Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 158

Rīgā 2018. gada 13. martā (prot. Nr. 15 27. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 28. aprīļa noteikumos Nr. 207 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros" pasākumu "Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai" un "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" īstenošanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu
un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda
vadības likuma
20. panta 6. un 13. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2015. gada 28. aprīļa noteikumos Nr. 207 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros" pasākumu "Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai" un "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" īstenošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 96., 202. nr.; 2016, 7., 62., 137. nr.; 2017, 46., 173. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 3.1.7. apakšpunktu aiz vārdiem un skaitļiem "no 18 līdz 29 gadiem (ieskaitot)" ar vārdiem un skaitļiem "ja pasākumos iesaista šo noteikumu 3.1.7.2., 3.1.7.3. un 3.1.7.4. apakšpunktā minētos jauniešus, vai no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), ja pasākumos iesaista šo noteikumu 3.1.7.1. apakšpunktā minētos jauniešus".

2. Izteikt 3.1.7.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.1.7.2. ir bijuši bez darba vismaz sešus mēnešus un nav bijuši uzskatāmi par darba ņēmējiem vai pašnodarbinātajiem atbilstoši likumam "Par valsts sociālo apdrošināšanu" ilgāk par diviem mēnešiem bez pārtraukuma;".

3. Izteikt 18.1.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"18.1.2. neformālās izglītības programmu īstenošana šo noteikumu 3.1.2. apakšpunktā minētajai mērķa grupai, tai skaitā mainīgajām darba tirgus prasībām atbilstošu sistematizētu sociālo un profesionālo pamatprasmju apguve, noslēguma pārbaudījumu organizēšana (tai skaitā valsts valodas prasmes pārbaudes). Jaunietim pēc neformālās izglītības programmu apguves izsniedz apliecinājumu par neformālās izglītības programmas apguvi. Jaunietim, kurš nokārtojis valsts valodas prasmes pārbaudes eksāmenu, izsniedz valsts valodas prasmes apliecību;".

4. Izteikt 20. punktu šādā redakcijā:

"20. Šo noteikumu 19.1.1. apakšpunktā minētās tiešās personāla izmaksas ietver finansējuma saņēmēja projektu īstenošanas personāla izmaksas un finansējuma saņēmēja vadības personāla atlīdzības izmaksas atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumam, izņemot virsstundas. Ja personāla iesaiste projektā ir nodrošināta saskaņā ar daļlaika attiecināmības principu, attiecināma ir ne mazāka kā 30 procentu noslodze. Ja projekta īstenošanas vai vadības personāls ir iesaistīts Valsts izglītības attīstības aģentūras īstenotajā darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa "Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci" projektā un tā pienākumi ir vienādi ar pasākumā "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" paredzētajiem, personāla atlīdzības apmēru katrā projektā nosaka atbilstoši mērķa grupas proporcijai. Šo noteikumu 19.1.1. apakšpunktā minētajās izmaksās netiek ietvertas šo noteikumu 22.10.1. un 22.10.2. apakšpunktā minētās sadarbības partneru projekta īstenošanas personāla atlīdzības izmaksas, kuras ir noteiktas, piemērojot vienas vienības izmaksu metodi."

5. Izteikt 21.1.1. un 21.1.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"21.1.1. vienreizēja komercdarbības dotācija jaunietim, ar kuru Nodarbinātības valsts aģentūra noslēgusi līgumu par biznesa plāna īstenošanu;

21.1.2. ikmēneša dotācija biznesa plāna īstenošanas sākumposmā (pirmajos sešos mēnešos) jauniešiem, ar kuriem Nodarbinātības valsts aģentūra noslēgusi līgumu par biznesa plāna īstenošanu;".

6. Izteikt 22.3.1.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"22.3.1.3. atlīdzības izmaksas darba vadītājam;".

7. Izteikt 22.6.1.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"22.6.1.3. atlīdzības izmaksas darba vadītājam;".

8. Papildināt noteikumus ar 22.1 punktu šādā redakcijā:

"22.1 Ja projekta īstenošanas vai vadības personāls ir iesaistīts Valsts izglītības attīstības aģentūras īstenotajā darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa "Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci" projektā un tā pienākumi ir vienādi ar pasākumā "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" paredzētajiem, šo noteikumu 22.15., 22.16., 22.17., 22.18. un 22.19. apakšpunktā minēto izmaksu apmēru katrā projektā nosaka atbilstoši mērķa grupas proporcijai."

9. Papildināt noteikumus ar 27.1 punktu šādā redakcijā:

"27.1 Šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minēto mērķa grupu var iesaistīt arī citos Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotajos aktīvajos nodarbinātības pasākumos atbilstoši normatīvajiem aktiem par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem, ja šo noteikumu 46.1. apakšpunktā minētais projekta īstenošanas termiņš nav pietiekams, lai nodrošinātu pilnvērtīgu atbalstu jaunietim, iesaistot to šo noteikumu 18.1. apakšpunktā minētajās atbalstāmajās darbībās."

10. Papildināt 30. punktu aiz vārdiem "un šo noteikumu" ar skaitli "21.1.".

11. Papildināt noteikumus ar 30.1 punktu šādā redakcijā:

"30.1 Šo noteikumu 18.1.3.1. un 18.1.3.2. apakšpunktā minētās profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmas var īstenot modulārās izglītības programmas veidā. Pēc minēto programmu apguves jaunietim izsniedz izglītību apliecinošu dokumentu (apliecību par attiecīgā moduļa vai attiecīgo moduļu apguvi)."

12. Papildināt noteikumus ar 40.7.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"40.7.1 ja projekta īstenošanas vai vadības personāls ir iesaistīts Valsts izglītības attīstības aģentūras īstenotajā darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa "Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci" projektā un tā pienākumi ir vienādi ar pasākumā "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" paredzētajiem, finansējuma saņēmējs nodrošina mērķa grupas proporcijas pārskatīšanu ne retāk kā vienu reizi ceturksnī;".

13. Svītrot 49.4. apakšpunktu.

14. Papildināt noteikumus ar 50.1 punktu šādā redakcijā:

"50.1 Saimnieciskās darbības veicējs, kuram piemēro de minimis atbalstu saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1407/2013 un kurš darbojas arī nozarēs, kas minētas Komisijas regulas Nr. 1407/2013 1. panta 1. punkta "a", "b" vai "c" apakšpunktā, nodrošina šo nozaru darbību vai izmaksu nodalīšanu."

15. Papildināt noteikumus ar 61. punktu šādā redakcijā:

"61. Šo noteikumu 20. un 22.1 punktā un 40.7.1 apakšpunktā minētos nosacījumus mērķa grupas proporcijas noteikšanai Valsts izglītības attīstības aģentūra piemēro no dienas, kad šo noteikumu 3.2.1.3. un 3.2.1.4. mērķa grupu iesaista Valsts izglītības attīstības aģentūras īstenotajā darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa "Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci" projektā."

Ministru prezidenta,
veselības ministra pienākumu izpildītāja vietā -
zemkopības ministrs Jānis Dūklavs

Labklājības ministra vietā -
iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis

16.03.2018