Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr. 156

Rīgā 2018. gada 18. aprīlī (prot. Nr. 20 10. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 11. janvāra rīkojumā Nr. 15 "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai "Latvijas Neredzīgo biedrība""

Izdarīt Ministru kabineta 2017. gada 11. janvāra rīkojumā Nr. 15 "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai "Latvijas Neredzīgo biedrība"" (Latvijas Vēstnesis, 2017, 11. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 1.2. un 1.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.2. 49627/172504 domājamās daļas no nekustamā īpašuma (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 092 0505) - zemes vienības 21985 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 092 0504) - Braila ielā 14, Rīgā, kas atbilst 6324,78 m2 platībai (nekustamā īpašuma bilances vērtība uz 2017. gada 31. decembri - 343 032 euro);

1.3. 31250/80080 domājamās daļas no nekustamā īpašuma (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 092 0523) - zemes vienības 21632 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 092 0503) - Braila ielā 5, Rīgā, kas atbilst 8441,56 m2 platībai (nekustamā īpašuma bilances vērtība uz 2017. gada 31. decembri - 334 440 euro)."

2. Svītrot 3. punktu.

3. Papildināt rīkojumu ar 3.1 punktu šādā redakcijā:

"3.1 Finanšu ministrijai (valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi") veikt nepieciešamās darbības, lai pārjaunotu vai attiecīgi grozītu patapinājuma un nomas līgumus, kas noslēgti par šā rīkojuma 1.2. un 1.3. apakšpunktā minētajiem nekustamajiem īpašumiem."

4. Papildināt rīkojumu ar 4.1.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.1.1 maksa par šā rīkojuma 1.2. un 1.3. apakšpunktā minēto nekustamo īpašumu domājamo daļu faktisko lietošanu līdz patapinājuma līguma noslēgšanai netiek noteikta."

5. Papildināt rīkojumu ar 5., 6. un 7. punktu šādā redakcijā:

"5. Saskaņā ar Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5. panta otrās daļas 2.1 punktu un piekto daļu, kā arī ievērojot Eiropas Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352/1) (turpmāk - regula) un Ministru kabineta 2014. gada 2. decembra noteikumus Nr. 740 "De minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība un uzskaites veidlapu paraugi", Finanšu ministrijai (valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi") nodot biedrībai bezatlīdzības lietošanā, piešķirot de minimis valsts atbalstu samazinātas nomas maksas veidā (100 procentu apmērā), biedrības īpašumā esošo būvju uzturēšanai šādus valsts nekustamos īpašumus:

5.1. 122877/172504 domājamās daļas no nekustamā īpašuma (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 092 0505) - zemes vienības 21985 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 092 0504) - Braila ielā 14, Rīgā, kas atbilst 15660,22 m2 platībai (nekustamā īpašuma bilances vērtība uz 2017. gada 31. decembri - 343 032 euro);

5.2. 48830/80080 domājamās daļas no nekustamā īpašuma (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 092 0523) - zemes vienības 21632 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 092 0503) - Braila ielā 5, Rīgā, kas atbilst 13190,44 m2 platībai (nekustamā īpašuma bilances vērtība uz 2017. gada 31. decembri - 334 440 euro);

5.3. nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 092 0086) - zemes vienību 7636 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 092 0133) - Braila ielā 6, Rīgā (nekustamā īpašuma bilances vērtība uz 2017. gada 31. decembri - 53781,71 euro);

5.4. 38052/38139 domājamās daļas no nekustamā īpašuma (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 092 2341) - zemes vienības 11163 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 092 2341) - Juglas ielā 14A, Rīgā, kas atbilst 11137,53 m2 platībai (nekustamā īpašuma bilances vērtība uz 2017. gada 31. decembri - 122 310,06 euro).

6. Finanšu ministrijai (valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi") par katra šā rīkojuma 5. punktā minētā nekustamā īpašuma nodošanu biedrībai bezatlīdzības lietošanā, piešķirot de minimis valsts atbalstu samazinātas nomas maksas veidā, noslēgt atsevišķu līgumu vai veikt attiecīgus grozījumus jau noslēgtajā līgumā.

7. Finanšu ministrijai (valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi") šā rīkojuma 6. punktā minētajā līgumā iekļaut šādus noteikumus:

7.1. nekustamais īpašums tiek nodots bezatlīdzības lietošanā, piešķirot de minimis valsts atbalstu samazinātas nomas maksas veidā (100 procentu apmērā), un līgums ir spēkā līdz brīdim, kad plānotais atbalsts pārsniedz regulas 3. panta 2. punkta pirmajā daļā noteikto summu;

7.2. lai saņemtu de minimis atbalstu kārtējam gadam, pamatojoties uz regulas 6. panta 1. punktu un 3. punktu, biedrība katru gadu līdz 31. decembrim iesniedz Finanšu ministrijā (valsts akciju sabiedrībā "Valsts nekustamie īpašumi") uzskaites veidlapu par sniedzamo informāciju de minimis atbalsta piešķiršanai;

7.3. pēc šā rīkojuma 7.2. apakšpunktā minētās veidlapas saņemšanas Finanšu ministrija (valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi") atbilstoši regulas 2. panta 2. punktam, 3. panta 2. punkta pirmajai daļai un 6. panta 3. punktam pārbauda atbalsta pretendenta pēdējo triju fiskālo gadu laikā saņemto de minimis atbalstu Latvijas Republikā vienas vienotas kapitālsabiedrības līmenī, nosaka de minimis atbalsta apmēru kārtējā gada nomas maksas apmērā, kas aprēķināta saskaņā ar normatīvajiem aktiem par publiskas personas zemes nomu, un iesniedz biedrībai uzskaites veidlapu par de minimis atbalsta piešķiršanu, ja de minimis atbalsts nepārsniedz regulas 3. panta 2. punkta pirmajā daļā noteikto summu;

7.4. biedrībai ir tiesības šā rīkojuma 5. punktā minētajā nekustamajā īpašumā (daļā) veikt deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu, par to iepriekš informējot Finanšu ministriju (valsts akciju sabiedrību "Valsts nekustamie īpašumi"). Šādā gadījumā tiek attiecīgi mainīts piešķirtā de minimis valsts atbalsta apmērs. Lai varētu izmainīt piešķirtā de minimis atbalsta apmēru, biedrība saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 2. decembra noteikumos Nr. 740 "De minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība un uzskaites veidlapu paraugi" minēto kārtību iesniedz precizētu uzskaites veidlapu par de minimis atbalsta piešķiršanu un valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi" veic attiecīgos grozījumus lēmumā un uzskaites veidlapā par de minimis atbalsta piešķiršanu;

7.5. biedrība par saviem līdzekļiem nodrošina šā rīkojuma 5. punktā minētā nekustamā īpašuma uzturēšanu, kā arī līgumā noteiktajā apmērā un termiņā kompensē Finanšu ministrijai (valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi") nekustamā īpašuma nodokli;

7.6. Finanšu ministrijai (valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi") ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma, par to rakstiski informējot biedrību vismaz 30 dienas iepriekš, ja biedrība vairāk nekā mēnesi nepilda šā rīkojuma 7.5. apakšpunktā minētos pienākumus;

7.7. līgums ar biedrību tiek izbeigts, ja:

7.7.1. šā rīkojuma 5. punktā minētais nekustamais īpašums vai biedrības īpašumā vai valdījumā esošā būve, kas atrodas uz minētā nekustamā īpašuma, tiek atsavināta;

7.7.2. biedrība uzsāk attiecīgajā nekustamajā īpašumā (daļā) darbības atbilstoši kādam no regulas 1. panta 1. punkta apakšpunktiem;

7.8. biedrībai un Finanšu ministrijai (valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi") saskaņā ar regulas 6. panta 4. punktu ir pienākums datus par de minimis atbalsta piešķiršanu, tai skaitā uzskaites veidlapas par sniedzamo informāciju de minimis atbalsta piešķiršanai un uzskaites veidlapas par de minimis atbalsta piešķiršanu, glabāt 10 gadus no de minimis atbalsta piešķiršanas dienas."

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Satiksmes ministrs Uldis Augulis

18.04.2018
Informācijai! Saistībā ar pāreju uz jaunu datu struktūru vietnē var tikt novērotas neprecizitātes. Par tām lūdzam ziņot uz e-pasta adresi likumi@lv.lv.