Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr. 157

Rīgā 2018. gada 18. aprīlī (prot. Nr. 20 11. §)

Par valsts nekustamā īpašuma Vecajā Biķernieku ielā 49, Rīgā, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai - biedrībai "Latvijas Mākslinieku savienība"

1. Saskaņā ar Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5. panta otrās daļas 2.1 punktu un piekto daļu Finanšu ministrijai nodot sabiedriskā labuma organizācijai - biedrībai "Latvijas Mākslinieku savienība" (reģistrācijas Nr. 40008002300, juridiskā adrese - 11. novembra krastmala 35, Rīga, sabiedriskā labuma organizācijas statuss piešķirts ar Finanšu ministrijas 2006. gada 24. novembra lēmumu Nr. 259 "Par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu biedrībai "Latvijas Mākslinieku savienība"") (turpmāk - biedrība) bezatlīdzības lietošanā valsts nekustamā īpašuma (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 122 2036) - zemes vienības 3424 m2 kopplatībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 122 2036) - Vecajā Biķernieku ielā 49, Rīgā, 6912/9012 domājamās daļas, kas atbilst 2626 m2 platībai (visa nekustamā īpašuma bilances vērtība uz 2017. gada 31. decembri - 30 226,07 euro).

2. Šā rīkojuma 1. punktā minētā valsts nekustamā īpašuma daļa tiek nodota biedrībai bezatlīdzības lietošanā biedrības sabiedriskā labuma darbībai - trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības celšanai un kultūras atbalstīšanai, īstenojot vizuālās mākslas attīstības programmas, kā arī nodrošinot biedrības biedru un Latvijas Mākslas akadēmijas studentu radošo darbību un biedrības muzeja krājuma pieejamību plašākai sabiedrībai.

3. Finanšu ministrijai (valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi") noslēgt līgumu par šā rīkojuma 1. punktā minētā nekustamā īpašuma daļas nodošanu biedrībai bezatlīdzības lietošanā (turpmāk - līgums).

4. Finanšu ministrijai (valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi") līgumā iekļaut šādus noteikumus:

4.1. nekustamā īpašuma daļa tiek nodota bezatlīdzības lietošanā ar līguma parakstīšanas dienu uz laiku, kamēr biedrībai ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss, bet ne ilgāk kā uz 10 gadiem;

4.2. biedrībai ir pienākums šā rīkojuma 1. punktā minētā nekustamā īpašuma daļu izmantot atbilstoši šā rīkojuma 2. punktā minētajam mērķim;

4.3. biedrībai aizliegts šā rīkojuma 1. punktā minētā nekustamā īpašuma daļu iznomāt trešajām personām;

4.4. biedrība par saviem līdzekļiem nodrošina šā rīkojuma 1. punktā minētā nekustamā īpašuma daļas uzturēšanu, kā arī kompensē nekustamā īpašuma nodokli Finanšu ministrijai (valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi") līgumā noteiktajā apmērā un termiņā;

4.5. Finanšu ministrijai (valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi") ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma, par to rakstiski informējot biedrību vismaz 30 dienas iepriekš, ja:

4.5.1. bezatlīdzības lietošanā nodotā nekustamā īpašuma daļa netiek izmantota atbilstoši tās nodošanas mērķim vai tajā tiek veikta saimnieciskā darbība (tai skaitā nekustamā īpašuma daļa tiek iznomāta trešajām personām);

4.5.2. vairāk nekā mēnesi netiek pildīti šā rīkojuma 4.4. apakšpunktā minētie pienākumi;

4.5.3. līgums ar biedrību tiek izbeigts, ja valsts nekustamais īpašums vai uz minētā nekustamā īpašuma esošā biedrības īpašumā vai lietojumā esošā būve tiek atsavināta.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Satiksmes ministrs Uldis Augulis

18.04.2018
Informācijai! Saistībā ar pāreju uz jaunu datu struktūru vietnē var tikt novērotas neprecizitātes. Par tām lūdzam ziņot uz e-pasta adresi likumi@lv.lv.