Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā

Izdarīt Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā (Latvijas Vēstnesis, 2014, 216. nr.; 2015, 127. nr.; 2016, 120. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 3. pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu darbībai šā likuma noteikumi piemērojami, ja Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā nav noteikts citādi."

2. Izteikt 4. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Publiska persona drīkst iegūt un saglabāt līdzdalību kapitālsabiedrībā atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88. pantam."

3. Papildināt 8. panta pirmo daļu ar 6. punktu šādā redakcijā:

"6) atkarīgā kapitālsabiedrība informāciju par kapitālsabiedrību publisko atbilstoši šā likuma 58. panta pirmajai un otrajai daļai."

4. Aizstāt 28. panta ceturtajā daļā vārdus "koordinācijas institūcija sagatavo informatīvo ziņojumu Ministru kabinetam" ar vārdiem "valsts kapitāla daļu turētājs sagatavo un iesniedz rīkojuma projektu Ministru kabinetam".

5. Aizstāt 30. panta pirmajā daļā skaitli un vārdu "30. augustam" ar skaitli un vārdu "1. oktobrim".

6. 51. pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Publiskas personas kapitālsabiedrības un publiski privātās kapitālsabiedrības valdes un padomes loceklis neatbild par kapitālsabiedrībai nodarīto zaudējumu, ja viņš ir rīkojies kā krietns un rūpīgs saimnieks, kā arī labā ticībā saskaņā ar publiskas personas augstākās lēmējinstitūcijas, dalībnieku (akcionāru) sapulces, dalībnieka (akcionāra) vai kapitāla daļu turētāja pārstāvja likumīgu lēmumu.";

izteikt otrās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Ja zaudējumi publiskas personas kapitālsabiedrībai vai tās atkarīgajai kapitālsabiedrībai, vai tās izšķirošā ietekmē esošajai kapitālsabiedrībai nodarīti, īstenojot dalībnieka (akcionāra) vai kapitāla daļu turētāja pārstāvja likumīgu lēmumu, par tiem atbild attiecīgi dalībnieks (akcionārs) vai kapitāla daļu turētājs.";

papildināt otro daļu ar jaunu otro teikumu šādā redakcijā:

"Ja zaudējumi publiskas personas kapitālsabiedrībai vai tās atkarīgajai kapitālsabiedrībai, vai tās izšķirošā ietekmē esošajai kapitālsabiedrībai nodarīti, dalībnieku (akcionāru) sapulcei, padomei (ja tāda ir izveidota) un valdei īstenojot publiskas personas augstākās lēmējinstitūcijas likumīgu lēmumu, par tiem atbild un par to segšanu lemj publiskas personas augstākā lēmējinstitūcija."

7. Izteikt 52. panta pirmās daļas 1. punktu šādā redakcijā:

"1) Komerclikuma noteikumi attiecībā uz ierobežojumiem darījumu slēgšanai ar saistītajām personām;".

8. Izteikt 57. panta ceturtās daļas 8. punktu šādā redakcijā:

"8) prognoze peļņas vai zaudējumu aprēķinam, bilancei un naudas plūsmas plānam;".

9. 58. pantā:

izteikt pirmās daļas 2. punkta "a" apakšpunktu šādā redakcijā:

"a) zvērināta revidenta nepārbaudītu starpperiodu pārskatu par trim, sešiem un deviņiem mēnešiem, kā arī zvērināta revidenta nepārbaudītu gada pārskatu (divu mēnešu laikā pēc pārskata perioda beigām),";

papildināt pirmās daļas 3. punktu ar "f", "g" un "h" apakšpunktu šādā redakcijā:

"f) statūtus,

g) valdes, padomes (ja tāda ir izveidota) nolikumu vai citu tam pielīdzināmu dokumentu, kas regulē tās darbību,

h) informāciju par padomes (ja tāda ir izveidota) un valdes locekļiem (par katru atsevišķi): profesionālo darba pieredzi, izglītību, amatiem citās kapitālsabiedrībās, kā arī valdes un padomes locekļu pilnvaru termiņiem.";

izteikt ceturtās daļas 1. punktu šādā redakcijā:

"1) starpperiodu finanšu pārskats, kas sastāv no bilances, peļņas vai zaudējumu aprēķina, pašu kapitāla izmaiņu pārskata, starpperiodu naudas plūsmas pārskata un pielikuma. Pielikumā sniedz informāciju, kas nodrošina starpperiodu pārskata atlikumu salīdzināmību ar atlikumiem iepriekšējā pārskata gada beigās (bilancei) vai iepriekšējā pārskata gada attiecīgajā periodā (peļņas vai zaudējumu aprēķinam, naudas plūsmas pārskatam, pašu kapitāla izmaiņu pārskatam), kā arī pietiekamu informāciju un skaidrojumus, lai starpperiodu finanšu pārskata lietotājs varētu gūt patiesu un skaidru priekšstatu par visām būtiskajām izmaiņām attiecībā uz bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņiem un kapitālsabiedrības attīstības tendenci;".

10. Izteikt 107. panta otrās daļas 1. punktu šādā redakcijā:

"1) ievēlēt un atsaukt valdes priekšsēdētāju un valdes locekļus;".

11. Papildināt 109. pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Ar sabiedrības padomes locekli slēdz pilnvarojuma līgumu par padomes locekļa pienākumu izpildi."

12. 149. pantā:

izslēgt 2. punktā vārdus "no privātpersonas";

izteikt 3. punktu šādā redakcijā:

"3) kapitāla piesaistei, apmaksājot kapitāla daļas ar naudu (turpmāk šajā sadaļā - kapitāla piesaiste)."

13. Izslēgt 151. panta piektajā un sestajā daļā vārdu "privātā".

14. Papildināt 154. panta trešās daļas pirmo un otro teikumu un ceturtās daļas pirmo, otro un trešo teikumu pēc vārdiem "privātās kapitālsabiedrības" ar vārdiem "vai publiski privātās kapitālsabiedrības".

Likums Saeimā pieņemts 2018. gada 15. martā.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2018. gada 20. martā

03.04.2018