Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.18-5

Jelgavā 2018.gada 22.februārī (prot. Nr.3/2)

Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2015.gada 12.novembra saistošajos noteikumos Nr.15-20 "Jelgavas pilsētas pašvaldības pabalstu piešķiršanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.panta trešo daļu,
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
35.panta ceturto daļu

Izdarīt Jelgavas pilsētas pašvaldības 2015.gada 12.novembra saistošajos noteikumos Nr.15-20 "Jelgavas pilsētas pašvaldības pabalstu piešķiršanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 234. nr.; 2016, 28., 41., 191. nr.; 2017, 49. nr.; 2018, 11. nr.) (turpmāk - noteikumi) šādus grozījumus:

1. Izteikt noteikumu 37.punktu šādā redakcijā:

"37. Pabalstu pilsētas sabiedriskā transporta braukšanas maksas segšanai, nepārsniedzot 20 (divdesmit) braucienus mēnesī, izmantojot norēķiniem Jelgavas pilsētas iedzīvotāja karti, kuras saņemšanai persona vēršas JSLP, piešķir:

37.1. pensionāram 50% (piecdesmit procentu) apmērā;

37.2. politiski represētai personai 100% (viens simts procentu) apmērā.".

2. Izteikt noteikumu XII nodaļu šādā redakcijā:

"XII. Pabalsts personas ar invaliditāti līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai aprūpei

65. Ikmēneša pabalstu 143,00 euro apmērā piešķir personas ar invaliditāti līdz 18 (astoņpadsmit) gadu vecuma sasniegšanai (turpmāk - persona ar invaliditāti) aprūpei, ja tā atbilst:

65.1. visiem turpmāk norādītajiem kritērijiem:

65.1.1. Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (turpmāk - VDEĀVK) ir noteikusi medicīniskās indikācijas īpašas kopšanas nepieciešamībai;

65.1.2. ir būtiski garīgās veselības vai smagi garīgās attīstības traucējumi;

65.1.3. ir kustību un balsta aparāta slimība ar izteiktiem pārvietošanās traucējumiem;

65.2. un vienam no papildus kritērijiem:

65.2.1. no pusotra gada līdz 7 (septiņu) gadu vecuma sasniegšanai veselības stāvokļa un izglītības pakalpojuma pieejamības dēļ nespēj apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi;

65.2.2. no 7 (septiņu) līdz 18 (astoņpadsmit) gadu vecuma sasniegšanai veselības stāvokļa dēļ nespēj apmeklēt izglītības iestādi un ar Jelgavas pilsētas pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu ir ieteikts organizēt mācības mājās.

66. Pabalsta saņemšanai personas ar invaliditāti likumiskais pārstāvis iesniedz JSLP:

66.1. apliecinājumu par tiesībām pārstāvēt nepilngadīgu personu;

66.2. VDEĀVK lēmuma par invaliditāti kopiju (uzrādot oriģinālu);

67. JSLP vienu reizi mācību gada sākumā pieprasa informāciju no Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas izglītības pārvalde" par personai ar invaliditāti piemēroto izglītības pakalpojuma veidu, programmu un mācību organizēšanu mājās.

68. Pabalstu piešķir līdz kārtējā kalendārā gada beigām.

69. Atkārtotai pabalsta saņemšanai likumiskajam pārstāvim jāvēršas JSLP ar iesniegumu un, mainoties apstākļiem pabalsta saņemšanai, noteikumu 66.punktā minētajiem attiecīgajiem dokumentiem.

69.1 Pabalsta izmaksu personai ar invaliditāti pārtrauc, ja:

69.11. beidzas termiņš, uz kuru noteikta invaliditāte;

69.12. beidzas termiņš, uz kuru noteiktas medicīniskās indikācijas īpašas kopšanas nepieciešamībai;

69.13. uzsākta izglītības apguve;

69.14. nav sniegts Jelgavas pilsētas pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums par mācību organizēšanu mājās;

69.15. ir sasniegta pilngadība.

69.2 Pabalstu pārskaita likumiskā pārstāvja iesniegumā norādītajā kredītiestādes kontā.".

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2018.gada 1.aprīlī.

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāja vietniece R.Vectirāne

 

Jelgavas pilsētas pašvaldības 2018.gada 22.februāra saistošo noteikumu Nr.18-5 "Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2015.gada 12.novembra saistošajos noteikumos Nr.15-20 "Jelgavas pilsētas pašvaldības pabalstu piešķiršanas noteikumi""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi (turpmāk - noteikumi) tiek izdoti, lai realizētu Jelgavas pilsētas pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu pašvaldības pabalstu piešķiršanā. Tiek ieviests pabalsts politiski represētai personai pilsētas sabiedriskā transporta braukšanas maksas segšanai 100 % (viens simts procentu) apmērā, nepārsniedzot 20 (divdesmit) braucienus mēnesī. Pabalstu tiek plānots ieviest ar 2018.gada 1.aprīli.

Tiek precizēta kārtība ikmēneša pabalsta personas ar invaliditāti līdz 18 (astoņpadsmit) gadu vecuma sasniegšanai aprūpei saņemšanai, veicinot vecāku iespēju strādāt algotu darbu, gadījumos, kad bērns ar invaliditāti ar smagiem funkcionāliem traucējumiem veselības stāvokļa dēļ nevar apmeklēt izglītības iestādi, tajā skaitā pirmsskolas izglītības iestādi.

2. Projekta nepieciešamības pamatojums Noteikumi nepieciešami, lai no 2018.gada 1.aprīļa realizētu Jelgavas pilsētas pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu, ieviešot pabalstu politiski represētai personai pilsētas sabiedriskā transporta braukšanas maksas segšanai 100 % (viens simts procentu) apmērā, nepārsniedzot 20 (divdesmit) braucienus mēnesī.

Nepieciešams precizēt kārtību ikmēneša pabalsta personas ar invaliditāti līdz 18 (astoņpadsmit) gadu vecuma sasniegšanai aprūpei saņemšanai, veicinot vecāku iespēju strādāt algotu darbu, gadījumos, kad bērns ar invaliditāti ar smagiem funkcionāliem traucējumiem veselības stāvokļa dēļ nevar apmeklēt izglītības iestādi, tajā skaitā pirmsskolas izglītības iestādi.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Noteikumu realizēšanai tiek plānoti naudas līdzekļi Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" (turpmāk - JSLP) 2018.gada budžetā.

Lai ieviestu pabalstu politiski represētai personai pilsētas sabiedriskā transporta braukšanas maksas segšanai 100% (viens simts procentu) apmērā, nepārsniedzot 20 (divdesmit) braucienus mēnesī.

2018.gada budžetā papildus nepieciešams 4968,00 euro (vidēji 120 personas X 9 mēneši X 4,60 euro vidējais pabalsta apmērs = 4968,00 euro).

Pabalstam personas ar invaliditāti līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai ar invaliditāti aprūpei nepieciešams 12 012,00 euro (7 bērni X 143,00 euro X 12 mēneši).

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Tiek nodrošināta personas ar invaliditāti līdz 18 (astoņpadsmit) gadu vecuma sasniegšanai ar smagiem funkcionāliem traucējumiem likumisko pārstāvju un politiski represēto personu nodarbinātības iespēja.
5. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Noteikumu izpildi nodrošinās JSLP un sadarbības partneri.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Noteikumu projekts apspriests Jelgavas pilsētas domes Sociālo lietu konsultatīvajā komisijā.

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāja vietniece R.Vectirāne

01.04.2018