Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 133

Rīgā 2018. gada 6. martā (prot. Nr. 14 12. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 23. maija noteikumos Nr. 264 "Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām"

Izdoti saskaņā ar Darba likuma 40. panta septīto daļu
un Statistikas likuma 21. panta 1. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2017. gada 23. maija noteikumos Nr. 264 "Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām" (Latvijas Vēstnesis, 2017, 104. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt pielikuma 87. punkta ievaddaļu aiz vārdiem "plānot, vadīt un koordinēt atpūtas, kultūras, mūzikas un sporta pasākumus" ar vārdiem "izstrādāt un īstenot rīkoto pasākumu scenārijus; koordinēt kultūras norišu organizēšanu novadā, pilsētā un valstī; koordinēt nemateriālā kultūras mantojuma, tai skaitā Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanas un attīstības procesu; koordinēt amatierkolektīvu darbību".

2. Papildināt pielikumu ar 87.19. apakšpunktu šādā redakcijā:

"87.19.

Kultūras darba VADĪTĀJS

1431 19"

3. Izteikt pielikuma 100.19. apakšpunktu šādā redakcijā:

"100.19.

Restaurācijas ĶĪMIĶIS

2113 20"

4. Izteikt pielikuma 127.13. apakšpunktu šādā redakcijā:

"127.13.

Plastmasas izstrādājumu TEHNOLOGS

2145 14"

5. Izteikt pielikuma 127.16. apakšpunktu šādā redakcijā:

"127.16.

Plastmasas izstrādājumu INŽENIERIS

2145 18"

6. Svītrot pielikuma 131.38., 131.40. un 131.42. apakšpunktu.

7. Svītrot pielikuma 162.6., 162.7., 162.9., 162.16., 162.18., 162.20., 162.22., 162.23., 162.26., 162.27., 162.29., 162.30., 162.33., 162.34., 162.35., 162.43., 162.48., 162.62., 162.80., 162.88., 162.91., 162.97. un 162.105. apakšpunktu.

8. Svītrot pielikuma 167.42. apakšpunktu.

9. Svītrot pielikuma 189.6. apakšpunktu.

10. Svītrot pielikuma 193.6. apakšpunktu.

11. Izteikt pielikuma 215. punktu šādā redakcijā:

"215. Mazās grupas "235 Citi izglītības jomas vecākie speciālisti" profesijas klasificētas:

215.1. atsevišķajā grupā "2351 Izglītības metodikas speciālisti";

215.2. atsevišķajā grupā "2352 Speciālās izglītības pedagogi";

215.3. atsevišķajā grupā "2354 Citi mūzikas skolotāji";

215.4. atsevišķajā grupā "2356 Informācijas tehnoloģiju, komunikāciju un transportlīdzekļu instruktori un pasniedzēji";

215.5. atsevišķajā grupā "2359 Citur neklasificēti izglītības jomas vecākie speciālisti"."

12. Papildināt pielikuma 240. punkta ievaddaļu aiz vārdiem "vadīt uzņēmuma vadības sistēmu pilnveidošanu" ar vārdiem "informēt un konsultēt pārzini par datu aizsardzības prasībām, sniegt padomus, pēc pieprasījuma sadarboties ar uzraudzības iestādi un būt par kontaktpersonu jautājumos, kas saistīti ar datu apstrādi, it īpaši datu subjektam īstenojot savas tiesības".

13. Papildināt pielikumu ar 240.11. apakšpunktu šādā redakcijā:

"240.11.

Datu aizsardzības SPECIĀLISTS

2421 12"

14. Svītrot pielikuma 242. punkta ievaddaļā vārdus "organizēt, kontrolēt un uzraudzīt pārziņa veiktās personas datu apstrādes atbilstību likuma prasībām".

15. Svītrot pielikuma 242.54. apakšpunktu.

16. Aizstāt pielikuma 286. punkta ievaddaļā vārdus "uzraudzīt izmeklēšanas un operatīvo iestāžu darbu" ar vārdiem "veikt zinātniskās pētniecības darbu par nacionālo, Eiropas Savienības un starptautisko tiesību jautājumiem; uzraudzīt izmeklēšanas un operatīvo iestāžu darbu".

17. Papildināt pielikumu ar 286.8. apakšpunktu šādā redakcijā:

"286.8.

Tiesas PADOMNIEKS

2611 08"

18. Izteikt pielikuma 290.12. apakšpunktu šādā redakcijā:

"290.12.

Profesionālais PATENTPILNVARNIEKS

2619 13"

19. Papildināt pielikuma 345. punkta ievaddaļu aiz vārdiem "vai vadošā speciālista norādēm" ar vārdiem "veikt krāsvielu un ķimikāliju ķīmiskā sastāva pārbaudes; gatavot krāsojumu paraugus un pārbaudīt krāsu noturību; veikt ūdeņu un notekūdeņu ķīmiskās un mikrobioloģiskās analīzes, noteikt kvalitāti".

20. Papildināt pielikumu ar 345.11. apakšpunktu šādā redakcijā:

"345.11.

Pārtikas produktu un dzērienu LABORANTS

3111 12"

21. Izteikt pielikuma 355. punktu šādā redakcijā:

"355. Atsevišķās grupas "3116 Inženierķīmijas speciālisti" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

- veikt tehniskos darbus, kas saistīti ar rūpniecisko ķīmijas procesu iekārtošanu vai to izmēģinājuma paraugu pētīšanu un pilnveidošanu; gatavot ķīmiskās rūpniecības iekārtu maketus; veikt ķīmijas rūpniecības iekārtu un konstrukciju ieviešanu, izmantošanu, uzraudzību un remontu; sniegt tehnisko palīdzību atsevišķos tehnoloģisko materiālu, ražojumu vai procesu aspektos; veikt ķīmiskās analīzes; veikt ķīmiskās, fizikāli ķīmiskās, bioķīmiskās un mikrobioloģiskās analīzes, izmantojot klasiskās un instrumentālās analīzes metodes atbilstoši standartu un citu normatīvo aktu prasībām; apkopot un izvērtēt analīžu rezultātus; sagatavot paraugus analīzes veikšanai; sekot izmantojamās aparatūras darba stāvoklim; veikt starpproduktu un neiepakotu produktu paraugu vispusīgu pārbaudi atbilstoši apstiprinātajai dokumentācijai; veikt ķīmisko reaģentu, darba šķīdumu gatavošanu un kvalitātes kontroles analīzes; veikt tehnoloģisko procesu vai tā daļu atbilstoši ražošanas un kvalitātes kontroles dokumentācijai, iegūt kvalitātes prasībām atbilstošu materiālu vai ķīmisku maisījumu, nodrošināt efektīvu pārvades sistēmas darbību.

"Nr.p.k.

Profesijas nosaukums

Profesijas kods

355.1.

Dabasgāzes pārvades TEHNIĶIS

3116 03

355.2.

Ķīmisko procesu TEHNIĶIS

3116 04

355.3.

Ķīmijas LABORANTS

3116 06

355.4.

Ķīmijas TEHNOLOGA PALĪGS

3116 07

355.5.

Analītiskās ķīmijas TEHNIĶIS

3116 08

355.6.

Materiālu ķīmijas TEHNIĶIS

3116 09"

22. Papildināt pielikumu ar 432.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"432.4.

Zobārstniecības MĀSA

3251 04"

23. Svītrot pielikuma 438.5. apakšpunktu.

24. Svītrot pielikuma 496. punktā vārdus "veic izziņu kontrabandas lietās".

25. Aizstāt pielikuma 497. punkta ievaddaļā vārdus "veikt likumā noteikto operatīvo darbību un citus kontroles pasākumus, atklāt un novērst noziedzīgos nodarījumus muitas jomā, veikt izziņu muitas jomā" ar vārdiem "veikt likumā noteiktos kontroles pasākumus noziedzīgu nodarījumu un likumpārkāpumu novēršanā muitas jomā".

26. Aizstāt pielikuma 504. punktā vārdus "valsts ieņēmumu jomā" ar vārdiem "valsts ieņēmumu un muitas jomā un ierēdņu (darbinieku) rīcībā, kas saistīti ar dienesta (darba) pienākumu izpildi".

27. Aizstāt 505. punkta ievaddaļā vārdus "atklāt un novērst noziedzīgos nodarījumus valsts ieņēmumu jomā" ar vārdiem "atklāt un novērst noziedzīgus nodarījumus valsts ieņēmumu un muitas jomā un ierēdņu (darbinieku) rīcībā, kas saistīti ar dienesta (darba) pienākumu izpildi".

28. Svītrot pielikuma 505.2. apakšpunktu.

29. Izteikt pielikuma 505.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"505.3.

IZMEKLĒTĀJS (valsts ieņēmumu un muitas jomā)

3355 03"

30. Svītrot pielikuma 505.4. apakšpunktu.

31. Papildināt pielikumu ar 505.30. un 505.31. apakšpunktu šādā redakcijā:

"505.30.

IZMEKLĒTĀJA PALĪGS (valsts ieņēmumu un muitas jomā)

3355 43

505.31.

INSPEKTORS (valsts ieņēmumu un muitas jomā)

3355 44"

32. Izteikt pielikuma 512.12. apakšpunktu šādā redakcijā:

"512.12.

Profesionālā PATENTPILNVARNIEKA PALĪGS

3411 12"

33. Izteikt pielikuma 977.3.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"977.3.5. mazajā grupā "835 Kuģa komandas un tām radniecīgu profesiju strādnieki" un atsevišķajā grupā "8350 Kuģa komandas un tām radniecīgu profesiju strādnieki"."

34. Papildināt pielikumu ar 1033.16. apakšpunktu šādā redakcijā:

"1033.16.

Dzīvnieku barības ražošanas iekārtu OPERATORS

8160 17"

35. Izteikt pielikuma 1065.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"1065.1.

Dīzeļlokomotīves VADĪTĀJA/ MAŠĪNISTA PALĪGS

8311 04"

36. Aizstāt pielikuma nodaļā "9. PROFESIJU ASTOTĀ PAMATGRUPA" tekstu

"9.4. PROFESIJU MAZĀ GRUPA

"835 Kuģa klāja komandas un tām radniecīgu profesiju strādnieki"

un PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA

"8350 Kuģa klāja komandas un tām radniecīgu profesiju strādnieki""

ar tekstu

"9.14. PROFESIJU MAZĀ GRUPA

"835 Kuģa komandas un tām radniecīgu profesiju strādnieki"

un PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA

"8350 Kuģa komandas un tām radniecīgu profesiju strādnieki"".

37. Izteikt pielikuma 1093. punktu šādā redakcijā:

"1093. Mazās grupas "835 Kuģa komandas un tām radniecīgu profesiju strādnieki" un atsevišķās grupas "8350 Kuģa komandas un tām radniecīgu profesiju strādnieki" profesijās nodarbinātie veic darbus uz kuģiem vai citiem peldošajiem līdzekļiem."

38. Izteikt pielikuma 1094. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"1094. Mazās grupas "835 Kuģa komandas un tām radniecīgu profesiju strādnieki" un atsevišķās grupas "8350 Kuģa komandas un tām radniecīgu profesiju strādnieki" profesijām atbilstošās kvalifikācijas pamatprasības:".

39. Izteikt pielikuma 1095. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"1095. Atsevišķās grupas "8350 Kuģa komandas un tām radniecīgu profesiju strādnieki" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:".

Ministru prezidents,
veselības ministra pienākumu izpildītājs Māris Kučinskis

Labklājības ministrs Jānis Reirs

09.03.2018