Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 201

Rīgā 2018. gada 3. aprīlī (prot. Nr. 18 17. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumos Nr. 108 "Publisko elektronisko iepirkumu noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. panta
divdesmit otrās daļas 1., 2. un 3. punktu, 17. panta divpadsmito daļu,
39. panta trešo daļu un 42. panta trīspadsmito daļu, Aizsardzības un
drošības jomas iepirkumu likuma 44. panta trīspadsmito daļu,
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 44. panta
trešo daļu un 48. panta četrpadsmito daļu un Publiskās un privātās
partnerības likuma 19. panta trešo daļu un 37. panta trīspadsmito daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumos Nr. 108 "Publisko elektronisko iepirkumu noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2017, 45., 100. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt norādi, uz kāda likuma pamata noteikumi izdoti, šādā redakcijā:

"Izdoti saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. panta divdesmit otrās daļas 1., 2. un 3. punktu, 17. panta divpadsmito daļu, 39. panta trešo daļu un 42. panta trīspadsmito daļu, Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 44. panta trīspadsmito daļu, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 44. panta trešo daļu un 48. panta četrpadsmito daļu un Publiskās un privātās partnerības likuma 19. panta trešo daļu un 37. panta trīspadsmito daļu".

2.  1. punktā:

papildināt 1.1. apakšpunktu aiz vārdiem un skaitļiem "Publisko iepirkumu likuma 9. panta devītās daļas 1. punktu un 42. panta devīto daļu" ar vārdiem un skaitli "Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 44. panta sesto daļu";

papildināt 1.2. apakšpunktu aiz vārdiem un skaitļiem "Publisko iepirkumu likuma 9. panta devītās daļas 1. punktā, 42. panta devītās daļas 1. punktā" ar vārdiem un skaitļiem "Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 44. panta sestās daļas 1. punktā";

papildināt 1.3. apakšpunktu aiz vārdiem un skaitļa "Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmajā daļā" ar vārdiem un skaitli "Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 44. panta pirmajā daļā".

3.  2. punktā:

izteikt 2.8. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.8. e-izziņa - elektroniskā izziņa, kurā elektroniskā veidā apkopota reģistros pieejamā informācija, lai pārbaudītu kandidāta vai pretendenta atbilstību prasībām, kas minētas Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotās daļas 1., 2. un 4. punktā, 42. panta pirmās daļas 1., 2., 3., 6. un 7. punktā un otrās daļas 2. punktā, Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 44. panta pirmās daļas 1., 4., 5., 6. un 7. punktā, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. panta pirmās daļas 1., 2., 3., 6. un 7. punktā un otrās daļas 2. punktā, kā arī Publiskās un privātās partnerības likuma 37. panta pirmās daļas 1., 2., 3., 5. un 6. punktā un otrās daļas 2. punktā;";

papildināt 2.9. apakšpunktu aiz vārdiem "atbilstoši Publisko iepirkumu likumā" ar vārdiem "Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumā";

papildināt 2.17. apakšpunktu aiz vārdiem "ko atļauj vispārīgās vienošanās" ar vārdiem "vai dinamiskās iepirkumu sistēmas nosacījumi".

4. Aizstāt 3.9. apakšpunktā vārdus "sniedzējiem, slēdzot" ar vārdiem "sniedzējiem, veidojot dinamiskās iepirkumu sistēmas vai slēdzot".

5. Papildināt 4.1.1. apakšpunktu aiz vārdiem "saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu" ar vārdiem "Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumu".

6. Izteikt 6.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.1. šo noteikumu 4.1. un 4.2. apakšpunktā minētās personas aģentūrā iesniedz e-iepirkumu sistēmas dalībnieka reģistrācijas pieteikumu un sākotnējā administratora pilnvarojumu (2. pielikums), kā arī e-iepirkumu sistēmas dalībnieka sākotnējā pilnvarotā administratora apliecinājumu (3. pielikums);".

7. Aizstāt 8. punktā vārdus "administratora pilnvarojuma dokumentu" ar vārdiem "sākotnējā pilnvarotā administratora apliecinājumu".

8. Papildināt 18.3. apakšpunktu aiz vārdiem un skaitļiem "Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotās daļas 4. punktā vai 42. panta pirmās daļas 9., 10. un 11. punktā" ar vārdiem un skaitļiem "Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 44. panta pirmās daļas 9. punktā".

9. Izteikt 19.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"19.3. norāda savu dalības veidu publiskajā iepirkumā vai koncesijas procedūrā (pretendents vai kandidāts; persona, uz kuras iespējām pretendents vai kandidāts balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai koncesiju vai iepirkuma vai koncesijas procedūras dokumentos noteiktajām prasībām; apakšuzņēmējs, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās iepirkuma vai koncesijas līguma vērtības; personālsabiedrības biedrs, ja kandidāts vai pretendents ir personālsabiedrība). Ja e-izziņa paredzēta iesniegšanai ārvalstī rīkotā iepirkumā, no e-izziņu sistēmā pieejamajām valodām izvēlas e-izziņai nepieciešamo svešvalodu;".

10. Papildināt 26.1. apakšpunktu aiz vārdiem un skaitļa "saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 42. pantu" ar vārdiem un skaitli "Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 44. pantu".

11. Papildināt 27.1. apakšpunktu aiz vārdiem un skaitļa "saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 42. pantu" ar vārdiem un skaitli "Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 44. pantu".

12. Papildināt 37. punktu aiz vārdiem "kuri centralizētās iepirkuma procedūras ietvaros" ar vārdiem "iekļauti dinamiskajā iepirkumu sistēmā vai".

13.  40. punktā:

papildināt otro teikumu aiz vārdiem "Ja e-pasūtījumu apakšsistēmā" ar vārdiem "vispārīgās vienošanās ietvaros";

aizstāt skaitli un vārdus "8. panta ceturtajā daļā" ar skaitli un vārdiem "9. panta pirmajā daļā".

14. Izteikt 58. punktu šādā redakcijā:

"58. Aģentūra valsts informācijas sistēmas drošības audita ietvaros veic e-konkursu apakšsistēmas auditu atbilstoši šo noteikumu prasībām un iegūtos audita datus glabā tādu pašu termiņu, kādu tiek glabātas e-konkursu apakšsistēmā esošās ziņas, uz kuru pamata audits veikts."

15.  74. punktā:

izteikt 74.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"74.2. ir paredzēta iespēja iepirkuma vai iepirkuma procedūras dokumentāciju (tai skaitā pretendentu un kandidātu atlases prasības strukturētā veidā Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta integrētai iesniegšanai vai ziņu strukturētai augšupielādei) sagatavot elektroniski ar sistēmā iestrādātiem rīkiem;";

papildināt noteikumus ar 74.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"74.5. ir paredzēta iespēja pievienot un uzglabāt iepirkuma vai iepirkuma procedūras rezultātā noslēgtos līgumus un ar līgumu izpildi saistītos dokumentus."

16. Papildināt noteikumus ar 79.1, 79.2, 79.3 un 79.4 punktu šādā redakcijā:

"79.1 Grozījums šo noteikumu 19.3. apakšpunktā, kas paredz e-izziņas pieprasītāja darbību - no e-izziņu sistēmā pieejamajām valodām izvēlēties e-izziņai nepieciešamo svešvalodu, ja e-izziņa paredzēta iesniegšanai ārvalstī rīkotā iepirkumā -, stājas spēkā 2019. gada 1. janvārī.

79.2 Grozījumi šo noteikumu 40. punktā, ar kuriem nosaka minimālo līgumcenu e-pasūtījumu apakšsistēmā vispārīgās vienošanās ietvaros izveidotam pasūtījumam, par kuru e-pasūtījumu apakšsistēma nosūta visiem aktīvajiem piegādātājiem paziņojumu, neattiecas uz tādu vispārīgo vienošanos, kas e-pasūtījumu apakšsistēmas vajadzībām noslēgta to iepirkuma procedūru ietvaros, kas uzsāktas pirms šo grozījumu spēkā stāšanās.

79.3 Šo noteikumu 74.2. apakšpunktā minētais nosacījums par iespēju pretendentu un kandidātu atlases prasības veidot strukturētā veidā Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta integrētai iesniegšanai vai ziņu strukturētai augšupielādei stājas spēkā 2019. gada 1. janvārī.

79.4 Grozījumi šo noteikumu 12. pielikumā, ar kuriem Sodu reģistrā pārbaudāmajām tiesību normām tiek noteikts Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumā paredzētais pārbaudes periods, stājas spēkā 2020. gada 1. janvārī."

17. Izteikt 1., 2. un 3. pielikumu šādā redakcijā:

"1. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 28. februāra
noteikumiem Nr. 108

Preču un pakalpojumu grupas
un tām piesaistītās centralizēto iepirkumu institūcijas

1. Biroja papīrs un kancelejas preces, par kurām centralizēto publisko iepirkuma procedūru vai procedūras rīkojusi Valsts reģionālās attīstības aģentūra (turpmāk - aģentūra):

1.1. dokumentu uzglabāšanas preces;

1.2. biroja papīrs un papīra preces;

1.3. rakstāmgalda piederumi;

1.4. datu nesēji un datortehnikas tīrāmie piederumi;

1.5. prezentāciju un biroja piederumi.

2. Datortehnika un datortehnikas uzstādīšana, par ko centralizēto publisko iepirkuma procedūru vai procedūras rīkojusi aģentūra:

2.1. galda datori (darbstacijas);

2.2. planšetdatori;

2.3. portatīvie datori;

2.4. monitori;

2.5. nepārtrauktās barošanas avoti;

2.6. datortehnikas uzstādīšana.

3. Demonstrācijas iekārtas un demonstrācijas iekārtu uzstādīšana, par ko centralizēto publisko iepirkuma procedūru vai procedūras rīkojusi aģentūra:

3.1. interaktīvās tāfeles un ekrāni;

3.2. interaktīvo tāfeļu un ekrānu uzstādīšana;

3.3. audioiekārtas, videoiekārtas un fotoiekārtas;

3.4. demonstrācijas iekārtu papildierīces un piederumi.

4. Drukas un kopēšanas iekārtas, par kurām centralizēto publisko iepirkuma procedūru vai procedūras rīkojusi aģentūra:

4.1. digitālās kopēšanas iekārtas;

4.2. daudzfunkcionālās lāzerdrukas iekārtas;

4.3. daudzfunkcionālās tintes drukas iekārtas;

4.4. lāzerdrukas iekārtas;

4.5. tintes drukas iekārtas;

4.6. platformāta drukas iekārtas;

4.7. specializētās drukas iekārtas.

5. Drukas iekārtu piederumi, par kuriem centralizēto publisko iepirkuma procedūru vai procedūras rīkojusi aģentūra:

5.1. toneri;

5.2. tintes kasetnes;

5.3. citi piederumi.

6. Mēbeles, par kurām centralizēto publisko iepirkuma procedūru vai procedūras rīkojusi aģentūra:

6.1. biroja un apmeklētāju krēsli;

6.2. biroja komplektējamās mēbeles;

6.3. izglītības iestāžu mēbeles;

6.4. metāla mēbeles.

7. Programmatūra, programmatūras noma un programmatūras izmantošanas apmācības, par ko centralizēto publisko iepirkuma procedūru vai procedūras rīkojusi aģentūra:

7.1. biroja programmatūra;

7.2. operētājsistēmas programmatūra;

7.3. programmatūras izmantošanas apmācību kursi;

7.4. serveru standarta programmatūra un tās atbalsts.

8. Saimniecības preces, par kurām centralizēto publisko iepirkuma procedūru vai procedūras rīkojusi aģentūra:

8.1. papīra higiēnas preces;

8.2. sadzīves ķīmija;

8.3. telpu uzturēšanas un uzkopšanas preces.

9. Servertehnika un datu glabātavas, kā arī servertehnikas un datu glabātavu uzstādīšana, par ko centralizēto publisko iepirkuma procedūru vai procedūras rīkojusi aģentūra:

9.1. standarta serverstatnē ievietojamie serveri un serveru statnes;

9.2. komutatori;

9.3. asmeņserveri un asmeņserveru statnes;

9.4. datu glabātavas;

9.5. nepārtrauktās barošanas avoti;

9.6. servertehnikas un datu glabātavu uzstādīšana un konfigurēšana.

10. Veselības apdrošināšanas pakalpojumi, par kuriem centralizēto publisko iepirkuma procedūru vai procedūras rīkojusi aģentūra.

11. Pārtikas preces, par kurām centralizēto publisko iepirkuma procedūru vai procedūras rīkojusi aģentūra.

12. Medikamenti un medicīnas preces, par kurām centralizēto publisko iepirkuma procedūru vai procedūras rīkojusi Veselības ministrija, ievērojot aģentūras e-pasūtījumu sistēmai izstrādātās tehniskās specifikācijas veidnes un darījumu noteikumus.

13. Civilstāvokļa aktu reģistrācijas veidlapas, par kurām centralizēto publisko iepirkuma procedūru vai procedūras rīkojusi Tieslietu ministrija, ievērojot aģentūras e-pasūtījumu sistēmai izstrādātās tehniskās specifikācijas veidnes un darījumu noteikumus.

2. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 28. februāra
noteikumiem Nr. 108

E-iepirkumu sistēmas dalībnieka reģistrācijas pieteikums un
sākotnējā administratora pilnvarojums

       

(vieta)

 

(datums)

 
       
  ,

(dalībnieka nosaukums)

 

ko pārstāv

  valdes loceklis valdes priekšsēdētājs pilnvarotā persona prokūrists  
  cits pārstāvības pamats    
     

(norādīt citu pārstāvības pamatu vai amatu)

 
     

,

   

(dalībnieka pārstāvja vārds un uzvārds)

 

parakstot šo reģistrācijas pieteikumu:

piekrīt pievienoties e-iepirkumu sistēmai un iegūt e-iepirkumu sistēmas dalībnieka statusu (norādīt tikai vienu dalības veidu e-iepirkumu sistēmā):
       
  piegādātājs    
  pasūtītājs    
   

(norādīt pasūtītāja veidu)

 
       
   

(norādīt pasūtītāja augstāku institūciju vai pašvaldību (ja attiecināms))

 
apņemas e-iepirkumu sistēmā un tās apakšsistēmās ar sistēmā pieejamajiem paraksta rīkiem, kas nodrošina lietotāja identitātes apstiprināšanu, veiktās darbības, veidotos dokumentus un noslēgtos darījumus atzīt par saistošiem un parakstītiem ar dalībniekam juridiski saistošu parakstu;
apņemas ievērot e-iepirkumu sistēmas lietošanas noteikumus, katrai e-iepirkumu sistēmas apakšsistēmai, kuru dalībnieks izmantos, piesaistīto dokumentu un tiesisko darījumu (tostarp e-pasūtījumu apakšsistēmā spēkā esošo dinamisko iepirkumu sistēmu un vispārīgo vienošanos) nosacījumus, kā arī citas e-iepirkumu sistēmas dalībniekiem izvirzītās prasības;
sākotnējā administratora statusā pilnvaro  
 

(administratora vārds un uzvārds)

  administratora identifikācijas veids e-iepirkumu sistēmā (atļauts atzīmēt abus):  
  sistēmas definētā piekļuve (parole un kodu karte)    
  sistēmu savietotājs* (nepieciešams personas kods) -
    * Valsts informācijas sistēmu savietotājs nodrošina identificēšanos ar trešās puses izsniegtajiem identifikācijas līdzekļiem (piemēram, e-parakstu, kredītiestādes izsniegtu identifikācijas līdzekli).  
Dalībnieka rekvizīti un kontaktinformācija:
       
  nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs    
       
  juridiskā adrese    
           
  e-pasts  

tālruņa numurs

   
           
  banka  

konta numurs

   
Dalībnieka pārstāvis      
 

(vārds un uzvārds)

 

(paraksts)

Piezīme. Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

3. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 28. februāra
noteikumiem Nr. 108

E-iepirkumu sistēmas dalībnieka sākotnējā pilnvarotā administratora apliecinājums

       

(vieta)

 

(datums)

 

Parakstot šo dokumentu, e-iepirkumu sistēmas dalībnieka

 

(e-iepirkumu sistēmas dalībnieka nosaukums)

sākotnējais pilnvarotais administrators

 

(pilnvarotā administratora vārds un uzvārds)

apliecina, ka ir iepazinies un apņemas ievērot e-iepirkumu sistēmas lietošanas noteikumus, katrai e-iepirkumu sistēmas apakšsistēmai, kuru tas izmantos, piesaistīto dokumentu un tiesisko darījumu (tostarp e-pasūtījumu apakšsistēmā spēkā esošo dinamisko iepirkumu sistēmu un vispārīgo vienošanos) nosacījumus, kā arī citas e-iepirkumu sistēmas dalībniekiem izvirzītās prasības;
piekrīt personas datu apstrādei e-iepirkumu sistēmas ietvaros, kuras mērķis ir nodrošināt identifikāciju sistēmā un e-iepirkumu sistēmas lietotāju kontaktinformāciju;
apliecina, ka saglabās un nelikumīgi neizpaudīs personas datus;
apņemas nodrošināt, ka tā izveidotie e-iepirkumu sistēmas lietotāji rakstveidā apliecina, ka saglabās un nelikumīgi neizpaudīs personas datus.
Administratora kontaktinformācija:
       
  e-pasts    
           
  tālruņa numurs    
Pilnvarotais administrators      
 

(vārds un uzvārds)

 

(paraksts)

Piezīme. Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

18. Izteikt 12. pielikumu šādā redakcijā:

"12. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 28. februāra
noteikumiem Nr. 108

Sodu reģistrā pārbaudāmās tiesību normas e-izziņas vajadzībām

1. Pārbaudāmās tiesību normas attiecībā uz pretendentu, kandidātu, personālsabiedrības biedru (ja kandidāts vai pretendents ir personālsabiedrība) un personu, uz kuras iespējām pretendents vai kandidāts balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām

Tiesību akts

Tiesību akta norma

Pārbaudes periods (mēneši)

Krimināllikums 88. pants

36 (60*)

88.1 pants  
88.2 pants  
88.3 pants  
89.1 pants  
154.1 pants  
177. pants  
177.1 pants  
178. pants  
179. pants  
184. panta trešā daļa  
190.1 pants  
195. pants  
198. pants  
199. pants  
218. pants  
320. pants  
321. pants  
322. pants  
323. pants  
326. pants  
326.1 pants  
326.2 pants  
326.3 pants  
Konkurences likums 11. panta pirmā daļa (tostarp jebkurš no minētās daļas apakšpunktiem), ja horizontālo karteļa vienošanos kā izslēgšanas pamatu no iepirkuma procedūras ir norādījusi Konkurences padome

12 (18*)

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss Vienlaikus konstatēti pārkāpumi: 41. panta otrā daļa un 159.8 panta septītā daļa

12 (18*)

189.2 panta trešā daļa

36

 
2. Pārbaudāmās tiesību normas attiecībā uz kandidāta, pretendenta, personālsabiedrības biedra (ja kandidāts vai pretendents ir personālsabiedrība) un personas, uz kuras iespējām kandidāts vai pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, valdes vai padomes locekli, pārstāvēttiesīgo personu, prokūristu vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt darbībās, kas saistītas ar filiāli

Tiesību akts

Tiesību akta norma

Pārbaudes periods (mēneši)

Krimināllikums 88. pants

36 (60*)

88.1 pants  
88.2 pants  
88.3 pants  
89.1 pants  
154.1 pants  
177. pants  
177.1 pants  
178. pants  
179. pants  
184. panta trešā daļa  
190.1 pants  
195. pants  
198. pants  
199. pants  
218. pants  
320. pants  
321. pants  
322. pants  
323. pants  
326. pants  
326.1 pants  
326.2 pants  
326.3 pants  
 
3. Pārbaudāmās tiesību normas attiecībā uz pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības

Tiesību akts

Tiesību akta norma

Pārbaudes periods (mēneši)

Konkurences likums 11. panta pirmā daļa (tostarp jebkurš no minētās daļas apakšpunktiem), ja horizontālo karteļa vienošanos kā izslēgšanas pamatu no iepirkuma procedūras ir norādījusi Konkurences padome

12

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss Vienlaikus konstatēti pārkāpumi: 41. panta otrā daļa un 159.8 panta septītā daļa

12

189.2 panta trešā daļa

36

Piezīme. * Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumā paredzētais pārbaudes periods."

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards

17.04.2018