Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 190

Rīgā 2018. gada 27. martā (prot. Nr. 17 24. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 10. janvāra noteikumos Nr. 50 "Vietvārdu informācijas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likuma
18. panta pirmo daļu
un Valsts valodas likuma 18. panta piekto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2012. gada 10. janvāra noteikumos Nr. 50 "Vietvārdu informācijas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2011, 20. nr.; 2013, 158. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 2. punktu šādā redakcijā:

"2. Adresācijas objektu nosaukumu veidošanas un piešķiršanas īpašo kārtību, kā arī attiecīgās informācijas reģistrācijas un aprites kārtību nosaka normatīvie akti adresācijas jomā."

2. Izteikt 16. punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Pēc personas rakstiska (arī elektroniski vai tiešsaistē iesniegta) pieprasījuma Valsts valodas centrs 10 darbdienu laikā sniedz ekspertu atzinumu par vietvārda atbilstību šo noteikumu prasībām un, ja nepieciešams, informē par to attiecīgo pašvaldību."

3. Papildināt II nodaļu ar 16.1 punktu šādā redakcijā:

"16.1 Vietvārdu piešķīrējinstitūcijām ir pienākums iesniegt Valsts valodas centrā atzinuma saņemšanai lēmuma projektu par oficiālā vietvārda vai oficiālā paralēlnosaukuma piešķiršanu, vietvārda statusa maiņu vai rakstības formas precizēšanu. Atzinumu Valsts valodas centrs sniedz šo noteikumu 16. punktā minētajā termiņā un kārtībā."

4. Izteikt 18.11. apakšpunktu šādā redakcijā:

"18.11. vēsturiski apdzīvotām teritorijām un citiem cilvēka radītiem mūsdienu vai vēsturiski pastāvējušiem ģeogrāfiskajiem objektiem (piemēram, parkiem, tiltiem, peldvietām, kapsētām, mežniecībām, vietējas nozīmes dabas, vēstures un kultūras pieminekļiem), ja tas nepieciešams attiecīgā objekta viennozīmīgai identificēšanai."

5. Izteikt 21. punktu šādā redakcijā:

"21. Ciemiem un viensētām oficiālos vietvārdus un oficiālos paralēlnosaukumus piešķir, vietvārdu statusu maina un rakstības formu precizē attiecīgās pašvaldības dome, pamatojoties uz Valsts valodas centra atzinumu."

6. Izteikt 23. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"23. Atbildīgā ministrija, pamatojoties uz Valsts valodas centra atzinumu un attiecīgo jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā saskaņojot priekšlikumu ar vietējo pašvaldību, piešķir oficiālos vietvārdus un oficiālos paralēlnosaukumus, maina vietvārdu statusu un precizē to rakstības formu šādiem ģeogrāfiskajiem objektiem:".

7. Izteikt 24. punktu šādā redakcijā:

"24. Pašvaldības, pamatojoties uz Valsts valodas centra atzinumu, piešķir oficiālos vietvārdus un oficiālos paralēlnosaukumus, maina vietvārdu statusu un precizē to rakstības formu šādiem to teritorijā esošiem ģeogrāfiskajiem objektiem:

24.1. adresācijas objektiem, kas noteikti normatīvajos aktos adresācijas jomā;

24.2. pilsētu daļām, ciemu daļām, dīķiem, mākslīgajām ūdenskrātuvēm, mazajām hidroelektrostacijām, parkiem, kapsētām, nekustamajiem īpašumiem;

24.3. pārējiem cilvēka radītiem mūsdienu vai vēsturiski pastāvējušiem ģeogrāfiskajiem objektiem, tai skaitā vietējas nozīmes dabas, vēstures un kultūras pieminekļiem, kā arī vēsturiski apdzīvotām teritorijām."

8. Izteikt 26. punktu šādā redakcijā:

"26. Šo noteikumu 18.3. apakšpunktā minētajiem ģeogrāfiskajiem objektiem oficiālos vietvārdus un oficiālos paralēlnosaukumus piešķir, vietvārdu statusu maina un rakstības formu precizē attiecīgā pašvaldība, pamatojoties uz Valsts valodas centra atzinumu."

9. Izteikt 29.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"29.1. priekšlikums ir pretrunā ar šo noteikumu prasībām attiecībā uz oficiālo vietvārdu vai oficiālo paralēlnosaukumu un šo faktu apliecina Valsts valodas centra atzinums;".

10. Izteikt 29.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"29.3. objekta pašreizējais nosaukums pilnībā atbilst šo noteikumu prasībām;".

11. Izteikt 30. punktu šādā redakcijā:

"30. Vietvārdu piešķīrējinstitūcijas lēmumā par oficiālā vietvārda vai oficiālā paralēlnosaukuma piešķiršanu, vietvārda statusa maiņu vai rakstības formas precizēšanu iekļauj šādas ziņas:

30.1. pašreizējo vietvārdu (ja tāds ir) pilnā rakstības formā bez saīsinājumiem;

30.2. piešķiramo oficiālo vietvārdu vai oficiālo paralēlnosaukumu vai precizēto oficiālo vietvārdu vai oficiālo paralēlnosaukumu pilnā rakstības formā bez saīsinājumiem, bet, ja maina vietvārda statusu, - jauno vietvārda statusu;

30.3. citus attiecīgā ģeogrāfiskā objekta nosaukumus (ja tādi ir);

30.4. ģeogrāfiskā objekta administratīvi teritoriālo piederību;

30.5. ģeogrāfiskā objekta veida norādi;

30.6. informāciju, kas ļauj precīzi identificēt (lokalizēt) attiecīgo ģeogrāfisko objektu, - koordinātas vai uz kartogrāfiskas pamatnes atzīmētu objekta atrašanās vietu;

30.7. pamatojumu oficiālā vietvārda vai oficiālā paralēlnosaukuma piešķiršanai, vietvārda statusa maiņai vai rakstības formas precizēšanai;

30.8. citu informāciju, ja tā ir nozīmīga oficiālā vietvārda vai oficiālā paralēlnosaukuma izvēlei un piešķiršanai, vietvārda statusa maiņai vai rakstības formas precizēšanai."

12. Izteikt 31.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"31.1. šo noteikumu 22., 26. un 27. punktā minētajā gadījumā iesniedz Valsts valodas centrā atzinuma saņemšanai lēmuma projektu par oficiālā vietvārda vai oficiālā paralēlnosaukuma piešķiršanu, vietvārda statusa maiņu vai rakstības formas precizēšanu;".

13. Aizstāt 32. punkta ievaddaļā vārdus "piecu darbdienu laikā" ar skaitli un vārdiem "30 dienu laikā".

14. Izteikt 33. punktu šādā redakcijā:

"33. Valsts iestādes vai pašvaldības priekšlikumus par oficiālo vietvārdu un oficiālo paralēlnosaukumu piešķiršanu dabas objektiem, vietvārdu statusa maiņu vai rakstības formas precizēšanu iesniedz Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūrā rakstiski. Priekšlikumā norāda šo noteikumu 30. punktā minēto informāciju."

15. Svītrot 34. punktu.

16. Aizstāt 35. punktā skaitli "20" ar skaitli "10".

17. Izteikt 37.1.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"37.1.2. adresācijas objektu nosaukumos personas vārdu un uzvārdu iekļauj pēc pozitīva atzinuma saņemšanas no Valsts valodas centra."

18. Izteikt 39. punktu šādā redakcijā:

"39. Ja vietvārdu piešķīrējinstitūcija uzskata, ka objektam jāpiešķir arī oficiālais paralēlnosaukums, nepieciešams Valsts valodas centra atzinums. Valsts valodas centrs atzinumu sniedz šo noteikumu 16. punktā noteiktajā termiņā un kārtībā."

19. Izteikt 62. punktu šādā redakcijā:

"62. Pašvaldība atbilstoši kompetencei pieņemtos lēmumus par oficiālā vietvārda vai oficiālā paralēlnosaukuma piešķiršanu un apstiprināšanu, vietvārda statusa maiņu vai rakstības formas precizēšanu piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas publicē pašvaldības tīmekļvietnē, norādot lēmuma pieņēmēju un lēmuma pieņemšanas datumu, kā arī šo noteikumu 30. punktā minēto informāciju."

20. Papildināt noteikumus ar 68.1 punktu šādā redakcijā:

"68.1 Ja sabiedrības informēšanai paredzētajā atklātajā informācijā līdzās oficiālajam vietvārdam lieto arī oficiālo paralēlnosaukumu, oficiālajam vietvārdam ierāda galveno vietu, un formas ziņā tas nedrīkst būt mazāks vai šaurāks par oficiālo paralēlnosaukumu."

21. Papildināt noteikumus ar 71.1 punktu šādā redakcijā:

"71.1 Ja apdzīvotai vietai ir atcelts ciema statuss, bijušā ciema nosaukumu pieļaujams izmantot ciema vēsturiskās teritorijas apzīmēšanai. Pašvaldība bijušā ciema nosaukumu var izmantot:

71.1 1. šā ciema teritorijas apzīmēšanai;

71.1 2. sabiedriskā transporta pieturvietas nosaukuma veidošanai;

71.1 3. viensētu un citu bijušā ciema teritorijā esošo objektu nosaukumu veidošanai."

22. Izteikt 85. punktu šādā redakcijā:

"85. Pašvaldības var veidot vietējas nozīmes aizsargājamo vietvārdu sarakstus pēc Valsts valodas centra atzinuma saņemšanas. Atzinumu pieprasa šo noteikumu 16. punktā noteiktajā kārtībā."

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs

18.04.2018