Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās"

Izdarīt likumā "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 17. nr.; 2003, 13. nr.; 2004, 9. nr.; 2005, 4. nr.; 2007, 3. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2011, 80. nr.; 2013, 80., 187. nr.; 2014, 133. nr.; 2016, 125. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 1. panta pirmajā daļā vārdus "likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli"" ar vārdiem "Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā".

2.  5. pantā:

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Atļauju piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus zonas pārvalde vai brīvostas pārvalde nepiešķir šādām kapitālsabiedrībām:

1) Komisijas regulas Nr.  651/2014 2. panta 45. punktā minētās transporta nozares kapitālsabiedrībām un saistītajai transporta infrastruktūrai, kā noteikts Komisijas regulas Nr.  651/2014 13. panta "b" apakšpunktā;

2) Komisijas regulas Nr.  651/2014 2. panta 43. punktā minētās tērauda nozares kapitālsabiedrībām, kā noteikts Komisijas regulas Nr.  651/2014 13. panta "a" apakšpunktā;

3) Komisijas regulas Nr.  651/2014 2. panta 44. punktā minētās sintētisko šķiedru nozares kapitālsabiedrībām, kā noteikts Komisijas regulas Nr.  651/2014 13. panta "a" apakšpunktā;

4) Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 8., 9., 10. un 11. punktā minētās lauksaimniecības nozares kapitālsabiedrībām, kā noteikts Komisijas regulas Nr.  651/2014 1. panta 3. punkta "b" un "c" apakšpunktā;

5) Komisijas regulas Nr.  651/2014 1. panta 3. punkta "a" apakšpunktā minētās zvejniecības un akvakultūras nozares kapitālsabiedrībām;

6) Komisijas regulas Nr.  651/2014 2. panta 13. punktā minētās ogļu rūpniecības nozares kapitālsabiedrībām, kā noteikts Komisijas regulas Nr.  651/2014 13. panta "a" apakšpunktā;

7) Komisijas regulas Nr.  651/2014 13. panta "a" apakšpunktā un šā likuma 7. pielikuma 1. punktā minētās kuģu būves nozares kapitālsabiedrībām;

8) Komisijas regulas Nr.  651/2014 13. panta "b" apakšpunktā minētās enerģijas ražošanas un sadales nozares kapitālsabiedrībām un Komisijas regulas Nr.  651/2014 2. panta 130. punktā minētajai energoinfrastruktūrai.";

izteikt sestās daļas 2. punktu šādā redakcijā:

"2) kapitālsabiedrība nav sniegusi apliecinājumu, ka pēdējo divu gadu laikā pirms pieteikuma iesniegšanas līguma par ieguldījumu veikšanu slēgšanai tā nav veikusi pārcelšanu, kā noteikts Komisijas regulas Nr.  651/2014 2. panta 61. "a" punktā (turpmāk - pārcelšana), uz attiecīgo zonas vai brīvostas teritoriju, kurā tiks veikts sākotnējais ieguldījums, kuram pieprasīts atbalsts, un apņemas to nedarīt divus gadus pēc tam, kad ir pabeigts sākotnējais ieguldījums, kuram tiek pieprasīts atbalsts."

3. Izslēgt 7. panta otro daļu.

4.  8. pantā:

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Ja zonas kapitālsabiedrība vai licencēta kapitālsabiedrība, kura ir veikusi ieguldījumus atbilstoši šā likuma 1. panta otrās daļas 12. punktam, tiek likvidēta vai iegādātie aktīvi tiek atsavināti pirms Komisijas regulas Nr.  651/2014 14. panta 5. punktā minētā termiņa beigām vai divu gadu laikā pēc tam, kad ir pabeigts sākotnējais ieguldījums, kuram pieprasīts atbalsts, veic pārcelšanu, vai ir pārkāpusi Komisijas regulas Nr.  651/2014 6. panta 2. punkta prasības, tā veic tiešo nodokļu pārrēķinu par taksācijas periodiem, kuros piemēroti tiešo nodokļu atvieglojumi, un iemaksā budžetā visu summu, par kuru šo atvieglojumu piemērošanas rezultātā bija samazināti maksājamie nodokļi.";

aizstāt sestajā daļā vārdus un skaitli "likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" 1. panta piecpadsmitajai, sešpadsmitajai vai septiņpadsmitajai daļai" ar vārdiem un skaitli "Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma 1. panta trešajai, piektajai vai deviņpadsmitajai daļai".

5. Papildināt 14. pantu ar vārdiem un skaitļiem šādā redakcijā:

"ar grozījumiem, kas izdarīti ar Komisijas 2017. gada 14. jūnija regulu (ES) Nr. 2017/1084, ar ko regulu (ES) Nr. 651/2014 groza attiecībā uz atbalstu ostu un lidostu infrastruktūrai, paziņošanas robežvērtībām atbalstam kultūrai un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai un atbalstam sporta un multifunkcionālai atpūtas infrastruktūrai un reģionālā darbības atbalsta shēmām tālākajos reģionos un ar ko regulu (ES) Nr. 702/2014 groza attiecībā uz attiecināmo izmaksu aprēķinu (publicēta Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī L156/1, 20.6.2017.)".

6. Papildināt pārejas noteikumus ar 18. punktu šādā redakcijā:

"18. Līgumi par ieguldījumu veikšanu, kas noslēgti laikposmā no 2018. gada 10. janvāra līdz dienai, kad stājas spēkā grozījumi šā likuma 5. panta sestās daļas 2. punktā un 8. pielikuma 22. punktā par pienākumu sniegt apliecinājumu, ir spēkā, ja kapitālsabiedrība pirms līguma par ieguldījumu veikšanu slēgšanas ir iesniegusi zonas pārvaldei vai brīvostas pārvaldei apliecinājumu, ka pēdējo divu gadu laikā pirms pieteikuma iesniegšanas līguma par ieguldījumu veikšanu slēgšanai tā nav veikusi pārcelšanu uz attiecīgo zonas vai brīvostas teritoriju, kurā tiks veikts sākotnējais ieguldījums, kuram pieprasīts atbalsts, un apņemas to nedarīt divus gadus pēc tam, kad ir pabeigts sākotnējais ieguldījums, kuram tiek pieprasīts atbalsts, un zonas pārvalde vai brīvostas pārvalde ir veikusi pārbaudi par šā apliecinājuma atbilstību Komisijas regulas Nr.  651/2014 14. panta 16. punktam, kā arī ir ievērotas pārējās šajā likumā noteiktās prasības."

7. Izslēgt informatīvo atsauci uz Komisijas regulu.

8. Izteikt 8. pielikuma 22. punktu šādā redakcijā:

"22. Apliecinājums, ka kapitālsabiedrība pēdējo divu gadu laikā pirms pieteikuma iesniegšanas līguma par ieguldījumu veikšanu slēgšanai nav veikusi pārcelšanu uz attiecīgo zonas vai brīvostas teritoriju, kurā tiks veikts sākotnējais ieguldījums, kuram pieprasīts atbalsts, un apņemas to nedarīt divus gadus pēc tam, kad ir pabeigts sākotnējais ieguldījums, kuram tiek pieprasīts atbalsts."

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Likums Saeimā pieņemts 2018. gada 1. martā.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2018. gada 6. martā

07.03.2018