
Koģenerācijas tehnoloģija  
Izmantotā kurināmā veids/veidi  
Darbinieku skaits  
Lietderīgās siltumenerģijas lietotājs (nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas numurs)  
Lietderīgās siltumenerģijas izmantošanas veids (karstais ūdens, tvaiks vai dūmgāzu tiešā izmantošana)  
Komersants norāda personu, kura saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma 1. panta 5. punkta "a" vai "b" apakšpunktu uzskatāma par kapitālsabiedrības patieso labuma guvēju, un datus, kas ļauj šo personu nepārprotami identificēt3  
Spriegums tīklā, kuram pieslēgta koģenerācijas elektrostacija (kV)  
Kontaktpersona (elektroniskā pasta adrese, tālruņa numurs), ar kuru ministrija var sazināties saistībā ar ministrijas kontroles grupas plānotajām pārbaudēm  
Kontaktpersona (tālruņa numurs), kura var nodrošināt kontroles grupai piekļuvi koģenerācijas elektrostacijai  

Piezīmes.

1 Ja koģenerācijas elektrostacijā veikta modernizācija, kuras izmaksas pārsniedz 50 % no ieguldījuma izmaksām par līdzvērtīgu jaunu koģenerācijas elektrostaciju, par stacijas ekspluatācijā nodošanas gadu uzskata to kalendāra gadu, kurā modernizētā koģenerācijas elektrostacija uzsākusi ražot elektrību.

2 Koģenerācijas elektrostacijas uzstādītā siltuma jauda, kas atbilst elektrostacijā uzstādīto koģenerācijas iekārtu izgatavotāja noteikto bruto siltumjaudu summai.

3 Ja komersants objektīvu iemeslu dēļ nevar noskaidrot personu, kura uzskatāma par kapitālsabiedrības patieso labuma guvēju, vai nevar iegūt atsevišķas ziņas par minēto personu vai ja šādas personas nav, komersants norāda iemeslus, kuru dēļ ziņas par kapitālsabiedrības patieso labuma guvēju netiek sniegtas.

II. Informācija par koģenerācijas elektrostacijas darbību _____. gadā

Nr. 
p. k.
  Mērvienība Mēneši Kopā gadā Auditora atzinums
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII atbilst neatbilst
Informācija par koģenerācijas iekārtā patērēto kurināmo1
1. Dabasgāzes patēriņš 1000 m3                              
2. Dabasgāzes augstākā vai zemākā siltumspēja (norādīt vajadzīgo) MWh/
1000 m3
                             
3. Dabasgāzes patēriņš MWh                              
4. Dabasgāzes cena2 EUR/
1000 m3
                             
5. Degvieleļļa t                              
6. Degvieleļļas zemākā siltumspēja MWh/t                              
7. Degvieleļļas patēriņš MWh                              
8. Degvieleļļas cena EUR/t                              
9. Koksnes šķeldas patēriņš m3 ber                              
10. Koksnes šķeldas blīvums kg/m3 ber                              
11. Koksnes šķeldas zemākā siltumspēja MWh/t                              
12. Koksnes šķeldas patēriņš MWh                              
13. Koksnes šķeldas cena EUR/m3 ber; EUR/MWh (norādīt vajadzīgo)                              
14. Kopējais kurināmā patēriņš MWh                              
15. Koģenerācijas iekārtā saražotā siltumenerģija MWh                              
16. Lietotājam pārdotā lietderīgā siltumenerģija MWh                              
17. Lietderīgās siltumenerģijas pārdošanas cena EUR/MWh                              
18. Saražotā elektroenerģija MWh                              
19. Tīklā nodotā elektroenerģija, tai skaitā: MWh                              
19.1. obligātā iepirkuma ietvaros pārdotā MWh                              
19.2. elektroenerģijas tirgū pārdotā MWh                              
20. Pirktā elektroenerģija MWh                              
21. Koģenerācijas iekārtas faktiskais kopējais lietderības koeficients3 MWh                              
22. Par koģenerācijā saražotu atzīstamā elektroenerģija MWh                              
23. Koģenerācijā saražotās elektroenerģijas pārdošanas cena EUR/MWh                              

Pielikumi (atzīmēt ar X, ja pievienoti):

  Neatkarīga akreditēta auditora ziņojums
  Pārskata periodā spēkā esoša lietderīgās siltumenerģijas pārdošanas līguma kopija
  Regulatora lēmuma kopija par siltumenerģijas tarifu (ja attiecas)
  To dokumentu kopijas, kuri apliecina ikmēneša pārdotās siltumenerģijas apjomu un cenu
  Apraksts par izmantotā kurināmā siltumspējas noteikšanu
  Aprēķina piemērs par izmantotā kurināmā siltumspējas noteikšanu
  Patērētā kurināmā uzskaites nodrošināšanai izmantoto mēraparātu vai mērlīdzekļu sistēmu uzskaitījums un darbības apraksts
  Paskaidrojuma raksts par pārskata gadā veiktajām izmaiņām koģenerācijas elektrostacijā, tai skaitā norādot koģenerācijas elektrostacijas elementus, ko skar attiecīgās izmaiņas

Neatkarīga akreditēta auditora atzinums par koģenerācijas elektrostacijas atbilstību (atzīmēt ar X, ja attiecas)

Neatkarīgs akreditēts auditors:

  apliecina, ka komersanta   gada pārskatā norādītie dati
    (nosaukums)  
  par saražoto elektroenerģiju un siltumenerģiju, pārdoto lietderīgo siltumenerģiju, elektroenerģijas pašpatēriņu, visu veidu patērēto kurināmo, izmantoto koģenerācijas tehnoloģiju un kopējo uzstādīto elektrisko un siltuma jaudu ir korekti un nav pamatojuma to apšaubīšanai. Gada pārskats ir sagatavots atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 10. marta noteikumiem Nr. 221 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā"
ir konstatējis neatbilstības komersanta gada pārskatā
    (nosaukums)  
Neatkarīgs akreditēts auditors
(amats, vārds, uzvārds, paraksts4)
(datums4)  
Komersanta pilnvarotā amatpersona
(amats, vārds, uzvārds, paraksts4)
   
(datums4)  
Sagatavotājs
(vārds, uzvārds) (tālrunis) (e-pasts)

Piezīmes.

1 Sniedz informāciju par tiem kurināmā veidiem, kuri faktiski ir patērēti. Gāzveida kurināmos norāda pēc dabasgāzes parauga. Beramos kurināmos (koksnes šķelda, skaidas, kubikmetros mērāma biomasa) norāda pēc koksnes šķeldas parauga. Citu veidu kurināmos norāda pēc degvieleļļas parauga.

2 Visas cenas un tarifus norāda bez PVN. Dabasgāzes tarifu un patēriņu norāda, ņemot vērā faktisko vai normatīvo zemāko siltumspēju, kas pēc iesniedzēja izvēles lietota informācijas tabulā.

3 Aprēķina, izmantojot Ministru kabineta 2009. gada 10. marta noteikumu Nr. 221 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā" 29.1. apakšpunktā minēto formulu.

4 Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

38. Izteikt 8. pielikuma 2. tabulu šādā redakcijā:

"2. tabula

Koģenerācijas elektrostacijas personāla izmaksu (par pilnu darba slodzi) līmeņatzīmes

Gads 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015.
Personāla izmaksas
1 slodzei, EUR/mēn.
1082 1140 1083 1143 1180 1237 1248 1310 1379
Gads 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023. 2024.
Personāla izmaksas
1 slodzei, EUR/mēn.
1379 1396 1417 1438 1464 1490 1517 1544 1572
Gads 2025. 2026. 2027. 2028. 2029. 2030. 2031. 2032. 2033.
Personāla izmaksas
1 slodzei, EUR/mēn.
1600 1629 1659 1688 1719 1750 1781 1813 1846
Gads 2034. 2035. 2036. 2037. 2038. 2039. 2040.    
Personāla izmaksas
1 slodzei, EUR/mēn.
1879 1913 1947 1982 2018 2054 2091"    

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Ministru prezidenta biedrs,
ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens

27.04.2018