Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.12

Daugavpilī 2018.gada 22.martā (prot. Nr.5, 20.§)

Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 8.decembra saistošajos noteikumos Nr.46 "Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātajām personām"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43.panta trešo daļu, Sabiedriskā transporta
pakalpojumu likuma
14.panta trešo daļu un
likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"
26.panta otro daļu

Izdarīt Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 8.decembra saistošajos noteikumos Nr.46 "Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātajām personām" (Latvijas Vēstnesis, 2016., Nr.254 (5826), 2017., Nr.90 (5917), 125 (5952), 130 (5957), 2018., 11 (6097)) (turpmāk - noteikumi) šādus grozījumus:

1. Izteikt noteikumu 101.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"101.2. nestrādājoša persona, kurai piešķirta III invaliditātes grupa un kurai piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas personas (ģimenes) statuss (tramvajā un autobusā)".

2. Svītrot noteikumu 102.punktu.

3. Svītrot noteikumu 103.punktā vārdu "Pārējām".

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs R.Eigims

 

Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 22.marta saistošo noteikumu Nr.12 "Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 8.decembra saistošajos noteikumos Nr.46 "Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātajām personām""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 14.panta trešā daļa paredz pašvaldībām tiesības noteikt braukšanas maksas atvieglojumus savā administratīvajā teritorijā, ja ar šo braukšanas maksas atvieglojumu noteikšanu pārvadātājam radītos zaudējumus pilnībā kompensē no pašvaldības budžeta. Nosakot braukšanas maksas atvieglojumus, par vienīgo kritēriju nedrīkst izmantot personas deklarēto dzīvesvietu.

Invaliditātes likuma 12.panta pirmās daļas 10.punkts paredz invaliditātes seku mazināšanu, īstenojot normatīvajos aktos noteiktos atbalsta pasākumus.

Šobrīd noteikumu 102.punkts paredz, ka nestrādājoša persona, kurai piešķirta III invaliditātes grupa, kura nesaņem citas valsts sociālās garantijas un kuras ienākumi mēnesī nepārsniedz 80% no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas, uzrādot atlaides karti, tiesīga iegādāties braukšanas biļeti ar 50% atlaidi no braukšanas maksas pilsētas maršrutu autobusos un tramvajos. Lai mazinātu invaliditātes sekas, plānots, ka nestrādājoša persona, kurai piešķirta III invaliditātes grupa un kurai piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas personas (ģimenes) statuss, turpmāk varēs braukt pilsētas sabiedriskajā transportā bez maksas.

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošajos noteikumos tiek izdarīti šādi grozījumi:

- noteikumu 101.2.apakšpunkts izteikts jaunā redakcijā;

- svītrots noteikumu 102.punkts;

- precizēta noteikumu 103.punkta redakcija.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Sakarā ar noteikumu 101.2.apakšpunkta izteikšanu jaunā redakcijā un 102.punkta svītrošanu no noteikumu teksta, papildus pašvaldības budžetā būs nepieciešami 11 849 euro, ievērojot veiktos aprēķinus par esošo 50% atlaidi no braukšanas maksas pilsētas sabiedriskajā transportā personām ar III invaliditātes grupu.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Nav attiecināms.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Notika konsultācijas ar biedrībām, kuru dalībnieki ir personas ar invaliditāti.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs R.Eigims

13.04.2018