Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.1/6

Rīgā 2018.gada 8.martā (prot. Nr.10, 5.p.)

Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2014.gada 23.oktobra lēmumā Nr. 1/15 "Vispārējās atļaujas, reģistrācijas un informācijas iesniegšanas noteikumi sadzīves atkritumu apglabāšanai atkritumu poligonos"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem"
18.1panta otro daļu, ceturto daļu un 25.panta pirmo daļu

1. Izdarīt Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2014.gada 23.oktobra lēmumā Nr. 1/15 "Vispārējās atļaujas, reģistrācijas un informācijas iesniegšanas noteikumi sadzīves atkritumu apglabāšanai atkritumu poligonos" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 212.nr.; 2017, 257.nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 1.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.1. prasības sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma sadzīves atkritumu poligonos (turpmāk - atkritumu poligons) sniedzēju (turpmāk - komersants) reģistrācijai;";

1.2. izteikt 10.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"10.4. sadzīves atkritumu daudzums, kas pieņemts atkritumu poligonā (t/gadā);";

1.3. papildināt ar 10.4.1apakšpunktu šādā redakcijā:

"10.4.1 sadzīves atkritumu daudzums, kas apglabāts atkritumu poligonā (t/gadā);";

1.4. izteikt 10.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"10.5. atkritumu poligona, kurā tiek sniegts sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojums, nosaukums, adrese un atkritumu apsaimniekošanas reģions, kuru apkalpo atkritumu poligons;";

1.5. izteikt 1.pielikumu šādā redakcijā:

"1.pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2014.gada 23.oktobra lēmumam Nr. 1/15

Paziņojums par sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma atkritumu poligonā sniedzēja reģistrāciju

Vispārējā informācija par komersantu

Komersanta nosaukums: Vienotais reģistrācijas numurs:
Personas, kura tiesīga pārstāvēt komersantu, vārds, uzvārds: Tālrunis, fakss:
 [X] Elektroniskā pasta adrese:

 

[X] Piekrītu, ka uz šajā reģistrācijas paziņojumā norādīto elektroniskā pasta adresi regulators, izmantojot regulatora oficiālo elektroniskā pasta adresi sprk@sprk.gov.lv, sūta dokumentus un paziņojumus saskaņā ar Paziņošanas likuma 9.panta otro daļu, un tie uzskatāmi par paziņotiem otrajā darbadienā pēc to nosūtīšanas. Regulators un komersants savstarpējā saziņā var izmantot arī citus Paziņošanas likumā noteiktos paziņošanas veidus.

Esmu informēts, ka ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc komersanta reģistrācijas reģistrā jāiesniedz informācija par aprēķināto valsts nodevu par sabiedriskā pakalpojuma regulēšanu regulatoram tā noteiktajā kārtībā un termiņā.

Lūdzu reģistrēt

(komersanta nosaukums)

sabiedriskā pakalpojuma - sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma atkritumu poligonā - sniegšanai.

Informācija par sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma atkritumu poligonā sniegšanu

1. Atkritumu poligona adrese un nosaukums  
2. Atkritumu apsaimniekošanas reģions, kuru apkalpo atkritumu poligons  
3. Līgums ar katru atkritumu apsaimniekošanas reģiona pašvaldību, no kuras administratīvās teritorijas tiek pieņemti sadzīves atkritumi apglabāšanas pakalpojuma atkritumu poligonā sniegšanai (norādīt pašvaldību un līguma termiņu)  
4. Valsts vides dienesta piesārņojošās darbības atļaujas numurs un izsniegšanas datums, termiņš  
5. Sadzīves atkritumu daudzums, kuru plānots pieņemt atkritumu poligonā (t/gadā)  
6. Sadzīves atkritumu daudzums, kuru plānots apglabāt atkritumu poligonā (t/gadā)  

 Ar šo apliecinu, ka komersantam ir tehniskais nodrošinājums - pamatlīdzekļi, kuri var nodrošināt sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma atkritumu poligonā sniegšanas nepārtrauktību un kvalitāti atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Apliecinu, ka sniegtā informācija ir patiesa.

Datums ____.____.____________________

Persona, kura ir tiesīga pārstāvēt komersantu    
 

/paraksts un tā atšifrējums/";

 

1.6. izteikt 3.pielikumu šādā redakcijā:

"3.pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2014.gada 23.oktobra lēmumam Nr. 1/15

Komersanta nosaukums  
Vienotais reģistrācijas numurs  
Atkritumu poligona nosaukums  
Pārskata periods  

Regulējamā nozare: sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma atkritumu poligonā sniegšana

Atskaite par __________________.gadā sniegto pakalpojumu daudzumu, izmaksām un ieņēmumiem[1]

Nr.
p.k.

Rādītāji

Mērvienība

Apzīmējums/ aprēķina izteiksme[2]

Pārskata gada pakalpojumu daudzums, izmaksas un ieņēmumi

1

2

3

4

5

1. Ieņēmumi (neto apgrozījums), t.sk.:

EUR

   
1.1. ieņēmumi no sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa ar Dabas resursu nodokli*

EUR

   
1.2. pārējie pamatdarbības ieņēmumi pa darbības veidiem, t.sk.:

EUR

   
1.2.1.      
1.2.2.      
2. 10. Pilnās izmaksas[3], t.sk.:

EUR

IP= (Inol + Iekspl + Inod + Ik) - Ien + Ir(0%)

 
2.1. 1. pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījums

EUR

Inol

 
2.2. 2. personāla izmaksas

EUR

Ipers

 
2.3. 3. pārējās saimnieciskās darbības izmaksas, t.sk.:

EUR

Isaimn

 
2.3.1. 3.1. ekspluatācijas, remontu un uzturēšanas izmaksas transportlīdzekļiem, iekārtām, mehānismiem un būvēm, kā arī izmaksas materiāliem sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma nodrošināšanai (t.sk. noma) pa šādiem procesiem:

EUR

   
2.3.1.1. 3.1.1. izmaksas sadzīves atkritumu sagatavošanai apglabāšanai

EUR

   
2.3.1.1.1. 3.1.1.1. atkritumu mehāniskās apstrādes izmaksas

EUR

   
2.3.1.1.2. 3.1.1.2. atkritumu bioloģiskās apstrādes (kompostēšana, transformēšana biogāzē, nodošana pārstrādei u.c.) izmaksas

EUR

   
2.3.1.1.3. 3.1.1.3. atkritumu sagatavošanas tālākai reģenerācijai pēc mehāniskās pārstrādes (sagatavošana pārstrādei, nodošana pārstrādei u.c.) izmaksas

EUR

   
2.3.1.2. 3.1.2. izmaksas sadzīves atkritumu pieņemšanai pārkraušanas stacijās un nogādāšanai uz poligonu

EUR

   
2.3.1.3. 3.1.3. izmaksas sadzīves atkritumu apglabāšanas nodrošināšanai

EUR

   
2.3.1.3.1. 3.1.3.1. inerto atkritumu transportēšanas uz apglabāšanas krātuvi, izlīdzināšanas, blietēšanas, starpslāņu klājuma un nogāžu veidošanas, krātuves ceļu izbūves, to uzturēšanas u.c. izmaksas, kas nav iekļautas citu tehnoloģisko procesu sastāvā

EUR

   
2.3.1.3.2. 3.1.3.2. poligona gāzes savākšanas un utilizācijas izmaksas

EUR

   
2.3.1.3.3. 3.1.3.3. infiltrāta un citu notekūdeņu apsaimniekošanas izmaksas

EUR

   
2.3.1.4. 3.1.4. izmaksas pārējo poligona infrastruktūras objektu uzturēšanai, kas nav iekļautas citos izmaksu posteņos

EUR

   
2.3.2. 3.2. izmaksas vides stāvokļa kontrolei un aizsardzībai poligona darbības laikā

EUR

   
2.3.3. 3.3. sadzīves atkritumos konstatēto bīstamo atkritumu apsaimniekošanas un nodošanas izmaksas

EUR

   
2.3.4. 3.4. izmaksas sabiedrības izglītības pasākumu finansēšanai attiecīgajā atkritumu apsaimniekošanas reģionā

EUR

   
2.3.5. 3.5. pētniecības un attīstības darbības izmaksas

EUR

   
2.3.6. 3.6. poligona slēgšanas un rekultivācijas izmaksas un izmaksas, kas saistītas ar slēgtā poligona monitoringu un uzturēšanu

EUR

   
2.3.7. 3.7. administrācijas izmaksas, kas nav iekļautas citos izmaksu posteņos

EUR

   
2.3.8. 3.8. nodevu maksājumi

EUR

   
2.3.9. 3.9. pārējās izmaksas

EUR

   
2.4. 4. ekspluatācijas izmaksas

EUR

Iekspl= Ipers + Isaimn

 
2.5. 5. nodokļu maksājumi

EUR

Inod

 
2.6. 6. kredīta procentu maksājumi un pamatsummas atmaksa, t.sk. izmaksas, kas saistītas ar poligona apsaimniekotāja finansiālo vai citu līdzvērtīgu nodrošinājumu

EUR

Ik

 
2.7. 7. ieņēmumi**, par kuriem saskaņā ar metodiku jāsamazina izmaksas

EUR

Ien

 
3. 11. Sadzīves atkritumu daudzums, kas pieņemts poligonā[3]

t

Q

 
4. 12. Sadzīves atkritumu daudzums, kas apglabāts poligonā[3]

t

Qap

 
5. 13. Proporcija starp poligonā apglabāto un poligonā pieņemto sadzīves atkritumu daudzumu[3]

%

Qap/Q

 
6. Dabas resursu nodokļa* likme pārskata gadā saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu

EUR/t

DRN

 
7. 14.3. Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma ar Dabas resursu nodokli* izmaksas par tonnu[3], t.sk.:

EUR/t

Tar DRN = Kap + MDRN

 
7.1. 14.1. sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma komponente

EUR/t

Kap= Ip / Q

 
7.2. 14.2. Dabas resursu nodoklis* par apglabāto sadzīves atkritumu daudzumu

EUR/t

MDRN= Qap/ Q * DRN

 
8. Atkritumu apglabāšanas krātuves atlikusī ietilpība***

m3

   
9. Atkritumu apglabāšanas krātuvē apglabāto atkritumu blīvums***

kg/m3

   
10. Apsaimniekotais infiltrāta daudzums

m3

   
11. Savāktais biogāzes daudzums

m3

   

* Dabas resursu nodoklis par sadzīves atkritumu apglabāšanu
** ienākumi, kas tieši vai pastarpināti gūti no atkritumu poligona infrastruktūras izmantošanas, un ieņēmumi, kas gūti no nošķiroto, reģenerējamo sadzīves atkritumu tirdzniecības un samazināti par nošķiroto, reģenerējamo sadzīves atkritumu sagatavošanas tirdzniecībai izmaksām
*** atbilstoši pārskata gadā veiktajiem mērījumiem

Komersants iesniedz regulatoram skaidrojumu par izmaiņām, kas radušās pārskata gadā, salīdzinot ar spēkā esošajā tarifā un iepriekšējā gada atskaitē iekļauto informāciju, informāciju par būtiskām notikušām un plānotām apsaimniekotā atkritumu daudzuma vai tehnoloģiskām izmaiņām komersanta darbībā, kā arī par pārskata gadā izbeigtu vai uzsāktu saimniecisko darbību.

Paskaidrojumi:
 

[1] Informāciju sagatavot saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izdotajā metodikā par sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa aprēķināšanu noteikto.

[2] Apzīmējumi atbilst Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izdotajā metodikā par sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa aprēķināšanu noteiktajam.

[3] Rādītāji un numerācija atbilst Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izdotajā metodikā par sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa aprēķināšanu noteiktajiem posteņiem.

Datums ____.____.__________________.

Persona, kura ir tiesīga pārstāvēt komersantu    
 

/paraksts un tā atšifrējums/

 
   

/sagatavotāja vārds, uzvārds/

 

Tālrunis __________________

e-pasts __________________".

2. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētājs R.Irklis

13.03.2018